BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Projekt "REWIZJA - Pamiętając o przeszłości przewidując przyszłość"

Projekt „Rewizja - Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość" jest realizowany w ramach programu Europa dla Obywateli przez miasta i stowarzyszenia z 6 krajów – Polski, Francji, Portugalii, Włoch, Rumunii i Albanii. Głównym celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej, poprzez podnoszenie świadomości na temat trudnej przeszłości Europy oraz zwrócenie uwagi na teraźniejsze problemy i wyzwania Unii Europejskiej takie jak ruchy ekstremistyczne czy prawa człowieka i wolności obywatelskie.

eacea 2015 00550000 pl

Cele projektu:

- Zachęcenie młodych ludzi do aktywnego zaangażowania w życie demokratyczne społeczności i wyrażania swoich opinii, podkreślając znaczenie aktywnego obywatelstwa i różnych sposobów uczestnictwa w życiu społecznych.

- Podnoszenie świadomości młodych ludzi na temat podstawowych wartości Unii Europejskiej i znaczenia ich zachowania dla przyszłego dobrobytu społeczeństw europejskich.

- Podnoszenie świadomości młodych obywateli na temat polityki UE, instrumentów i narzędzi służących zaangażowaniu, uczestnictwu i solidarności.

Biorąc pod uwagę burzliwą przeszłość Europy, niezmiernie istotne jest propagowanie konstruktywnej debaty o jej przyszłości. Nieszczęście wojen XX wieku oraz podział Europy doprowadziły do powstania idei europejskiej, wraz z uświadomieniem sobie konieczności zapewnienia pokoju na drodze ustanowienia obywatelstwa ponadnarodowego, zbudowanego w oparciu o wspólne wartości i ideały. Jednakże, w związku z ostatnimi kryzysami (kryzys ekonomiczny, kryzys migracyjny, Brexit) wyzwania, z jakimi mierzy się Unia skutkują wzrostem eurosceptycyzmu, skrajnymi ruchami prawicowymi, opozycją między krajami członkowskimi, nasileniem się mowy nienawiści, nietolerancji, dyskryminacji i rasizmu.

W tym kontekście, niezmiernie ważne jest, aby młodzi ludzie byli aktywnymi uczestnikami w kształtowaniu przyszłości. Jednakże, dane z poprzednich Wyborów Europejskich (2014 i 2009 r.), oraz dotyczące wyborów krajowych i lokalnych w Europie jasno pokazują niskie zaangażowanie w życie społeczne młodych Europejczyków. Badania opinii pokazują, że głównymi jego przyczynami są:

- brak zaufania do polityki, przekonanie, że ich udział nie zrobi różnicy,

- poczucie, że trwająca debata nie dotyczy ich,

- odczucie, że ich potrzeby nie zostaną uwzględnione w dyskursie politycznym,

- niewystarczające zrozumienie procesów demokratycznych na poziomie miejscowym, krajowym i europejskim.

Główne działania:

Projekt obejmuje sześć wydarzeń międzynarodowych:

1. „Ludzie i Mury” (ang: „People and Walls") wydarzenie we Francji skupi się ono na różnorodności i migracji poprzez zgłębianie konsekwencji budowania, utrzymywania i niszczenia Muru na poziomach miejscowych, krajowych i ponadnarodowych, powstawanie ostatnich murów i ich konsekwencje dla przyszłości Europy.

2. „Dobra i zła strona Muru (murów)" (ang: „Right and wrong side of the Wall(s)") w Portugalii – skupi się ono na nasileniu eurosceptycyzmu i skrajnych ruchach prawicowych poprzez eksplorację konsekwencji podziału, nietolerancji, ksenofobii i rasizmu, a także koncepcji odmienności i przynależności w społeczeństwie wielokulturowym.

3. „Pokonywanie barier w godności człowieka” (ang: “Overcoming barriers to Human Dignity") wydarzenie w Polsce skupi się na ważności praw i wolności indywidualnych oraz różnych formach protestu przeciwko ich naruszeniu.

4. „Publiczna twarz Muru (murów)" (ang: „Public Face of the Wall(s)") konferencja we Włoszech i skoncentruje się na typologii i skutkach dyskursu rozłamowego, propagandzie, mowie nienawiści, dezinformacji.

5. „Pomiędzy Pamięcią a Wyparciem” (ang: „Between Remembrance and Denial”) forum w Rumunii skupi się na pokłosiu upadku Muru. Tematyka dyskusji obejmować będzie konsekwencje i odebrane lekcje, wyobrażenie upadku obecnych Murów oraz przyszłości Europy.

6. Ostatnie wydarzenie zatytułowane „Mur w umysłach” (ang: The Wall in the Minds”) w Albanii, skupi się na tym jak sposoby podziału Europy w przeszłości wpływają na współczesne społeczeństwa oraz Integrację Europejską. Wydarzenie to będzie również koncentrować się na istotności akcesji nowych państw do UE dla zbiorowego dobrobytu i pomyślności.

REVISION_-_Template_-_translate__post.docx

Partnerzy:

Gmina Haybes (Francja) - Lider projektu

Stowarzyszenie Via Charlemagne (Francja)

Stowarzyszenie Redefine (Portugalia)

Gmina Pollina (Włochy)

commune di pollina

Pollina to włoskie miasto liczące 3122 mieszkańców w prowincji Palermo na Sycylii. W dniu 31 maja 2010 Magda Culotta została najmłodszym burmistrzem we Włoszech w wieku 25 lat, podczas gdy w 2013 roku stała się jedną z najmłodszych członków włoskiego parlamentu. W 2015 r. ponownie została wybrana na urząd Burmistrza. 53% Rady Miasta i Urzędu Miejskiego składa się z osób w wieku poniżej 35 lat. Za jej kadencji miasto podjęło szereg inicjatyw dla młodych ludzi, tak aby przybliżyć ich do procesu współtworzenia polityki miejskiej.

commune di pollina

//www.comune.pollina.pa.it/

Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Regionu Harghita (Rumunia)

harghita

Harghita Community Development Association skupia 37 gmin z okręgu Harghita i podejmuje działania w zakresie turystyki, dziedzictwa kulturowego i ochrony środowiska

w hrabstwie Harghita (Siedmiogród, Rumunia). Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rady hrabstwa Harghita w dniu 17 grudnia 2009 r. Główny zakres działa skupia się na organizacji wydarzeń, konferencji, publikacji broszur i tworzeniu przewodników. Celem Stowarzyszenia jest ustanowienie i rozwój długoterminowej współpracy gminy z hrabstwa Harghita, realizacja projektów na poziomie krajowym i międzynarodowym, które przyczyniają się do rozwoju i promocji turystyki, a także do ochrony obszarów chronionych.

Nasze główne działania to:

• Rozwój i promocja turystyki i kultury: zwiększenie możliwości dostępu do funduszy w zakresie rozwoju i promocji turystyki i kultury; rozwijanie ram instytucjonalnych w sektorze turystyki i kultury; organizowanie targów, imprez i wystaw turystycznych na temat zrównoważonej turystyki na obszarach chronionych; przygotowywanie publikacji, stron internetowych, czasopism; udział w projektach tematycznych (np. Via Mariae) i promocja turystyki kulturalno-religijnej itp.

• Ochrona obszarów chronionych: tworzenie badań w dziedzinie obszarów chronionych; administracja i ochrona obszarów chronionych; opracowywanie programów dotyczących zrównoważonej działalności turystycznej na obszarach naturalnych.

harghita copy copy

//adiharghita.ro/indexx.php?nyelv=en

Gmina Librazhd (Albania)

librazhd

librazhd

Gmina Starachowice (Polska)

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept