BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

III KADENCJA

2020 - 2023

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek powołał skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W trzeciej kadencji rady znalazło się 10 osób.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 240/2020 Prezydenta Miasta z dnia 5 czerwca 2020 roku w gronie powołanych znaleźli się przedstawiciele Rady Miejskiej w Starachowicach, przedstawiciele organizacji pozarządowych (powołani na podstawie zgłoszenia w przeprowadzonej procedurze naboru kandydatów) oraz przedstawiciele Prezydenta Miasta Starachowice.

Członkami rady zostali:

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Starachowicach:

- Lidia Niewczas,

- Dariusz Lipiec.

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Starachowice:

- Leszek Kowalski,

- Wojciech Jędrasik

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- Paweł Brzozowski – Stowarzyszenie „Perłowa”

- Paweł Grudniewski – Stowarzyszenie „Liderzy z Naszego Podwórka”,

- Maciej Myszka – Stowarzyszenie „JES – Jakość Energia Starachowice”,

- Bartosz Stanecki – Starachowicki Klub Pływacki „Barakuda”,

- Mateusz Ślaski – Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka, Hufiec Starachowice,

- Damian Żabicki – Stowarzyszenie Pamięci „Ponury Nurt”

 

Podczas inauguracyjnego posiedzenia trzeciej kadencji Rady (w dniu 16 lipca 2020 roku) dokonano wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

Przewodniczącym został wybrany Maciej Myszka. Funkcję Wiceprzewodniczącego sprawować będzie Mateusz Ślaski, a na Sekretarza wybrany został Leszek Kowalski.

 

Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Maciej Myszka

mail: maciej.myszka@starachowice.eu

tel. 793-942-004

 

 

 II KADENCJA

2017 - 2020

 

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek powołał skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W drugiej kadencji rady znalazło się 10 osób.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 271/2017 Prezydenta Miasta z dnia 20 czerwca 2017 roku w gronie powołanych znaleźli się przedstawiciele Rady Miejskiej w Starachowicach, przedstawiciele organizacji pozarządowych (powołani na podstawie zgłoszenia w przeprowadzonej procedurze naboru kandydatów) oraz przedstawiciele Prezydenta Miasta Starachowice.

herb starachowice

Członkami rady zostali:

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Starachowicach:

- Piotr Babicki,

- Bronisław Paluch

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Starachowice:

- Leszek Kowalski,

- Wojciech Jędrasik

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- Maciej Myszka – Stowarzyszenie „JES – Jakość Energia Starachowice”,

- Alicja Czarnecka – Starachowickie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus Starachowice”,

- Paweł Grudniewski – Stowarzyszenie Liderzy z Naszego Podwórka,

- Lucyna Młynek – Starachowicki Klub Amazonek,

- Marek Wójcik – Stowarzyszenie Projekt Starachowice,

- Adam Brzeziński – Towarzystwo Przyjaciół Starachowic.

 

Podczas inauguracyjnego posiedzenia drugiej kadencji Rady (w dniu 29 czerwca 2017 roku) dokonano wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 

Przewodniczącym został wybrany Piotr Babicki. Funkcję Wiceprzewodniczącego sprawować będzie Marek Wójcik, a na Sekretarza wybrany został Leszek Kowalski.

 

ODWOŁANIE CZŁONKA

W grudniu 2017 roku nastąpiło odwołanie jednego z członków Rady w osobie Adama Brzezińskiego - przedstawiciela organizacji pozarządowych. Odwołanie nastąpiło zgodnie z Zarządzeniem nr 598/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15 grudnia 2017 roku w przedmiotowej sprawie.

W związku z odwołaniem jednego z członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starachowicach, w dniu 15 grudnia 2017 roku Prezydent Miasta Starachowice ogłosił nabór na wolne miejsce w Radzie. Kandydatów można było zgłaszać do 29 grudnia 2017 roku.

Procedura naboru nowego członka do Rady

 

UZUPEŁNIENIE SKŁADU RADY

Zarządzeniem nr 13/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Rady Działalności Pozytku Publicznego w Starachowicach nowym członkiem Rady został Bartosz Stanecki.

Bartosz Stanecki to reprezentant Starachowickiego Klubu Pływackiego „Barakuda”. Jest on prezesem i jednocześnie trenerem w tym klubie. Jego podopieczni odnoszą sukcesy sportowe na imprezach o zasięgu wojewódzkim, regionalnym, a także ogólnopolskim. W Radzie jest on jednym z sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Po powołaniu Staneckiego na członka Rady jej 10-osobowy skład prezentuje się następująco:

 

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Starachowicach:

- Piotr Babicki,

- Bronisław Paluch

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Starachowice:

- Leszek Kowalski,

- Wojciech Jędrasik

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- Maciej Myszka – Stowarzyszenie „JES – Jakość Energia Starachowice”,

- Alicja Czarnecka – Starachowickie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus Starachowice”,

- Paweł Grudniewski – Stowarzyszenie Liderzy z Naszego Podwórka,

- Lucyna Młynek – Starachowicki Klub Amazonek,

- Marek Wójcik – Stowarzyszenie Projekt Starachowice,

- Bartosz Stanecki – Starachowicki Klub Pływacki „Barakuda”.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr I/16/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Starachowicach do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starachowicach powołano przedstawicieli Rady Miejskiej w Starachowicach do Rady. Zostali nimi radni Bronisław Paluch oraz Dariusz Lipiec. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 126/2019 Prezydenta Miasta Starachowice w sprawie odwołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Starachowicach z GRDPP i powołania ich następców z funkcji członków Rady odwołano przedstawicieli Rady Miejskiej w Starachowicach w osobach: Piotra Babickiego oraz Bronisława Palucha. 

W ich miejsce powołani zostali: Bronisław Paluch oraz Dariusz Lipiec.

 

Po tych zmianach 10-osobowy skład Rady prezentuje się następująco:

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Starachowicach:

- Dariusz Lipiec

- Bronisław Paluch

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Starachowice:

- Leszek Kowalski,

- Wojciech Jędrasik

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- Maciej Myszka – Stowarzyszenie „JES – Jakość Energia Starachowice”,

- Alicja Czarnecka – Starachowickie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus Starachowice”,

- Paweł Grudniewski – Stowarzyszenie Liderzy z Naszego Podwórka,

- Lucyna Młynek – Starachowicki Klub Amazonek,

- Marek Wójcik – Stowarzyszenie Projekt Starachowice,

- Bartosz Stanecki – Starachowicki Klub Pływacki „Barakuda”.

 

Podczas posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2019 roku nowym przewodniczącym Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego został wybrany Maciej Myszka.

 

 

I KADENCJA

2015-2017

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Prezydenta Miasta Starachowice do realizacji zadań określonych w art. 41 i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi.

W skład Rady wchodzi 8 osób, w tym
1) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Starachowicach.
2) 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Starachowice.
3) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących następujące obszary działalności pożytku publicznego:
a) pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
b) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa.
c) pozostałe obszary wymienione w art. 4 ust. l ustawy.

Kadencja Rady trwa 2 lata

Do zadań Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

-opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
-opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

Author: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept