BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Sala Ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Starachowicach

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Starachowicach: Zofia Hallmann
Pokój: 31
Tel. 41-273-83 -49
e-mail: zofia.hallmann@starachowice.eu

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Garbarczyk-Pożoga
Stanowisko: Zastępca Kierownika USC
Pokój: 29
tef. 41-273-83-21
e-mail: agnieszka.garbarczyk-pozoga@starachowice.eu

Teresa Różalska
Stanowisko: Inspektor
Pokój: 30
tef. 41-273-83-21
e-mail: teresa.rozalska@starachowice.eu

Zuzanna Marczak
Stanowisko: Podinspektor
Pokój: 31
tef. 41-273-83-21
e-mail: zuzanna.marczak@starachowice.eu

Iwona Madejska
Stanowisko: Podinspektor
Pokój: 31
tef. 41 273 83 21
e-mail: iwona.madejska@starachowice.eu

Sylwia Lipińska - Zamojska
Stanowisko: Inspektor
Pokój: 30
tel: 41 273 83 21
e-mail: sylwia.lipinska-zamojska@starachowice.eu


ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Pokój: 29, 30, 31 (parter)
tel.: 041-273-83-21; 273-83-85
kierownik : (41) 273-83-49
email: usc@starachowice.eu
fax: 0-41- 273-82-19

UWAGA! Sprawy w których przyjmowani są (podczas stanu epidemii) klienci w USC

1. Rejestracja noworodków;

2. Rejestracja zgonów – 1 osoba zgłaszająca zgon;

3. Dopełnienie formalności przed ślubem cywilnym – nie wcześniej niż na 2 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa;

4. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Od 01 lipca 2020 roku w ceremoniach ślubnych mogą brać udział: nowożeńcy, świadkowie, goście - do 15 osób. Podczas uroczystości wszyscy zobowiązani są do założenia maseczek i rękawiczek ochronnych. W związku z zaistniałą sytuacją możliwe są kolejne zmiany;

5. Wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego;

6. Wydawanie zaświadczeń do ślubu za granicą;

7. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka;

8. Przyjmowanie oświadczeń małżonków rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;

9. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka w terminie do 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

10. Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

11. Przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

Wnioski o wydanie aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym można składać drogą elektroniczną (ePUAP).

Wyłączony z obsługi jest punkt kasowy, zapłaty opłaty skarbowej można dokonywać w Monetii, znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego, na poczcie, bądź przez bankowość elektroniczną na wskazany rachunek bankowy:

PKO BP S.A. 27 1020 2629 0000 9702 0362 0044
z dopiskiem „opłata skarbowa za .............”
Dowód opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.

Wszelkie zapytania należy kierować drogą telefoniczną: 41 273 83 21, 41 273 83 85, 41 273 83 49 lub mailową usc@starachowice.eu

Przedstawione ograniczenia obowiązują do odwołania.

Informujemy, że Departament Spraw Obywatelskich MSWiA wypracował z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych tymczasowe rozwiązania, usprawniające w okresie obowiązywania stanu epidemii kontakty z osobami załatwiającymi sprawy urzędowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (jego poszczególne jednostki), do wykonywanych przez siebie czynności dotyczących wypłaty zasiłku pogrzebowego, macierzyńskiego celem uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego, będzie występował bezpośrednio do urzędów stanu cywilnego za pośrednictwem platformy ePUAP, bez angażowania w tę czynność osób zainteresowanych otrzymaniem danego świadczenia. Wskazane rozwiązanie pozwoli na ograniczenie kontaktu fizycznego pomiędzy osobami załatwiającymi sprawy urzędowe, jak również zmniejszenie kontaktu urzędników z dokumentami papierowymi.

Informacja o ułatwieniu składania wniosków o zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy osobom, którym zgodnie z przepisami ZUS wypłaca te zasiłki została zamieszczona na stronie internetowej ZUS, link:

//www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulatwienia-dla-klientow-zus-wewlasnym-zakresie-pozyska-z-usc-odpis-aktu-stanu-cywilnego-potrzebny-do-wyplatyzasilku/

3366288

Godziny Pracy Urzędu Stanu Cywilnego:
poniedziałek: 7.30 - 16.30
wtorek - piątek: 7:30 – 15:30

sobota: wyłącznie udzielanie ślubów 11:00 – 15.30

Ceremonie ślubne w 2020 r.
Od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu Miejskiego 7:30 do 15.30.
soboty w godz. od 11.00 do 15.30, co - pół godziny

Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego nie będą organizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Starachowicach w dni ustawowo wolne od pracy, a także w n/w terminach:

11 kwietnia 2020 r.

02 maja 2020 r.

25 lipca 2020 r.

01 sierpnia 2020 r.

24 grudnia 2020 r.

31 grudnia 2020 r.

Przyjmowanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego i przyjmowanie uznania ojcostwa: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30.

Opłaty skarbowe

- opłata od sporządzenia aktu małżeństwa 84 zł
- za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC 1000 zł
- od sporządzenia odpisu aktu zupełnego aktu stanu cywilnego 33 zł
- za wydanie odpisu zupełnego po wpisie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego
50 zł
- za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu danych 39 zł
- za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu brakujących danych 39 zł
- za wydanie odpisu zupełnego po odtworzeniu aktu stanu cywilnego 39 zł
- od sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego 22 zł
- od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną
do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 38 zł
- od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku
oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 24 zł
- za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 38 zł
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu 39 zł
- od pełnomocnictwa 17 zł
- od innych czynności urzędu stanu cywilnego 11 zł
- zmiana imion i nazwisk 37 zł
- od sporządzenia testamentu urzędowego 22 zł
- poświadczenie zgodności od każdej strony 5 zł

Opłatę skarbową od wszelkich czynności dokonywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego należy dokonywać:

na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach
PKO BP S.A. 27 1020 2629 0000 9702 0362 0044
z dopiskiem „opłata skarbowa za .............”

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub innej instytucji;

Zwolnienia z opłaty skarbowej (ustawowe):

Czynności urzędowe:
1. Pierwszy odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu wydany po jego sporządzeniu.
2. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

Zaświadczenia:
1. Odpisy wydawane z akt stanu cywilnego, dotyczące obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczone wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych.
2. Odpisy skrócone:
wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość, Karty Dużej Rodziny
wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu w liczbie 1 egzemplarzy.
Zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienie.

Opłacie skarbowej nie podlegają:
Podania i odpisy aktów pobierane do:
spraw alimentacyjnych,
opieki, kurateli i przysposobienia,
ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury),
świadczeń socjalnych,
zatrudnienia, nauki i szkolnictwa,
powszechnego obowiązku obrony i ochrony zdrowia.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Starachowice.

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego o sposobie dokonywania opłat skarbowych przez osoby przebywające za granicą

Urząd Stanu Cywilnego w Starachowicach informuje, że opłatę skarbową od czynności dokonywanych przez obywateli polskich przebywających za granicą można dokonywać na:
międzynarodowy numer konta Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45

nr konta IBAN: PL 27 1020 2629 0000 9702 0362 0044

numer SWIFT: BPKOPLPW

Kto może wyciągnąć odpis aktu stanu cywilnego

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich statutowych zadań.

Odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać:

- przez internet

- w urzędzie

- listownie

Złożenie wniosku przez internet:

Za zamówione online akty stanu cywilnego płatności można dokonać za pośrednictwem bankowości elektronicznej (uruchomiono usługę Paybynet).

Na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) uruchomiono nową wersję obsługi płatności, dzięki której opłaty za zamówione online odpisy aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu można dokonać przy użyciu bankowości elektronicznej. W tym celu należy wejść na stronę obywatel.gov.pl, potwierdzić swoją tożsamość Profilem Zaufanym (eGO) i wypełnić elektroniczny formularz. Jeżeli wniosek składa pełnomocnik należy przesłać pełnomocnictwo w formie załącznika. Następnie należy wybrać sposób odbioru odpisu. Może to być odbiór osobisty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Starachowicach lub przesyłka pocztowa bądź wersja elektroniczna dokumentu przesłana na skrzynkę ePUAP. Kolejnym krokiem jest uregulowanie płatności. Kwota zależeć będzie od liczby i rodzajów odpisów wskazanych w formularzu. Po wybraniu nazwy banku, nastąpi przekierowanie do strony logowania danego banku. Przy płatności online prowizja za realizację usług udostępnionych na ePUAP wynosi jedynie 0,59 zł.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1. Rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób.

2. Przyjmowanie oświadczeń o:
1) nadaniu i zmianie nadanego imienia.
2) braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.
3) wstąpieniu w związek małżeński.
4) wyborze nazwiska.
5) uznaniu dziecka.
6) nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
7) powrocie do poprzednio noszonego nazwiska (po rozwodzie).

3. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.

4. Wydawanie zaświadczeń o:
1) zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
2) dokonanym w księdze wpisie lub jego braku.
3) potwierdzeniu zgłoszenia zawarcia małżeństwa.
4) braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
5) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
6) zaginięciu lub zniszczeniu księgi.

5. Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących:

1) prostowania lub uzupełniania aktu stanu cywilnego.
2) skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
3) odtwarzania treści aktu stanu cywilnego.
4) wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą w polskie księgi stanu cywilnego.
5) zarejestrowania urodzenia, małżeństwa lub zgonu, których nie zarejestrowano w zagranicznych księgach.
6) wpisania wzmianki dodatkowej na podstawie orzeczenia organu państwa obcego.
7) wpisania treści odpisu aktu krajowego w razie zniszczenia lub zaginięcia księgi.
8) zmiany imienia, nazwiska .
9) ustalenia pisowni imienia, nazwiska.
10) przeglądania ksiąg stanu cywilnego.

6. Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego.

7. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą i placówkami państw obcych w zakresie rejestracji akt stanu cywilnego oraz wykonywania postanowień wynikających z umów międzynarodowych.

8. Organizowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

9. Sporządzanie testamentu allograficznego.

10. Udzielanie informacji dla potrzeb sądów, organów ścigania oraz innych organów państwowych.

11. Realizacja postanowień ustawy o statystyce państwowej.
12. Aktualizacja ksiąg stanu cywilnego – nanoszenie zmian na podstawie decyzji administracyjnych, wyroków sądowych, aktów stanu cywilnego oraz komputeryzacja zasobów archiwalnych

 

 

Author: Agnieszka Garbarczyk Pożoga
agnieszka.garbarczyk-pozoga@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept