BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Sala Ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Starachowicach

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty skarbowe w Urzędzie Stanu Cywilnego w Starachowicach można regulować tylko w formie bezgotówkowej. W tym celu uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej oraz zbliżeniowej (terminal nie obsługuje płatności BLIK). W terminalu są akceptowane płatności z wykorzystaniem kart płatniczych m. in. VISA, MasterCard.

Opłaty skarbowe można dokonywać na poczcie, w banku bądź przez bankowość elektroniczną na wskazany rachunek bankowy.

SANTANDER BANK POLSKA

NR: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940

z dopiskiem „opłata skarbowa za .............”

Dowód opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Starachowicach: Kamila Sprzączka
Pokój: 31
Tel. 41 322 1040
e-mail: kamila.sprzaczka@starachowice.eu

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego

Agnieszka Garbarczyk-Pożoga
Stanowisko: Zastępca Kierownika USC
Pokój: 31
Tel. 41 322 1037
e-mail: agnieszka.garbarczyk-pozoga@starachowice.eu

Teresa Różalska
Stanowisko: Inspektor
Pokój: 30
Tel. 41 322 1041
e-mail: teresa.rozalska@starachowice.eu

Iwona Madejska

Stanowisko: Inspektor
Pokój: 29
Tel. 41 322 1039
e-mail: iwona.madejska@starachowice.eu

Sylwia Lipińska - Zamojska
Stanowisko: Inspektor
Pokój: 30
Tel. 41 322 1038
e-mail: sylwia.lipinska-zamojska@starachowice.eu

Julita Nowakowska
Stanowisko: Inspektor
Pokój: 29
Tel. 41 322 1036
e-mail: julita.nowakowska@starachowice.eu


ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Pokój: 29, 30, 31 (parter)
Kierownik : 41 322 1040
email: usc@starachowice.eu


Godziny Pracy Urzędu Stanu Cywilnego:

poniedziałek: 7.30 - 16.30
wtorek - piątek: 7:30 – 15:30

sobota: wyłącznie udzielanie ślubów 11:00 – 15.30

Ceremonie ślubne w 2024 r.
Od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu Miejskiego 7:30 do 15.30.
soboty w godz. od 11.00 do 15.30, co - pół godziny

Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego nie będą organizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Starachowicach w dni ustawowo wolne od pracy, a także w n/w terminach:

06 lipca 2024 r.

20 lipca 2024 r.

03 sierpnia 2024 r.

17 sierpnia 2024 r.

31 sierpnia 2024 r.

14 września 2024 r.

28 września 2024 r.

12 października 2024 r.

26 października 2024 r.

02 listopada 2024 r.

09 listopada 2024 r.

30 listopada 2024 r.

21 grudnia 2024 r.

28 grudnia 2024 r.

Przyjmowanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego i przyjmowanie uznania ojcostwa: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godz. 15.30.

Opłaty skarbowe i administracyjne

22 zł – opłata za odpis skrócony aktu stanu cywilnego;
33 zł - opłata za odpis zupełny aktu stanu cywilnego;
84 zł - opłata za sporządzenie aktu małżeństwa;
39 zł - zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa;
11 zł – opłata za inne czynności kierownika USC
37 zł – opłata za decyzję o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion);
38 zł - zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
38 zł - zaświadczenie o stanie cywilnym;
24 zł - zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dot. wskazanej osoby;
24 zł - zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego;
50 zł - odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji;
39 zł - odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane albo rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego;
39 zł - odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu;
39 zł - odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego;
39 zł - odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r.
39 zł - odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania;
39 zł - odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku uzupełnienia;
1000 zł - za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC (na wniosek osoby stanowiący jej życzenie);
22 zł – od sporządzenia testamentu urzędowego;
17 zł – opłata od pełnomocnictwa;
5 zł za każdą stronę kserokopii – poświadczenie zgodności od każdej strony;
17 zł – inna opłata administracyjna.

Opłatę skarbową od wszelkich czynności dokonywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego należy dokonywać:

na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach
SANTANDER BANK POLSKA

NR: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940


z dopiskiem „opłata skarbowa za .............”

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub innej instytucji;

Zwolnienia z opłaty skarbowej (ustawowe):

Czynności urzędowe:
1. Pierwszy odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu wydany po jego sporządzeniu.
2. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

Zaświadczenia:
1. Odpisy wydawane z akt stanu cywilnego, dotyczące obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczone wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych.
2. Odpisy skrócone:
wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość, Karty Dużej Rodziny
wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu w liczbie 1 egzemplarzy.
Zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienie.

Opłacie skarbowej nie podlegają:
Podania i odpisy aktów pobierane do:
spraw alimentacyjnych,
opieki, kurateli i przysposobienia,
ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury),
świadczeń socjalnych,
zatrudnienia, nauki i szkolnictwa,
powszechnego obowiązku obrony i ochrony zdrowia.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Starachowice.

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego o sposobie dokonywania opłat skarbowych przez osoby przebywające za granicą

Urząd Stanu Cywilnego w Starachowicach informuje, że opłatę skarbową od czynności dokonywanych przez obywateli polskich przebywających za granicą można dokonywać na:
międzynarodowy numer konta Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45

nr konta IBAN: PL 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940

numer SWIFT: WBKPPLPP

Kto może wyciągnąć odpis aktu stanu cywilnego

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich statutowych zadań.

Odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać:

- przez internet

- w urzędzie

- listownie

Złożenie wniosku przez internet:

Za zamówione online akty stanu cywilnego płatności można dokonać za pośrednictwem bankowości elektronicznej (uruchomiono usługę Paybynet).

Na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) uruchomiono nową wersję obsługi płatności, dzięki której opłaty za zamówione online odpisy aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu można dokonać przy użyciu bankowości elektronicznej. W tym celu należy wejść na stronę obywatel.gov.pl, potwierdzić swoją tożsamość Profilem Zaufanym (eGO) i wypełnić elektroniczny formularz. Jeżeli wniosek składa pełnomocnik należy przesłać pełnomocnictwo w formie załącznika. Następnie należy wybrać sposób odbioru odpisu. Może to być odbiór osobisty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Starachowicach lub przesyłka pocztowa bądź wersja elektroniczna dokumentu przesłana na skrzynkę ePUAP. Kolejnym krokiem jest uregulowanie płatności. Kwota zależeć będzie od liczby i rodzajów odpisów wskazanych w formularzu. Po wybraniu nazwy banku, nastąpi przekierowanie do strony logowania danego banku. Przy płatności online prowizja za realizację usług udostępnionych na ePUAP wynosi jedynie 0,59 zł.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1. Rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób.

2. Przyjmowanie oświadczeń o:
1) nadaniu i zmianie nadanego imienia.
2) braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.
3) wstąpieniu w związek małżeński.
4) wyborze nazwiska.
5) uznaniu dziecka.
6) nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
7) powrocie do poprzednio noszonego nazwiska (po rozwodzie).

3. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.

4. Wydawanie zaświadczeń o:
1) zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
2) dokonanym w księdze wpisie lub jego braku.
3) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
4) stanie cywilnym
5) zaginięciu lub zniszczeniu księgi.

5. Dokonywanie czynności materialno-technicznych, wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących:
1) prostowania lub uzupełniania aktu stanu cywilnego.
2) skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
3) odtwarzania treści aktu stanu cywilnego.
4) wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą w polskie księgi stanu cywilnego.
5) zarejestrowania urodzenia, małżeństwa lub zgonu, których nie zarejestrowano w zagranicznych księgach.
6) wpisania wzmianki dodatkowej na podstawie orzeczenia organu państwa obcego.
7) wpisania treści odpisu aktu krajowego w razie zniszczenia lub zaginięcia księgi.
8) zmiany imienia, nazwiska .
9) przeglądania ksiąg stanu cywilnego.

6. Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego.

7. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą i placówkami państw obcych w zakresie rejestracji akt stanu cywilnego oraz wykonywania postanowień wynikających z umów międzynarodowych.

8. Organizowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

9. Sporządzanie testamentu allograficznego.

10. Udzielanie informacji dla potrzeb sądów, organów ścigania oraz innych organów państwowych.

11. Realizacja postanowień ustawy o statystyce państwowej.
12. Aktualizacja ksiąg stanu cywilnego – nanoszenie zmian na podstawie decyzji administracyjnych, wyroków sądowych, aktów stanu cywilnego oraz komputeryzacja zasobów archiwalnych

 

 

Author: Agnieszka Garbarczyk Pożoga
agnieszka.garbarczyk-pozoga@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept