BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Perspektywa unijna

Rok 2017

new piktochart 17271337 

Rok 2016

 fundusze info 2016 copy

 

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI:

1. Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie.

naglowek rpo2014 2020

 

 

Wartość projektu: 52 344 378,00 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 29 432 756,15PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 19 856 078,28 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 3 055 543,57 PLN
Źródło dofinansowania:
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Priorytet:
 VI Rozwój miast
Działanie:
 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.
Okres realizacji: 02.04.2018 - 29.09.2023 r.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, fizycznego i przestrzennego miasta Starachowice, poprzez rewitalizację obszaru zdegradowanego. Cele szczegółowe obejmują:

 • poprawę warunków życia i zamieszkania w Starachowicach,
 • rozwój oferty rekreacyjno-wypoczynkowej,
 • wzbogacenie oferty kulturalnej,
 • poprawę ładu przestrzennego i stanu technicznego infrastruktury,
 • poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta,
 • zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i współpracy międzysektorowej,
 • podniesienie potencjału turystycznego miasta,
 • zmniejszenie nasilenia negatywnych zjawisk społecznych na obszarze zdegradowanym,
 • poprawę dostosowania infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • wsparcie integracji społecznej mieszkańców i identyfikacji z regionem.

Zaplanowanie w projekcie roboty budowlane obejmują 7 zadań, które wynikają bezpośrednio z Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 i przyczynią się do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego wskazanego do rewitalizacji. Zaplanowane przedsięwzięcia są ze sobą ściśle powiązane i w pełni komplementarne do planowanych działań i projektów społecznych na obszarze rewitalizacji.

Projekt pozwoli na zrealizowanie następujących zadań:

 1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka.
 2. Nadanie nowych funkcji północnej linii brzegowej Zalewu Pasternik kluczem do przeprowadzenia modelowej rewitalizacji miasta.
 3. Nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej Starachowic Dolnych: remont placu dworca, Woonerf na ul. Radomskiej-etap I.
 4. Modernizacja Starachowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia-etap I.
 5. Przebudowa obiektów mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej szansą na rewitalizację Osiedla Wzgórze- etap I.
 6. Zagospodarowanie Parku Miejskiego - etap II.
 7. Wzmocnienie rozwoju społeczno - gospodarczego Starachowic poprzez przebudowę i adaptację budynku Pałacyku wraz z otoczeniem.

Osoba kontaktowa: Elżbieta Gralec, tel. 41 273 82 79, e-mail: elzbieta.gralec@starachowice.eu.

2. Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach.

naglowek pois

Wartość projektu: 6 128 220,47 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 4 516 430,60 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 1 611 789,87 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Termin realizacji: 01.02.2016 – 30.11.2019

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie 5 obszarów zieleni zdegradowanej o pow. 7,52 ha w tym:

Obszar 1 (3,31ha) - położony pomiędzy osiedlem Wierzbowa a os. Trzech Krzyży o zróżnicowanym ukształtowaniu, głównie skarpy o znacznych spadkach, teren przyuliczny. Na obszarze: schody terenowe, w części płn.ścieżki piesze naturalnie utworzone przez użytkowników. Obszar w znacznym stopniu pokryty darnią (ok.90%), z grupami drzew i krzewów w postaci chaotycznych układów oraz samosiewów. Brak elementów zagospodarowania terenu wyznaczonych ciągów pieszych, obiektów infrastruktury rekreacyjnej, kompozycji zieleni. Teren o wysokim potencjale przyrodniczo-ekologicznym oraz społeczno-rekreacyjnym. Planuje się: usunięcie gat. inwazyjnych, a w ich miejsce wprowadzenie gatunków rodzimych, utworzenie szpalerów drzew i wielopiętrowych nasadzeń zieleni osłonowej–izolacyjnej z funkcją umacniającą skarpy. Będą one sprzyjać tworzeniu dogodnych warunków dla rozwoju ekosystemów ptaków, owadów i drobnych ssaków gatunków rodzimych. Na obszarze wprowadzone będą rozwiązania korzystne dla ochrony przyrody: domki dla owadów i jeży oraz budki lęgowe dla ptaków. Utworzona zostanie łąka kwietna, która będzie stanowić wielogatunkowych mieszanką traw i bylin – będą to głównie gat. rodzime.

Obszar 2 (1,33 h) -teren na os. Majówka, położony w płn. części miasta, wzdłuż al. Armii Krajowej, Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów stanowi zieleń przyuliczną. Utworzone zostaną tereny zieleni przyulicznej o charakterze wielopiętrowych nasadzeń gatunków rodzimych liściastych w odmianach ozdobnych, polecanych do stosowania w pasie drogowym, a także zieleń rekreacyjna. Zostaną usunięte rośliny należące do inwazyjnych gatunków obcych. Zachowane zostaną licznie występujące drzewa o znacznych rozmiarach, w tym dąb szypułkowy - pomnik przyrody (Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 87/2000 z dn. 25 maja 2000 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody). Na terenie przewidziano tworzenie wielopiętrowych i wielogatunkowych założeń zieleni (drzew, krzewów, bylin), opartych w większości na gatunkach rodzimych tworzących atrakcyjne warunki dla tworzenia i rozwoju siedlisk dla ptaków, owadów oraz drobnych ssaków. Tworzenie zieleni wielopiętrowej przyczyni się do ograniczenia szkodliwego oddziaływania hałasu oraz spalin na stan i jakość życia mieszkańców. Na obszarze tym powstanie łąka kwietna, która stanowi rozwiązanie korzystne dla ochrony przyrody, gdyż stanowi część niewykaszaną i przyczynia się do tworzenia siedlisk zbliżonych do ekosystemów dzikich, niezmienionych działalnością człowieka. Będzie ona stanowić wielogatunkową mieszankę traw i bylin – będą to głównie gatunki rodzime.

Obszar 3 (0,57 ha) - teren przy ul. Iłżeckiej nasadzona zostanie zieleń przyuliczna, osłonowa oraz umacniająca skarpy. Zostaną usunięte gatunki inwazyjne, a w ich miejscu zostaną wprowadzone gatunki rodzime, co przyczyniać się będzie do ograniczenia występowania roślin inwazyjnych gatunków obcych. Na terenie znajdują się drzewa o znacznych rozmiarach, które zostaną zachowane – realizacja projektu wpływa na ochronę istniejących walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Wzdłuż ulicy zaplanowano do nasadzeń zieleń osłonową, która będzie tworzyć wielopiętrowe i wielogatunkowe założenia zieleni - głównie gatunki rodzime.Wprowadzone zostaną rozwiązania korzystne dla ochrony przyrody poprzez przeznaczenie części terenu pod łąki kwietne, ograniczając tym samym powierzchnie trawników strzyżonych. Dobór łąki kwietnej zapewni wielogatunkową i wielobarwność założeń zieleni, stwarzając dogodne warunki dla rozwoju ekosystemów łąkowych.

Obszar 4 (1,16 ha) - teren w otoczeniu SCK, wzdłuż ul. Radomskiej i ul. 1 Maja, położony na skarpie, porośnięty drzewostanem o dużym zagęszczeniu, z okazami drzew rodzimych liściastych o znacznych rozmiarach. Teren przystosowany dla potrzeb pobliskich osiedli i osób odwiedzających SCK przy jednoczesnym zachowaniu walorów krajobrazu i przeciwdziałaniu jego dalszemu zubożeniu i degradacji. Planuje się: usunięcie roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych, a w ich miejsce posadzenie nowych odmian drzew i krzewów rodzimych polecanych do obsadzania skarp. Dzięki wykorzystaniu gatunków rodzimych utworzone będą wielobarwne i wielogatunkowe założenia zieleni tworzące dogodne warunki do tworzenia i rozwoju siedlisk zwierząt. Efekt ten potęgować będzie ustawienie domków dla owadów i jeży oraz budek lęgowych dla ptaków. Zasianie łąki kwietnej oraz stworzenia kompozycji krzewów i rabat bylinowych z gatunków roślin miododajnych będzie rozwiązaniem korzystnym dla ochrony przyrody.

Obszar 5 (1,16 ha) - teren w centralnej części miasta, pomiędzy al. Armii Krajowej, ul. S. Staszica a ul. Kopalnianą utworzony zostanie teren zieleni urządzonej o charakterze parkowym przy jednoczesnej maksymalnej ochronie walorów krajobrazowych związanych z istniejącym pomnikiem przyrody–odsłonięcie geologiczne. Planuje się usunięcie roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych, a w ich miejsce nasadzenie zieleni gatunków rodzimych liściastych, w tym krzewów i drzew umacniających nasypy. Niemniej jednak na obszarze zostaną zachowane drzewa o cennych rozmiarach, w tym dąb szypułkowy. Rodzime gatunki roślin będą tworzyć wielobarwne i wielogatunkowe ekosystemy w znaczący sposób podnosząc bioróżnorodność. W projekcie przewidziano także rozwiązania korzystne dla ochrony przyrody – zasianie łąki kwietnej złożonej z wielu gatunków kwiatów miododajnych.

Największe korzyści z realizacji projektu będzie czerpać środowisko naturalne – świat flory i fauny. Zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz stworzenie atrakcyjnych warunków do bytowania oraz rozmnażania się zwierząt i roślin wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności i liczebności poszczególnych gatunków. Ponadto dzięki zwiększeniu powierzchni terenów zielonych, ich odnowieniu oraz uporządkowaniu – staną się one atrakcyjną przestrzenią umożliwiającą spędzanie wolnego czasu mieszkańcom Miasta Starachowice. Korzyści z realizacji projektu będą czerpać także turyści indywidualni, w tym przede wszystkim rodziny z dziećmi odwiedzające miasto i gminę. Wielogatunkowe i wielopiętrowe formy zieleni sprzyjające zwiększeniu liczebności drobnych ssaków, ptaków oraz owadów zasiedlających obszary objęte projektem, stanowić będą cenne miejsce obserwacji świata flory i fauny, zarówno dla miłośników obcowania z naturą, jak i również rodzin z dziećmi oraz młodzieży szkolnej – bez konieczności opuszczania obszaru miasta. Oprócz tego projekt pozwoli na zachowanie i wyeksponowanie zróżnicowanego ukształtowania terenu miasta, co zwiększy jego atrakcyjność. Wykonanie małej infrastruktury w postaci ławek umożliwi wypoczynek mieszkańcom, a także turystom odwiedzającym miasto. Ponadto z powstałej infrastruktury korzystać będą mogli także mieszkańcy gmin ościennych. Zwiększenie powierzchni terenów zielonych przyciągnie również amatorów zdrowego i aktywnego trybu życia – biegaczy, spacerowiczów, osoby uprawiające nordic walking itp. Zadbanie o tereny zielone w różnych miejscach na terenie miasta wpłynie pozytywnie na walory przestrzeni publicznej, zwiększając jej atrakcyjność w oczach potencjalnych przyszłych mieszkańców.

Osoba kontaktowa: Elżbieta Gralec, tel. 41 273 82 79, e-mail: elzbieta.gralec@starachowice.eu.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - Etap III

naglowek rpo2014 2020

Wartość projektu: 21 145 462,34 PLN
Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 14 349 816,05 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 6 454 974,92 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet: 3. Efektywna i zielona energia
Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Okres realizacji: 01.06.2016 - 30.06.2022

Opis projektu:

Celem projektu jest ograniczenie „niskiej emisji” zanieczyszczeń i poprawa stanu środowiska naturalnego w Starachowicach w wyniku kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starachowicach, polegającej na m.in. na: ociepleniu elewacji budynków, fundamentów, podłóg, ociepleniu pokryć dachowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie obecnych, nieefektywnych źródeł ciepła, wymianie oświetlenia z uwzględnieniem budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych.

Projektem zostaną objęte następujące obiekty w Starachowicach:
• Przedszkole Miejskie nr 2
• Przedszkole Miejskie nr 11
• Szkoła Podstawowa nr 9
• Kompleks edukacyjny na os. Południe, w tym:
- Przedszkole Miejskie nr 10
- Szkoła Podstawowa nr 13
• Wielorodzinne budynki mieszkalne, dla których wybudowana zostanie sieć ciepłownicza.
Zaplanowane działania wynikają z przeprowadzonych audytów energetycznych.

Główne wskaźniki projektu:
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków -9 szt.
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 17 981,58m2
- Zmniejszenie roczne zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 407 4907,47 kWh/rok

Osoba kontaktowa: Emilia Rymarczyk, tel. 41 273 83 96, e-mail: emilia.rymarczyk@starachowice.eu

4. Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice.

naglowek rpo2014 2020

Wartość projektu: 15 358 685,67 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 12 200 761,89 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 3 157 923,78 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet: VII Sprawne usługi publiczne
Działanie: 7.1 Rozwój e-społeczeństwa
Termin realizacji: 30.09.2017 – 31.12.2022 r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-usług oraz zwiększenie dostępu mieszkańców i instytucji z terenu Starachowic do cyfrowych usług publicznych. W ramach projektu przewidziane jest wdrożenie systemu e-usług oraz rozbudowa istniejących systemów dziedzinowych wraz z integracją z istniejącymi systemami dziedzinowymi, dostawa urządzeń sieci, sprzętu serwerowego, terminali oraz sprzętu i systemów VOIP. Dla zapewnienia wysokich standardów pracy serwera, planuje się budowę nowej serwerowni głównej oraz częściowe dostosowanie istniejącej serwerowni do roli serwerowni zapasowej. Elementem nowobudowanych e-usług będzie system Telefonii VOIP. Telefonia będzie istotnym kanałem komunikacyjnym w szczególności dla osób niepełnosprawnych (niewidzący, słabowidzący), który pozwala na implementację znacznie większej liczby usług, wykraczających poza typowe funkcjonalności głosowe i telefoniczne. System telefonii VOIP będzie w pełni zintegrowany z systemem e-usług co umożliwi dwustronną wymianę informacji zarówno w systemie telefonii jak i w systemie e-usług. Cały system będzie pracował w środowisku wirtualnym, co znacznie obniża koszty i wpływa na poziom dostępności usługi. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: wdrożenie systemu e-usług oraz rozbudowę istniejących systemów dziedzinowych w tym systemów oświatowych, integrację z istniejącymi systemami dziedzinowymi, dostawę urządzeń sieciowych do jednostek oraz Urzędu Miejskiego, dostawę sprzętu serwerowego, dostawę terminali dla jednostek organizacyjnych, modernizację systemu telefonii analogowej, budowę nowej serwerowni głównej, dostosowanie istniejącej serwerowni do roli serwerowni zapasowej.

Osoba kontaktowa: Sebastian Krawczyk, tel. 41 273 83 04, e-mail: sebastian.krawczyk@starachowice.eu

5. Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice.

naglowek rpo2014 2020

Wartość projektu: 3 862 674,52 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 1 716 817,21 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 145 857,31 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet: III Efektywna i zielona energia
Działanie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Termin realizacji: 20.10.2017 – 31.08.2021 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła na/w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice oraz gminy Mirzec. Efektami wybudowania instalacji odnawialnych źródeł energii są: znaczne obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej i kosztów ogrzewania budynków oraz wody użytkowej, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO_2, w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej i cieplnej, uzyskanej z wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii, poprawę warunków życia mieszkańców, zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 744,42 ton równoważnika CO2. Przewidywana liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE to 76 sztuk (w tym 12 szt. kolektorów solarnych, 64 szt. pomp ciepła) a jednostek wytwarzania energii elektrycznej to 156 sztuk. Produkcja energii cieplnej wynosi 750,57 MWh/rok, natomiast produkcja energii elektrycznej to 677,19 MWh/rok.

Osoba kontaktowa: Izabela Sikorska, tel. 41 273 83 94, e-mail: izabela.sikorska@starachowice.eu.

6. Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice

naglowek rpo2014 2020

Wartość projektu: 6 843.901,62 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 271 815,07PLN 

Wartość dofinansowania: 4 620 856,26 PLN 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość dofinansowania: 1 951 230,29 PLN       

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Program: Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet: III Efektywna i zielona energia

Działanie: 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

Termin realizacji: 15.01.2018 – 30.06.2022 r. 

 

Opis projektu:

Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji systemu oświetlenia ulic, placów i terenów publicznych na terenie miasta Starachowice. System ma zostać wyposażony w najbardziej efektywne energetycznie źródło światła LED oraz oprawy HPS. Dla opraw zastosowane będą reduktory napięcia oraz sterowanie uliczne.
Projektem planuje się objąć 4 073 punktów świetlnych na terenie miasta w szczególności: wymianę wysięgników do opraw, przewodów zasilających oprawy, styczników i bezpieczników, montaż systemu sterowania i zarządzania oświetleniem oraz montaż kompensatorów mocy biernej.

Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice:

Osoba kontaktowa: Iwona Zarzycka, tel. 41 273 83 96, e-mail: iwona.zarzycka@starachowice.eu

7. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego.

naglowek rpo2014 2020

Wartość projektu: 43 640 565,91 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 16 178 409,79 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 27 462 156,12 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet: III Efektywna i zielona energia
Działanie: 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
Termin realizacji: 21.08.2017 – 31.10.2022 r.

Opis projektu:

Projekt zakłada modernizację infrastruktury transportowej szeroko rozumianej. W zakresie projektu znajduje się:

 • zakup taboru niskoemisyjnego - 7 szt.,
 • modernizację bazy MZK (warsztat, myjnia),
 • utworzenie Centrum Zarządzania Dyspozytorskiego,
 • utworzenie zintegrowanych centrów przesiadkowych (Starachowice Wschodnie i Zachodnie)
 • modernizacja wiat przystankowych - 30 szt.,
 • modernizacja systemu informacji pasażerskiej,
 • budowa i przebudowa infrastruktury drogowej (Pasaż Staffa, połączenie ul. Batalionów Chłopskich z ul. Szkolną) służące transportowi publicznemu (nadanie priorytetu - skrócenie czasu przejazdu komunikacją miejską),
 • budowa pętli przystankowej na Grobli.

Osoba kontakowa: Iyabela Sikorska, tel. 41 273 83 94, e-mail: iyabela.sikorska@starachowice.eu

8. Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość - Europa dla Obywateli

naglowek

Wartość projektu: 148 680,00 EUR
Wartość dofinansowania dla Gminy Starachowice: 20 000,00 EUR
Źródło dofinansowania: Agencja Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej
Program: Program Europa dla Obywateli
Priorytet: Demokratyczne zaangażowanie i społeczeństwo obywatelskie
Działanie: 2.2. Sieci miast.
Termin realizacji: 01.05.2019 r. – 01.06.2022 r.
Lider projektu: Commune de Haybes (Francja)

Opis projektu:

Projekt „Revision – Remembering the Past, Envisioning the Future” jest realizowany w ramach programu Europa dla Obywateli przez miasta i stowarzyszenia z 6 krajów – Polski, Francji, Portugalii, Włoch, Rumunii i Albanii. Głównym celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej, poprzez podnoszenie świadomości na temat trudnej przeszłości Europy oraz zwrócenie uwagi na teraźniejsze problemy i wyzwania Unii Europejskiej takie jak ruchy ekstremistyczne czy prawa człowieka i wolności obywatelskie. W 2019 roku, w roku kolejnych wyborów europejskich, upamiętnimy również 2 ważne wydarzenia, które ukształtowały naszą obecną rzeczywistość – 30. rocznicę upadku muru berlińskiego i 15. rocznicę rozszerzenia UE o kraje wschodniej i centralnej Europie.
Celami projektu są:
- zachęcenie młodych ludzi do aktywnego zaangażowania w życie demokratyczne społeczności i wyrażania swoich opinii, podkreślając znaczenie aktywnego obywatelstwa i różnych sposobów uczestnictwa w życiu społecznych.
- Podnoszenie świadomości młodych ludzi na temat podstawowych wartości Unii Europejskiej i znaczenia ich zachowania dla przyszłego dobrobytu społeczeństw europejskich
- Podnoszenie świadomości młodych obywateli na temat polityki UE, instrumentów i narzędzi służących zaangażowaniu, uczestnictwu i solidarności.

Osoba kontaktowa: Kamil Stanos, tel. 41 273 83 94, e-mail: kamil.stanos@starachowice.eu

9. Przywrócenie walorów naturalnych Zbiornika Wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej

 

logo2

Wartość projektu: 23 000 000,00 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice: 3 450 000,00 PLN.
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 19 550 000,00 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Termin realizacji: 2018-2022 rok

Opis projektu:

Zakres projektu dotyczy prac polegających na odmuleniu dna zbiornika wodnego, „Pasternik” w części rekreacyjnej i ujęciowej. Rekultywacja zbiornika i jego otoczenia zostanie przeprowadzona wzajemnie uzupełniającymi się metodami:

1. Zwiększenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie zbiornika.

Metoda zapewni natlenianie toni wodnej w całym jej przekroju oraz spowoduje zwiększenie cząsteczek tlenu. Skutkiem takich procesów będzie utlenienie węgla organicznego, co spowoduje jego zanikanie. Ma to na celu wspomóc naturalne procesy samooczyszczania się zbiornika oraz ograniczyć ewentualne zakwity sinic i glonów w okresie letnim oraz przyduchy w okresie zimowym.

2. Ograniczenie ilości roślinności wodnej.

Roślinność wodna wzdłuż brzegu zbiornika i obszaru użytku ekologicznego, pozostawiając na środku zbiornika wysepki roślinności pływającej zostanie przekaszana kombajnem możliwie jak najbliżej dna. Głębokość maksymalna zbiornika mieści się w zakresie głębokości koszenia kombajnu, zatem możliwe będzie usuniecie roślinności wodnej na wysokości kilku-kilkunastu centymetrów od dna akwenu. Roślinność przybrzeżna – szuwarowa zostanie wykoszona i wygrabiona za pomocą amfibii.

3. Punktowe odmulenie dna zbiornika.

Osady denne ze zbiornika odpompowywane będą za pomocą pompy refulacyjnej zamontowanej na urządzeniu pływającym, które charakteryzuje się precyzją działania poprzez dokładne, powtarzalne usuwanie osadu, bez tworzenia muld i pomijania części zamulonego dna, jak dzieje się to w przypadku tradycyjnych pomp odmulających. Wydobyty muł magazynowany będzie w lagunach lub też w geotekstylnych zasobnikach tzw. geotubach, gdzie po odwodnieniu jest możliwość jego rozplantowania jako warstwa urodzajnej gleby.

4. Podczyszczający system hydrofitowy – 2 szt. barier hydrofitowych.

Planuje się zastosowanie systemu hydrofitowego podczyszczającego wody zasilające zbiornik, który zapewni ochronę przed potencjalnym napływem zanieczyszczeń, niepożądanym wpływem na stan wody oraz bytującej w niej flory i fauny. Systemy hydrofitowe wykorzystują naturalną zdolność roślin i mikroorganizmów do pobierania, przekształcania, metabolizowania, neutralizowania bądź unieruchamiania różnorodnych związków chemicznych, w tym zanieczyszczeń.

Ponadto zostanie zagospodarowana linia brzegowa m.in. wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny, monitoring, oświetlenie, ławki, kosze, pergole. Powstanie również przystani dla kajaków i rowerków wodnych. W ramach projektu przewiduje się także stworzenie stałej ścieżki dydaktycznej dotyczącej znaczenia wody w mieście oraz adaptacji do zmian klimatu. Uporządkowanie brzegów Pasternika i udrożnienie zbiornika zapobiegnie jego zarastaniu i sprawi, że wykonana inwestycja będą służyły mieszkańcom na długie lata. Łączna powierzchnia objęta projektem wynosi 33,2ha, powierzchnia zbiornika 23ha, powierzchnia grobli 2,5607ha, pozostała pow. 7,7ha. Po realizacji projektu powierzchnia biologicznie czynna będzie wynosić 32,5ha.

W ramach projektu funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystapienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególnosci poprzez:

a) specjalny adres e-mail (naduzycia.pois@mr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).

Osoba kontaktowa: Iwona Zarzycka, tel. 41 273 83 96, e-mail: iwona.zarzycka@starachowice.eu

10. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II

naglowek rpo2014 2020

Wartość projektu: 53 510 609,57 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 11 921 954,73 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 38 545 139,90 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet: III Efektywna i zielona energia
Działanie: 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
Termin realizacji: 31.05.2019 r. – 28.12.2023r.

Opis projektu:

Projekt zakłada modernizację infrastruktury transportowej szeroko rozumianej. W zakresie projektu znajduje się:

 • zakup taboru niskoemisyjnego CNG - 13 szt.,
 • budowa stacji tankowania autobusów CNG,
 • przebudowa dróg (ul. Konstytucji, 3 Maja, Parkowa, Kilińskiego),
 • przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • modernizacją 25 wiat przystankowych i zatok,
 • budowa 2 zielonych wiat przystankowych,
 • wprowadzenie systemu ITS,
 • budowa systemu ścieżek rowerowych 8,97 km,
 • wprowadzenie roweru miejskiego, stacji rowerów i stacji Bike&Ride,
 • budowa parkingu dwupoziomowego na centrum przesiadkowym Starachowice Dolne.

Cel projektu:

Utworzenie spójnego systemu transportu komunikacji publicznej na terenie Miasta Starachowice, poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego, co przyczyni się do ograniczenia emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery

Efekty projektu:

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 13 szt.

Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 1.040 osoby

Liczba wybudowanych obiektów bike &ride – 13 szt.

Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach bike &ride – 65 miejsc

Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt.

Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 91 miejsc

Liczba miejsc postojowych dla os. niepełnosprawnych wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 5 miejsca

Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 8,96 km ścieżek rowerowych

Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej (km) – 1,10

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) – 104,59

Liczba przewozów komunikacja miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej (szt./rok) - 80.183

Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”(szt.) – 33.215

11. Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej

eu flag erasmus vect pos

Wartość projektu: 12 546,00 EUR
Wkład własny Gminy Starachowice: 0 EUR
Wartość dofinansowania: 12 546,00 EUR
Źródło dofinansowania: Komisja Europejska
Program: Program Erasmus+, Akcja 3
Termin realizacji: 2019-2020

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie Starachowickiej Mapy Aktywności Młodzieżowej (SMAM) na najbliższe 10 lat, opartej na dokumentach strategicznych gminy w tym: Strategii na rzecz Młodzieży, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 oraz Strategii Rozwoju Miasta na lata 2018-2027. Strategia na rzecz młodzieży, która powstała w 2018 r. w ramach Programu Erasmus+ zawiera solidną diagnozę sytuacji młodzieży oraz wyznacza kierunki działań na rzecz młodzieży. SMAM wchodzi o stopień wyżej i ma za zadanie zaprogramować konkretne działania na wysokim poziomie szczegółowości w tym: wizję, zakres merytoryczny, cele, źródła finansowania. Działania zostaną zaczerpnięte z dokumentów strategicznych Gminy oraz zostaną wygenerowane nowe na fokusach, warsztatach kreatywnych i aktywizacyjnych przez samą młodzież. Następnie pomysły zostaną poddane opiniowaniu i dyskusji na Laboratoriach przez władze miejskie i powiatowe oraz ekspertów. Potrzeba stworzenia takiego dokumentu wyszła od ludzi młodych przede wszystkim na spotkaniach w ramach opracowywania Strategii dla młodych oraz przez Młodzieżową Radę Miasta. Starachowice mają ambicję prowadzenia skutecznej polityki młodzieżowej, która będzie wzorowała się na najlepszych samorządach w Europie. W spotkaniach weźmie udział łącznie ok. 300 osób młodych, głównie ze starachowickich szkół. W projekcie zaplanowano następujące działania: spotkanie przygotowawcze, dwa badania fokusowe z młodzieżą aktywną i pasywną, dwa warsztaty młodzieżowe (kreatywność i aktywność), trzy laboratoria pomysłów, konferencja podsumowująca oraz spotkanie ewaluacyjne. Wymiernymi rezultatami projektu będą dwa dokumenty. Pierwszy to Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej wypracowana wspólnie przez młodzież, organizacje społeczne oraz samorządy. Drugi - Publikacja projektowa podsumowująca projekt. Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej zostanie przekazana Radnym Rady Miejskiej w Starachowicach i Powiatu Starachowickiego i będzie dostępna na stronach internetowych Urzędów, w mediach społecznościowych oraz w wersji
papierowej.

Osoba kontaktowa: Kamil Stanos, tel. 41 273 83 94, e-mail: kamil.stanos@starachowice.eu

12. Cities for YOUth

eu flag erasmus vect pos

Wartość projektu: 106 267,00 EUR
Wkład własny Gminy Starachowice: 0 EUR
Wartość dofinansowania: 106 267,00 EUR
Źródło dofinansowania: Komisja Europejska
Program: Program Erasmus+, Akcja 2
Termin realizacji: V.2020 - XI.2021

logo c4u 2

Projekt „Cities for YOUth” koncentruje się na wymianie dobrych praktyk w zakresie polityki młodzieżowej na szczeblu samorządów lokalnych z różnych krajów europejskich oraz rozwoju umiejętności miękkich i współpracy międzynarodowej między młodzieżą a osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową. W projekcie biorą udział trzy samorządy: Starachowice (Polska), Santarem (Portugalia) i Kłajpeda (Litwa) oraz organizacje pozarządowe z Hiszpanii i Grecji. Wszyscy partnerzy mają duże doświadczenie we wdrażaniu polityki młodzieżowej i działań skierowanych do młodych ludzi. Projekt obejmie 3 wizyty studyjne w każdym kraju partnerskim dotyczące młodzieży, polityki młodzieżowej, Młodzieżowych Rad Miejskich i edukacji pozaformalnej. W spotkaniach wezmą udział władze miasta, urzędnicy, osoby odpowiedzialne za decyzje i młodzież. Ponadto w Hiszpanii odbędzie się szkolenie dla młodych ludzi na temat umiejętności miękkich i generowania pomysłów. Młodzi ludzie z różnych krajów będą musieli opracować inicjatywę, która będzie realizowana wspólnie podczas obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2021 r. w Kłajpedzie. Pod koniec projektu zostanie wydana publikacja przedstawiająca opis polityki młodzieżowej w każdym mieście partnerskim oraz opis działań projektowych.

Osoba kontaktowa: Kamil Stanos, tel. 41 273 83 94, e-mail: kamil.stanos@starachowice.eu 

 

13. "Publiczny internet w Gminie Starachowice."

 logo

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: Publiczny internet w Gminie Starachowice

Kwota dofinansowania: 64 368,00 zł (ryczałt)

Program operacyjny: Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest montaż oraz utrzymanie 16 punktów dostępu
do publicznego internetu w Parku Kultury w Starachowicach. W ramach projektu planuje się montaż 14 wewnętrznych (parter – 3 punkty, I piętro – 3 punkty, II piętro – 4 punkty, III piętro – 4 punkty) oraz 2 zewnętrznych ( 1 punkt na ścianie przy głównym wejściu oraz 1 punkt na wschodniej ścianie budynku) hotspotów, które zapewnią całkowicie bezpłatny dostępu do szerokopasmowego internetu o przepustowościach >/=30 Mbps.

Okres realizacji: do 30.11.2021 r.

 

14. "PRZYSZŁOŚĆ EUROPY - wizja jasnej przyszłość dla młodych ludzi, migrantów, osób starszych, dzieci w kontekście europejskim."

eacea 2015 00550000 pl

Wartość projektu: 148 680,00 EUR
Wartość dofinansowania: 148 680,00 EUR
Wartość dofinansowania dla Gminy Starachowice: 15 800,00 EUR
Wkład własny Gminy Starachowice: 0 EUR
Program: Program Europa dla Obywateli
Priorytet: Demokratyczne zaangażowanie i społeczeństwo obywatelskie
Działanie: 2.2. Sieci miast.
Termin realizacji: 2021-2023
Lider projektu: Unione Rubicone de Mare (Włochy)

W ramach projektu odbędzie się siedem wydarzeń tematycznych (warsztaty, seminaria, dziedzictwo spacery studyjne, opowiadanie historii), każde w jednym z siedmiu krajów partnerskich, które zaangażują młodych obywateli każdego kraju w dyskusję i definiowanie polityk UE poprzez zwiększenie świadomości znaczenia podstawowych wartości UE, takich jak pokój, tolerancja, szacunek dla różnorodności kulturowej i solidarności.

Działania będą napędzane głównie programem ambasadorów młodzieży, jako motoru dialogu oraz szerokiego zaangażowania obywateli. Wkład z debat odbywających się podczas wydarzeń międzynarodowych będzie stanowić źródło energii dla Konferencji na temat przyszłości Europy, zainicjowanej przez Komisję Europejską. Dzięki wydarzeniom przewidzianym w projekcie dotrze do ponad 400 uczestników z Czech, Grecji, Włoch, Łotwy, Macedonii Północnej, Polski i Portugalii.

Projekt zakończy się w maju 2022 r. Wielkim wydarzeniem finałowym we Włoszech i oprócz młodzieży wezmą w nim udział przedstawiciele Unii Europejskiej.

Projekt Future of Europe zgromadził siedmiu partnerów z siedmiu krajów europejskich, którzy przez cały okres realizacji projektu będą współpracować przy osiąganiu rezultatów i celów projektu, zgodnie z programem Europa dla obywateli i są to: Unione Rubicone e Mare – Lider projektu (Włochy), Miasto Tetovo (Macedonia Północna), Gmina Starachowice, Miasto Joanina (Grecja), Socialas Inovacijas Centrs (Łotwa), Miasto Praga (Czechy) oraz Redefine Associaço Para a Investigação, Educação e Desenvol (Portugalia).

Osoba kontaktowa: Kamil Stanos, tel. 41 273 83 94, e-mail: kamil.stanos@starachowice.eu

15. "CIRCUS- Circular and sustainable tools for adults"

eu flag erasmus vect pos

Wartość projektu: 157 696,25 EUR
Wartość dofinansowania dla Gminy Starachowice: 32 852,00 EUR
Wkład własny Gminy Starachowice: 0 EUR
Źródło dofinansowania: Komisja Europejska
Program: Program Erasmus+, Akcja 2
Termin realizacji: 2020-2021
Lider projektu: Creative Work Preston (Wielka Brytania)

circus logo

Głównym celem projektu pn. ‘CIRCUS- Circular and sustainable tools for adults’ jest promocja gospodarki o obiegu zamkniętym wśród mieszkańców Starachowic.

Celami szczegółowymi projektu są:

- wymiana wiedzy, narzędzi i najlepszych praktyk dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym w krajach partnerskich,

- opracowanie interaktywnej publikacji z nowymi narzędziami i metodologiami, które będą wspomagać szerzenie wiedzy o gospodarce o obiegu zamkniętym,

- zapewnienie osobom dorosłym i trenerom nowych narzędzi i metodologii dotyczących gospodarki

o obiegu zamkniętym w celu tworzenia zrównoważonych projektów.

Główne działania w projekcie to:

- 3 spotkania międzynarodowe projektowe - 2 w Hiszpanii i 1 w Wielkiej Brytanii,

- 3 wizyty studyjne: w celu wymiany narzędzi, wiedzy i metodologii w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Polsce,

- Opracowanie nowego narzędzia, które będzie wspierało szerzenie wiedzy o gospodarce o obiegu zamkniętym, udokumentowane w interaktywnej publikacji.

- Lokalne ekologiczne kampanie informacyjne

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie liderem jest Creativity Works Preston z Wielkiej Brytanii a partnerami są Gmina Starachowice oraz Permacultura Cantabria z Hiszpanii.

Projekt jest sfinansowany w 100% z Programu Erasmus+ (2019-1-UK01-KA204-061972), Akcja Kluczowa 2: Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji w dziedzinie edukacji dorosłych.

Osoba kontaktowa: Kamil Stanos, tel. 41 273 83 94, e-mail: kamil.stanos@starachowice.eu

16. Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w Gminie Starachowice

 logo cupt 2

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 534 280,20 PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice: 80 142,03 PLN.

Wartość dofinansowania: 454 138,17 PLN

Źródło dofinansowania: Unia Europejska Fundusz Spójności

Program: Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Termin realizacji: 31.10.2022 r. – 31.12.2023 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz doposażenie szkół w narzędzia z zakresu edukacji komunikacyjnej. Dzięki realizacji projektu zwiększy się bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, ponadto uczniowie zdobędą umiejętności związane z bezpiecznym zachowaniem się w ruchu drogowym oraz dzięki narzędziom będą mogli przewidzieć niebezpieczne zachowania na drodze. W ramach projektu planuje się wyniesienie, pomalowanie oraz oznakowanie trzech przejść dla pieszych, na ul. Słonecznej obok SP 12, na ul. Jana Pawła II skrzyżowanie z ul. Miodową, na ulicy Jana Pawła II skrzyżowanie z ul. Żytnią. Ponadto w ramach projektu planuje się doposażyć szkoły w narzędzia z zakresu edukacji komunikacyjnej, tj. mobilne miasteczka rowerowe (SP1, SP6, SP10, SP12, SP13), symulatory rowerów, hulajnogę elektryczną (SP12, SP13), trenażer czasu reakcji (SP12) oraz symulator przejścia dla pieszych (SP13). Projekt przewiduje również promocję oraz wynagrodzenie dla osoby odpowiedzialnej za realizację projektu.

W ramach projektu funkcjonuje Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych Gmina Starachowice, jako beneficjent projektu, współfinansowanego w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w Gminie Starachowice”.

Umowa o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0212/22-00 informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:

1) adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

2) lub formularza: //www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Zasady, jakimi kieruje się Instytucja Zarządzająca:

1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

406646199 906550131028433 3166171927762392868 n

406646196 363297009582734 5465826894185291607 n

387632678 191053377352782 2532666841587255403 n

387518213 360945706518055 8756272445317083992 n

371537307 214780938339624 5975552534257325176 n

387508243 3425567217718376 7127643966639536537 n

 

387501261 1456110144953762 3593654556318670030 n

387501159 693345619530288 33534599828322625 n

387499480 269392392460484 6334753808009543128 n

387180782 821474986648596 1197542665341720755 n

378831959 805531211576307 2560105561578233153 n

 

 

17. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy, uczęszczających do placówek oświatowych w Gminie Starachowice, poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy.

Bez tytułu

Wartość projektu: 67.408,86 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 10.111,36 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE:57.297,50 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet: XIII CARE- Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju

Działanie: 13.02. Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy

Termin realizacji: 01.07.2023 r. – 15.12.2023

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu komputerowego do zajęć edukacyjnych (tj. 7 zestawów: monitor interaktywny, komputer, mobilny statyw) dla szkół podstawowych: SP1, SP9, SP10, SP11, SP12, SP13
w Gminie Starachowice

Cel projektu:

Wsparcie dla uczniów uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych i uczęszczających do placówek oświatowych w Gminie Starachowicach, poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy.

Efekty projektu:

 • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mającego na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie – 64.408,86 PLN
 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej – szt.6
 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej – szt.6
 • Liczba dzieci objętych wsparciem poniżej 18 roku życia - 115 os.

 PROJEKTY ZŁOŻONE 

1. PARK KULTURY - nowa oferta kulturalna w zmodernizowanym obiekcie Starachowickiego Centrum Kultury

logo norweski

Wartość projektu: 15 716 656,37
Wkład własny Gminy Starachowice: 2 357 498,47
Wartość dofinansowania: 13 359 157,90
Źródło dofinansowania: Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
Działanie: 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym
Poddziałanie: 1.2 Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego.
Termin realizacji: 01.09.2020 r. – 01.09.2022 r.

Opis projektu:

W ramach działań infrastrukturalnych zaplanowano przebudowę i modernizację budynku SCK, m.in. wymianę instalacji elektrycznej, montaż urządzeń telekomunikacyjnych, wentylację, klimatyzację, instalacje wodno-kanalizacyjne, budowa windy, montaż paneli fotowoltaicznych, remont foyer, I,II i III piętra. W ramach projektu zostanie utworzona nowa oferta kulturalna i edukacyjna oraz zakupiony sprzęt do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego

 

logo norweg

Wartość projektu: 41 576 548,00 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 0,00 PLN
Wartość dofinansowania: 41 576 548,00 PLN
Źródło dofinansowania: Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Program: Rozwój Lokalny
Termin realizacji: 01.03.2021 r. – 30.04.2024 r.

//starachowice.eu/program-rozwoj-lokalny

 

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - Etap IV

logo copy

Wartość projektu: 8 472 949,72 PLN
Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 6 972 214,92 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 1 500 734,80 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet: 3. Efektywna i zielona energia
Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Okres realizacji: 01.12.2020 - 30.11.2022

Opis projektu:

Celem projektu jest ograniczenie „niskiej emisji” zanieczyszczeń i poprawa stanu środowiska naturalnego w Starachowicach w wyniku kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starachowicach, polegającej na m.in. na: ociepleniu elewacji budynków, fundamentów, podłóg, ociepleniu pokryć dachowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie obecnych, nieefektywnych źródeł ciepła, wymianie oświetlenia z uwzględnieniem budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych.

Projektem zostaną objęte następujące obiekty w Starachowicach:

1. Urząd Miejski.

2. Miejska Hala Sportowa.

PROJEKTY ZREALIZOWANE

1. Starachowice – Miasto dla młodzieży

eu flag erasmus vect pos

Wartość projektu: 14 706,00 EUR
Wkład własny Gminy Starachowice: 0 EUR
Wartość dofinansowania: 14 706,00 EUR
Źródło dofinansowania: Komisja Europejska
Program: Program Erasmus+
Termin realizacji: 2017-2018

Opis projektu:

Głównym celem projektu „Starachowice - Miasto dla młodzieży” jest stworzenie Strategii na rzecz młodzieży, która będzie opracowywana przez starachowicką młodzież na czele z Młodzieżową Radą Miasta, ze wsparciem merytorycznym ekspertów, polityków, decydentów oraz innych osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową. Strategia ma być odpowiedzią na problemy, z którymi zmaga się większość miast w Polsce, takie jak: wysokie bezrobocie wśród młodzieży, odpływ młodych ludzi do większych miast czy niewystarczająca oferta dla młodych.

Na podstawie rekomendacji i diagnoz wskazanych w dokumentach strategicznych takich jak: „Plan prac UE na rzecz młodzieży na lata 2016-2018”, „Strategia Europa 2020”, Program Komisji Europejskiej „Mobilna młodzież” oraz „Strategia UE na rzecz młodzieży”, zostały wybrane 4 obszary tematyczne w obrębie których starachowicka młodzież, wraz z ekspertami, będzie pracowała tworząc Strategię: Starachowice dla Aktywnych,Pierwsza praca w Starachowicach, Starachowice - miasto przyjazne dla młodych, Nowoczesne Starachowice.

Ponadto na potrzeby stworzenia Strategii, zostanie przeprowadzona kompleksowa diagnoza potrzeb i sytuacji młodzieży w Starachowicach. Wśród młodzieży, ale także przedsiębiorców, przeprowadzone zostaną ankiety, które będą zawierały m.in. pytania o zaangażowanie społeczne, potrzeby młodzieży w mieście, zainteresowania, problemy, plany na przyszłość, jakość życia, wolny czas, itp. Pytania dla przedsiębiorców natomiast będą dotyczyły m.in. pożądanych przez nich kwalifikacji pracownika, planów rozwoju firmy, itp. W projekcie przewidziane są ponadto warsztaty dla młodzieży, spotkania dyskusyjne i konferencja podsumowująca. Projekt ma także na celu zwiększenie aktywności społecznej młodzieży, podniesienie przez młodych ludzi kompetencji potrzebnych na obecnym rynku pracy oraz promocję i rozpowszechnianie edukacji pozaformalnej.

pdfStrategia Starachowice dla młodych6.05 MB

2. Poprawa dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy Starachowice - w trakcie trwałości.

 naglowek rpo2014 2020

Wartość projektu: 4 539 408,74 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 1 823 651,73 PLN w tym 803 190,93 PLN dotacja z Ministerstwa Sportu.
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 715 651,73 PLN.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Priorytet: VII Sprawne usługi publiczne.
Działanie: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
Termin realizacji: 1.04.2016 r. – 31.12.2018 r.

Opis projektu:

Główny cel projektu stanowi wsparcie infrastruktury edukacyjnej szkół w Gminie Starachowice,
z preferowanym wyposażeniem w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz modernizacja infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów. Przedmiotem projektu jest wsparcie obiektów infrastruktury edukacji ogólnej szkół podstawowych: SP1, SP2, SP6, SP9, SP10, SP11, SP12, SP 13 oraz GM4.

Zadania projektu obejmują:

 1. Modernizację wielofunkcyjnych boisk sportowych (SP10, GM4, w tym: dokumentacja techniczna, nadzór inwestorski, wykonanie).
 2. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w szczególności matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych: SP1, SP2, SP6, SP10, SP11, SP12, SP13 w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem. różnych nowoczesnych technik i form przekazu.
 3. Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury sportowej w szkołach, w tym:
 • zakup sprzętu do gimnastyki korekcyjnej w ośmiu szkołach podstawowych,
 • modernizacja sali gimnastycznej w SP6 i SP10
 • rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP1, SP6, SP9 poprzez wykonanie bieżni wraz dokumentacja techniczną i nadzorem inwestorskim.

      4. Modernizacja infrastruktury szkolnej w zakresie modernizacji i doposażenia stołówek szkolnych w SP 9, SP10, SP12, SP13 w ramach pełnionych funkcji opiekuńczo–wychowawczych szkół.

Inwestycje infrastrukturalne bazują na modernizacji i rozbudowie istniejącej infrastruktury oraz służą wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów. Działania podejmowane w projekcie uwzględniają tendencje demograficzne i wynikają z Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół i Przedszkoli w Gminie Starachowice na lata 2016-2023 i kompleksowo rozwiązują problem z zakresu infrastruktury i wyposażenia szkół. Proponowane działania są komplementarne z projektami EFS składanymi przez Gminę Starachowice.

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury edukacyjnej: 2546 osób.

3. Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej

naglowek rpo2014 2020

Wartość projektu: 1 138 986,24 PLN.
Wartość dofinansowania: 1 053 582,32 PLN.
Wkład własny niepieniężny Gminy Starachowice: 52 267,20 PLN.
Wartość dofinansowania dla Gminy Starachowice: 106 160,00 PLN
Wkład własny Fundacji Możesz Więcej: 33 136,72 PLN.
Wartość dofinansowania dla Fundacji Możesz Więcej: 947 422,32 PLN.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Priorytet: IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.
Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.
Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Okres realizacji: 01.02.2017 r. – 31.12.2018 r.
Beneficjent projektu: Fundacja Możesz Więcej
Partner: Gmina Starachowice

Opis projektu:

Celem główny projektu jest: rewitalizacja społeczna, poprzez kompleksowe wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, osobiste, rodzinne czy społeczne dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci.

W ramach projektu powstało Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej, które oferuje:

 1. Poradnictwo specjalistyczne, na podstawie którego opracowywane zostaną Indywidualne Programy Pomocy Rodzinie – prawne, socjoterapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz terapie uzależnień.
 2. Grupy wsparcia – Trening asertywnych zachowań abstynenckich; Warsztaty Rozwoju Osobistego; Autodiagnoza i motywacja do zmian; Nawroty choroby alkoholowej.
 3. Działania profilaktyczne w szkołach – Dzieciakom i młodzieży zaoferujemy profilaktykę
  z zakresu: Technik radzenia sobie ze stresem, Podnoszenia własnej wartości, Treningu twórczego myślenia, Warsztatów asertywności, Treningu zastępowania agresji
 4. Całodobowe punkty zaufania – telefoniczne oraz czat online – prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta ds. uzależnień – ustalone zostaną dyżury, w których dani specjaliści odpowiadać będą na telefony i będą w kontakcie z internautami.

Ponadto, powstała placówka wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa Sukces, która jest jednostką wspierania rodziny w zakresie pomocy i wychowania dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oferującą zajęcia dodatkowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalno – rozrywkowe dla dzieci i młodzieży.

4. Starachowice OD nowa - Modelowa Rewitalizacja Miast.

stopka ue

 

Wartość projektu: 2 805 380,00 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice: 320 000,00 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 485 380,00 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020
Konkurs: Modelowa Rewitalizacja Miast
Okres realizacji: 01.05.2016 r. – 31.12.2019 r.

logotypy starachowice od nowa rbg kolor

Opis projektu:

Starachowice jako jedyne miasto w województwie świętokrzyskim realizuje projekt w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”, który ma na celu wsparcie miast w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań. Pierwszym krokiem jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, który wskazuje kierunki, możliwości i perspektywy zmian. Na tym dokumencie opiera się cały proces rewitalizacji miasta i zostały tam ujęte m.in. przedsięwzięcia rewitalizacyjne, na które następnie miasto pozyskuje dofinansowania ze środków unijnych. W ramach projektu przeprowadzane są ponadto kompleksowe konsultacje społeczne zarówno przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak i Gminnego Programu Rewitalizacji. Ponadto projekt przewiduje szereg innych działań o charakterze społecznym w tym m.in.:

Opracowanie metodologii i koncepcji prowadzenia konsultacji społecznych w Starachowicach.Opracowanie schematu działania i programu świetlicy środowiskowej oraz jej wsparcie poprzez zaangażowanie animatora społecznego, coacha oraz pedagoga.Szkolenia z przeprowadzania konsultacji społecznych.Wspieranie społeczności lokalnych poprzez organizację mikrograntów, gdzie mieszkańcy zdecydują, jakie działania powinny zostać sfinansowane dla zagospodarowania swojego najbliższego otoczenia.Opracowanie koncepcji działania miejsca do współdziałania, integracji i wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i mieszkańców.

Działaniami wspierającymi obszar społeczny rewitalizacji są działania w sferze technicznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej. Dlatego w ramach projektu przygotowane zostaną m.in.: dokumentacje techniczne, ekspertyzy, audyty, koncepcje czy projekty budowlane. Proces rewitalizacji w Starachowicach odbywa się na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w dokumencie Delimitacja Obszarów Rewitalizacji w Gminie Starachowice, czyli Dolne Wzgórze, Majówka, Stadion, Wierzbnik, Lubianka, Pasternik oraz Park.

Osoba kontakowa: Kamil Stanos, tel. 41 273 83 94, e-mail: kamil.stanos@starachowice.eu

Więcej informacji: www.rewitalizacja.starachowice.eu

5. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach.

logo copy

Wartość projektu: 5 695 490,10 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 2 679 640,94 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 3 015 849,16 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
Priorytet: IV Dziedzictwo naturalne i kulturowe
Działanie: 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo
Okres realizacji: 01.02.2016 r. – 31.12.2020 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie i ochrona różnorodności biologicznej poprzez wyeksponowanie gatunków rodzimych rosnących na terenie Parku, pomników przyrody, nowych gatunków oraz ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności miejsca i zwiększenie ilości odwiedzin mieszkańców. Zakres rzeczowy projektu: wykorzystanie bogatego drzewostanu oraz urozmaiconego ukształtowania terenu, odtworzenie układu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego, odnowa alejek z oświetleniem, budowa kawiarni. Odbudowa oczek wodnych, wprowadzenie nowej, urozmaiconej szaty roślinnej poprzez nasadzenie roślinności, wprowadzenie małej architektury oraz budowa 2 szt. obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością tj. toaleta publiczna i pochylnia dla os. niepełnosprawnością. Rekonstrukcja i wyeksponowanie walorów przyrodniczych Parku przyczyni się do zwiększenia możliwości kontaktu mieszkańców z naturą oraz poprawi wizerunek regionu.

Osoba kontakowa: Emilia Rymarczyk, tel. 41 273 83 96, e-mail: emilia.rymarczyk@starachowice.eu

6. "Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach."

logo copy

Wartość projektu: 845 906,31 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 353 565,92 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 492 340,39 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet: VII Sprawne usługi publiczne
Działanie: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Termin realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Opis projektu:

Projekt zakłada modernizację boiska sportowego tj., w miejsce boiska trawiastego wykonane zostanie wielofunkcyjne boisko sportowe o pow. 1410,15 m2, zawierające: boisko do piłki ręcznej/nożnej o wymiarach 22,0x44m, 2 boiska do koszykówki o wymiarach 15,0x28,0m, 2 boiska do siatkówki 9,0x18,0m, boisko do tenisa 10,97x23x77m, bieżnię prostą 3-torową do biegu na 60 m (poliuretan), skocznię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą oraz piłkochwyty. Ponadto w ramach projektu zostanie utworzona pracownia językowa oraz doposażona pracownia matematyczna.

Osoba kontaktowa: Izabela Sikorska, tel. 41 273 83 94, e-mail: izabela.sikorska@starachowice.eu.

Author: Elżbieta Gralec
elzbieta.gralec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept