BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zagospodarowanie przestrzenne

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne ma ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców jak i dla władz samorządowych. Jest ono równie silnie związane z zasadami korzystania z nieruchomości, jak i z obrotem nieruchomościami.

Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pomaga w ustalaniu przeznaczenia terenu, rozmieszczaniu inwestycji celu publicznego oraz określaniu sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Zasady planowania i zagospodarowania terenu określa ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która razem z Prawem budowlanym stanowi podstawy prawne procesu inwestycyjnego w Gminie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).
Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. (w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy). W planie miejscowym dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (nie mylić z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej i leśnej, tzw. odrolnieniem).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może wykraczać poza granice administracyjne gminy, może za to obejmować tylko część jej obszaru. Na terenie gminy może obowiązywać więcej planów miejscowych, ich granice jednak nie mogą się nakładać. Plan nie może naruszać ustaleń studium, co stwierdza rada gminy przed jego uchwaleniem.
Organem sporządzającym plan miejscowy jest Prezydent miasta.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalany przez radę gminy (radę miasta) po ogłoszeniu przez wojewodę świętokrzyskiego w dzienniku urzędowym, wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.
Na obszarach, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zamierzenie inwestycyjne wymagające pozwolenia na budowę, może być realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji celu publicznego, o które należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Prezydenta Miasta.

Author: Jan Huszno
jan.huszno@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept