BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej starachowice.eu Urzędu Miejskiego w Starachowicach

Urząd Miejski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej starachowice.eu Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2016-09-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-09-30.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści dostępne:
• wersja kontrastowa,
• możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
• widoczny fokus,
• wyróżnienie odnośników.

Treści niedostępne:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
• strona internetowa nie posiadają plików wideo w polskim języku migowym;
• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
w całości, pliki publikowane po 23.09.2020 r. są dostępne;
• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
• brak utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej.

Wyłączenia:
• filmy opublikowane przed 23 września 2020 roku są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
• dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
• pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Starachowicach i przekazanie do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
• treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 21-09-2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Latała, pawel.latala@starachowice.eu lub Jacek Przepióra, jacek.przepiora@starachowice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 041 273 82 59 lub 041 273 83 50.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej; wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie; wskazanie dogodniej formy udostepnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacje na temat procedury
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do organu nadzorującego tj. Prezydent Miasta Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: //www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice.

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Radomskiej. Do obu wejść prowadzą schody. Schody znajdujące się tuż przy ulicy Radomskiej wyposażone są w podjazd dla wózków oraz barierki. Blisko wejścia znajdują się stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Nad wejściem do budynku znajduje się tablica informująca o nazwie instytucji. Wejście główne to drzwi otwierające się na zewnątrz, po wejściu po prawej stronie drugie drzwi otwierające się do wewnątrz. Tu znajduje się portiernia.

Przechodząc dalej w lewo , po minięciu klatki schodowej znajduje się duże wejście do Biura Obsługi Mieszkańców. Biuro Obsługi Mieszkańców wyposażone jest w dodatkowy boks, z którego można skorzystać nie tylko w pozycji stojącej ale też w pozycji siedzącej. W pobliżu portierni i Biura Obsługi Mieszkańców znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami oznaczone alfabetem Braille’a. Budynek nie jest wyposażony w windę, osoby z niepełnosprawnością ruchową, załatwiają sprawy urzędowe na parterze.

Schody w budynku posiadają antypoślizgową nawierzchnię, poręcze po obu stronach i odpowiednie kontrastowe oznaczenia dla osób słabowidzących jak i z poważnymi wadami wzroku. Zamontowano listwy krawędzi stopni (czarne w klatkach z jasnymi płytkami i żółte w klatkach ze schodami z ciemnego lastryka). Cały budynek jest wyposażony w barierki, znajdujące się przy wejściach do budynku oraz rozmieszczone wewnątrz na całej długości korytarzy

Aby dostać się do sali konferencyjnej „Olimpia” należy pokonać pięć rozciągniętych na całej długości korytarza stopni. Pracownicy w razie potrzeby dostawiają ruchomy podjazd.

Informacje dodatkowe:
Urząd Miejski korzysta z usług profesjonalnego tłumacza polskiego języka migowego online (Europejskie Centrum Głuchych). Osoba niesłysząca uzyska możliwość skomunikowania się w języku migowym w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter). Biuro Obsługi Mieszkańca jest wyposażone w tablice informujące o zapewnieniu komunikacji niewerbalnej i przyjazności dla osób głuchoniemych. Dodatkowo czworo pracowników Urzędu posiada podstawową umiejętność posługiwania się językiem migowym potwierdzoną certyfikatem.

Urząd nie jest wyposażony w urządzenia ułatwiające słyszenie np. pętlę indukcyjną.

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept