BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Urząd Stanu Cywilnego

KASA URZĘDU MIEJSKIEGO W STARACHOWICACH ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

Od 18 stycznia 2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej oraz zbliżeniowej. W terminalu są akceptowane płatności z wykorzystaniem kart płatniczych m. in. VISA, MasterCard.


Opłaty skarbowe można dokonywać na poczcie, w banku bądź przez bankowość elektroniczną na wskazany rachunek bankowy. 

SANTANDER BANK POLSKA

NR: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940


z dopiskiem „opłata skarbowa za .............”

Dowód opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego

Zofia Hallmann
Stanowisko: Kierownik USC
Pokój: 31
Tel. 41-273-83-49
e-mail: zofia.hallmann@starachowice.eu

Agnieszka Garbarczyk-Pożoga
Stanowisko: Zastępca Kierownika USC
Pokój: 29
tef. 41-273-83-21
e-mail: agnieszka.garbarczyk-pozoga@starachowice.eu

Teresa Różalska
Stanowisko: Inspektor
Pokój: 30
tef. 41-273-83-21
e-mail: teresa.rozalska@starachowice.eu

Zuzanna Marczak
Stanowisko: Podinspektor
Pokój: 31
tel. 41-273-83-21
e-mail: zuzanna.marczak@starachowice.eu

Iwona Madejska
Stanowisko: Podinspektor
Pokój: 31
tel. 41-273-83-21
e-mail: iwona.madejska@starachowice.eu

Sylwia Lipińska - Zamojska
Stanowisko: Inspektor
Pokój: 30
tel: 41-273-83-21
e-mail: sylwia.lipinska-zamojska@starachowice.eu

 

ul. Radomska 45

27-200 Starachowice

Pokój: 29, 30, 31 (parter)

tel.: 41-273-83-21; 41-273-83-85

kierownik: 41-273-83-49

email: usc@um.starachowice.pl

fax: 0-41- 273-82-19

Godziny Pracy Urzędu Stanu Cywilnego:

poniedziałek: 7:30 - 16.30

wtorek - piątek: 7:30 – 15:30

Przyjmowanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego i przyjmowanie uznania ojcostwa do godz. 15.30.

sobota: wyłącznie udzielanie ślubow 11:00 – 15.30 

Ceremonie ślubne w 2023 r.

Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego nie będą organizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Starachowicach w dni ustawowo wolne od pracy, a także w n/w terminach:

8 kwietnia 2023 r.

2 maja 2023 r.

6 maja 2023 r.

10 czerwca 2023 r.

22 lipca 2023 r.

29 lipca 2023 r.

5 sierpnia 2023 r.

26 sierpnia 2023 r.

16 września 2023 r.

23 grudnia 2023 r.

30 grudnia 2023 r.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1. Rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób.

2. Przyjmowanie oświadczeń o:

1) nadaniu i zmianie nadanego imienia.

2) braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.

3) wstąpieniu w związek małżeński.

4) wyborze nazwiska.

5) uznaniu dziecka.

6) nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

7) powrocie do poprzednio noszonego nazwiska (po rozwodzie).

3. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.

4. Wydawanie zaświadczeń o:

1) zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

2) dokonanym w księdze wpisie lub jego braku.

3) potwierdzeniu zgłoszenia zawarcia małżeństwa.

4) braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

5) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

6) zaginięciu lub zniszczeniu księgi.

5. Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących:

1) prostowania lub uzupełniania aktu stanu cywilnego.

2) skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

3) odtwarzania treści aktu stanu cywilnego.

4) wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą w polskie księgi stanu cywilnego.

5) zarejestrowania urodzenia, małżeństwa lub zgonu, których nie zarejestrowano w zagranicznych księgach.

6) wpisania wzmianki dodatkowej na podstawie orzeczenia organu państwa obcego.

7) wpisania treści odpisu aktu krajowego w razie zniszczenia lub zaginięcia księgi.

8) zmiany imienia, nazwiska .

9) ustalenia pisowni imienia, nazwiska.

10) przeglądania ksiąg stanu cywilnego.

6. Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego.

7. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą i placówkami państw obcych w zakresie rejestracji akt stanu cywilnego oraz wykonywania postanowień wynikających z umów międzynarodowych.

8. Organizowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

9. Sporządzanie testamentu allograficznego.

10. Udzielanie informacji dla potrzeb sądów, organów ścigania oraz innych organów państwowych.

11. Realizacja postanowień ustawy o statystyce państwowej.

12. Aktualizacja ksiąg stanu cywilnego – nanoszenie zmian na podstawie decyzji administracyjnych, wyroków sądowych, aktów stanu cywilnego oraz komputeryzacja zasobów archiwalnych

Author: Agnieszka Garbarczyk Pożoga
agnieszka.garbarczyk-pozoga@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept