BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Urząd Stanu Cywilnego

KASA URZĘDU MIEJSKIEGO W STARACHOWICACH ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

Od 18 stycznia 2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej oraz zbliżeniowej. W terminalu są akceptowane płatności z wykorzystaniem kart płatniczych m. in. VISA, MasterCard.


Opłaty skarbowe można dokonywać na poczcie, w banku bądź przez bankowość elektroniczną na wskazany rachunek bankowy. 

SANTANDER BANK POLSKA

NR: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940


z dopiskiem „opłata skarbowa za .............”

Dowód opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego

Zofia Hallmann
Stanowisko: Kierownik USC
Pokój: 31
Tel. 41-273-83-49
e-mail: zofia.hallmann@starachowice.eu

Agnieszka Garbarczyk-Pożoga
Stanowisko: Zastępca Kierownika USC
Pokój: 29
tef. 41-273-83-21
e-mail: agnieszka.garbarczyk-pozoga@starachowice.eu

Teresa Różalska
Stanowisko: Inspektor
Pokój: 30
tef. 41-273-83-21
e-mail: teresa.rozalska@starachowice.eu

Zuzanna Marczak
Stanowisko: Podinspektor
Pokój: 31
tel. 41-273-83-21
e-mail: zuzanna.marczak@starachowice.eu

Iwona Madejska
Stanowisko: Podinspektor
Pokój: 31
tel. 41-273-83-21
e-mail: iwona.madejska@starachowice.eu

Sylwia Lipińska - Zamojska
Stanowisko: Inspektor
Pokój: 30
tel: 41-273-83-21
e-mail: sylwia.lipinska-zamojska@starachowice.eu

 

ul. Radomska 45

27-200 Starachowice

Pokój: 29, 30, 31 (parter)

tel.: 41-273-83-21; 41-273-83-85

kierownik: 41-273-83-49

email: usc@um.starachowice.pl

fax: 0-41- 273-82-19

UWAGA! Sprawy w których przyjmowani są (podczas stanu epidemii) klienci w USC

1. Rejestracja noworodków;

2. Rejestracja zgonów – 1 osoba zgłaszająca zgon;

3. Dopełnienie formalności przed ślubem cywilnym – nie wcześniej niż na 2 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa;

4. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Od 01 lipca 2020 roku w ceremoniach ślubnych mogą brać udział: nowożeńcy, świadkowie, goście - do 15 osób. Podczas uroczystości wszyscy zobowiązani są do założenia maseczek i rękawiczek ochronnych. W związku z zaistniałą sytuacją możliwe są kolejne zmiany;

5. Wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego;

6. Wydawanie zaświadczeń do ślubu za granicą;

7. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka;

8. Przyjmowanie oświadczeń małżonków rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;

9. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka w terminie do 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

10. Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

11. Przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

Wnioski o wydanie aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym można składać drogą elektroniczną (ePUAP).

Wszelkie zapytania należy kierować drogą telefoniczną: 41 273 83 21, 41 273 83 85, 41 273 83 49 lub mailową usc@starachowice.eu

Przedstawione ograniczenia obowiązują do odwołania.

Informujemy, że Departament Spraw Obywatelskich MSWiA wypracował z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych tymczasowe rozwiązania, usprawniające w okresie obowiązywania stanu epidemii kontakty z osobami załatwiającymi sprawy urzędowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (jego poszczególne jednostki), do wykonywanych przez siebie czynności dotyczących wypłaty zasiłku pogrzebowego, macierzyńskiego celem uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego, będzie występował bezpośrednio do urzędów stanu cywilnego za pośrednictwem platformy ePUAP, bez angażowania w tę czynność osób zainteresowanych otrzymaniem danego świadczenia. Wskazane rozwiązanie pozwoli na ograniczenie kontaktu fizycznego pomiędzy osobami załatwiającymi sprawy urzędowe, jak również zmniejszenie kontaktu urzędników z dokumentami papierowymi.

Informacja o ułatwieniu składania wniosków o zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy osobom, którym zgodnie z przepisami ZUS wypłaca te zasiłki została zamieszczona na stronie internetowej ZUS, link:

//www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulatwienia-dla-klientow-zus-wewlasnym-zakresie-pozyska-z-usc-odpis-aktu-stanu-cywilnego-potrzebny-do-wyplatyzasilku/

3366288

 

Godziny Pracy Urzędu Stanu Cywilnego:

poniedziałek: 7:30 - 16.30

wtorek - piątek: 7:30 – 15:30

Przyjmowanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego i przyjmowanie uznania ojcostwa do godz. 15.30.

sobota: wyłącznie udzielanie ślubow 11:00 – 15.30 

Ceremonie ślubne w 2022 r.

Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego nie będą organizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Starachowicach w dni ustawowo wolne od pracy, a także w n/w terminach:

09 kwietnia 2022 r.

14 maja 2022 r.

04 czerwca 2022 r.

30 lipca 2022 r.

06 sierpnia 2022 r.

13 sierpnia 2022 r.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1. Rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób.

2. Przyjmowanie oświadczeń o:

1) nadaniu i zmianie nadanego imienia.

2) braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.

3) wstąpieniu w związek małżeński.

4) wyborze nazwiska.

5) uznaniu dziecka.

6) nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

7) powrocie do poprzednio noszonego nazwiska (po rozwodzie).

3. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.

4. Wydawanie zaświadczeń o:

1) zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

2) dokonanym w księdze wpisie lub jego braku.

3) potwierdzeniu zgłoszenia zawarcia małżeństwa.

4) braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

5) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

6) zaginięciu lub zniszczeniu księgi.

5. Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących:

1) prostowania lub uzupełniania aktu stanu cywilnego.

2) skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

3) odtwarzania treści aktu stanu cywilnego.

4) wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą w polskie księgi stanu cywilnego.

5) zarejestrowania urodzenia, małżeństwa lub zgonu, których nie zarejestrowano w zagranicznych księgach.

6) wpisania wzmianki dodatkowej na podstawie orzeczenia organu państwa obcego.

7) wpisania treści odpisu aktu krajowego w razie zniszczenia lub zaginięcia księgi.

8) zmiany imienia, nazwiska .

9) ustalenia pisowni imienia, nazwiska.

10) przeglądania ksiąg stanu cywilnego.

6. Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego.

7. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą i placówkami państw obcych w zakresie rejestracji akt stanu cywilnego oraz wykonywania postanowień wynikających z umów międzynarodowych.

8. Organizowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

9. Sporządzanie testamentu allograficznego.

10. Udzielanie informacji dla potrzeb sądów, organów ścigania oraz innych organów państwowych.

11. Realizacja postanowień ustawy o statystyce państwowej.

12. Aktualizacja ksiąg stanu cywilnego – nanoszenie zmian na podstawie decyzji administracyjnych, wyroków sądowych, aktów stanu cywilnego oraz komputeryzacja zasobów archiwalnych

Author: Agnieszka Garbarczyk Pożoga
agnieszka.garbarczyk-pozoga@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept