BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Referat Ochrony Środowiska

Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska

Kierownik: Maciej Myszka
Pokój: 106 (I piętro)
tel.: 41-273-83-79
e-mail: maciej.myszka@starachowice.eu

Eliza Strzelec
stanowisko: inspektor
pokój: 118 (I piętro)
tel: 41-273-82-42
e-mail: eliza.strzelec@starachowice.eu

Maciej Kiciński
stanowisko: inspektor
pokój: 119 (I piętro)
tel: 41-273-82-99
e-mail: maciej.kicinski@starachowice.eu

Jolanta Rafalska
stanowisko: inspektor
pokój: 119 (I piętro)
tel: 41-273-82-99
e-mail: jolanta.rafalska@starachowice.eu

Aleksandra Kępa
stanowisko: podinspektor
pokój: 118 (I piętro)
tel: 41-273-82-42
e-mail: aleksandra.kepa@starachowice.eu

Katarzyna Mazur
stanowisko: inspektor
pokój: 122 (I piętro)
tel: 41-273-82-32
e-mail: katarzyna.mazur@starachowice.eu

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska należy:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska, w tym:
  1) opracowanie programu ochrony środowiska i jego aktualizacja oraz sprawozdawczość,
  2) wydawanie opinii i uzgodnień,
  3) kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorstwami,
  4) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych zawierających informacje o środowisku.
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody dot. zagadnień:
  1) pomniki przyrody,
  2) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
  3) wnioskowanie o wycinkę drzew i krzewów na terenie gminy.
 3. Wydawanie nakazów i zezwoleń oraz nadzór i kontrola przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie gospodarki wodno–ściekowej oraz stosunków wodnych, w tym:
  1) zatwierdzanie ugody w sprawach zmian stanu wody na gruncie,
  2) nakazywanie przywrócenia poprzedniego stanu wody na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom na gruntach sąsiednich.
 4. Wydawanie zezwoleń w zakresie:
  1) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  2) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  3) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
  4) hodowli lub utrzymania psów ras uznanych za agresywne.
 5. Realizacja zadań z zakresu rolnictwa.
 6. Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta.
 7. Gospodarowanie środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 8. Edukacja ekologiczna, popularyzacja zasad i celów ochrony środowiska i przyrody.
 9. Likwidacja dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenach nieruchomości należących do gminy.
 10. Realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach, w tym:
  1) wydawanie wymaganych opinii i uzgodnień,
  2) wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usuniecie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
 11. Letnie i zimowe utrzymanie gminnych dróg, placów, chodników, ciągów pieszych i innych terenów.
 12. Utrzymanie zieleni miejskiej i osiedlowej wraz z zagospodarowaniem i rozbudową terenów zieleni podległych gminie w tym zieleni przydrożnej.
 13. Zagospodarowanie i rozbudowa terenów zieleni miejskiej.
 14. Zarządzanie szaletami miejskimi.
 15. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi.
 16. Dekorowanie miasta przed świętami i rocznicami.
 17. Organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części.
 18. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 19. Rozpatrywanie spraw dotyczących przypadków znęcania się nad zwierzętami.
 20. Ustawianie, utrzymanie i opróżnianie koszy ulicznych.
 21. Utrzymanie obiektów małej architektury tj. placów zabaw, fontann, ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych.
 22. Rozmieszczanie i utrzymanie tablic z nazwami ulic i placów.
 23. Koordynowanie prac nad tworzeniem warunków do wykonywania kar ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej pracy na cele społeczne oraz prac społeczno-użytecznych (przygotowanie harmonogramu prac, rozliczenia czasu pracy skazanych, prowadzenie wszelkiej korespondencji w powyższych sprawach).
 24. Nadzorowanie stanu grobów i ich utrzymanie na cmentarzach komunalnych oraz utrzymanie i opieka nad grobami wojennymi.
 25. Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami w następstwie wypadków na drogach, chodnikach, dotyczących infrastruktury technicznej zarządzanej przez Referat Ochrony Środowiska.
 26. Opracowywanie i aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 27. Wdrażanie, monitorowanie i raportowanie działań uwzględnionych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej oraz aktualizacja tego dokumentu. 
 28. Analiza zużycia energii elektrycznej i poboru mocy w obiektach gminnych i oświetleniu ulicznym celem poprawy efektywności energetycznej.
 29. Zapewnienie prawidłowego doboru taryfy oraz optymalizacja zużycia energii elektrycznej, gazu i ciepła we wszystkich obiektach gminnych.
 30. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów o przyłączenie, umowy sprzedaży paliw i energii elektrycznej, umowy przemysłowej.
 31. Opiniowanie projektów energetycznych.
 32. Promocja i wdrażanie odnawialnych źródeł energii.
 33. Udział w działaniach związanych z planowaniem, inwestycjami i usługami (m.in. w zakresie efektywności energetycznej; termomodernizacji; zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe).
 34. Koordynacja projektów z zakresu planowania energetycznego, realizowanych przez gminę. 
 35. Opracowywanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych miasta Starachowice dotyczących oświetlenia drogowego oraz parkowego.
 36. Współpraca z Referatem Realizacji Inwestycji w zakresie przygotowywania oraz realizacji inwestycji miejskich.
Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept