BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Referat Podatków i Opłat

Pracownicy Referatu Podatków i Opłat

Kierownik: Urszula Kowalska - Dziura
Pokój: 208 (II piętro)
tel. 41-273-83-42
e-mail: urszula.kowalska-dziura@starachowice.eu
e-mail: podatki@starachowice.eu

Agnieszka Truchlewska
stanowisko: inspektor
pokój: 201 a (II piętro)
tel. 41-273-83-78
e-mail: agnieszka.truchlewska@starachowice.eu

Elżbieta Piszczyk
stanowisko: inspektor
pokój: 205 (II piętro)
tel. 41-273-83-75
e-mail: elzbieta.piszczyk@starachowice.eu

Marzena Owsianik
stanowisko: inspektor
pokój: 205 (II piętro)
tel. 41-273-83-75
e-mail: marzena.owsianik@starachowice.eu

Kinga Grosicka
stanowisko: inspektor
pokój: 205
tel. 41-273-83-75
e-mail: kinga.grosicka@starachowice.eu

Anna Pocheć
stanowisko: inspektor
pokój: 205 (II piętro)
tel. 41-273-83-75
e-mail: anna.pochec@starachowice.eu 

Brygida Gałka
stanowisko: inspektor
pokój: 207 (II piętro)
tel. 41-273-83-77
e-mail: brygida.galka@starachowice.eu

Anna Wróblewska
stanowisko: podinspektor
pokój: 210 (II piętro)
tel. 41-273-82-98
e-mail: anna.wroblewska@starachowice.eu

Agnieszka Szumielewicz
stanowisko: inspektor
pokój: 210 (II piętro)
tel. 41-273-82-98
e-mail: agnieszka.szumielewicz@starachowice.eu

Renata Wójcik
stanowisko: podinspektor
pokój: 2 (kasa)
tel. 41273-82-61, 41-273-82-88
e-mail: renata.wojcik@starachowice.eu

Beata Bzinkowska
stanowisko: inspektor
pokój: 216 (II piętro)
tel. 41-273-82-68
e-mail: beata.bzinkowska@starachowice.eu

Aneta Tobiszewska
stanowisko: inspektor
pokój: 2 (kasa)
tel. 41-273-82-61, 41-273-82-88
e-mail: aneta.tobiszewska@starachowice.eu

Barbara Bujnowska
stanowisko: inspektor
pokój: 2 (kasa)
tel. 41-273-82-61, 41-273-82-88
e-mail: barbara.bujnowska@starachowice.eu

Longina Strużyna
stanowisko: inspektor
pokój: 12 (parter)
tel. (41) 273-82-44
e-mail: longina.struzyna@starachowice.eu

Anna Morgaś
stanowisko: inspektor
pokój: 12 (parter)
tel. 41-273-82-44
e-mail: anna.morgas@starachowice.eu

Agnieszka Kita
stanowisko: inspektor
pokój: 12 (parter)
tel. 41-273-82-44
e-mail: agnieszka.kita@starachowice.eu

Do zadań Referatu Podatków i Opłat należy:

1. Ewidencja księgowa należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych z wyłączeniem mandatów:

1) księgowanie przypisów i odpisów

2) księgowanie wpłat podatków i opłat oraz windykacja.

2. Dochodzenie zaległości z tytułu należności publicznoprawnych należnych Gminie (upomnienie, wezwanie do zapłaty, pozwy, tytuły wykonawcze, wnioski o klauzule do Sądu, wnioski do komorników).

3. Zabezpieczenie należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych (wpis hipoteki, zastaw skarbowy).

4. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT.

5. Rozpatrywanie wniosków i sporządzanie propozycji w zakresie umarzania wierzytelności z tytułu należności cywilnoprawnych i udzielania ulg w spłacie tych należności z wyjątkiem mandatów, kar i grzywien.

6. Obsługa kasowa dochodów, sporządzanie raportów oraz odprowadzanie gotówki do banku.

7. Sporządzanie sprawozdań jednostki budżetowej – Urzędu Miejskiego w Starachowicach - dotyczących należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych.

8. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, ewidencji opłaty od posiadania psów oraz ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Kontrole podatkowe przeprowadzane pod względem poprawności i powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

11. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji oraz sprawozdawczości z zakresu zwrotu podatku akcyzowego.

12. Koordynacja prac z zakresu obowiązków gminy wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (opracowanie programów pomocowych, sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej).

13. Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg w podatkach i opłatach lokalnych oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przygotowanie decyzji dotyczących stosowania w/w ulg (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty).

14. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, o niezaleganiu w podatkach, opłacaniu składek na KRUS, o uzyskanych dochodach z gospodarstwa rolnego, o udzielonej pomocy de minimis.

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept