BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami

Pracownicy Referatu Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami

Kierownik: Marzena Gębura
Pokój 103 (I piętro)
tel: 41 273-82-24
 
Renata Turek
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 103 (I piętro)
tel: 41-273-82-20
e-mail: renata.turek@starachowice.eu
 
Karolina Wasilewski
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 102 (I piętro)
tel: 41-273-82-27
e-mail: karolina.wasilewski@starachowice.eu

 

Justyna Malicka
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 104 (I piętro)
tel: 41-273-82-58
e-mail: justyna.malicka@starachowice.eu

 

Agnieszka Mergalska

Stanowisko: Inspektor
Pokój 104 (I piętro)
tel: 41-273-82-58
e-mail: agnieszka.mergalska@starachowice.eu

 

Barbara Ziewiec
Stanowisko: Inspektor
Pokój 103 (I piętro)
tel: 41-273-82-20
e-mail: barbara.ziewiec@starachowice.eu

 

Anna Sałata
Stanowisko: Inspektor
Pokój 103 (I piętro)
tel: 41-273-82-20 
e-mail: anna.salata@starachowice.eu

 

Marta Wujcikowska
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 101 (I piętro )
tel: 41-273-82-21
e-mail: marta.wujcikowska@starachowice.eu

 

Karolina Chojnacka
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 101 (I piętro)
tel: 41-273-82-21
e-mail: karolina.chojnacka@starachowice.eu

 

Agnieszka Suligowska
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 102 (I piętro)
tel: 41-273-82-27
e-mail: agnieszka.suligowska@starachowice.eu

 

 

Do zadań Referatu Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami należy:

1. Regulowanie stanu prawnego gruntów podlegających komunalizacji.

2. Prowadzenie postępowań w zakresie:
a. podziału nieruchomości,
b. rozgraniczenia nieruchomości,
c. scalania i podziału nieruchomości,
d. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
e. numeracji budynków i nadawania nazw ulicom,
f. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.

3. Prowadzenie ewidencji sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą oraz monitorowanie wtórnego obrotu tymi lokalami.

4. Monitorowanie sprzedaży nieruchomości przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5. Zbywanie nieruchomości oraz ich nabywanie na potrzeby inwestycyjne.

6. Prowadzenie postępowań w sprawach pierwokupu.

7. Udzielanie zezwoleń na zakładanie urządzeń infrastruktury technicznej.

8. Przekazywanie środków trwałych na rzecz innych jednostek.

9. Prowadzenie zadań z zakresu udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

10. Ustalanie opłat planistycznych i adiacenckich.

11. Wnioskowanie o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze.

12. Prowadzenie ewidencji środków trwałych gminy.

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept