BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Referat Realizacji Inwestycji

Pracownicy Referatu Realizacji Inwestycji

Kierownik: Małgorzata Galas-Bąba
Pokój: 109 (I piętro)
Tel: 41-273-83-83
e-mail: malgorzata.galas-baba@starachowice.eu    

Z-ca kierownika: Mateusz Bidziński
Pokój: 109 (I piętro)
Tel: 41-273-83-45
e-mail: mateusz.bidzinski@starachowice.eu

Anna Bukowska
Stanowisko: główny specjalista
Pokój: 113 (I piętro)
Tel: 41-273-82-74
e-mail: anna.bukowska@starachowice.eu

Monika Kaczmarzyk
Stanowisko: inspektor
Pokój: 113 (I piętro)
Tel: 41-273-82-74
e-mail: monika.kaczmarzyk@starachowice.eu

Dariusz Leszczyński
Stanowisko: inspektor
Pokój: 107 (I piętro)
Tel: 41-273-82-71
e-mail: dariusz.leszczynski@starachowice.eu

Anita Bąk
Stanowisko: inspektor
Pokój: 109 (I piętro)
Tel: 41-273-83-45
e-mail: anita.bak@starachowice.eu

Monika Sepioło
Stanowisko: inspektor
Pokój: 115 (I piętro)
Tel: 41-273-82-96
e-mail: monika.sepiolo@starachowice.eu

Miłosz Goliński
Stanowisko: inspektor
Pokój: 107 (I piętro)
Tel: 41-273-82-71
e-mail: milosz.golinski@starachowice.eu

Tomasz Kaczmarski
Stanowisko: inspektor
Pokój: 115 (I piętro)
Tel: 41-273-82-96
e-mail: tomasz.kaczmarski@starachowice.eu

Grzegorz Pastuszka
Stanowisko: inspektor
Pokój: 107 (I piętro)
Tel: 41-273-82-71
e-mail: grzegorz.pastuszka@starachowice.eu

Emilia Dąbrowska
Stanowisko: inspektor
Pokój: 113 (I piętro)
Tel: 41-273-82-74
e-mail: emilia.dabrowska@starachowice.eu

 

Angelika Palińska
Stanowisko: inspektor
Pokój: 113 (I piętro)
Tel: 41-273-82-74
e-mail: angelika.palinska@starachowice.eu

 

e-mail inwestycje@starachowice.eu

Do zadań Referatu Realizacji Inwestycji należy:

 1. Opracowywanie propozycji zadań inwestycyjnych do budżetu.

 2.  Realizacja zadań inwestycyjnych poprzez:

  1) przygotowanie materiałów w zakresie merytorycznym, niezbędnych do przeprowadzenia postepowania o udzieleniu zamówienia publicznego na realizacje inwestycji,

  2) współpraca z Referatem Zamówień Publicznych przy udzielaniu zamówienia na realizację inwestycji,

  3) nadzór nad działalnością Wykonawców realizujących inwestycje miejskie zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane w imieniu Zamawiającego, we współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Nadzoru Inwestorskiego,

  4) uczestnictwo w odbiorach oraz przekazywanie do użytkowania zrealizowanych inwestycji,

  5) rozliczanie inwestycji,

  6) wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady z tytułu udzielanej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

 3. Przekazywanie danych dotyczących mienia gminy powstałego w wyniku realizacji zamierzeń inwestycyjnych do ewidencji nieruchomości oraz środków trwałych prowadzonej w wyznaczonej komórce organizacyjnej urzędu.

 4. Realizacja zadań polegających na modernizacji bądź kapitalnym remoncie istniejących obiektów, jeżeli proces przygotowania i realizacji procesu budowlanego jest analogiczny do procesu inwestycyjnego nowego obiektu.

 5. Współpraca w zakresie realizacji inwestycji z organami, urzędami i innymi instytucjami.

 6. Opracowywanie i aktualizacja Wieloletnich Planów Inwestycyjnych.

 

Author: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept