BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zadania inwestycyjne planowane w 2021 roku

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Referat Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Starachowicach w roku 2021:

 

1. Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice

Nakłady poniesione w roku 2021 – 3 030 953,84 zł

2. Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice

Nakłady poniesione w roku 2021 – 3 200,00 zł

3. Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie 

Nakłady poniesione w roku 2021 – 12 790 870,81 zł

4. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego

Nakłady poniesione w roku 2021 – 5 932 938,24 zł

5. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II

Nakłady poniesione w roku 2021 – 2 523 701,69 zł

w ramach tego zadania zrealizowano w 2021 roku:

"Przebudowę ulicy Parkowej w Starachowicach wraz z wykonaniem oświetlenia"

koszt realizacji ul. Parkowej to: 318 812,30 zł

Gmina zrealizowała przebudowę ul. Parkowej – 110 mb - z odwodnieniem, oświetleniem (montaż 8 słupów z oprawami oświetleniowymi), oraz 93 mb ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem zatoki oraz zjazdów i chodnika.

parkowa przed1parkowa po 3

 

"Remont nawierzchni ul. Kilińskiego w Starachowicach wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia"

koszt realizacji ul. Kilińskiego to: 1 641 616,68 zł

Remont nawierzchni ulicy Kilińskiego obejmował rozbudowę kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia. W ciągu ulicy powstała ścieżka rowerowa oraz wyznaczono nowe miejsca postojowe. Zmianie uległa organizacja ruchu, na odcinku od ulicy Juliusza Słowackiego do ulicy Wysokiej wprowadzony został ruch jednokierunkowy.

Długość wyremontowanej drogi - 294 mb - oraz 290 mb ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem. Umocniono skarpy płytami ażurowymi i zamontowano 9 słupów z oprawami oświetleniowymi.

kilińdkiego przedkilińskiego po

 

6. Budowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 1

Nakłady poniesione w roku 2021 –1 428 723,13 zł

7. Przebudowa ul. Witolda Lutosławskiego w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2021 –  140 548,93 zł

8. Przebudowa ul. Witolda Lutosławskiego w Starachowicach – etap II

Nakłady poniesione w roku 2021 – 428 659,50 zł

Przebudowa ulicy Lutosławskiego została zrealizowana w dwóch etapach

W 2021 zakończono:

I etap robót rozpoczętych w 2020 r. i wykonano ulicę z kostki betonowej o dł. 100 mb wraz z okrawężnikowanymi chodnikami i kanalizacją deszczową oraz zamontowano 12 słupów oświetleniowych z oprawami LED.

II etap, gdzie wykonano: przebudowę ulicy z kostki betonowej o długości 220 mb z chodnikiem i zjazdami oraz kanalizację deszczową o długości 80 m.

lutosławskiego 4 przed

lutoslawskiego 3lutoslawskiego 4

9. Wykonanie ul. Licealnej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2021 –  255 559,90 zł

Na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej w 2018 roku (zadanie wprowadzone do budżetu miasta poprzez Budżet Obywatelski), wykonano jezdnię ze zjazdami z kostki betonowej o długości 170 mb wraz z chodnikiem oraz oświetleniem – 11 szt. słupów i opraw.

ul. licealna przed 3

ul. licealna po 3

10. Wykonanie ul. Wspólnej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2021 –  193 542,41 zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana w 2018 roku (zadanie wprowadzone do budżetu miasta poprzez Budżet Obywatelski). Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki – długości 220 mb, ze zjazdami z kostki oraz 3 sztuki opraw oświetleniowych.

wspolna po 1

11. Przebudowa gruntowego odcinka ul. Łazy za Kościołem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2021 –277 268,64 zł

Wybudowano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o dł. 230 mb wraz z chodnikiem i odwodnieniem liniowym (zadanie wprowadzone do budżetu miasta poprzez Budżet Obywatelski).

łazy przed 3

łazy po

 

12. Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach – etap II

Nakłady poniesione w roku 2021 –  15 087,50 zł

13. Wykonanie ul. Zacisze i ul. Zwierzynieckiej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2021 – 1 025 826,80 zł

Wykonano ulice Zacisze i Zwierzyniecką o nawierzchni z kostki o długości 683 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zacisze z odprowadzaniem wód opadowych do istniejącego kanału deszczowego w ul. Owocowej.

zacisze przedzacisze po

 

14. Wykonanie ul. Stalowników wraz z oświetleniem

Nakłady poniesione w roku 2021 –  247 115,17 zł

Na podstawie dokumentacji wykonanej ze środków finansowych mieszkańców wykonano odcinek ulicy Stalowników. Wybudowano ulicę o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o dł. 357,50 mb ze zjazdami oraz oświetleniem (5 słupów z oprawami).

stalowników przedstalowników po

 

 

15. Wykonanie ul. Wachmistrza Tarzana w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2021 –  127 827,55 zł

Na podstawie dokumentacji opracowanej w latach ubiegłych, wykonano jezdnię z kostki o długości 109,4 mb oraz chodnik z kostki, przebudowano wjazdy i odprowadzenie wody.

ul.tarzana przed

ul. tarzana p

 16. Wykonanie ul. Wiejskiej wraz z odwodnieniem

Nakłady poniesione w roku 2021 – 1 419 925,68 zł

17. Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Kilińskiego - etap II

Nakłady poniesione w roku 2021 – 3 500 zł

18. Wykonanie przebudowy ulicy pomiędzy ul. Smugową a ul. Myśliwską - łącznik nr 1

Nakłady poniesione w roku 2021 – 4 493,70 zł

19. Wykonanie przebudowy ulicy pomiędzy ul. Smugową a ul. Myśliwską - łącznik nr 2

Nakłady poniesione w roku 2021 – 246 664,70 zł

20. Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Górnej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2021 – 221 915,55 zł

Wykonano nową nawierzchnię jezdni z masy asfaltowej o długości 191 mb z chodnikiem betonowym i próg zwalniający. Dokumentację projektowo-kosztorysową odebrano w 2020 roku, wprowadzone do budżetu miasta poprzez Budżet Obywatelski.

górna po

21. Budowa drogi gminnej – ul. Turystyczna w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2021 – 294 761,71 zł

Wykonano nową nawierzchnię jezdni. Dokumentację projektowo-kosztorysową odebrano w 2020 roku (zadanie w zakresie projektowania wprowadzone do budżetu miasta poprzez Budżet Obywatelski). Wybudowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej na długości ok. 91 m, chodnik, oświetlenie oraz kanał technologiczny.

tyrystyczna przed

turystyczna po

22. Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2021 – 136 238,75 zł

23. Przebudowa drogi gminnej 304189T ul. Spacerowej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2021 – 311 628,59 zł

 Wykonano nową nawierzchnię jezdni. Dokumentację projektowo-kosztorysową odebrano w 2020 roku (zadanie w zakresie projektowania wprowadzone do budżetu miasta poprzez Budżet Obywatelski). Wybudowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej na długości ok. 91 m, chodnik, oświetlenie oraz kanał technologiczny.

spacerowa przed

spacerowa po 

24. Przebudowa ul. Św. Barbary od ul. Bohaterów Westerplatte do ul. Spacerowej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2021 – 295 000 zł

25. Rozbudowa ul. Moniuszki w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Nowowiejską – 6 Września wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Moniuszki i Nowowiejska - 6 Września na skrzyżowanie z wyspą centralną typu rondo

Nakłady poniesione w roku 2021 – 123 849 zł

26. Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice

Nakłady poniesione w roku 2021 – 147 149,85 zł

27. Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2021 – 460 389,15 zł

28. Adaptacja budynku na utworzenie Filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach TYP-C wraz z pierwszym wyposażeniem – ETAP I

Nakłady poniesione w roku 2021 – 657 089,96 zł

29. Przebudowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Starachowicach przy ul. Widok 3, Widok 12 i Widok 14

Nakłady poniesione w roku 2021 – 540 054,80 zł

 

30. Remont ul. Smugowej w Starachowicach

Planowane nakłady w roku 2021 – 249 941,10 zł

31. Remont ul. Łącznej od ul. Podlesie do granicy lasu w Starachowicach w istniejącym pasie drogowym

Planowane nakłady w roku 2021 – 65,70 zł

32. Remont ul. Wrzosowej od ul. Podlesie do granicy lasu w Starachowicach w istniejącym pasie drogowym

Planowane nakłady w roku 2021 – 249 941,10 zł

Author: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept