BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Zadania inwestycyjne realizowane przez Referat Realizacji Inwestycji Urzedu Miejskiego w Starachowiach w roku 2019:

 

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III

Nakłady poniesione w roku 2019 – 2 771 548,19 zł

termomode sp 9 małyWydatki budżetu 2019 przeznaczone zostały głównie na roboty budowlane dla realizacji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 9. Wykonano: docieplenie budynku - stropu nad piwnicą i poddaszem,wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, odbudowę tarasu zewnętrznego, malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku, wymiana instalacji c.o., wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, wymianę kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, instalacja pompy ciepła, wykonanie kanalizacji deszczowej zewnętrznej.
Zadanie dofinans. w ramach RPO Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

2. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2019 –  701 799,05 zł

park małyKwotę zaplanowaną wna 2019 rok wydtkowano na roboty budowlane. Umowny termin zakończenia robót ustalono na 30.06.2020 r.

Zadanie dofinansowane w ramach RPO Woj. Św. 2014 – 2020.

 

 

 

 

3. Wykonanie ul. Spadowej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2019 – 398 846,55 zł

spadowa1 małyspadowa2 małyWybudowano drogę z kostki betonowej o dł. 495 m.

4. Modernizacja Obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2019 – 3 836 267,50 zł

strzelnica małystrzelnica2 małyW roku 2019 poniesiono koszty związane z robotami budowlanymi. Inwestycja jest w trakcie odbioru.
Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie realizacji zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017.

5. Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2019 – 5 937 366,42 zł

zielen1 małyzielen2 małyW roku 2019 zakończono prace związane z wykonaniem zagospodarowanie 5 skwerów terenów zieleni miejskie tj. Trzech Krzyży, Majówka, obszar przy targowisku, obszar w otoczeniu SCK i w rejonie Skałek.

Zadanie dofinansowane ze środków z Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

6. Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie

Nakłady poniesione w roku 2019 – 535 886,31 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji (dofinansowane ze środków RPO Woj. Św. 2014 - 2020, działanie Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz z budżetu państwa). Zaplanowane w projekcie roboty budowlane obejmują zadania, które wynikają bezpośrednio z Gminnego Programu Rewitalizacji. Projekt pozwoli na zrealizowanie zadań, które zrewitalizują obszary miasta w rejonie: Zalewu Lubianka, Zalewu Pasternik, przestrzeni publicznej Starachowic Dolnych, Starachowickiego Centrum Kultury, Osiedla Wzgórze, Parku Miejskiego, budynku Pałacyku.

7. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice

Nakłady poniesione w roku 2019 – 30 175,29 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji, kwota wydatkowna na opracowanie dokumentacji pętli przystankowej na Grobli, w opracowaniu projekt drogi i oświetlenia. Uzyskano decyzję celu publicznego wykonania kładki pieszo-rowerowej.

8. Wykonanie ul. Słowackiego

Nakłady poniesione w roku 2019 – 268 504,56 zł

W trakcie realizacji: wykonanie ciągu pieszo-jezdnego (finans. przez Gminę) oraz kanalizacja sanitarna (finans. przez PWiK).

9. Wykonanie ul. Granicznej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2019 – 957 305,62 zł

graniczna1 2 małygraniczna2 2 małyWykonano przebudowę ulicy o dł. 263 m z kanałem burzowym, miejscami postojowymi i ciągami pieszymi z wyniesionymi przejściami dla pieszych i wyniesioną tarczą skrzyżowania z ulicami osiedlowymi.   Umowa na dofinaninansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 437 892 zł.

10. Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice

Nakłady poniesione w roku 2019 – 97 154,30 zł

Wydatek poniesiony na roboty związane z doświetleniem miejsc na terenie miasta na podstawie projektów opracowanych w 2018 r. Wykoano linię kablową oświetleniową na ul. Lempe o dł. 290 mb, zamontowano słupy aluminiowe i oprawy LED- 8 szt.

11. Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Żytniej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2019 – 256 968,95 zł

Zrealizowano odbudowę wylotu kanalizacji deszczowej położonego przy połączeniu ulic Południowej i Żytniej. Zakres robót obejmował roboty ziemne, roboty konstrukcyjne, wykoanie ścianek szczelnych. Zadanie uzyskało dofiansowanie - 136 923,17 zł - z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

12. Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Słonecznej, od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Górnej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2019 – 116 051,32 zł

słoneczna 1 małysłoneczna 2 małyKwota w budżecie roku 2019 przeznaczona została na końcowe płatności za roboty budowlane. Wykonano jezdnię o dł. 274 m, chodnik, zjazdy, przebudowę teletechniki, kanalizację deszczową – o dł. 332 m, oświetlenie uliczne.

13. Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. 8-go Maja

Nakłady poniesione w roku 2019 – 73 608,56 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Budżet Obywatelski.

Wykonano w tym rejonie kolejny etap robót, tj linię kablową o dł. 30 m., zainstalowano oprawy oświetleniowe LED montowane na słupach aluminiowych – 2 kpl.

14. Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 7

Nakłady poniesione w roku 2019 – 27 060 zł

Poniesiono wydatek na dokumentację projektowo-kosztorysową.

15. Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice

Nakłady poniesione w roku 2019 – 1 830 zł

Kwota w budżecie roku 2019 planowana została z przeznaczeniem na dostawę i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła na/w budynkach mieszkalnych. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków RPO Woj. Św. na lata 2014 – 2020 osi 3 - Efektywna, zielona energia. W I kwartale 2019 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Przetarg na realizację robót ogłoszony został w styczniu 2020. Do projektu został wprowadzony partner Gmina Mirzec (spowodowane było to brakiem chętnych na pompy ciepła w Gminie Starachowice).

16. Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2019 – 63 591,00 zł

W ramach zadania zamówiono dokumentacje przebudowy skrzyżowania ulicy Konstytucji 3 Maja z ulicą Radomską oraz przebudowy ulicy Moniuszki na odcinku pomiędzy ul. 6 Września – Nowowiejska, a Al. Świętego Jana Pawła II w Starachowicach

17. Wykonanie ul. Zacisze w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2019 – 27 982,50 zł

Zadanie w trakcie realizacji - wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

18. Zagospodarowanie terenu osiedla w rejonie ulicy Harcerskiej

Nakłady poniesione w roku 2019 – 203 208,29 zł

Wydatek roku 2019 przeznaczono na kontynuację i zakończenie robót budowlanych.

Wykonano zagospodarowanie ul. Harcerskiej tj. drogę o nawierzchni asfaltowej o dł. 192,50 m z chodnikiem, kanalizację deszczową o dł. 37,73 m i oświetlenie.

19. Budowa miejsc postojowych przy ul. Harcerskiej 6

Nakłady poniesione w roku 2019 – 25 696,00 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Budżet Obywatelski.

Zrealizowano: parking z kostki betonowej o pow. 145 m2, okrawężnikowany z 2 stanowiskami dla osób niepełnosprawnych

20. Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego

Nakłady poniesione w roku 2019 – 66 890,00 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Budżet Obywatelski.

Opracowano dokumentacje projektowe na wykonanie oświetlenia i odwodnienia, wykonano modernizację schodów przy ul. Kraszewskiego.

21. Projekt rewitalizacji obszaru osiedla „Brazylia” obejmującego ulice: Zgodna, Zgodna 8-12, Cmentarna, Sąsiedzka, Cicha, Lachy, Brzozowa

Nakłady poniesione w roku 2019 – 49 039,40 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Budżet Obywatelski.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

22. Wykonanie projektu ul. Witolda Lutosławskiego na odcinku pomiędzy ul. Jana Pawła II i ul. Ignacego Paderewskiego

Nakłady poniesione w roku 2019 – 38 807,10 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Budżet Obywatelski.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

23. Wykonanie projektu ul. Wiejskiej wraz z odwodnieniem

Nakłady poniesione w roku 2019 – 36 900 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Budżet Obywatelski.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

24. Budowa odcinka ul. Moniuszki, od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2019 – 451 610,39 zł

moniuszki małyKwota w budżecie roku 2019 została przeznaczona na zapłatę za opracowanie dokumentacji, wykupy terenu oraz na rozpoczęcie robót w terenie. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

25. Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Kilińskiego

Nakłady poniesione w roku 2019 – 23 727,37 zł

Kwota w budżecie 2019 r. przeznaczona została na kolejny etap robót – związany z oświetleniem w tym rejonie. Zrealizowano linię kablową dł. 30 m. Zamontowano 2 kpl. opraw oświetleniowych typu LED.

26. Wykonanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6, poprzez dobudowę sali gimnastycznej, szatni i sal lekcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą

Nakłady poniesione w roku 2019 – 44 649 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez PIL.

Zadanie w trakcie realizacji - wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

27. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego

Nakłady poniesione w roku 2019 – 111 803,94 zł

Kwota w budżecie 2019 r. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej m.in.
- modernizację bazy MZK (warsztat, myjnia), utworzenie zintegrowanych centrów przesiadkowych (Starachowice Wsch. i Dolne), modernizację wiat przystankowych, modernizację systemu informacji pasażerskiej, zakup taboru niskoemisyjnego

28. Przebudowa ul. Krańcowej w Starachowicach w km 0+000 do km 1+038,75

Nakłady poniesione w roku 2019 – 169 002,00 zł

Zadanie na etapie rozpoczęcia robót. W 2019 r. poniesino wydatek na zapłatę za projekt – dokumentacja odebrana. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

29. Zagospodarowanie terenu przy Dworcu Wschodnim w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2019 – 282 900 zł

Zadanie w trakcie realizacji - wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

30. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach – ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Nakłady poniesione w roku 2019 – 110 700 zł

Zadanie w trakcie realizacji - z przeznaczeniem na zapłatę za dokumentację projektową poszerzenia istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej i wydzielenia dodatkowego pasa ruchu. Dokumentacja projektowa została opracowana.

31. Oświetlenie odcinka ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w rejonie skrzyżowania z Aleją Niepodległości

Nakłady poniesione w roku 2019 – 10 950 zł

Zadanie w trakcie realizacji - z przeznaczeniem na zapłatę za dokumentację projektową oświetlenia odcinka drogi.

32. Wykonanie ul. Kilińskiego w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2019 – 104 000,01 zł

Odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową.

33. Remont dróg gminnych dofinansowywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:

1. Remont drogi gminnej nr 304 237T ul. Żytnia od km 0+366 do km 1+629
2. Remont drogi gminnej nr 304 185T ul. Stroma od km 0+000 do km 0+255
3. Remont drogi gminnej nr 304 147T ul. Podlesie od km 0+000 do km 0+790
4. Remont drogi gminnej nr 304121T ul. Na Szlakowisku w Starachowicach od km 0+000 do km 0+525.

Nakłady poniesione w roku 2019 – 4 975 693,09 zł

Kwota w budżecie roku 2019 z przeznaczeniem na realizację robót.
Zrealizowano remont 4 ulic, wysokość dotacji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych to: 3 800 718,51 zł, kwota poniesionych wydatków ze środków własnych to: 1 171 325,78 zł.

Wykonano:

żytnia1 małyżytnia2 mały1. ulicę Żytnią

 wykonano remont nawierzchni asfaltowej jezdni na odcinku długości 1 185 m pomiędzy ul. Smugową, a ul. 6 Września z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Jana Pawła II. Wykonanie remontu chodnika na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. 6 Września – dotacja 1 377 903,20 zł

 

 

   stroma 1 małystroma2 mały2. ulicę Stromą

 wykonano remont ulicy Stromej na odcinku o długości 255 m – od ul. Dolnej do skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Stalową polegający na wymianie warstw konstrukcyjnych drogi, remoncie chodnika oraz zjazdów indywidualnych – dotacja 320 000,00 zł


3. ulicę Podlesie

 wykonano remontu ul. Podlesie na odcinku o długości 790 m - od ul. Łącznej do Smugowej polegającego na wymianie nawierzchni – dotacja 730 815,31 zł

 

na szlakowisku mały4. ulicę Na Szlakowisku 

wykonano remont ulicy Na Szlakowisku na odcinku pomiędzy ul. Marszałka Piłsudskiego, a Al. Armii Krajowej wraz z przebudową chodników, na długości 525 m, polegający na wykonaniu nowej nawierzchni drogi wraz ze wzmocnieniem warstw konstrukcyjnych, remoncie chodników oraz wykonaniu 2 wyniesionych przejść dla pieszych – dotacja 1 372 000,00 zł

 

 

34. Remont nawierzchni drogi łącznika między ulicami Turystyczna i Składowa

Nakłady poniesione w roku 2019 – 18 787,00 zł

Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Budżet Obywatelski.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - na etapie wydawania pozwolenia wodno-prawnego.

35. Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach - pielęgnacja zieleni

Nakłady poniesione w roku 2019 – 4 690,00 zł

Zapłata za usługę związaną z roczną pielęgnacją zieleni nasadzonej w 2018 r. na terenie modernizowanego wówczas placu targowiska miejskiego w Starachowicach.

36. Remont drogi gminnej nr 304 035T ul. Dolna od km 0+000 do km 0+267

Nakłady poniesione w roku 2019 – 369 919,06 zł

Zrealizowano remont ul. Dolnej na odcinku o długości 267 m, pomiędzy ul. Stromą, a ul. Pochyłą polegający na wymianie warstw konstrukcyjnych drogi, remoncie chodnika oraz zjazdów indywidualnych. Wysokość dotacji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych to: 241 697,36 zł

37. Remont ul. Fryderyka Lempe wraz z remontem mostu na rzece Kamiennej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2019 – 818 431,92 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg składający się z 3 części dotyczący: remontu mostu i ulicy w 2 odcinkach. W 2019 roku zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową "Remontu mostu na rzece Kamiennej w ciągu ulicy Fryderyka Lempe w Starachowicach” projekt stałej organizacji ruchu, kosztorys inwestorski obejmujący remont części ul. Lempe oraz za zrealizowane w 2019 roku prace budowlane. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Author: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept