BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w roku 2018:

 

1.  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 18 213 254,58 zł

W roku 2018 zakończono prace przy termomodernizacji zespołu placówek oświatowych zlokalizowanych na osiedlu Południe są to: Gimnazjum nr 4, Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Przedszkole Miejskie nr 10.

termo1 mały
termo2 mały
termo3 mały

 

 

 

 

 

Wykonano zakres prac, który obejmował m.in. wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w tym montaż okien antywłamaniowych. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania, wyremontowano instalację elektryczną, zamontowano panele fotowoltaiczne oraz przeprowadzono szereg prac wykończeniowych. W ramach robót wykonano również wymianę opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED, ocieplenie ścian fundamentowych, piwnicznych i przyziemia. Wykonano prace odtworzeniowe, remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 

termo pm 11termo pm2 małyW ramach ww. zadania w podobnym zakresie wykonano kompleksową termomodernizację w budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Przedszkolu Miejskim nr 2.    

 Prace termomodernizacyjne wykonał

Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy z Kosowy

 W roku 2019 planowane są do realizacji prace w Szkole Podstawowej nr 9.

 

 2. Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach

 Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 3 105 800,60 zł.

targowisko

targo 3W ramach prac przy przebudowie Targowiska Miejskiego Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasza Misztala ze Starachowic wykonał:

I etap: utwardzono betonową kostką brukową ponad 5, 5 tys m. kw. powierzchni placu handlowego, wybudowano nową kanalizację deszczową na terenie inwestycji wraz z przyłączem do istniejącego kolektora w drodze Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykonano remont pochylni dla osób niepełnosprawnych, wybudowano nowe oświetlenie terenu, kanalizację teletechniczną i instalację niskoprądową, utwardzono również ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, zamontowano elementy wyposażenia targowicy: wiaty śmietnikowe, kontenery na odpady.

II etap: wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie placu, utwardzenie terenu betonową kostką brukową, ogrodzenie części objętej remontem, wykonano nasadzeń ozdobnych krzewów ustawienie ławek i koszy.

 

3. Przebudowa ul. Kościelnej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 3 534 562,97 zł

kościel w trakcie małykościel małyFirma BUDROMOST ze Starachowic w roku 2018 wykonała ul. Kościelną. W ramach inwestycji zrealizowano przebudowę łącznie 1220 m. b. drogi, 2 095 m.b. obustronnego chodnika, wykonano odwodnienia, przebudowano 6 przystanków. Podczas prowadzonych prac w części wybudowano nową oraz wymieniono starą instalację deszczową. Uzyskano dofinansowanie w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1 663 393 zł.

kościel2 mały

 

4. Przebudowa boiska do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach 

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 2 930 018,94zł.

boisko2

boisko1

Firma InterHall Sp. z o.o. z Katowic w roku 2018 zakończyła prace związane z przebudową boiska na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Powstało boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie przepuszczalnej, wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem. Na realizację zadania Gmina uzyskała wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Boisko powstało w istniejących granicach, jako płyta 100 x 64 m plus wybiegi szerokości 2,5 m na dłuższych bokach i 3,5 m na krótszych bokach. Nawierzchnię boiska stanowi trawa syntetyczna IV generacji, bezzasypowa, ułożona na podbudowie przepuszczalnej. Boisko otoczone jest ogrodzeniem panelowym. Na każdej z bramek zamontowane zostały piłkochwyty o wysokości 8 m i długości 36 m. Wykonano zadaszone wiaty dla zawodników – 12-osobowe ''ławki rezerwowych'' z siedziskami plastikowymi kubełkowymi, ławki dla kibiców, kosze na śmieci i stojaki na rowery.

Projekt zagospodarowania boiska 379.96 KB

5. Modernizacja pasażu Staffa

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 1 784 980,79 zł

staffa małystaffa 1

W 2018 r. firma DROGMAR s.c. M.Godzina, P.Podeszwa z Ostrowca Św. zakończyła realizację budowy Pasażu Staffa tj. ciągu pieszo-rowerowego z płyt i kostki betonowej – 379 mb wraz z ciągiem rowerowym z asfaltu – 418 mb, który biegnie od ul. Słonecznej do Alei Armii Krajowej. W ramach inwestycji zamontowano nowe oświetlenie, wykonano kanalizację deszczową, ciąg pieszy, ścieżkę rowerową, miejsca postojowe, małą architekturę czyli ławki, stojaki na rowerowy.

 

6. Modernizacja Obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 1 819 634,08 zł

strzelnica1strzelnica2Zadanie jest w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia to 2019 r. Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie realizacji zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017.

 

Projekt zagospodarowania strzelnicy - etap I

 

7. Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Słonecznej, od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Górnej w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 1 196 589,54 zł

gruntowa mały
W trakcie realizacji jest kolejny projekt dotyczący budowanego nowego odcinka drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Kościelnej do Górnej czyli połączenia pomiędzy ul. Słoneczną, a ul. Górną. Odbiór prac nastąpi w 2019 r.

 

 

 

 

8. Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 80 346,85 zł

 chodnikżytnia1 mały
Został wubudowany nowy chodnik przy ulicy Żytniej na odcinku od ul. Smugowej do ul. Południowej na dł. 312 mb wraz ze zjazdami w istniejącym pasie drogowym.

Wykonawcą była firma „TRANS” ze Skarżyska – Kamiennej.

 

 

 

9. Zagospodarowanie terenu osiedla w rejonie ulicy Harcerskiej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 660 319,03zł.

harcerska mały
Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Prace przy zagospodarowaniu terenu osiedla w rejonie ul. Harcerskiej w Starachowicach zostaną odebrane w roku 2019

 

 

 

 

10. Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T (ulica Szkolna) w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 714 031,87 zł

batalio1 małybatalio2 mały

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało na zlecenie Gminy Starachowice przez firmę BUDROMOST Starachowice. Końcowy koszt budowy poniesiony w cyklu 2-letnim to 3 993 830,63 zł. Zakończona inwestycja obejmowała budowę nowej drogi gminnej o długości blisko kilometra z chodnikiem lewostronnym i ścieżką rowerową. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano m.in. odwodnienie pasa drogowego, kanalizację deszczową, wybudowano również oświetlenie.

 

11. Remont ul. Jana Pawła II w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 6 381 930,70 zł oraz

jp 1jp 2

Wykonano remont ulicy Jana Pawła - realizacja przebiegała równolegle z inwestycją pn. „Budowa drogi łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Prądzyńskiego w Starachowicach”. Łącznie wykonano modernizację ulicy Jana Pawła II o dł. 1,416 km polegającą na remoncie na odcinku Miodowa/Żytnia, Żytnia/Moniuszki i budowie łącznika do ul. Prądzyńskiego wraz ze ścieżką rowerową z asfaltu na całej długości ulicy w tym dwustronnie na odcinku Miodowa/Żytnia, chodniki z kostki – 6 286 m2, zjazdy z kostki – 1718 m2, zatoki autobusowe z kostki – 685 m2. Uzyskano dofinansowanie w ramach rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 4 618 033,15 zł (łączna kwota dofinansowania 5 mln zł).

 

12. Budowa drogi łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Prądzyńskiego w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 496 018,81 zł

Kwota w budżecie 2018 r. została wydatkowana na roboty związane z budową drogi o dł. 61,60 m, nawierzchni bitumicznej z chodnikami, łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Prądzyńskiego. Uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 381 966,85 zł. Realizacja przebiegała równolegle z „Remontem ul. Jana Pawła II w Starachowicach”

 

13. Remont drogi gminnej nr 304212T ul. Wierzbowa w Starachowicach od km 0+259 do km 0+629

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 819 228,94 zł

wierzbowa1Wykonano remont ul. Wierzbowej na odcinku 367,5 m. Zakres rzeczowy obejmował rozbiórkę istniejącej nawierzchni z trylinki, podbudowy, krawężników oraz chodników i zjazdów, wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej, cieku przykrawężnikowego, chodników i zjazdów na podbudowie, regulację urządzeń infrastruktury technicznej. Nawierzchnię ulicy ukształtowano spadkami poprzecznymi i podłużnymi w sposób zapewniający swobodny powierzchniowy odpływ wód w granicach pasa drogowego do istniejącej kanalizacji deszczowej. Gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z rządowego programu dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 568 489,21 zł.

 

14. Remont drogi gminnej nr 304169T ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Starachowicach od km 0+000 do km 0+375

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 728 836 zł

m c skłodowskiej copyWykonano remont ul. Marii Curie - Skłodowskiej na odcinku 365,00 m. Zakres rzeczowy obejmował rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, zjazdów, wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej, zjazdów z kostki betonowej, regulację urządzeń infrastruktury technicznej. Nawierzchnię ulicy ukształtowano spadkami poprzecznymi i podłużnymi w sposób zapewniający swobodny powierzchniowy odpływ wód w granicach pasa drogowego.
Gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z rządowego programu dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 492 249,77 zł.

 

15. Budowa ul. Polnej w Starachowicach (kolejny etap)

polna2
Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 236 415,38 zł

Prace przy budowie kolejnego etapu ulicy Polnej wykonała firma DROGMAR Mariusza Godziny i Piotra Podeszwy. W ramach tej inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, wymieniono 2 słupy energetyczne wraz z przebudową przyłączy.

 

 

 

16. Wykonanie ul. Staropolskiej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 239 862,69 zł

staropolskaul. staropolska

 

Wykonano ulicę z kostki brukowej wraz ze zjazdami o dł. 324 m.

 

 

 

 

 

17. Przebudowa odcinka ul. Moniuszki od ul. 6-go Września do ul. Kieleckiej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 125 066,40 zł

18. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 167 725 zł

19. Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 104 550 zł

20. Wykonanie ul. Słowackiego

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 61 500 zł

21. Projekt rewitalizacji ulic: Licealnej, Zachodniej, Śląskiej, Warszawskiej, Bohaterów Westerplatte 8-16, Spacerowej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 49 891,56 zł

22. Oświetlenie ulic Wspólnej, Górzystej, Rubinowej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 21 373,01 zł

Zrealizowano linię oświetleniową w ulicy Wspólnej o dł. 211 m – 6 sztuk słupów i opraw LED.

23. Wykonanie ul. Granicznej w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 75 030 zł

24. Wykonanie ul. Kilińskiego w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 104 000,01 zł

25. Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 236 909,06 zł

26. Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 17 196,50 zł

27. Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 38 130 zł

28. Zagospodarowanie terenu przy Dworcu Wschodnim w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 282 900 zł

29. Projekt i budowa ul. Fryderyka Lempe

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 60 024 zł

30. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 615 666,83 zł

Kwota w budżecie roku 2018 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadania w terenie.

31. Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Klilińskiego (I etap PZU-ul. Czerwonego Krzyża)

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 23 250,14 zł

pzu mały
W cyklu 2-letnim wykonano: przebudowę odcinka ciągu pieszego o dł. 37 mb tj. chodnik, ścianę oporową, kanalizację deszczową, oświetlenie.

 

 

32. Wykonanie dokumentacji montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 58 956,26 zł

33. Przebudowa ul. Jeleniej na odcinku od ul. Pastwiska o długości ok. 50 m

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 12 669 zł

34. Modernizacja nawierzchni oraz chodników ulicy Parkowej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 17 220 zł

35. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach

- ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 110 700 zł 

36. Wykonanie ulic Łazy i Wspólnej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 46 760 zł

37. Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Górnej w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 14 760 zł

38. Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. 8-go Maja

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 9 732,1zł

39. Wykonanie odcinka ulicy Jeleniej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 27 921 zł

40. Wykonanie ul. Letniskowej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 34 440 zł

41. Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 7

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 27 060 zł

42. Przebudowa zaplecza technicznego transportu zbiorowego

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 96 555 zł

43. Przebudowa systemu odwodnienia istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 29 983,12zł

44. Budowa oświetlenia drogi gminnej - fragment ul. Żytniej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 30 750 zł

45. Remont nawierzchni ulicy Skałka

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 105 942,58 zł

Zrealizowano roboty budowlane tj. nawierzchnię z betonowej kostki brukowej z obustronnym opornikiem – długość ulicy 125 m, powierzchnia jezdni 347 m2, powierzchnia zjazdów do posesji 54,8 m2. Jednocześnie wykonano, na końcu ślepej ulicy, zatokę manewrową z płyt betonowych ażurowych o powierzchni 73 m2.

 

Author: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept