BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zimowe oczyszczanie miasta

Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ciągów pieszych pozostających w zarządzie Gminy Starachowice w sezonie zimowym 2018/2019 realizowane będzie na podstawie umów zawartych
w wyniku rozstrzygniętych przetargów nieograniczonych. Stan sił i środków przewidzianych do Akcji Zima nie uległ zasadniczym zmianom w stosunku do roku ubiegłego i przedstawia się następująco:

1. Ręczne utrzymanie czystości i porządku na wybranych ciągach pieszych – około 27 500 m2

Wykonawcą będzie Zakład Budowy i Konserwacji Terenów Zielonych Henryk Pryciak ze Starachowic.
Wykonawca realizuje usługę zachowując niżej określone standardy utrzymania ciągów pieszych:

 • Odśnieżanie lub likwidację śliskości zimowej rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub stwierdzeniu śliskości.
 • Odśnieżanie i likwidacja śliskości polega na ciągłej, ręcznej pracy pracowników wyposażonych w odpowiednie narzędzia, wykonujących czynności usuwania z nawierzchni ciągów pieszych, schodów oraz zjazdów dla wózków dziecięcych i inwalidzkich: śniegu, lodu, błota pośniegowego oraz posypujących nawierzchnię tych ciągów komunikacyjnych piaskiem. W miejscach oznakowanych przejść dla pieszych należy likwidować powstające w wyniku odśnieżania jezdni ulic „bandy” śniegowe.
 • utrzymanie czystości i porządku na wybranych ciągach pieszych, w czasie trwania akcji biernej, polega na codziennym usuwaniu i unieszkodliwianiu zebranych z ich całej powierzchni śmieci i innych odpadów, w tym nadmiaru piasku zgromadzonego w wyniku usuwania śliskości.

2. Mechaniczne utrzymanie chodników gminnych

Wykonawcą jest MICRON Sp. z o.o., z Kielc.
Mechaniczne utrzymanie chodników gminnych na terenie miasta Starachowice reazlizowane będzie w ilości około 42 km. Tak jak w poprzednich sezonach miasto zostało podzielone na dwie Strefy:

 • Strefa I miasta obejmuje teren na południe od rzeki Kamiennej, Osiedle Orłowo oraz chodniki we wschodniej części miasta tj. ul. Zgodna i Krańcowa.
 • Strefa II miasta obejmuje teren na północ od rzeki Kamiennej.

W planowanym sezonie zimowym Gmina Starachowice będzie odśnieżała chodniki należące do Powiatu Starachowickiego.

W warunkach przetargowych ustalono następujące wymagania sprzętowe niezbędne do zimowego utrzymania chodników Strerfa I i II osobno dla każdej Strefy:

 • miniciągniki lub ciągniki rolnicze wyposażone w pługi do odśnieżania o szerokości minimum 1,5 mb, piaskarki lub rozrzutniki piasku oraz telefony komórkowe – 3 szt,
 • ładowarka (w przypadku realizacji zamówienia przez jeden podmiot dopuszcza się posiadanie jednej ładowarki).

3. Mechaniczne utrzymanie jezdni dróg gminnych

Wykonawcą jest P.B.MALIBUD Zbigniew Malicki ze Starachowic.
Mechaniczne utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Starachowice reazlizowane będzie w ilości około 130 km.

W warunkach przetargowych ustalono następujące kolejności i standardy zimowego utrzymania jezdni:

 • Standard I zimowego utrzymania – pierwsza kolejność zimowego utrzymania.
  Zimowe utrzymanie dróg, na całej szerokości jezdni, rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia śliskości. Odśnieżanie polega na ciągłej pracy pługów od czasu rozpoczęcia opadów śniegu lub zawiei. Likwidacja śliskości zimowej następuje poprzez usuwanie śniegu i lodu z nawierzchni ulic, posypanie mieszanką piaskowo-solną lub polanie solanką.
 • Standard II zimowego utrzymania – druga kolejność zimowego utrzymania.
  Zimowe utrzymanie dróg, na całej szerokości jezdni, rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia śliskości i zakończeniu robót na drogach objętych I standardem zimowego utrzymania. Odśnieżanie polega na ciągłej pracy pługów od czasu rozpoczęcia opadów śniegu lub zawiei. Likwidacja śliskości zimowej następuje poprzez usuwanie śniegu i lodu z nawierzchni ulic, posypanie mieszanką piaskowo-solną lub polanie solanką.
 • Standard III zimowego utrzymania – trzecia kolejność zimowego utrzymania
  Zimowe utrzymanie dróg, na całej szerokości jezdni, rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia śliskości i zakończeniu robót na drogach objętych I i II standardem zimowego utrzymania. Odśnieżanie na całej długości jezdni a posypywanie tylko na skrzyżowaniach z drogami, torami kolejowymi, na odcinkach o nachyleniu większym niż 4%, na przystankach autobusowych i ewentualnych innych miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.

W zakresie potencjału technicznego wymagane jest dysponowanie:

 • piaskarkami szt. 5 na samochodach ciężarowych wyposażonych w pługi do odśnieżania (typ średni – szt. 3; typ lekki – szt. 2), oraz telefony komórkowe. Zamawiający dopuszcza zastąpienie 1 szt. piaskarki – solarką.
 • ciągnikami szt. 2 wyposażonymi w pługi do odśnieżania, piaskarkę lub rozrzutnik piasku, do zimowego utrzymania wąskich ulic i dróg,
 • ładowarką.

Od 01.11.2018 r. w Urzędzie Miejskim prowadzone są całodobowe dyżury Straży Miejskiej zadaniem której jest koordynacja działań na terenach zarządzanych przez gminę oraz przekazywanie wniosków i interwencji mieszkańców odpowiednim zarządcom dróg lub osiedli.

Telefon Straży Miejskiej: 41 273 82 66.
Zadanie prowadzone przez Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska tel. 41 273 82 32.


Drogi nie będące w zarządzie Gminy Starachowice:

1. Drogi Krajowe - Rejon Dróg Krajowych

tel. 41 273 32 58 (od godz. 7 do 15)
tel. 41 273 61 70 (od godz. 15 do 7)

- Kielecka
- Aleja Niepodległości
- Ostrowiecka

2. Drogi Wojewódzkie - Obwód Drogowy Słupia Nowa

tel. 41 317 74 63, tel. kom. 606 383 409

- Kardynała Wyszyńskiego
- Aleja Armii Krajowej
- ul Bankowa i ul. Jadwigi Kaczyńskiej
- Radomska /od 1-go Maja – do granic miasta/.

3. Drogi Powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych

tel. 41 273 02 27

- Iłżecka /od Targowej do granic miasta/
- Długa
- Zgodna
- 6-go Września /od Miodowej do Nowowiejskiej/
- Nowowiejska
- Miodowa /do al. Wyzwolenia do 6-go Września/
- Radomska /od Kieleckiej do 1-go Maja/
- Piłsudskiego /od Dworcowej do Hutniczej/
- Oświatowa
- Szkolna
- Majówka
- Leśna
- Kolejowa
- Spółdzielcza
- Targowa
- 17-go Stycznia
- Dworcowa
- Hutnicza
- Warszawka

4. Drogi wewnętrzne

- SSM – tel. 41 275 63 40
- SM „WANACJA” - tel. 41 273 39 10

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept