BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Odpady od A do Z


A - Kogo objęto systemem


System gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzany w naszym mieście obejmuje wyłącznie nieruchomości zamieszkane, zabudowane domami wielo- i jednorodzinnymi, lub wielolokalowymi (blokami).

Nie obejmuje on natomiast nieruchomości niezamieszkanych, ale zabudowanych takimi obiektami, jak: przedszkola, szkoły, lokale i punkty handlowe, lokale i punkty gastronomiczne, zakłady: rzemieślnicze usługowe produkcyjne, szpitale, domy opieki, hotele, ogródki działkowe. Oczywiście stamtąd również wywożone będą odpady, ale obowiązku tego nie przejmie na siebie gmina. Odbywać się będzie to na podstawie indywidualnych umów właścicieli z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.

Jednocześnie należy podkreślić, że „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice” obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Starachowic. Dlatego ich właściciele powinni się zaznajomić z regulaminem.


B - Jak selekcjonować odpady


segregacja 1box

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017. poz. 19) w Starachowicach obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obejmujący teren całego kraju. Zgodnie z tym odpady są dzielone na frakcje w podziale na następujące kolory:

■ niebieski – papier, gdzie:

wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy
nie wrzucamy: odpady higieniczne np. ręczniki papierowe i zużyte chusteczki, kartony po mleku i napojach, papier lakierowany i powleczony folią, zanieczyszczony papier, papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych
uwagi: ręczniki higieniczne i chusteczki wyrzucamy do zmieszanych odpadów

zielony – szkło, gdzie:

wrzucamy: butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach
nie wyrzucamy: ceramika, doniczki, porcelana, szkło okularowe i żaroodporne, znicze z zawartością wosku, żarówki, świetlówki i reflektory, opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, lustra i szyby
uwagi: kapsle i zakrętki wrzucamy do metali i tworzyw sztucznych

■ żółty – metale i tworzywa sztuczne, gdzie:

wrzucamy: butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności, folia aluminiowa, opakowania po środkach czystości, kosmetykach
nie wyrzucamy: opakowania po lekach, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po farbach, lakierach i olejach, plastikowych zabawek, części samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
uwagi: opróżniajmy, odkręcajmy i zgniećmy przed wyrzuceniem

brązowy – odpady ulegające biodegradacjigdzie:

wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzewnie
nie wyrzucamy: ziemia i kamienie, popiół z węgla kamiennego, drewno impregnowane, kości i odchody zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych
uwagi: odpady zielone i inne bio w znacznych ilościach można oddawać do PSZOK.

selektywne wspolny system


C - Odpady zmieszane


czarny pojemnikSą to niesegregowane odpady komunalne, wytworzone na terenie nieruchomości (powstające w gospodarstwie domowym) i nie zawierające odpadów niebezpiecznych. Powinny one być wrzucane do osobnych pojemników/worków i w żadnym wypadku nie wolno ich mieszać z odpadami objętymi selektywną zbiórką. Do fakcji zmieszanej komunalnej wrzucamy wszystko, czego nie można wyrzucić do pojemników lub worków frakcji segregowanej, a co nie jest odpadem niebezpiecznym. Do tej kategorii zaliczamy np.: butelki i pojemniki z zawartością, szkło stołowe, żaroodporne, okienne, okularowe, szyby samochodowe, fajans, porcelanę, doniczki, zabrudzony i tłusty papier, pieluchy jednorazowe i artykuły higieniczne, odpady kuchenne mięsne itp.

Nie wrzucamy do zmieszanych: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowe, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, popiołów z domowych palenisk.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali, że nie będą zbierać odpadów komunalnych w sposób selektywny, gromadzą je tylko w pojemnikach na odpady zmieszane.


D - Popioły


Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice, obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku, wprowadzono selektywną zbiórkę i odbiór popiołów powstających na nieruchomościach jedno- i wielorodzinnych. Odbiór popiołu z tych nieruchomości odbywać się będzie raz w miesiącu, w okresie od września od maja, zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Popiół będzie odbierany odrębnym transportem.

Właściciele tych nieruchomości, na których powstaje frakcja popiołu muszą wyposażyć się w pojemnik lub pojemniki do gromadzenia popiołu, zgodnie z potrzebami mieszkańców. Należy nabyć je we własnym zakresie i na własny koszt.

Popiół można gromadzić w standardowych pojemnikach na odpady dostępnych na rynku, a zgodnych z Polską Normą PN-EN 840 o pojemności 120 L, 240 L w zależności od indywidualnych potrzeb. Dopuszczone są także pojemniki metalowe wyposażone w kółka. Pojemniki na popiół powinny posiadać nadruk określający jakie odpady w nim umieszczać.

Popiół powinien być wygaszony i suchy. Nie należy go wygaszać wodą.

Należy zwrócić uwagę, że pojemniki z tworzyw sztucznych wykorzystywane do zbiórki popiołu mają mniejszą wytrzymałość od pojemników metalowych. Aby uniknąć problemów związanych z uszkodzeniami pojemników z tworzyw sztucznych zalecane jest, aby:

 • pojemniki 120 L zapełniać suchym, wygaszonym popiołem maksymalnie do 60-70%,
 • pojemniki 240 L zapełniać suchym, wygaszonym popiołem maksymalnie do 50-60%.

E - Odpady niebezpieczne i elektrośmieci


Odpady niebezpieczne - są to odpady wysegregowane przez mieszkańców ze strumienia odpadów komunalnych, a w szczególności: baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć, pozostałości farb, tuszy, lakierów, żywic, lepiszczy (kleje), aerozoli, rozpuszczalników, w tym opakowań po tych środkach, pozostałości środków chemii gospodarczej zawierającej substancje niebezpieczne.

Elektrośmieci – są to odpady pochodzące ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, np. nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, świetlówki i żarówki energooszczędne, sprzęt audio oraz inne sprzęty elektryczne i elektroniczne - bez śladów demontażu.

Odpady te należy oddawać do stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Jeśli natomiast elektrośmieci są znacznych wymiarów (wielkogabarytowe) to odbiór ich odbywa się zgodnie z harmonogramem z przed posesji i punktów gromadzenia odpadów na osiedlach.


F - Przeterminowane i niezużyte leki


Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego i dla środowiska. Odpady te należy oddawać do stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Na terenie miasta zorganizowana została zbiórka przeterminowanych leków, w wyznaczonych aptekach. Ustawiono w nich specjalne pojemniki do zbiórki tego typu odpadów. 

Lp.

 Nazwa apteki

 Adres

1.

 -

 Starachowice, ul. Rynek 16

2.

 -

 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 16B

3.

 SUPER APTEKA

 Starachowice, Aleja Świętego Jana Pawła II 1

4.

 -

 Starachowice, ul. Radomska 52

5.

 SUPER APTEKA

 Starachowice, ul. Jana Kilińskiego 26

6.

 APTEKA cef@rm 36,6

 Starachowice, ul. Borkowskiego 1

7.

 POLSKIE APTEKI

 Starachowice, ul. Miodowa 10

8.

 -

 Starachowice, ul. Waryńskiego 6

9.

 APTEKA cef@rm 36,6

 Starachowice, ul. Hutnicza 2A

10.

 APTEKA cef@rm 36,6

 Starachowice, ul. Zakładowa 10

11.

 POLSKIE APTEKI

 Starachowice, ul. Lipowa 50

12.

 APTEKA cef@rm 36,6

 Starachowice, ul. Rynek 38

13.  EURO-APTEKA

 Starachowice, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14

14.

 APTEKA RODZINNA

 Starachowice, ul. Radomska 35

15.

 APTEKA RODZINNA

 Starachowice, ul. Murarska 14

16.

 APTEKA SŁONECZNA

 Starachowice, ul. Murarska 11

17.

 APTEKA CODZIENNA

 Starachowice, ul. Graniczna 18

18.

 DOZ Apteka Dbam o Zdrowie

 Starachowice, ul. Bankowa 1

19.

 APTEKA DBAM o ZDROWIE

 Starachowice, ul. Armii Krajowej 19

20.

 APTEKA SŁONECZNA

 Starachowice, ul. Radomska 70

21.

 APTEKA DLA CIEBIE

 Starachowice, Aleja Świętego Jana Pawła II 20

 


G - Odpady zielone


Odpady zielone, czyli części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni, a także odpady remontowe (budowlane i rozbiórkowe) powstałe w gospodarstwie domowym należy oddawać do stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).


H  - Odpady wielkogabarytowe


Odpady wielkogabarytowe (np. meble, odpady znacznych wymiarów, elektrośmieci znacznych wymiarów) powstałe w gospodarstwie domowym należy oddać do stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) lub odbiór ich odbywa się zgodnie z harmonogramem z przed posesji i punktów gromadzenia odpadów na osiedlach.


I - Gromadzenie odpadów


W ramach systemu oraz w terminach odbioru odpadów, firma odbierająca odpady z nieruchomości wielo- i jednorodzinnych dostarcza bezpłatnie worki do segregacji odpadów w trzech kolorach (żółtym, niebieskim, zielonym, brązowym). Trzeba zwrócić uwagę, że odpady podlegające segregacji odbierane są w ściśle określonym w harmonogramie dniu. Ilość otrzymanych worków zależna jest od ilości worków wystawionych do odbioru. Jeśli brakuje worków należy zgłosić się do biura obsługi klienta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „FART BIS” Sp. z o.o. z Kielc, na terenie starachowickiej SSE przy ul. E. Kwiatkowskiego, telefon 728-442-730, e-mail: starachowice@fart-kielce.pl, www.fart-kielce.pl.

Pojemniki do selektywnej zbiórki dla mieszkańców budynków wielolokalowych (bloki) są ustawione w ramach systemu, w ponad 100 punktach na terenie miasta, uzgodnionych z zarządcami nieruchomości.

Gmina nie zapewnia pojemników ani worków do zbierania odpadów zmieszanych. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach nieruchomości. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice, „właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych”.

Pojemniki na zmieszane odpady komunalne powinny być w kolorze stonowanym z wyłączeniem kolorów frakcji segregowanych. Powinny też spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 840 oraz mieć pojemność 120 litrów lub 240 litrów w przypadku posesji jednorodzinnych oraz 1100 l. – 1500 l. w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Szczegółowe wymogi dotyczące tych pojemników zawiera Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice.

Pojemnik na popiół powinien być ze względów wytrzymałościowych - metalowy, na kółkach, o poj. 110-120 l. Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na popiół.

W związku ze zmianą od 1 lipca 2013 r. systemu gospodarowania odpadami, właściciele nieruchomości stają przez koniecznością nabycia nowych pojemników.

Od 1 stycznia 2016 r. właściciele nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych mają obowiązek posiadania pojemnika lub pojemników na popiół. 


J - Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnychprzok 2019Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" przy ul. E. Kwiatkowskiego. Prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART BIS” Sp. z o.o. z Kielc, na terenie starachowickiej SSE , telefon 728-442-730, e-mail: starachowice@fart-kielce.pl.

PSZOK czynny jest (oprócz dni świątecznych) w:

 • poniedziałek, wtorek- 8.00 - 13.00,
 • środa - 12.00 -17.00,
 • czwartek, piątek, sobota - 8.00 - 13.00.

W punkcie przyjmowane są odpady posegregowane, powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych na terenie Starachowic, takie jak:

 • papier i tektura - np. gazety, książki, zeszyty, kartony, torby papierowe, itp.
 • metale - np. puszki aluminiowe,
 • tworzywa sztuczne - np. plastikowe butelki po napojach, torby foliowe, folia itp.
 • opakowania wielomateriałowe - np. kartony po mleku, napojach, mrożonkach,
 • szkło - np. słoiki, butelki,
 • odpady zielone - np. trawa, gałęzie,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowane leki,chemikalia - np. lakiery, farby, środki ochrony roślin i ich opakowania,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. monitory, telewizory, komputery itp.
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Odpady te przyjmowane są w Punkcie nieodpłatnie, w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla naszych mieszkańców.

Dostarczający odpady zobowiązany jest do zgłoszenia się do obsługi PSZOK. Pracownicy Punktu mogą zażądać dokumentu potwierdzającego zameldowanie/zamieszkanie (tj. dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych) mieszkańca na terenie naszej gminy.

Do PSZOK nie są przyjmowane odpady, m.in.:

 • zawierające azbest,
 • pochodzące z działalności gospodarczej i w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej
 • wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych).

Tak więc, np. jeśli:

Wytwarzasz w swoim gospodarstwie domowym znaczne ilości odpadów, a nie masz miejsca na ich gromadzenie, posegreguj je i oddaj do PSZOK.

 • Przeprowadzasz remont mieszkania, odpady powstałe w jego wyniku posegreguj i oddaj do PSZOK.
 • Przeprowadzasz gruntowne porządki, nie masz miejsca na gromadzenie powstałych odpadów, w tym wielkogabarytowych, posegreguj je i oddaj do PSZOK.
 • Nie chcesz czekać na wywóz odpadów selektywnie zebranych ze swojej nieruchomości, oddaj je do PSZOK.
 • Nie kompostujesz odpadów zielonych powstałych w twoim ogrodzie, oddaj je do PSZOK.

K - Kto odbiera śmieci


Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zamian za opłatę pobieraną od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, gmina za pomocą wyłonionej w drodze przetargu firmy ma odbierać i zagospodarowywać odpady komunalne. Prezydent miasta był obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. usługę tę realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART BIS” Sp. z o.o. z Kielc. Biuro obsługi klienta wraz z PSZOK zlokalizowane jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. E.Kwiatkowskiego, za EkoMedia, wjazd od ul. Radomskiej pomiędzy sklepem TESCO a przychodnią MEDSTAR, telefon 728-442-730, e-mail: starachowice@fart-kielce.pl.

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept