BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Dowody osobiste

 

1. JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK NA DOWÓD OSOBISTY?


Jak złożyć wniosek na dowód osobisty?

Dowód osobisty wydaje się na wniosek. Wniosek składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późń. zm.). Złożenie wniosku w formie elektronicznej odbywa się w drodze skierowania przez wnioskodawcę do organu wybranej gminy wypełnionego elektronicznego formularza wniosku uwierzytelnionego podpisem weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście z wyjątkiem:

• osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,

• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej wymaga ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu osoby.

 

O 4 marca 2019r. wydawane są e-dowody z warstwą elektroniczną.

E-dowód między innymi:

  • potwierdza tożsamość np. możesz potwierdzić swoje dane osobowe w banku lub urzędzie,
  • potwierdza polskie obywatelstwo np .za granicą,
  • pozwala wyjechać za granicę bez paszportu m.in. do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty, jako dokument podróży np. Albania i Czarnogóra
  • służy do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala m.in. zalogować się do portali administracji publicznej np. ePUAP, elektronicznie podpisywać dokumenty podpisem osobistym, elektronicznie podpisywać się w usługach online administracji publicznej, korzystać z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

 

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie).

CAN jest potrzebny jeśli chcemy skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni e-dowód żeby osoba niepowołana nie odczytała zdalnie danych zapisanych w wartswie elktronicznej . 

Warstwa elektroniczna zawiera te same dane, które są w warstwie graficznej e-dowodu, z wyjątkiem numeru CAN. Są one zapisane w formie elektronicznej.

Dodatkowo zawarte są 3 certyfikaty:

  • certyfikat potwierdzenia obecności - nie wymaga kodu PIN,
  • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia- wymaga 4-cyfrowego kodu PIN,
  • certyfikat podpisu osobistego - wymaga 6-cyfrowego kodu PIN,
  • przestrzeń na kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego,

Kody PIN możemy ustalić przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie gminy.

 

♦ WYMAGANE DOKUMENTY:

• Wniosek o wydanie e-dowodu


• Aktualna fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35mm x 45 mm, wzór zdjęcia wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami i nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Do wniosku składanego w formie elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadajace fotografii o wymiarach 35mm x 45 mm, spełniającej powyższe wymogi.

• Dotychczasowy dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, w przypadku utraty dotychczasowego dowodu osobistego.

• W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy, może w celu wyjaśnienia niezgodności, zażądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

• Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

• Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

♦ CZAS REALIZACJI:

• 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

♦ OPŁATY

• Brak opłat

♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

• Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11, parter.

♦ PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 332).

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawie wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r. poz. 212).

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail: sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu 

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30 od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30


2. JAK ODEBRAĆ DOWÓD OSOBISTY?


Jak odebrać dowód osobisty?

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organie gminy, w którym został złożony wniosek.Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny. Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

W przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru. Jeżeli osoba składająca wniosek nie udzieli pełnomocnictwa do odbioru dowodu, pracownik organu gminy doręcza dowód osobisty w miejscu pobytu wnioskodawcy.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

♦ CZAS REALIZACJI

• Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

• Dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

♦ OPŁATY

• Brak

♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• Nie dotyczy

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

• Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11 parter .

♦ PODSTAWY PRAWNE

• ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.332 z późn. zm.).

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia z dnia 7 stycznia 2020 r.r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U z 2020r. poz. 31).

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

e- mail: sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu 

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:304. JAK ZGŁOSIĆ UTRATĘ LUB USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO?

Jak zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego?

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP- dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późń. zm.).

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w formie dokumentu elektronicznego- zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie elektronicznej, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do organu, do którego skierował zgłoszenie.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez dwa miesiące.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

♦ CZAS REALIZACJI

• Niezwłocznie

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

• Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wzór formularza
• Uszkodzony dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego)

♦ OPŁATY

• Brak

♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• Nie dotyczy

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

• Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11, parter

♦ PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 332 z późń. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020r. poz. 31).

• Ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późń. zm.).

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46. 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail: sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu 

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do piątku 7:30 do 15:30
Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept