BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w roku 2017:

 

1. Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 6 202 134,43 zł

Protokołem odbioru z dnia 23.11.2017 r. zakończyła się realizacja inwestycji "Przebudowa ulic: Moniuszki w km 0+776,53 do 2+183,54 i Smugowej w km 1+958,79 do 2+268,4 w Starachowicach - realizacja 2017 rok". Firma "BUDROMOST-STARACHOWICE" Sp. z o.o. wykonała roboty w zakresie:

fragmentu ul. Moniuszki o dł. 1 460 m i ul. Smugowej o dł. 307,50 m. Dodatkowo wykonano ul. Druhny Zjawy o dł. 104 m i ul. Por. Jurka o dł. 82 m wraz z kanalizacją deszczową ww. ulicach (oraz w ul. Łącznej i Kpt. Mariańskiego) o łącznej długości 1 921,88 m. Zaplanowano wydatek na 2018 r. z przeznaczeniem na wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych oraz drobnych robót remontowych przy ul. Moniuszki i Łącznej.

moniuszkiprzedmoniuszkipo

 

Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach “Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 2 553 825 zł.

Projekty zagospodarowania ul. Moniuszki:

pdful. Moniuszki-rys. 12.17 MBikonaproj3

pdful. Moniuszki-rys. 21.77 MB

pdful. Moniuszki-rys. 32.5 MB

 

Projekt zagospodarowania ul. Smugowej:

pdful. Smugowa-rys. 12.2 MB

 2. Budowa ul. Miodowej na odcinku od ul. Smugowej do ul. Myśliwskiej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 602 035,37 zł

W sierpniu 2017 r. dobiegły prace przy budowie ulicy Miodowej na odcinku od ul. Smugowej do ul. Myśliwskiej wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej.

nowomiodowa wtrakcieul. Nowomiodowa

 Firma "BUDROMOST-STARACHOWICE" Sp. z o.o. zrealizowała roboty w zakresie: wykonania jezdni asfaltowej w ul. Miodowej o dł 410 m ze zjazdami oraz kanalizacją deszczową o dł. ok. 166 m.

pdfProjekt zagospodarowania terenu980.65 KB

 

 3. Przebudowa ul. Miodowej od ul. 6-go Września do ul. Myśliwskiej i ul. Smugowej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 4 942 981,62 zł

ul. Miododwa przedul. Miodowa

 

Zrealizowano roboty w zakresie: ul. Miodowa – 1050 m drogi, ul. Smugowa 1000 m drogi z masy bitumicznej wraz ze zjazdami oraz kanalizacją deszczową łącznie o dł. 1 695,51 m.

 

 4. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej

 Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 1 637 388,32 zł

cmentarzpoRoboty budowlane przeprowadzone przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasza Misztala ze Starachowic obejmowały: utwardzenie nawierzchni ok. 2800 m2, budowę rowu i zbiornika chłonno odparowującego, wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej i deszczowej, oświetlenie ok. 409 m, ogrodzenie, mała architektura, nasadzenia zieleni. Powstało 6 sektorów w nich 1178 grobów oraz 420 miejsc na urny w kolumbarium ( koszt całości inwestycji to ok. 2 mln. 870 tys. zł).

pdfPlan sytuacyjny13.78 MB

 

5. Przebudowa ulic osiedla LAS z wykonaniem kanalizacji burzowej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 586 004,72 zł

ul. Jagodowa przedul. Jagodowa po

Firma MOBIS z Ostrowca Świętokrzyskiego zrealizowała roboty w zakresie przebudowy ulic o powierzchni z kostki brukowej tj ul. Iglasta - 119 m, ul. Jagodowa – 222 m wraz z oświetleniem - łącznie 10 słupów.

pdfProjekt zagospodarowania terenu ul. Jagodowej938.58 KB

 

 

6. Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Kilińskiego (I etap PZU-Czerwonego Krzyża)

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 367 480,81 zł

Pasaż PZU  Czerwonego Krzyża - przed
Zadanie jest w trakcie realizacji, planowany odbiór robót w 2018 r.

Projekt zagodpodarowania terenu ciągu pieszego

- I etap PZU - Czerwonego Krzyża

 

 

7. Budowa boiska wielofunkcyjnego, mini boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 2 416 478,28 zł

boiskogimazjum nr4 przedboisko gim4 po„Budowa ogólnodostępnego boiska rekreacyjno-sportowego z przeznaczeniem do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego przy Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów w Starachowicach”. Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 17m-30m i powierzchni 510m2.

 

 sp10 i gim4

Boisko SP 10 przedBoiska SP10"Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 10”, gdzie wybudowano:

kompleks boisk wielofunkcyjnych przy SP nr 10: boisko o wym. 54,5m x 22m zawierające funkcje boiska do piłki ręcznej, siatkówki, tenisa, koszykówki oraz mini boisko do piłki nożnej. Poza tym rzutnia do pchnięcia kulą bieżnia sprinterska połączona ze skocznią w dal. Wykonano też odwodnienie, ogrodzenie, oświetlenie oraz zagospodarowano tereny zielone.

Boiska wybudowała Firma "AGRO-BUD" ze Starachowic.

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków krajowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – 2016 oraz ze środków UE w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 7.4.

pdfProjekt zagospodarowania przy SP 108.6 MB

pdfProjekt zagospodarowania przy Gimnazjum 4767.73 KB

 

8. Adaptacja oraz rewitalizacja ciągów pieszych na osiedlu Skałka wraz z instalacją oświetlenia miejskiego-etap I

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 434 462,69 zł

Ciąg pieszo-rowerowy SkałkaPasaż poCiąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Skalistej w kierunku do ul. Kopalnianej został wykonany przez firmę DROGMAR z Ostrowca Św. Przedsięwzięcie do realizacji wybrali mieszkańcy w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Starachowice.

Wybudowano: ciąg pieszo-rowerowy o dł. 282,5 m oraz 386 m linii kablowej oświetleniowej.

 

 9. Przebudowa drogi między garażami w rejonie ulic Majówka, 8 Maja, Lipowa

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 –537 473,68 zł

8majato8maja po

 

Roboty zrealizowane zostały przez starachowicką firmę Łukasz Misztal Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w zakresie: wykonanie jezdni z kostki brukowej o dł. 304,5 m kanalizację deszczową 129 m oraz 6 zgrupowań miejsc postojowych o łacznej ilości 35 miejsc.

 

Projekt zagospodarowania terenu w rejonie ulic 8-go Maja, Majówka, Lipowa

 

10. Budowa drogi od ul. Kościelnej do ul. Staropolskiej wraz z ul. Staropolską

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 73 890,00 zł

11. Budowa ulicy Piaskowej w Starachowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 624 999,95 zł

ul. Piaskowa przedul. Piaskowa po

 

Firma pana Łukasza Misztala Zakład Usług Wodnych i Komunalnych ze Starachowic zrealizowała inwestycję tj. wykonanie ulicy z kostki betonowej o dł. 315 m wraz ze zjazdami oraz kanalizacją deszczową o dł. 218,70 m i oświetleniem o dł. 113 m.

 

Projekt zagospodarowania ulicy Piaskowej

12. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 200 840,55 zł

13. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 13 850 zł

14. Zagospodarowanie terenu osiedla w rejonie ulicy Harcerskiej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 119 777,70 zł

15. Modernizacja pasażu Staffa

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 3 259,50 zł

16. Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 114 740,00 zł

17. Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 9

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 9 225 zł

18. Zwiększenie gminego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 15 189,22 zł

Projekt zagospodarowania terenu - budynek socjalny przy ul. Kościelnej

Projekt elewacji budynku socjalnego przy ul. Kościelnej

19. Przebudowa ul. Jeleniej na odcinku od ul. Pastwiska o długości ok. 50 m

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 5 962,00 zł

20. Wykonanie (kostka brukowa) odcinka ul. Podgórze

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 101 066,18 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji, planowany odbiór robót w 2018 r.

21. Instalacja nowego oświetlenia LED przy ul. Granicznej i Kopalnianej, instalacja lamp osiedlowych przy blokach Kopalniana 7, 8 i 9, instalacja oświetlenia LED przy Liceum Ogólnokształcącym Nr III

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 79 087,77 zł

Oświetlenie Granicznaoświetlenie KopalnianaZrealizowano roboty w zakresie: w ul. Granicznej linia kablowa oświetleniowa o dł. 195 mb, w ul. Kopalnianej: linia kablowa oświetleniowa o dł. 237 mb.

22. Instalacja nowego oświetlenia na os. Michałów przy ulicach: Lenartowskiej, Stalowników, Ostrowieckiej, Powstania Styczniowego, Składowej i F. Lempe

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 17 308,29 zł

23. Oświetlenie odcinka ul. Żytniej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 41 172,68 zł. Odbiór prac w roku 2018 r.

24. Oświetlenie ulic Wspólnej, Górzystej, Rubinowej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 51 424,71 zł

Zrealizowano: linię oświetleniową w ul. Górzystej o dł. 80 m, w ul. Rubinowej o dł. 147 m. W budżecie roku 2018 zaplanowano wydatek na realizację oświetlenia na ul. Wspólnej.

25. Projekt budowy ul. Spadowej w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 22 140 zł

26. Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 4 723,20 zł

27. Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 74 814,38 zł

28. Remont nawierzchni ulicy Skałka

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 9 225 zł

29. Przebudowa boiska do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 10 996,20 zł

30. Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T (ulica Szkolna) w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 3 279 798,76 zł

Mapa orientacyjna

Plan sytuacyjno-wysokościowy

Plansza oznakowania

31. Zagospodarowanie terenu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 24 399,78 zł

32. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 9 840,00 zł

33. Remont odcinka ul. Batalionów Chłopskich w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 –11 070 zł

34. Budowa oświetlenie drogi gminnej na działkach ewid. 1389/2, 1398/10, 1401/10

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2017 – 8 620,50 zł oraz koszt dokumentacji: 2 174,99 zł

Autor: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję