BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zagospodarowanie przestrzenne

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie ma ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców jak i dla władz samorządowych. Jest ono równie silnie związane z zasadami korzystania z nieruchomości, jak i z obrotem nieruchomościami.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - (MPZP) to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.


Zasady planowania i zagospodarowania terenu określa ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która razem z Prawem budowlanym stanowi podstawy prawne procesu inwestycyjnego w Gminie .
Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).
Plan miejscowy stanowi także podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. (w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy). W planie miejscowym dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (nie mylić z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej i leśnej, tzw. odrolnieniem).
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może wykraczać poza granice administracyjne gminy, może za to obejmować tylko część jej obszaru. Na terenie gminy może obowiązywać więcej planów miejscowych, ich granice jednak nie mogą się nakładać. Plan nie może naruszać ustaleń studium, co stwierdza rada gminy przed jego uchwaleniem.
Organem sporządzającym plan miejscowy jest Prezydent miasta.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalany przez radę gminy (radę miasta) po ogłoszeniu przez wojewodę świętokrzyskiego w dzienniku urzędowym, wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.
Na obszarach, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zamierzenie inwestycyjne wymagające pozwolenia na budowę, może być realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji celu publicznego, o które należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Prezydenta Miasta.

Autor: Jan Huszno
jan.huszno@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję