BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zadania inwestycyjne planowane w 2023 roku

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Referat Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Starachowicach w roku 2023:

1. Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie

Nakłady poniesione w roku 2023 – 17 037 093,85 zł

Zaplanowane w projekcie roboty obejmowały w roku 2023 prace w rejonie:

- Zalewu Lubianka – zrealizowano prace w zakresie wykonania budynku wypożyczalni sprzętu wodnego, budynku sanitarnego, budynku gastronomicznego, dwupoziomowego pomostu z przystanią, jednopoziomowego pomostu, dwa pomosty z altanami, rampy do wodowania sprzętu wodnego, dwie kładki pieszo – rowerowe, dwie wieże ratownicze, cztery altany grillowe, amfiteatr z ramą sceniczną, wiaty przystankowej, altany śmietnikowej, promenady, parking - ilość miejsc postojowych - 209, drogi wewnętrzne, dwa boiska do siatkówki i dwa boiska do badmintona, boisko wielofunkcyjne, dwa place zabaw, skatepark ze ścianką wspinaczkową, siłownia plenerowa, ścieżka pieszo-rowerowa oraz ścieżka zdrowia, mury oporowe, schody terenowe, oświetlenie terenu - 193 słupy oświetleniowe, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, siedziska, stojaki na rowery), kanalizację deszczową, kanalizację kablową teletechniczną, przyłącza wodociągowe, hydranty nadziemne, kanalizację sanitarną, przepompownie ścieków, separator tłuszczów.

lubianka 1

lubianka 2

lubianka 3

lubianka 4

- Zalewu Pasternik – zrealizowano prace w zakresie: wykonania ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, pomostów drewnianych i podestów, placu zabaw, oświetlenia, zieleni.

pasternik 6

pasternik 4 

- W ramach inwestycji poniesiono również koszty związane z wyremontowaniem istniejącego budynku o dwóch kondygnacjach tzw „starej” części „Pałacyku"

Pałacyk przed

Płacyk stary

 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO Woj. Św. 2014 - 2020, działanie Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 2. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego

Nakłady poniesione w roku 2023 –7 383 325,93 zł

W roku 2023 zrealizowano kolejny etap zadania tj zakończono budowę przebudowę placu dworca w Starachowicach Dolnych, budowę dróg dojazdowych do peronów autobusowych z minirondem i „zawrotką”, budowę peronów, budowę drogi rowerowej z parkingiem dla rowerów, chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego, przebudowę/rozbudowę ul. Nadrzecznej z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sportową, przebudowę/rozbudowę ul. Sportowej, korektę skrzyżowania z ul. Radomską, budowę wiat przystankowych, budowę parkingu zewnętrznego przy budynku dworca, miejsc postojowych, miejsc postojowych dla taxi, miejsc postojowych typu kiss&ride, budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej oraz sieci: elektroenergetycznej, oświetleniowej, telekomunikacyjnej, gazowej, budowę ogrodzenia od strony linii kolejowej, wykonanie elementów małej architektury, usunięcie kolizji infrastruktury technicznej.

dolne 3

dolne plac1

W 2023 roku poniesiono również wydatek na: wykonanie 2 wiat przy ul. Kolejowej (Dw.Wsch), ośmiu ścianek wolnostojących przy wiatach przystankowych na trenie placu dworca wschodniego w Starachowicach, gdzie zadaszenie konstrukcji stanowi dach płaski formie dachu zielonego, na którym wykonano nasadzenia.
Wykonano również nasadzenia roślinności w otoczeniu Dworca Wsch. i przy ścieżce przy ul. Radomskiej.

wiata dw. wsch

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II

Nakłady poniesione w roku 2023 – 14 253 497,63 zł

W roku 2023 zrealizowano kolejny etap zadania – tj wykonano:
- parking dwupoziomowy z liczbą miejsc postojowych w ilości 91 szt.

dolne 2dolne parking 2

- budowę kolejnych odcinków ścieżek rowerowych
przy ul. Radomskiej i ul. Szkolnej w Starachowicach
przy ul. Jadwigi Kaczyńskiej i ul. Bankowej w Starachowicach
przy ul. Marszałka Piłsudskiego i ul. Władysława Rogowskiego w Starachowicach
przy ul. Słonecznej w Starachowicach.

ścieżka radomska 2

ścieżka rondo kaczy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ścieżka słonecznaścieżka słoneczna 2 copy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Na Szlakowisku w Starachowicach jest w trakcie realizacji.
Poniesiono również wydatek na dostawę i montaż wiat rowerowych oraz pierwszego wyposażenia związanego z funkcjonowaniem Systemu Roweru Miejskiego.
- 2 wiaty przy ul. Konstytucji 3 Maja - obiekt o konstrukcji stalowej z poszyciem z blachy gdzie zadaszenie konstrukcji stanowi dach płaski formie dachu zielonego, na którym wykonano nasadzenia.
Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

4. Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2023 – 5 063 433,39 zł

Zakończenie inwestycji planowane w 2024 roku.

5. Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2023 – 11 789 171,36 zł

Zakończenie inwestycji planowane w 2024 roku.

6. Przebudowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Starachowicach przy ul. Widok 3, Widok 12 i Widok 14

Nakłady poniesione w roku 2023 – 3 227 014,49 zł

Główny zakres zamówienia obejmował remont budynków mieszkalnych poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, położenie tynków zewnętrznych, docieplenie połaci dachowych, wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz orynnowania oraz wykonaniem wzmocnienia więźby dachowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie podłogi na gruncie, modernizację instalacji CWU, CO, wymianę instalacji elektrycznej, przebudowę układu funkcjonalnego budynku, w szczególności przystosowanie klatek schodowych oraz mieszkań do przepisów techniczno - budowlanych oraz pożarowych, budowę nowej ściany klatki schodowej, nowych schodów w konstrukcji żelbetowej oraz wymianę stropów na żelbetowe, odnowienie istniejących ścian wewnętrznych wraz z tynkowaniem i malowaniem.
Dofinansowanie ze środków BGK w ramach Funduszu Dopłat.

ab widok zdj. 3

widok zdj. 12

widok zdj. 14

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Modernizacja pasażu Staffa - etap II

Nakłady poniesione w roku 2023 – 201 021,03 zł

Zrealizowano prace w zakresie zamówienia „Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego Staffa dojście do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Żeromskiego 8” tj rozebrano istniejącą nawierzchnię, podbudów, krawężników i obrzeży oraz istniejących schodów. Wykonano kanalizację deszczową, ułożono nową nawierzchnię wraz z podbudową na podejściu do biblioteki oraz na chodniku wokół podejścia.

dojście do biblioteki

dojćie do biblioteki 2

8. Przebudowa Parku Kultury w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2023 – 5 284 924,10 zł

Zakończenie inwestycji planowane w 2024 roku.

9. Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego

Nakłady poniesione w roku 2023 – 5 523 067,76 zł

W roku 2023 poniesiono wydatek na realizację robót w zakresie: „Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15, tzw. „Pałacyku”, wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zadanie w obrębie: nowego skrzydła obiektu, łącznika i zagospodarowania otoczenia – dofinansowuje projekt: "Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” (w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021). Budynek główny dofinansowuje projekt: "Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie" (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020).

pałacyk

pałacyk wewnątrz 

10. Modernizacja dróg na terenie miasta Starachowice wraz z infrastrukturą tj:

Nakłady poniesione w roku 2023 – 10 465 203,58 zł

Kwota w budżecie roku 2023 przeznaczona na realizację robót:
- Przebudowa ulic: Kpt. Mariańskiego, Wąsika – Kowalskiego Porucznika Robota, Ignacego Zaczkiewicza w Starachowicach - zakres wykonanych robót obejmował wykonanie jezdni z kostki betonowej, wjazdy i chodniki z kostki brukowej betonowej, oznakowania poziomego i pionowego, przebudowa sieci wodociągowej.

robota mariańskiego

wąsika

 

- Budowa ulicy Ustronie wraz z odwodnieniem w Starachowicach – zrealizowano wykonanie: jezdni, wjazdów, chodników z kostki brukowej betonowej, kanalizacji deszczowej, przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia, kanału technologicznego, przebudowy kabli napowietrznych Orange, oznakowania poziomego, oznakowania pionowego,

ustronie
- Budowa ulicy Spokojnej w Starachowicach Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie: utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej, poboczy z płyt betonowych, odwodnienia w postaci kanału deszczowego z włączeniem do ul. Pochyłej, kanał technologiczny
- Wykonanie ciągu pieszo-jezdniowego z odwodnieniem w ul. Słowackiego w Starachowicach – zrealizowano budowę II etapu ciągu pieszo-jezdnego,wykonano drogę 1 535,3 m2, nawierzchnia wykonana z kostki brukowej
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Partyzantów w Starachowicach - wykonano ścieżkę rowerową o szerokości 2m (873 m2). Chodnik o nawierzchni z płyt betonowych (62 m2)
Zadanie dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

11. Budowa miejsc postojowych z oświetleniem za blokiem Słoneczna 20

Nakłady poniesione w roku 2023 – 67 650,00 zł - w zakresie opracowania projektu

12. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice

Nakłady poniesione w roku 2023 – 1 110 611,63 zł

Zakończenie inwestycji planowane w 2024 roku.

13. Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice

Nakłady poniesione w roku 2023 – 252 072,38 zł

Zrealizowano oświetlenie uliczne ul. Ustronie. Wykonano: - linię kablową o dł. 552,00 mb, zainstalowano 12 sztuk słupów oświetleniowych z oprawami typu LED
Przebudowano również istniejące oświetlenie boiska sportowego do piłki nożnej przy ul. Szkolnej 14. Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COV2).

14. Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2023 – 1 842 825,85 zł

Główny zakres zamówienia obejmował przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym przy ul. Szkolnej 14A w Starachowicach wraz z: wewnętrznymi instalacjami: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, energii elektrycznej, budowy przyłącza kanalizacji deszczowej i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej linii kablowej, budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego. Dofinansowanie Ministerstwo Sportu.

Zaplecze sportowe ul. Szkolna

Zaplecze sportowe ul. Szkolna

15. Rozbudowa ul. Moniuszki w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Nowowiejską – 6 Września wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Moniuszki i Nowowiejska - 6 Września na skrzyżowanie z wyspą centralną typu rondo

Nakłady poniesione w roku 2023 – 3 369 385,73 zł

Kwota w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem zakończenie robót budowlanych. Główny zakres inwestycji obejmował: wykonanie ronda wraz z dojazdami i częścią ul. Moniuszki, ścieżką rowerową o nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz chodnika wraz z wykonaniem oświetlenia. Wykonanie przebudowy sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, infrastruktury teletechnicznej. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

rondo moniuszki 1

rondo moniuszki 2

16. Budowa skateparku pod skałkami przy al. Armii Krajowej

Nakłady poniesione w roku 2023 –  9 840,00 zł - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Zadania remontowe:

1. Remont krytej pływalni w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2023 – 2 713 024,64 zł

Wykonano:  wymianę płytek podłogowych hali basenowej oraz pryszniców w budynku krytej pływalni, remont sufitu hali basenowej, remont dachu krytej pływalni, remont groty solnej, remont dwóch saun suchych wraz z piecami i sterownikami. Wymiono generator pary do sauny parowej wraz z czujnikiem i sterownikami oraz remont wentylacji krytej pływalni. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

pływalnia 2pływalnia 1

 

2. Remont ulic: Słonecznej, Śląskiej i Duboisa w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2023 – 2 163 557,33 zł

Zakończono remont 3 ulic tj.
- remont ul. Słonecznej, w ramach zadania wykonano: 645 mb jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodniki oraz barierki stalowe.
- remont ul. Śląskiej, w ramach zadania wykonano: 316 mb jezdni o nawierzchni asfaltowej i kostki brukowej, chodniki, wymianę kanału deszczowego, sieć wodociągową o długości 73 mb.
- remont ul. Dubois, w ramach zadania wykonano: 390 mb jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodniki, remont wodociągu
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

duboisa

śląska

3. Remont ulicy Adama Mickiewicza od km 0+000 do km 0+721 oraz od km 0+738 do km 0+1007 w Starachowicach

Nakłady poniesione w roku 2023 – 3 021 141,95 zł

Wykonano remont ok. 990 m ul. Mickiewicza. Nowa nawierzchnia wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej. Wyremontowano również wodociąg o łącznej długości 462 mb, wyregulowano urządzenia infrastruktury, wykonano oznakowania wydzielające w części jezdni ścieżkę rowerową. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Autor: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję