BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Targowisko Miejskie

 

targowisko miejskie stary plac

Zapraszamy do korzystania z usług Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w Starachowicach

Dni targowe:

- wtorek 6:00 – 14:00

- czwartek 6:00 – 14:00

- sobota 6:00 – 14:00

Przedtargi (lipiec-październik):

- środa 17:00 – 21:00

- piątek 17:00 – 21:00

 Targowisko Miejskie od dawna cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, ze względu na dużą różnorodność dostępnych towarów. Targowisko zlokalizowane jest przy uczęszczanym ciągu komunikacyjnym, co sprawia, że jego lokalizacja jest atrakcyjna z punktu widzenia handlowego i zapewnia dużą ilość odwiedzających go osób.

 1. Urząd Miejski w Starachowicach realizuje zadania własne gminy dotyczące organizacji targowisk na terenie miasta Starachowice, poprzez administrowanie Targowiskiem Miejskim przy ul. Targowej. W tym zakresie prowadzona jest działalność handlowa na placu handlowym targowiska oraz dla kupujących udostępniony jest parking dla samochodów osobowych.

2. Regulamin Targowska - Zarządzenie nr 373/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 01.10.2013 r. ze zmianami Zarządzenie nr 371/2014 z dnia 17.10.2014 r.

 

Regulamin Targowiska Miejskiego

§ 1

Targowisko miejskie może być czynne codziennie od godziny 600 do 1400.

§ 2

Na targowisku miejskim może być prowadzona działalność w zakresie handlu, gastronomii i usług.

§ 3

Nadzór nad targowiskiem miejskim sprawuje prowadzący targowisko – kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania targowiska miejskiego winny być kierowane do Prezydenta Miasta Starachowice, ulica Radomska 45, 27-200 Starachowice.

§ 4

Do prowadzenia działalności na targowisku miejskim uprawnieni są:

1) przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) producenci rolni w zakresie sprzedaży własnych, nieprzetworzonych produktów oraz osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego;

3) twórcy ludowi i artystyczni w zakresie wyrobów własnych oraz właściciele rzeczy używanych nieprowadzący zawodowo działalności gospodarczej w zakresie handlu;

4) inne podmioty i osoby fizyczne.

§ 5

Działalność handlowa może być prowadzona w formie okrężnej (między innymi z samochodów, przyczep, namiotów, „z ziemi”, „z ręki”, ze stołów itp.) oraz w formie stacjonarnej, to jest z obiektów wzniesionych zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

§ 6

1. Na targowisku miejskim mogą być sprzedawane towary, artykuły spożywcze i przemysłowe, nie wyłączone z obrotu na mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności mogą być sprzedawane: 1) artykuły spożywcze, rolno-spożywcze, przemysłowe, w tym wytwory przemysłu ludowego, artystycznego i rzemiosła; 2) produkty pochodzenia rolnego, ogrodniczego i leśnego nie przeznaczone do spożycia, w tym zwłaszcza nasiona, kwiaty i drzewka owocowe.

2. Sprzedaż grzybów dziko rosnących może być prowadzona na targowisku miejskim po spełnieniu wymogów określonych w odrębnych przepisach prawa. 3. Zabrania się prowadzenia na targowisku miejskim gier losowych i hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów, z wyjątkiem losów loterii państwowych i prowadzenia kolektur LOTTO lub innych gier lub zakładów działających na podstawie urzędowych zezwoleń lub upoważnień.

§ 7

W obrocie artykułami spożywczymi na targowisku miejskim obowiązują wymagania higienicznosanitarne określone obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

Na targowisku miejskim zabrania się:

1) wnoszenia i używania materiałów niebezpiecznych dla życia i zdrowia;

2) prowadzenia działalności w ciągach komunikacyjnych;

3) odstępowania miejsca sprzedaży przez osoby określone w § 3, którym to miejsce zostało wyznaczone, bez uzgodnienia z prowadzącym targowisko.

§ 9

1. Przedsiębiorcy wymienieni w § 4 zobowiązani są do oznaczenia swoich stanowisk szyldem zawierającym oznaczenie przedsiębiorcy (imię, nazwisko i nazwa firmy).

2. Osoby określone w § 4 zobowiązane są do:

1) uiszczania opłaty targowej w wysokości wynikającej z obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach,

2) uiszczania innych opłat związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego,

3) dokonywania sprzedaży w miejscu wyznaczonym przez prowadzącego targowisko,

4) zachowania czystości i porządku w obrębie zajmowanego stanowiska podczas prowadzenia działalności i po jej zakończeniu,

5) używania urządzeń pomiarowych (wag) z ważną cechą legalizacji oraz w sposób umożliwiający stwierdzenie prawidłowości pomiaru (ważenia),

6) usunięcia z terenu targowiska miejskiego pojazdów oraz przenośnych stanowisk handlowych najpóźniej w ciągu godziny po zakończenia prowadzenia handlu,

7) usunięcia na wezwanie prowadzącego targowisko swojego obiektu handlowego w przypadku zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej na targowisku miejskim,

8) przestrzegania postanowień Regulaminu targowiska miejskiego, przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych oraz poleceń prowadzącego targowisko w zakresie uprawnień określonych niniejszym regulaminem.

§ 10

Prowadzący targowisko zobowiązany jest do:

1) czytelnego oznaczenia granic targowiska miejskiego;

2) zapewnienia porządku i czystości w obrębie targowiska miejskiego i na terenach przyległych;

3) zapewnienia w godzinach otwarcia targowiska miejskiego jego użytkownikom możliwości korzystania z ogólnodostępnej toalety;

4) zapewnienia właściwej organizacji targowiska miejskiego poprzez:

a) wyznaczenie ciągów komunikacyjnych i ich bieżące udrażnianie, wyznaczenie granic stanowisk handlowych, b) zapobieganie rozprzestrzenianiu się handlu poza granice wyznaczonych stanowisk i poza granice targowiska miejskiego;

5) wzywania właścicieli nieczynnych obiektów handlowych, pozostawionych bez jego zgody na targowisku miejskim, do ich usunięcia w wyznaczonym terminie;

6) umieszczenia na tablicy ogłoszeń (w miejscu dostępnym dla wszystkich osób prowadzących działalność na targowisku miejskim) informacji dotyczących:

a) adresu targowiska miejskiego, dni i godzin jego pracy,

b) nazwy i adresu prowadzącego targowisko,

c) miejsca i terminów przyjmowania skarg i wniosków,

d) obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Starachowicach dotyczących opłat targowych i Regulaminu targowiska miejskiego,

e) obowiązujących innych opłat związanych z prowadzeniem działalności na targowisku miejskim,

f) przepisów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w handlu,

g) innych uregulowań związanych z działalnością prowadzoną na targowisku miejskim.

§ 11

Pobierający opłaty targowe i inne opłaty, związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego, podczas wykonywania swojej pracy zobowiązani są do posiadania identyfikatora oraz wykazu obowiązujących stawek opłat targowych.

§ 12

1. Prowadzący targowisko ma prawo do usunięcia obiektów określonych w § 9 ustęp 2 punkt 7 na ryzyko i koszt ich właścicieli, po niezastosowaniu się do wcześniejszego wezwania.

2. Prowadzący targowisko może usunąć z targowiska miejskiego osoby określone w § 4 oraz inne osoby nieuprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej, które uchylają się od uiszczania należnych opłat, bądź w inny sposób naruszają przepisy prawa.

3. Osoba prowadząca działalność handlową na terenie targowiska miejskiego powinna zachować paragon opłat targowych do końca dnia, którego dotyczy opłata. W przypadku kontroli brak paragonu powoduje pobranie aktualnej opłaty targowej.

§ 13

1. Ze względu na ograniczenia związane z koniecznością zapewnienia drożności placów targowych i bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom, prowadzący targowisko nie gwarantuje wszystkim sprzedającym dojazdu do stanowiska (obiektu) sprzedaży oraz możliwości handlu z pojazdu.

2. Wjazd pojazdów samochodowych na place targowe targowiska miejskiego jest zakazany, z wyjątkiem pojazdów:

1) Policji, Straży Miejskiej i służb ratowniczych podczas wykonywania obowiązków służbowych,

2) podmiotów świadczących usługi na rzecz targowiska miejskiego podczas wykonywania obowiązków służbowych,

3) pracowników Urzędu Miejskiego w Starachowicach podczas wykonywania obowiązków służbowych,

4) osób prowadzących działalność handlową na targowisku miejskim po uzyskaniu zgody Prowadzącego targowisko miejskie.

§ 14

Prowadzący targowisko nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na targowisku miejskim przez sprzedających lub kupujących.

§ 15

1. Korzystający z targowiska miejskiego naruszający przepisy niniejszego regulaminu podlegają sankcjom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa lub umów.

2. Niniejszy regulamin winien być umieszczony na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym i widocznym.

3. Dane targowiska: powierzchnia,

Przez określenie teren Targowiska Miejskiego należny rozumieć teren starego i nowego placu targowego, zjazdy na place i ich chodniki oraz parking przy ul. Targowej. Tereny zewnętrzne Targowiska Miejskiego posiadają następująca powierzchnię:

a) stary plac targowy przy ul. Targowej o powierzchni ok 11.370 m2

b) nowy plac targowy przy ul. Wyszyńskiego o powierzchni ok 8996 m2

c) zjazdy na place i ich chodniki o powierzchni ok 3190 m2

d) parking przy ul Targowej o powierzchni ok 1942 m2

e) plac handlowo- parkingowy przy ul. Iłżeckiej o powierzchni ok 794 m2

 4. Lokalizacja

Mapa google LOKALIZACJA -kliknij 

 

5. Cennik

Uchwała nr XI/8/2015 Rady miejskiej w Starachowicach z dnia 23.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości jej oraz sposobu poboru opłaty.

 

6. Parking

Targowisko posiada własny parking, ( w tym 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych) dzięki czemu odwiedzający go ludzie nie mają problemu z pozostawieniem swoich samochodów, a co za tym idzie staje się bardzo przystępne dla mieszkańców okolicznych miast i powiatów.

- uchwała nr XV/15/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25.10.2013 r.

Galeria zdjęć - grudzień 2018 rok

  Galeria zdjęć- wrzesień 2016 rok

Autor: Monika Mazurkiewicz
monika.mazurkiewicz@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję