BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zarządzanie kryzysowe

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest prezydent miasta.

Do zadań prezydenta miasta w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

a) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków

zagrożeń na terenie gminy;

b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

- realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

- opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu

zarządzania kryzysowego;

c) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu

zarządzania kryzysowego;

d) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta;

e) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze

terrorystycznym;

f) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie

przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze

terrorystycznym;

g) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Zadania te prezydent miasta wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu miasta właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.

Organem pomocniczym prezydenta miasta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego.

Zespół jest powoływany przez prezydenta miasta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy.

Author: Adam Brzeziński
adam.brzezinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept