BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu. Budowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Starachowice

efrr stopka

Opis projektu:

Wartość całkowita projektu: 524 911,25 PLN.
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 524 911,25 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice (w. kwalifikowalne): 52 491,13 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice (w. niekwalifikowalne) : 0,00 PLN.
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 472 420,12 PLN.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –
2020.
Priorytet: VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.
Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz
kształcenia podstawowego , gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.
Poddziałanie: 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.
Okres realizacji: 01.08.2016 r. – 31.07.2017r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji. kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 514 uczniów klas IV-VI (221 K, 293 M) w 6-u szkołach podstawowych oraz wzrost kompetencji zawodowych 35 (30K,5M) nauczycieli w Gminie Starachowice w roku szkolnym 2016/2017.

Grupa docelowa: uczniowie kl. IV–VI (w tym z niepełnosprawnościami 38 (18K,20M)) 525 osób (226K,229M) oraz 35 (30K,5M) nauczycieli.

Zakres działań:

Typ operacji nr 1: „Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy" w zakresie punktów: a, b, c poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych., rozwijających, kółek zainteresowań,
Typ operacji nr 2:Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, dokształcenie nauczycieli, utworzenie pracowni międzyszkolnej. Wyjazd edukacyjny uczniów i nauczycieli do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Wskaźniki Produktu: -liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 35 (30K,5M) -liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji .kluczowych w programie – 525 (226K,299M) -liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 6 -liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 6. Wskaźniki rezultatu: -liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 514 (221K,293M) - liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 35(30K,5M) - liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 6 -liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 6.

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept