BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

„Szkoła kluczowych kompetencji”. Budowanie kompetencji kluczowych uczniów w Gimnazjach w Gminie Starachowice.

efrr stopka

Informacje o projekcie:

Wartość całkowita projektu: 385 445,00 PLN.
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 385 445,00PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice (w. kwalifikowalne): 38 544,50 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice (w. niekwalifikowalne) : 0,00 PLN.
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 346 900,50 PLN.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Priorytet: VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.
Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego , gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.
Poddziałanie: 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych:
Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.07.2017r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Opis projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 443 uczniów klas I – III (204DZ, 239CH) w 4 GM (Gim. 1, 2, 3, 4) w Gminie Starachowice w roku szkolnym 2016/2017 oraz wzrost kompetencji zawodowych 10 nauczycieli (10 K). W ramach projektu szkoły zostaną doposażone oraz będą wykorzystywały sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne.
Zakres działań obejmuje:
-Typ operacji nr 1 w zakresie punktów a, b, c (Gim. 1, 2, 3, 4), poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, rozwijających, kółek zainteresowań, zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych.
-Typ operacji nr 2 (Gim. 1, 2), prowadzenie zajęć opartych na wykonywaniu doświadczeń, obserwacji, eksperymentów, doszkolenia nauczycieli, utworzenie pracowni międzyszkolnej (GM1)
-Typ operacji nr 3 (Gim. 1, 2, 4), realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
-Typ operacji nr 4 (Gim.1, 2,3, 4), poprzez: rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego. Utworzenie SPInKa w Gim. nr 3 i 4 dostępnego dla uczniów.

Ważnym aspektem projektu odnoszącym się do wszystkich typów operacji będzie wyjazd ucz. i naucz. do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu mający na celu rozwój kompetencji: matematyczno - przyrodniczych, naukowo – technicznych., informatycznych., umiejętności uczenia się i pracy w grupie. Powyższe działania ukierunkowane są na wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia w woj. świętokrzyskim oraz przygotowanie uczniów pod kątem kompetencji
niezbędnych na rynku pracy.

Przewidywane wskaźniki projektu:

Wskaźniki produktu:
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych w programie: 443 (204 dz.i 239 chł.)
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 10 (10 K i 0 M)
- Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie - 4
- Liczba szkół wyposażonych w sprzęt TIK - 4
Wskaźniki rezultatu:
- Liczba uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 434 (200dz i 234chł)
- Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych
- Liczba szkół wykorzystujących w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 4
- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 10 (10 k i 0M)

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept