BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel. Centrala 041-273-82-00, 041-273-83-34

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

I. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Pracownicy zajmujący się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Anna Morgaś (wymiar opłaty)

tel. (41) 273-82-44

e-mail: anna.morgas@starachowice.eu

Agnieszka Kita (wymiar opłaty)

tel. (41) 273-82-44

e-mail: agnieszka.kita@starachowice.pl

Monika Malicka ( księgowość, windykacja należności)

tel. (41) 273-82-61, 273-82-88

e-mail: monika.malicka@starachowice.eu

Aneta Tobiszewska (księgowość, windykacja należności)

tel. (41) 273-82-61, 273-82-88

e-mail:aneta.tobiszewska@starachowice.eu

II. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: uchwała Nr IX/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz.U. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r., poz. 2759).

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub korekta deklaracji- na formularzu wg wzoru DO-1  lub w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl

Do deklaracji składający może złożyć dodatkowe wyjaśnienia dotyczące liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz przedstawić dokumenty potwierdzające te informacje.

Wniosek o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wniosek znajdziesz tutaj)
oraz korekta deklaracji DO-1 w przypadku uzyskania prawa do 50% zwolnienia z opłaty.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

- Biuro Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu;

- elektroniczna skrzynka podawcza

VI. TERMINY PŁATNOŚCI OPŁATY:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał z dołu
w następujących terminach:

I kwartał do 10 kwietnia,

II kwartał do 10 lipca,

III kwartał do 10 października,

IV kwartał do 31 grudnia.

Płatnicy mogą dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

drogą elektroniczną – przez internet

- na indywidualny numer rachunku podany w zawiadomieniu

- na ogólny rachunek dochodów Urzędu Miejskiego: 27 1020 2629 0000 9702 0362 0044

lub bezpłatnie (bez dodatkowych opłat i prowizji) w oddziałach Banku PKO BP w Starachowicach:

- Aleja Armii Krajowej 23 poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 17.00

- Radomska 48 poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 17.00

VII. OBJAŚNIENIA:

Podstawę naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty która wynosi - 144 zł rocznie od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny lub 288 zł rocznie od osoby za odpady, które nie są zbierane w sposób selektywny.

Obowiązek złożenia deklaracji powstaje 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany - korektę deklaracji.

W przypadku niezłożenia przez właściciela deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawa prawna: art. 6 m ust. 1, 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Author: Anna Pocheć
anna.pochec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept