BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Program odpracowania zaległości czynszowych

W celu ułatwienia spłaty zadłużenia czynszowego wprowadzony został „Program odpracowania zaległości czynszowych” dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Starachowice.

Program jest adresowany do osób korzystających z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Starachowice, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
i materialnej, zagrożonych utratą mieszkania w związku z zaległościami z tytułu opłat czynszowych.

W ramach Programu wykonywane są drobne prace porządkowe, gospodarcze i usługowe świadczone na rzecz Gminy Starachowice lub gminnych jednostek organizacyjnych. Stawka jednostkowa brutto za wykonanie wymienionych prac porządkowych w ramach odpracowania długu wynosi 19,00 zł/godz. Wykonanie i rozliczenie wykonanego świadczenia zastępczego powoduje zmniejszenie zadłużenia za opłaty czynszowe wobec Gminy. Warunkiem koniecznym takiej formy spłaty zaległości jest bieżąca obsługa opłat czynszowych.

Możliwość odpracowania zadłużenia nie jest alternatywą do płacenia czynszu, a ma na celu ułatwienie wyjścia z zadłużenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych posiadających zaległości czynszowe, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Program ma na celu m.in.:

wypracowanie nawyku regulowania należności z tytułu opłat czynszowych oraz wykazania gotowości do odpracowywania powstałych zaległości,

zmniejszenie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Starachowice,

ułatwienie regulowania zobowiązań z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

wzmocnienie rodziny i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych,

zapobieganie bezdomności i degradacji społecznej.

Z pomocy w ramach Programu mogą skorzystać osoby zamieszkujące na terenie Miasta Starachowice, z wyłączeniem:

właścicieli lokali;

osób mających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

osób, w stosunku do których zapadł wyrok o eksmisję i któremu sąd nadał klauzulę wykonalności.

Osoby zainteresowane udziałem w programie i skorzystaniem z tej formy odpracowania długu, składają pisemny wniosek do Referatem Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Druk wniosku o odpracowanie zadłużenia w załączeniu.

 

Author: Grzegorz Jaroszek
grzegorz.jaroszek@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept