BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
tel. 41 273-83-21

Kto może wystąpić z wnioskiem

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wojewodowie.
Wojewoda występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.
Jedną z możliwości zainicjowania procedury nadania mieszkającym w Starachowicach jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest zawiadomienie o jubileuszu Prezydenta Starachowic za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Starachowicach.

Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów.

Zgłoszenia można dokonać

  1. Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego pok. nr 30,
  2. listownie na adres:Urząd Stanu Cywilnego w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice.

W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały w Starachowicach, informację dotyczącą daty oraz miejsca zawarcia małżeństwa, a także informację o adresie kontaktowym do dalszego powiadamiania o kolejnych etapach załatwienia sprawy. Informacje dotyczące jubilatów zostaną niezwłocznie przekazane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, celem sporządzenia przez Wojewodę Świętokrzyskiego wniosku o nadanie jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i przekazania go do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty

Procedura wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie podlega opłatom.

UWAGI

Jubilaci obchodzący 60, 70 rocznicę pożycia małżeńskiego proszeni są o składanie poniższych zgłoszeń, celem upamiętnienia jubileuszu. Druk zgłoszenia jubilatów dostępny jest w zakładce: Wzory dokumentów do pobrania bądź na stronie BIP.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wojewoda może przedstawić wniosek Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie należy składać w terminie: od 01 listopada roku poprzedzającego jubileusz do końca lutego roku, w którym przypada jubileusz.
O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jubilaci zostaną powiadomieni listownie bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie odznaczenia wraz z legitymacjami zostaną przekazane do Wojewody Świętokrzyskiego, a w dalszej kolejności do Urzędu Stanu Cywilnego w Starachowicach. Po otrzymaniu odznaczeń i legitymacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urząd Stanu Cywilnego w Starachowicach powiadomi jubilatów o terminie uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Tryb odwoławczy

W procedurze wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie obowiązuje tryb odwoławczy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 138).
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i oznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r., nr 277, poz. 2743 ze zm.)

 

 

 

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept