BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Gminna Rada Sportu

Gminna Rada Sportu w Starachowicach

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym organów Gminy Starachowice w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

GMINNA RADA SPORTU 2019 - 

 

Zarządzenie Nr 86 /2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie: ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

 

Rada składa się z 11 członków powoływanych przez Prezydenta Miasta Starachowice według następujących zasad:

a) 8 osób powołanych spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy stowarzyszeń i klubów sportowych oraz instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej działających na terenie Gminy Starachowice, nie więcej niż po 1 kandydacie z jednego stowarzyszenia, klubu lub instytucji,

b) 3 osoby zajmujące się sprawami kultury fizycznej wskazane przez Prezydenta Miasta Starachowice.

 

Zarządzenie Nr 564 / 2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 485 / 2019 Prezydenta Miasta Starachowice

z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia składu Gminnej Rady Sportu

 

Ustala się następujący skład Gminnej Rady Sportu:

1. Osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy stowarzyszeń i klubów sportowych oraz instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej działających na terenie Gminy Starachowice:

1. Wojciech Jarosz,

2. Marek Jasiński,

3. Tomasz Kołaczyński,

4. Emil Krzemiński,

5. Paweł Krzyżanowski,

6. Michał Pająk,

7. Bartosz Stanecki,

8. Dominik Zuba

2. Osoby zajmujące się sprawami kultury fizycznej wskazane przez Prezydenta Miasta Starachowice:

1. Rafał Dobrowolski,

2. Leszek Kowalski,

3. Krzysztof Szczygieł

 

Zarządzenie Nr 485 / 2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie: ustalenia składu Gminnej Rady Sportu

 

Ustala się następujący skład Gminnej Rady Sportu:

1. Osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy stowarzyszeń i klubów sportowych oraz instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej działających na terenie Gminy Starachowice:

1. Wojciech Jarosz,

2. Marek Jasiński,

3. Tomasz Kołaczyński,

4. Emil Krzemiński,

5. Paweł Krzyżanowski,

6. Michał Pająk,

7. Bartosz Stanecki,

8. Dominik Zuba

2. Osoby zajmujące się sprawami kultury fizycznej wskazane przez Prezydenta Miasta Starachowice:

1. Rafał Dobrowolski,

2. Leszek Kowalski,

3. Sławomir Nojek

 

Zarządzenie Nr 123 / 2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie: ustalenia składu Gminnej Rady Sportu

Aktualny skład Gminnej Rady Sportu:

a) osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy stowarzyszeń i klubów sportowych oraz instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej działających na terenie Gminy Starachowice:

Wojciech Jarosz,

Marek Jasiński,

Tomasz Kołaczyński,

Emil Krzemiński,

Paweł Krzyżanowski,

Michał Pająk,

Bartosz Stanecki,

Dominik Zuba

b) osoby zajmujące się sprawami kultury fizycznej wskazane przez Prezydenta Miasta Starachowice:

Rafał Dobrowolski,

Leszek Kowalski,

Krystian Sadza,

 

Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Gminnej Rady Sportu odbyło się w dniu 1 kwietnia 2019 roku

GRS

 

POPRZEDNIA KADENCJA GMINNEJ RADY SPORTU

2015 - 2019

Rada składa się z 16 członków powoływanych przez Prezydenta Miasta Starachowice według następujących zasad:
- 12 członków powołanych spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy stowarzyszeń i klubów sportowych oraz instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej działających na terenie Gminy Starachowice, nie więcej niż po 1 kandydacie z jednego stowarzyszenia, klubu lub instytucji,
- 4 członków zajmujących się sprawami kultury fizycznej wskazanych przez Prezydenta Miasta Starachowice.

Kadencja Rady trwa 4 lata, jednakże każdorazowo upływa po upływie 3 miesięcy od zakończenia kadencji Prezydenta Miasta Starachowice.

Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie:
- strategii rozwoju Gminy Starachowice w zakresie kultury fizycznej,
- projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
- projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,
- programów dotyczących rozwoju bazy sportowej na terenie Gminy Starachowice, w tym w szczególności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej i sportu,
- planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Gminy Starachowice i dofinansowywanych przez Gminę Starachowice,
2) ustalanie zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej,
3) propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.
4) Rada wykonuje też inne zadania powierzone jej przepisami właściwych uchwał.

 

Przewodniczący Gminnej Rady Sportu

Michał Pająk

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie: ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie w sprawie zmiany

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie: ustalenia składu Gminnej Rady Sportu

Zarządzenie w sprawie zmiany

Zarządzenie Nr 11 / 2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany składu GRS

Author: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept