BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Program ochrony środowiska

Artykuł 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, nakłada na organy wykonawcze województwa, powiatów i gmin obowiązek opracowania programów ochrony środowiska.

Programy uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy. Program obejmuje zadania w cyklu 4-letnim, z tym że w perspektywie analizuje kolejne 4 lata. Z powyższego wynika, że Program podlega aktualizacji co 4 lata.

Zadania przewidziane do realizacji to przede wszystkim inwestycje w zakresie wodociągowania, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowy i modernizacji dróg gminnych, zwłaszcza w rejonach nie mających tej infrastruktury oraz na nowych terenach inwestycyjnych. Ponadto rozwój sieci ciepłowniczej i termomodernizacja budynków, rozwój infrastruktury komunikacyjnej, w tym m.in. chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, pasy zieleni, parkingi, wiaty przystankowe oraz zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Inne zadania, na które nie są potrzebne znaczące nakłady inwestycyjne to m.in.: zwiększenie skuteczności planowania przestrzennego, zachowanie terenów leśnych oraz parku miejskiego i innych terenów zielonych, edukacja ekologiczna, popularyzacja nowoczesnych, ekologicznych technologii.

Zgodnie z art. 18. ustawy Prawo ochrony środowiska z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Dokumenty te przedstawiają stan środowiska na terenie Gminy Starachowice w okresie sprawozdawczym i realizację celów określonych w Programie Ochrony Środowiska.

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Starachowice na lata 2021-2024 z uwzględnieniem lat 2025-2029 /pliki PDF/

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept