BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Stanowisko handlowe do wydzierżawienia na Targowisku Miejskim

Urząd Miejski w Starachowicach informuje, że posiada do wydzierżawienia stanowisko handlowe  o powierzchni 10 m2 znajdujące się w Pawilonie handlowym nr 3 (Hala Mięsna) na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej w Starachowicach.

Stanowisko handlowe zostało przeznaczone do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na okres 3 lat.

INFORMACJĘ O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na wydzierżawienie stanowiska handlowego nr 16 znajdującego się w pawilonie handlowym nr 3 na Targowisku Miejskim w Starachowicach który odbył się w dniu 28.10.2021 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach ul. Radomska 45

link

Cena wywoławcza miesięcznej stawki netto za 1 m2 powierzchni stanowiska wynosi 33,00 zł netto.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

1. wpłacenie wadium w wysokości: 406,00 zł (słownie: czterysta sześć złotych 00/100) tytułem: wadium przetargowe Targowisko Miejskie, najpóźniej do dnia 21 października 2021 roku, przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice PKO Bank Polski S.A. Nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Starachowice. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

2. złożenie oferty w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska 45 (główne stanowisko) lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 28 października 2021 roku do godz. 1000 w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45, 27- 200 Starachowice. „Oferta przetargowa dzierżawy stanowiska na Targowisku Miejskim. Nie otwierać przed dniem 28.10.2021 roku i godz. 1200”.

Posiedzenie Komisji Przetargowej i otwarcie ofert nastąpi 28 października 2021 roku o godz. 1200.

Komisja Przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą kwotą miesiecznego stawki za 1 m2 powierzchni stanowiska.

Więcej informacji o organizowanym przetargu na stronie BIP Urzędu Miejskiego. 

Zarządzenie nr 464/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 28.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie stanowiska handlowego stanowiącego własność Gminy Starachowice, znajdującego się w pawilonie handlowym na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej w Starachowicach.

Odbycie wizji lokalnej stanowiska handlowego przed złożeniem oferty jest możliwe w każdy dzień targowy: we wtorek, w czwartek i w sobotę w godz. 1200-1400 ( w celu ustalenia dokładnego terminu odbycia wizji proszę kontaktować się z administratorem targowiska: P. Adamem Sałatą tel. 533 585 700).

Dodatkowych informacji udziela Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach pok. nr 26, tel. 041 273-82-83, email: gospodarczadzial@starachowice.eu.

Author: Monika Mazurkiewicz
monika.mazurkiewicz@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept