BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Lubianka” na obszarze miasta Starachowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Lubianka” na obszarze miasta Starachowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Starachowicach Uchwały Nr II/1/2024 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Lubianka”. Zainteresowani mogą składać wnioski w wyżej wymienionej sprawie.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, w terminie do dnia 22 marca 2024 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Lubianka”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. prognozy w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, w terminie do dnia 22 marca 2024 r., ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym odpisem elektronicznym na adres email: urbanistyka@starachowice.eu. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
/-/
Marek Materek

Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
−w prasie lokalnej,
−Tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach,
−Tablice ogłoszeniowe na terenie objętym opracowaniem,
−strona internetowa Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

 

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Starachowice, mający siedzibę w Starachowicach przy ul. Radomskiej 45 (27 – 200 Starachowice). Prezydent wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: wojciech.gawecki@starachowice.eu. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1) została opublikowana na stronie internetowej Urzędu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Author: Małgorzata Twardowska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept