BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Starachowicach przy ul. Podgórze 107

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00044413/1, położonej w Starachowicach przy ul. Podgórze nr 107, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działka nr 764 o powierzchni 0,0251 ha.

Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice” ( Uchwała nr IV/5/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2008 roku), położona jest w obrębie jednostki urbanistycznej „E2 WIERZBOWA, TRZECH KRZYŻY” - tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej intensywności i wysokości z usługami istniejące/rozwojowe

Cena wywoławcza netto/brutto do trzeciego przetargu wynosi 25 000,00 zł - zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami)

Trzeci przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 dnia 25.11.2020 r., o godz. 1000.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie: 2 500,00 zł., które należy wpłacić najpóźniej do 19.11.2020 r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 419/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 09.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice położonej w Starachowicach przy ul. Podgórze.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach w pokoju 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 - kliknij treść zarządzenia

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept