BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starachowicach przy ul. Kieleckiej Nr 3

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położoną w Starachowicach przy ul. Kieleckiej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0003 jako działka nr 364/5 o powierzchni 1,7838 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00001234/9.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice” - Uchwała nr IV/5/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2008 roku, nieruchomość objęta przetargiem położona jest w obrębie jednostki E3 - KIELECKA – teren zabudowy jednorodzinnej, duże rezerwy terenów budowlanych.

Nieruchomość usytuowana jest w południowej części miasta Starachowice. Od strony północnej przylega do pasa drogowego ul. Kieleckiej, od wschodu i południa przylega do działki wydzielonej pod poszerzenie ul. Stanisława Moniuszki (której budowa jest w trakcie), od zachodu do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Na nieruchomości usytuowany jest budynek pełniący dotychczas funkcję Gimnazjum Nr 1 i budynek użytkowany dotychczas jako mieszkalny, boisko ze sztuczną nawierzchnią i boisko z nawierzchnią bitumiczną. Wjazd na teren nieruchomości i parking przy skrzydle zachodnim budynku posiada nawierzchnie z trylinki, teren przed budynkiem od południa i północy posiada nawierzchnię z płytek chodnikowych betonowych.

Cena netto/brutto (zwolnienie z podatku VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług) ustalona do czwartego przetargu wynosi 4 500 000,00 zł.

Czwarty przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 26.11.2020 r., o godz. 1100.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 450 000,00 zł oraz złożenie pisemnej oferty zawierającej proponowaną cenę i sposób zagospodarowania nieruchomości.

Wadium przetargowe oraz pisemną ofertę  należy wnieść najpóźniej do dnia 19.11.2020 r.

Nabywca wyłoniony w przetargu zobowiąże się w terminie do 31 grudnia 2023 r. do przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 42 z drogą gminną ul. Moniuszki, przylegającego do działki nr 364/5, na skrzyżowanie typu „rondo”, w uzgodnieniu z zarządcą drogi – GDDKiA, w celu zapewnienia odpowiedniego skomunikowania nabywanej działki, stosownie do planowanego sposobu jej użytkowania.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 399/2020 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 25.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Kieleckiej Nr 3 - kliknij treść zarządzenia

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept