BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Starachowice OD nowa - Modelowa Rewitalizacja Miast

stopka ue

Informacje o projekcie:

Wartość całkowita projektu: 2 805 380,00 PLN.
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 2 805 380,00 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice: 320 000,00 PLN.
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 485 380,00 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.
Konkurs: Modelowa Rewitalizacja Miast
Okres realizacji: 01.05.2016 r. – 31.12.2018r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Opis projektu:
Starachowice jako jedyne miasto w województwie świętokrzyskim realizuje projekt w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”, który ma na celu wsparcie miast w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań. Pierwszym krokiem jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, który wskaże kierunki, możliwości i perspektywy zmian. Na tym dokumencie będzie opierał się cały proces rewitalizacji
miasta i zostaną tam ujęte m.in. przedsięwzięcia rewitalizacyjne, na które następnie miasto będzie mogło starać się o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną ponadto kompleksowe konsultacje społeczne zarówno przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak i Gminnego Programu Rewitalizacji. Ponadto projekt przewiduje szereg innych działań o charakterze społecznym w tym m.in.:
a) Opracowanie metodologii i koncepcji prowadzenia konsultacji społecznych w Starachowicach.
b) Opracowanie schematu działania i programu świetlicy środowiskowej oraz jej wsparcie poprzez zaangażowanie animatora społecznego, coacha oraz pedagoga.
c) Szkolenia z przeprowadzania konsultacji społecznych.
d) Wspieranie społeczności lokalnych poprzez organizację mikrograntów, gdzie mieszkańcy zdecydują, jakie działania powinny zostać sfinansowane dla zagospodarowania swojego najbliższego otoczenia.
e) Opracowanie koncepcji działania miejsca do współdziałania, integracji i wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i mieszkańców.

Działaniami wspierającymi obszar społeczny rewitalizacji są działania w sferze technicznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej. Dlatego w ramach projektu przygotowane zostaną m.in.: dokumentacje techniczne, ekspertyzy, audyty, koncepcje czy projekty budowlane.
Proces rewitalizacji w Starachowicach będzie odbywał się na obszarach wyznaczonych w dokumencie Delimitacja Obszarów Rewitalizacji w Gminie Starachowice, czyli Dolne Wzgórze, Majówka, Stadion, Wierzbnik, Lubianka, Pasternik oraz Park.

Więcej informacji: www.rewitalizacja.starachowice.eu

logotyp projekt

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept