BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Radni Rady Miejskiej

Lutowe obrady Rady Miejskiej w Starachowicach

      Działaniom socjalnym wspierającym osoby niepełnosprawne, starsze, bezdomne i potrzebujące pomocy poświęcona była lutowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Informację na ten temat zaprezentowali szefowie instytucji i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta takich jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Starachowickie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus Starachowice”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”, Starachowicki Klub „Amazonek”oraz Stowarzyszenie ROMI oraz Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej.


Podczas obrad radni Rady Miejskie przyjęli uchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie Miasta Starachowice na rok 2017, przeznaczając kwotę 830 tys.zł. na realizację ważnej inwestycji drogowej jaką jest „Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową (ul. Szkolna) w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich”. Inwestycja ta obejmuje budowę drogi o łącznej długości około 829 metrów razem z chodnikiem oraz zlokalizowaną za nim ścieżkę rowerową a także wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego.Fundusze zabezpieczone przez radnych w budżecie miasta stanową wkład własny Gminy Starachowice, konieczny do ubiegania się o dofinansowanie z środków zewnętrznych. Wstępny koszt tego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę około 4 mln zł.
Ponadto akceptację radnych uzyskały uchwały: w sprawie elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Starachowice w sprawie zmiany granic Gminy Starachowice.
Radni zatwierdzili taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie miasta Starachowice w zakresie ul. Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka oraz wysokość dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka.
Podczas lutowej sesji radni przyjęli także uchwałę w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Starachowicach pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 9 a Rondem im. gen. Antoniego Hedy - „Szarego”.
Akceptację radnych uzyskała również uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starachowice Dolne” w obrębie jednostki A2 Orłowo na obszarze miasta Starachowice.
Określone zostały stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta Starachowice.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XI/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Starachowicach.

Protokoły z obrad, oraz treści przyjętych uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach na stronie: //bip.um.starachowice.pl/

 

 

Author: Iwona Tamiołło

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept