BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Architekt Miasta

mb 2016 foto o 100Architekt Miasta: Marcin Bednarczyk
Pokój: 204 (II piętro)
Tel: 41-27 38 348
e-mail: architekt@starachowice.eu

 


Zapraszam w godzinach pracy:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Do zadań Architekta Miasta należy:

1. Opracowywanie, opiniowanie, koordynacja przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego rozwoju przestrzeni miejskiej, realizowanych przez miasto Starachowice reprezentowane przez właściwe komórki urzędu i miejskie jednostki organizacyjne.

2. Ścisła współpraca z Referatem Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami, w zakresie zadań referatu.

3. Przygotowywanie decyzji ustalających warunki zabudowy zamierzeń inwestycyjnych, w tym celu publicznego.

4. Podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości rozwiązań przestrzennych poprzez opracowywanie:
- analiz urbanistycznych i koncepcji funkcjonalno-przestrzennych,
- projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Inicjowanie i przeprowadzanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych dla inwestycji miejskich w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań.

6. Współpraca i koordynacja działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.

7. Koordynowanie prac promocyjnych i przygotowujących ofertę inwestycyjną miasta, w tym prac związanych z zagospodarowaniem SSE, współpraca z instytucjami i agencjami odpowiedzialnymi za rozwój gospodarczy, współdziałanie z organizacjami skupiającymi przedsiębiorców z terenu miasta w zakresie zagadnień przestrzenno- architektonicznych.

8. Nadzór zadań związanych z polityką przestrzenną miasta, jego rozwojem, rewitalizacją terenów i stanem mienia komunalnego, w tym tematycznych stref przestrzeni publicznej przeznaczonych dla mieszkańców i grup społecznych.

9. Koordynowanie działań i opiniowanie rozwiązań w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych miasta.

10. Aktywne uczestnictwo w sesjach Rady Miasta w zakresie związanym z pełnionym stanowiskiem.

11. Współpraca przy planowaniu i realizacji budżetu.

12. Prowadzenie i nadzorowanie form edukacji i informacji w zakresie architektury i przestrzeni publicznej miasta w mediach i jednostkach organizacyjnych miasta i powiatu.

13. Reprezentowanie stanowiska Prezydenta w sprawach architektury, urbanistyki i budownictwa - po jego wcześniejszym uzgodnieniu z Prezydentem - na zewnątrz.

14. Reprezentowanie Prezydenta i bieżąca współpraca z branżowymi organizacjami i stowarzyszeniami architektów i urbanistów.

15. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju układu komunikacyjnego i innych zagadnień przestrzeni publicznej.

16. Współpraca z innymi instytucjami publicznymi oraz firmami oferującymi usługi w zakresie dostępu i rozwoju infrastruktury oraz ochrony środowiska.

źródło: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Starachowicach

Autor: Marcin Bednarczyk
marcin.bednarczyk@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję