BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Biuro Architekta Miejskiego

Pracownicy Biura Architekta Miejskiego

mb 2016 foto o 100

Architekt Miasta: Marcin Bednarczyk

Pokój: 204 (II piętro)
Tel: 41-27 38 348
e-mail: architekt@starachowice.eu

 

                                Małgorzata Turaj

                                stanowisko: Inspektor
                                tel: 41 27 38 212
                                e-mail: malgorzata.turaj@starachowice.eu

Zapraszam w godzinach pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Do zadań Biura Architekta Miejskiego należy:

 1. Opracowywanie, opiniowanie, koordynacja przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego rozwoju przestrzeni miejskiej, realizowanych przez miasto Starachowice.
 2.  Współpraca z Referatem Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w zakresie zadań referatu.
 3. Przygotowywanie analiz urbanistycznych do decyzji ustalających warunki zabudowy.
 4. Podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości rozwiązań przestrzennych poprzez opracowywanie lub opiniowanie:
  1) koncepcji funkcjonalno-przestrzennych, urbanistycznych, architektonicznych,
  2) projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  3) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  4) wytycznych związanych z małą architekturą, likwidacją barier architektonicznych oraz poprawy dostępności.
 5. Inicjowanie i przeprowadzanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych dla inwestycji miejskich w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań.
 6. Uczestnictwo w naradach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 7. Koordynowanie działań i opiniowanie rozwiązań w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych, użytkowych oraz identyfikacji wizualnej miasta.
 8. Prowadzenie i nadzorowanie form edukacji i informacji w zakresie architektury i przestrzeni publicznej miasta w mediach i jednostkach organizacyjnych miasta.
 9. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami architektów i urbanistów.
 10. Opiniowanie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami.
 11. Aktywne uczestnictwo w zakresie działań związanych z gminnym programem rewitalizacji oraz programami i zadaniami z nim związanymi.
 12. Przedkładanie Prezydentowi Miasta propozycji projektów inwestycyjnych.
 13. Opracowywanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych miasta Starachowice poprzez:
  1) przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji,
  2) współpraca z Zespołem Zamówień Publicznych przy udzielaniu zamówienia na zamówienie dokumentacji projektowej,
  3) nadzór nad działalnością Wykonawców realizujących umowę na dokumentację projektową w imieniu Zamawiającego, we współpracy z Referatem Realizacji Inwestycji,
  4) dokonywanie odbiorów oraz przekazywanie do Referatu Realizacji Inwestycji gotowej dokumentacji projektowej,
  5) rozliczenie zamówienia na dokumentację,
  6) wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady, uzgadnianie zmian w wykonanej dokumentacji.
 14. Współpraca z Referatem Realizacji Inwestycji w zakresie przygotowywania oraz realizacji
  inwestycji miejskich.

źródło: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Starachowicach

Autor: Marcin Bednarczyk
marcin.bednarczyk@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję