BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zimowe oczyszczanie miasta

Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ciągów pieszych pozostających w zarządzie Gminy Starachowice w sezonie zimowym 2016/2017 realizowane będzie na podstawie umów zawartych w wyniku rozstrzygniętych przetargów nieograniczonych.

Nadzór nad prawidłowym sposobem realizacji umów sprawuje referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach tel. 41 273 82 32.

Stan sił i środków przewidzianych do Akcji Zima nie uległ zasadniczym zmianom w stosunku do roku ubiegłego i przedstawia się następująco:

1. Ręczne utrzymanie czystości i porządku na wybranych ciągach pieszych – około 27 000 m2

Wykonawcą będzie Zakład Budowy i Konserwacji Terenów Zielonych Henryk Pryciak ze Starachowic, ulica 6-go Września 109a.

Wykonawca realizuje usługę zachowując niżej określone standardy utrzymania ciągów pieszych:

 • Odśnieżanie lub likwidację śliskości zimowej rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub stwierdzeniu śliskości.
 • Odśnieżanie i likwidacja śliskości polega na ciągłej, ręcznej pracy pracowników wyposażonych w odpowiednie narzędzia, wykonujących czynności usuwania z nawierzchni ciągów pieszych, schodów oraz zjazdów dla wózków dziecięcych i inwalidzkich: śniegu, lodu, błota pośniegowego oraz posypujących nawierzchnię tych ciągów komunikacyjnych piaskiem. W miejscach oznakowanych przejść dla pieszych należy likwidować powstające w wyniku odśnieżania jezdni ulic „bandy” śniegowe.
 • utrzymanie czystości i porządku na wybranych ciągach pieszych, w czasie trwania akcji biernej, polega na codziennym usuwaniu i unieszkodliwianiu zebranych z ich całej powierzchni śmieci i innych odpadów, w tym nadmiaru piasku zgromadzonego w wyniku usuwania śliskości.

2. Mechaniczne utrzymanie chodników gminnych

Mechaniczne utrzymanie chodników gminnych na terenie miasta Starachowice reazlizowane będzie w ilości około 34 km. Tak jak w poprzednich sezonach miasto zostało podzielone na dwie Strefy:

 • Strefa I miasta obejmuje teren na południe od rzeki Kamiennej, Osiedle Orłowo oraz chodniki we wschodniej części miasta tj. ul. Zgodna i Krańcowa.
 • Strefa II miasta obejmuje teren na północ od rzeki Kamiennej.

W planowanym sezonie zimowym Gmina Starachowice nie będzie odśnieżała chodników należących do Powiatu Starachowickiego.

W warunkach przetargowych ustalono następujące wymagania sprzętowe niezbędne do zimowego utrzymania chodników Strerfa I i II osobno dla każdej Strefy:

 • miniciągniki lub ciągniki rolnicze wyposażone w pługi do odśnieżania o szerokości minimum 1,5 mb, piaskarki lub rozrzutniki piasku oraz telefony komórkowe – 3 szt,
 • ładowarka (w przypadku realizacji zamówienia przez jeden podmiot dopuszcza się posiadanie jednej ładowarki).

3. Mechaniczne utrzymanie jezdni dróg gminnych

Mechaniczne utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Starachowice reazlizowane będzie w ilości około 119 km.

W warunkach przetargowych ustalono następujące kolejności i standardy zimowego utrzymania jezdni:

 • Standard I zimowego utrzymania – pierwsza kolejność zimowego utrzymania.
  Zimowe utrzymanie dróg, na całej szerokości jezdni, rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia śliskości. Odśnieżanie polega na ciągłej pracy pługów od czasu rozpoczęcia opadów śniegu lub zawiei. Likwidacja śliskości zimowej następuje poprzez usuwanie śniegu i lodu z nawierzchni ulic, posypanie mieszanką piaskowo-solną lub polanie solanką.
 • Standard II zimowego utrzymania – druga kolejność zimowego utrzymania.
  Zimowe utrzymanie dróg, na całej szerokości jezdni, rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia śliskości i zakończeniu robót na drogach objętych I standardem zimowego utrzymania. Odśnieżanie polega na ciągłej pracy pługów od czasu rozpoczęcia opadów śniegu lub zawiei. Likwidacja śliskości zimowej następuje poprzez usuwanie śniegu i lodu z nawierzchni ulic, posypanie mieszanką piaskowo-solną lub polanie solanką.
 • Standard III zimowego utrzymania – trzecia kolejność zimowego utrzymania
  Zimowe utrzymanie dróg, na całej szerokości jezdni, rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia śliskości i zakończeniu robót na drogach objętych I i II standardem zimowego utrzymania. Odśnieżanie na całej długości jezdni a posypywanie tylko na skrzyżowaniach z drogami, torami kolejowymi, na odcinkach o nachyleniu większym niż 4%, na przystankach autobusowych i ewentualnych innych miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.

W zakresie potencjału technicznego wymagane jest dysponowanie:

 • piaskarkami szt. 5 na samochodach ciężarowych wyposażonych w pługi do odśnieżania (typ średni – szt. 3; typ lekki – szt. 2), oraz telefony komórkowe. Zamawiający dopuszcza zastąpienie 1 szt. piaskarki – solarką.
 • ciągnikami szt. 2 wyposażonymi w pługi do odśnieżania, piaskarkę lub rozrzutnik piasku, do zimowego utrzymania wąskich ulic i dróg,
 • ładowarką.

Od 01.11.2016 r. rozpoczęte zostały Urzędzie Miejskim całodobowe dyżury Straży Miejskiej (od poniedziałku do soboty) oraz Dyżurnych Akcji Zima (niedziele i święta). Zadaniem dyżurnych i Straży Miejskiej będzie koordynacja działań na terenach zarządzanych przez gminę oraz przekazywanie wniosków i interwencji mieszkańców odpowiednim zarządcom dróg lub osiedli.

Telefon dyżurnych: 41 275 40 29 i 41 273 82 32

Telefon Straży Miejskiej: 41 273 82 66.

Autor: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję