BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Odpady od A do Z


A - Kogo objęto systemem


System gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzany w naszym mieście obejmuje wyłącznie nieruchomości zamieszkane, zabudowane domami wielo- i jednorodzinnymi, lub wielolokalowymi (blokami).

Nie obejmuje on natomiast nieruchomości niezamieszkanych, ale zabudowanych takimi obiektami, jak: przedszkola, szkoły, lokale i punkty handlowe, lokale i punkty gastronomiczne, zakłady: rzemieślnicze usługowe produkcyjne, szpitale, domy opieki, hotele, ogródki działkowe. Oczywiście stamtąd również wywożone będą odpady, ale obowiązku tego nie przejmie na siebie gmina. Odbywać się będzie to na podstawie indywidualnych umów właścicieli z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów.

Jednocześnie należy podkreślić, że „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice” obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Starachowic. Dlatego ich właściciele powinni się zaznajomić z regulaminem.


B - Jak selekcjonować odpady


Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów to jeden z zasadniczych elementów znowelizowanego systemu gospodarki odpadami wprowadzanego w naszym mieście.

UWAGA! PO 1 STYCZNIA 2016 R. ZMIENIŁY SIĘ ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI NA:

p.niebieskiPOJEMNIK/WOREK - NIEBIESKI - TU WRZUCAMY: książki, gazety, czasopisma, zeszyty, papier szkolny i biurowy, kartony i opakowania papierowe, tekturę,

TU NIE NALEŻY WRZUCAĆ: pieluch, podpasek i artykułów higienicznych, zatłuszczonych papierów po np. maśle, tapet, worków po cemencie i zaprawach, papieru fotograficznego, papieru zanieczyszczonego np. farbami, olejami.

PAMIĘTAJ: Opróżnij, zgnieć opakowanie – zajmie mniej miejsca!

 

p.20żolty

POJEMNIK/WOREK - ŻÓŁTY - TU WRZUCAMY: zgniecione butelki PET (np. po napojach), plastikowe opakowania po np. szamponach, jogurtach, plastikowe koszyki po owocach, pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, styropianowe elementy opakowań, kawałki rur lub złączek PCV lub PET, resztki taśm opakowaniowych, sznurek i linki z tworzyw sztucznych, opróżnione kanistry plastikowe, puszki po napojach lub konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, nakrętki ze słoików, metalowe części o małych gabarytach, opakowania wielomateriałowe, (wykonane z co najmniej dwóch surowców) np. kartony po sokach, tekstylia.

TU NIE NALEŻY WRZUCAĆ: worków i opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach, butelek i pojemników po olejach, płynach chłodniczych, zabawek zawierających elektronikę, opakowań po aerozolach, puszek po farbach i lakierach, baterii.

PAMIĘTAJ: Opróżnij, zgnieć opakowanie – zajmie mniej miejsca!

p.zielonyPOJEMNIK/WOREK - ZIELONY - TU WRZUCAMY: butelki ze szkła, szklanki ze szkła, słoiki bez nakrętek, szklane podstawki i talerze, szklane wazony, szklane opakowania po kosmetykach

TU NIE NALEŻY WRZUCAĆ: ceramiki, naczyń i szkła żaroodpornego, kryształów, porcelany, żarówek, lamp neonowych i halogenowych, luster, szkła okiennego, szyb samochodowych, reflektorów, bombek i ozdób choinkowych.

PAMIĘTAJ: Opróżnij opakowanie. Nie tłucz szkła przed jego wyrzuceniem!


C - Odpady zmieszane


czarny pojemnikSą to niesegregowane odpady komunalne, wytworzone na terenie nieruchomości (powstające w gospodarstwie domowym) i nie zawierające odpadów niebezpiecznych.

Powinny one być wrzucane do osobnych pojemników/worków i w żadnym wypadku nie wolno ich mieszać z odpadami objętymi selektywną zbiórką.

Do tej kategorii zaliczamy np.: butelki i pojemniki z zawartością, szkło stołowe, żaroodporne, okienne, okularowe, szyby samochodowe, fajans, porcelanę, doniczki, zabrudzony i tłusty papier, pieluchy jednorazowe i artykuły higieniczne, odpady kuchenne itp.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali, że nie będą zbierać odpadów komunalnych w sposób selektywny, gromadzą je tylko w pojemnikach na odpady zmieszane.


D - Popioły


Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice, obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku, wprowadzono selektywną zbiórkę i odbiór popiołów powstających na nieruchomościach jedno- i wielorodzinnych.

Odbiór popiołu z tych nieruchomości odbywać się będzie raz w miesiącu, w okresie od września od maja, zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Popiół będzie odbierany odrębnym transportem.

Właściciele tych nieruchomości, na których powstaje frakcja popiołu muszą wyposażyć się w pojemnik lub pojemniki do gromadzenia popiołu, zgodnie z potrzebami mieszkańców. Należy nabyć je we własnym zakresie i na własny koszt.

Popiół można gromadzić w standardowych pojemnikach na odpady dostępnych na rynku, a zgodnych z Polską Normą PN-EN 840 o pojemności 120 L, 240 L w zależności od indywidualnych potrzeb. Dopuszczone są także pojemniki metalowe wyposażone w kółka. Pojemniki na popiół powinny posiadać nadruk określający jakie odpady w nim umieszczać.

Firma Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. Oddział w Starachowicach, świadcząca usługi wywozu odpadów komunalnych na terenie naszej gminy, posiada pojemniki metalowe do gromadzenia popiołu, do nabycia w siedzibie oddziału przy ul.Radomskiej 29 - na terenie SSE, tel. 41 2741208.

Popiół powinien być wygaszony i suchy. Nie należy go wygaszać wodą.

Należy zwrócić uwagę, że pojemniki z tworzyw sztucznych wykorzystywane do zbiórki popiołu mają mniejszą wytrzymałość od pojemników metalowych. Aby uniknąć problemów związanych z uszkodzeniami pojemników z tworzyw sztucznych zalecane jest, aby:

 • pojemniki 120 L zapełniać suchym, wygaszonym popiołem maksymalnie do 60-70%,
 • pojemniki 240 L zapełniać suchym, wygaszonym popiołem maksymalnie do 50-60%.

E - Odpady niebezpieczne i elektrośmieci


Odpady niebezpieczne - są to odpady wysegregowane przez mieszkańców ze strumienia odpadów komunalnych, a w szczególności: baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć, pozostałości farb, tuszy, lakierów, żywic, lepiszczy (kleje), aerozoli, rozpuszczalników, w tym opakowań po tych środkach, pozostałości środków chemii gospodarczej zawierającej substancje niebezpieczne, przeterminowane lekarstwa.

Elektrośmieci – są to odpady pochodzące ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, np. nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, świetlówki i żarówki energooszczędne, sprzęt audio oraz inne sprzęty elektryczne i elektroniczne - bez śladów demontażu.

Odpady te należy oddawać do stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Jeśli natomiast elektrośmieci są znacznych wymiarów (wielkogabarytowe) to odbiór ich odbywa się zgodnie z harmonogramem z przed posesji i punktów gromadzenia odpadów na osiedlach.


F - Pozostałe odpady


Odpady zielone, czyli części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni, a także odpady remontowe (budowlane i rozbiórkowe) powstałe w gospodarstwie domowym należy oddawać do stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Odpady wielkogabarytowe (np. meble, odpady znacznych wymiarów, elektrośmieci znacznych wymiarów) powstałe w gospodarstwie domowym należy oddać do stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) lub odbiór ich odbywa się zgodnie z harmonogramem z przed posesji i punktów gromadzenia odpadów na osiedlach.


G - Gromadzenie odpadów


trzy20workiW ramach systemu oraz w terminach odbioru odpadów, firma odbierająca odpady z nieruchomości wielo- i jednorodzinnych dostarcza bezpłatnie worki do segregacji odpadów w trzech kolorach (żółtym, niebieskim, zielonym). Trzeba zwrócić uwagę, że odpady podlegające segregacji odbierane są w ściśle określonym w harmonogramie dniu. Ilość otrzymanych worków zależna jest od ilości worków wystawionych do odbioru. Jeśli brakuje worków należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta Tonsmeier Wschód Sp. z o.o., Oddział w Starachowicach, ul. Radomska 29, tel./faks 41 2741208, bezpłatna infolinia 80100107. Biuro Obsługi Klienta Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. zlokalizowane jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Radomskiej 29, za EkoMedia, wjazd od ul. Radomskiej pomiędzy sklepem TESCO a przychodnią MEDSTAR.

Pojemniki do selektywnej zbiórki dla mieszkańców budynków wielolokalowych (bloki) są ustawione w ramach systemu, w ponad 100 punktach na terenie miasta, uzgodnionych z zarządcami nieruchomości.

trzy20dzwonkiGmina nie zapewnia pojemników ani worków do zbierania odpadów zmieszanych. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach nieruchomości. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice, „właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych”.

Pojemniki na zmieszane odpady komunalne powinny być w kolorze stonowanym z wyłączeniem niebieskiego, żółtego i zielonego. Powinny też spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 840 oraz mieć pojemność 120 litrów lub 240 litrów w przypadku posesji jednorodzinnych oraz 1100 l. – 1500 l. w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Szczegółowe wymogi dotyczące tych pojemników zawiera Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice.

Pojemnik na popiół powinien być ze względów wytrzymałościowych - metalowy, na kółkach, o poj. 110-120 l. Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na popiół.

W związku ze zmianą od 1 lipca 2013 r. systemu gospodarowania odpadami, właściciele nieruchomości stają przez koniecznością nabycia nowych pojemników lub korzystania z obecnie używanych za odpłatnością.

Wykorzystywane przed 1 lipca 2013 r. do tego celu pojemniki są własnością firmy Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. (dawniej PWNS ALMAX Sp. z o.o.). Istnieje możliwość wydzierżawienia dotychczas użytkowanego pojemnika. Ostatnio ceny stawek za dzierżawę wynosiły: pojemnik mały (120 litrów) - 3,69 zł brutto za miesiąc, pojemnik duży (240 litrów)- 4,92 zł brutto za miesiąc. Chętni mogą się zgłaszać do Biura Obsługi Klienta Tonsmeier Wschód Sp. z o.o., Oddział w Starachowicach, ul. Radomska 29, tel./faks (41) 2741208, bezplatna infolinia 800100107. Biuro Obsługi Klienta Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. zlokalizowane jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Radomskiej 29, za EkoMedia, wjazd od ul. Radomskiej pomiędzy sklepem TESCO a przychodnią MEDSTAR.

Od 1 stycznia 2016 r. właściciele nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych mają obowiązek posiadania pojemnika lub pojemników na popiół. Firma odbierająca odpady od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej ma w ofercie sprzedaż pojemników na popiół.


H - Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" przy ul. Radomskiej 29. Prowadzony jest przez Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. O/Starachowice.

PSZOK czynny jest (oprócz dni świątecznych) w:

 • poniedziałek, wtorek- 8.00 - 13.00,
 • środa - 12.00 -17.00,
 • czwartek, piątek, sobota - 8.00 - 13.00.

mapa dojazdu do PSZOKW punkcie przyjmowane są odpady posegregowane, powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych na terenie Starachowic, takie jak:

 • papier i tektura - np. gazety, książki, zeszyty, kartony, torby papierowe, itp.
 • metale - np. puszki aluminiowe,
 • tworzywa sztuczne - np. plastikowe butelki po napojach, torby foliowe, folia itp.
 • opakowania wielomateriałowe - np. kartony po mleku, napojach, mrożonkach,
 • szkło - np. słoiki, butelki,
 • odpady zielone - np. trawa, gałęzie,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowane leki,chemikalia - np. lakiery, farby, środki ochrony roślin i ich opakowania,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. monitory, telewizory, komputery itp.
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Odpady te przyjmowane są w Punkcie nieodpłatnie, w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla naszych mieszkańców.

Dostarczający odpady zobowiązany jest do zgłoszenia się do obsługi PSZOK. Pracownicy Punktu mogą zażądać dokumentu potwierdzającego zameldowanie/zamieszkanie (tj. dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych) mieszkańca na terenie naszej gminy.

Do PSZOK nie są przyjmowane odpady, m.in.:

 • zawierające azbest,
 • pochodzące z działalności gospodarczej i w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej
 • wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych).

Tak więc, np. jeśli:

Wytwarzasz w swoim gospodarstwie domowym znaczne ilości odpadów, a nie masz miejsca na ich gromadzenie, posegreguj je i oddaj do PSZOK.

 • Przeprowadzasz remont mieszkania, odpady powstałe w jego wyniku posegreguj i oddaj do PSZOK.
 • Przeprowadzasz gruntowne porządki, nie masz miejsca na gromadzenie powstałych odpadów, w tym wielkogabarytowych, posegreguj je i oddaj do PSZOK.
 • Nie chcesz czekać na wywóz odpadów selektywnie zebranych ze swojej nieruchomości, oddaj je do PSZOK.
 • Nie kompostujesz odpadów zielonych powstałych w twoim ogrodzie, oddaj je do PSZOK.

I - Kto odbiera śmieci


Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zamian za opłatę pobieraną od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, gmina za pomocą wyłonionej w drodze przetargu firmy ma odbierać i zagospodarowywać odpady komunalne. Prezydent miasta był obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. usługę tę realizuje Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. w Radomiu, ul. Wrocławska 3 posiadająca w naszym mieście oddział i biuro obsługi klienta: Tonsmeier Wschód Sp. z o.o., Oddział w Starachowicach, ul. Radomska 29, tel./faks (41) 2741208, bezpłatna infolinia 800100107, e-mail: starachowice@toensmeier.pl. Biuro Obsługi Klienta Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. zlokalizowane jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Radomskiej 29, za EkoMedia, wjazd od ul. Radomskiej pomiędzy sklepem TESCO a przychodnią MEDSTAR.

Po 1 stycznia 2016 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie zamówienia publicznego do końca 2018 roku usługę tę będzie kontynuować wyżej wymieniony przedsiębiorca.

Autor: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję