BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców?

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejstru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL, można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 570).

Uwaga!!! Dane z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry. Z rejestru Pesel dane udostepniają:

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji za pomocą urządzeń teletransmisji danych w tym w drodze weryfikacji, oraz jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, októrych mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 657 z poźń. zm),

2. Minister właściwy do spraw wewnętrzych, jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych, o których mowa w art. 46 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 657 z poźń. zm),

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokument potwierdzający ten interes.

Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to:

• przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.

• w przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.

♦ KOGO DOTYCZY

• Osoby fizyczne oraz podmioty mające interes prawny lub faktyczny, z którego wynika potrzeba uzyskania danych

♦ CZAS REALIZACJI

• w terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku,

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

• Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL wzór wniosku

• Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL – 31,00 zł

• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika – 17,00 zł

• Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)

♦ OPŁATY

• 31,00 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL

• 17,00 zł - opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom.

• Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach 06 1560 0013 2851 9704 3000 0002 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

• Podmiotom, wymienionym w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U z 2017r. poz. 657 z późn. zm) dane udostępnia się
nieodpłatnie.

♦ TRYB ODWOŁACZY

• W przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

• Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Starachowicach pokój nr 1, parter

♦ PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

• ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 657 z poźń. zm),

• ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 1827 z późń. zm.),

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922 z późn. zm.)

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 836)

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 1388).

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail: sprawyobywatelskie@starachowice.eu 

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30 od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Autor: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję