BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zaświadczenia

1. ZAŚWIACZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW I REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

2. POŚWIADCZENIE ŻYCIA

 

1. ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW I REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Zaświadczenia z rejstru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejstru dowodów osobistych

Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1257) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 570).

♦ CZAS REALIZACJI

• Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

• Wniosek o wydanie zaświadczenia

• Dowód osobisty do wglądu lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości

• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 17 zł

• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika – 17 zł

• Tytuł prawny do lokalu – oryginał do wglądu (w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu),

♦ OPŁATY

• 17zł - opłata za wydanie zaświadczenia

• 17zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom. 

Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach 06 1560 0013 2851 9704 3000 0002 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowiach w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

• Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11, parter

♦ PODSTAWY PRAWNE

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2017r. poz. 1257)

• ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 657 z późn. zm.)

• ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)

• ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1464 z późn. zm.)

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludości i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail : sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu 

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

2. POŚWIADCZENIE ŻYCIA

Poświadczenie życia

Osoba, której poświadczenie życia dotyczy zgłasza się osobiście do Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. W przypadku niesprawności fizycznej wnioskodawcy pracownik wystawia poświadczenie życia w miejscu pobytu wnioskodawcy. Druk „poświadczenie życia” sporządzony w języku obcym musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

♦ KOGO DOTYCZY

• Osoby fizyczne

♦ CZAS REALIZACJI

• Niezwłocznie, w obecności wnioskodawcy

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

• Dowód osobisty do wglądu

♦ OPŁATY

• Nie pobiera się

♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• Nie przysługuje

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

• Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11, parter

♦ PODSTAWA PRAWNA

• art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

• ustawa z dnia 14 lutego 1991r. prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1796 z późn. zm.)

• ustawa z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 43 poz. 224 z późn. zm.)

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

mail: sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu 

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30 od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Autor: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję