BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Karta przedsięwzięć rewitalizacyjnych

infografika

Co to są przedsięwzięcia rewitalizacyjne?

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to wszystkie działania, które będą przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz poprawią jakość życia mieszkańców. To jest projekty społeczne i kulturalne, które odbudują wzajemne zaufanie, zintegrują mieszkańców i zaangażują ich
we wspólne działania na rzecz okolicy. To również działania skierowane na ożywienie gospodarcze, poprawę przestrzeni i infrastruktury.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne można zgłaszać w 5 obszarach:

a. społecznej – oznacza przeciwdziałanie występowaniu negatywnych zjawisk społecznych,
w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, kapitału społecznego, niskiego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym,

b. gospodarczej – oznacza działania nakierowane na poprawę i rozwój lokalnej gospodarki, w tym poprawę kondycji lokalnych przedsiębiorstw,

c. środowiskowej – oznacza działania przyczyniające się do poprawy jakości środowiska, w tym m.in. zmniejszenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza, powstania nowych lub rewaloryzacji istniejących terenów zielonych,

d. przestrzenno-funkcjonalnej – oznacza m.in. projekty mające za zadanie tworzenie przestrzeni publicznych, poprawę dostępu do podstawowych usług publicznych i przestrzeni publicznych,

e. technicznej – to projekty poprawiające stan techniczny obiektów budowlanych m.in. budynków, dróg oraz działania poprawiające efektywne korzystanie z obiektów budowlanych
w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami Gminnego Programu Rewitalizacji, ich wykonalności oraz możliwości ich wpływu na eliminację lub ograniczenie na obszarze rewitalizacji negatywnych zjawisk społecznych. Jeśli powyższe kryteria zostaną spełnione dane przedsięwzięcie zostanie wpisane na listę planowanych podstawowych lub dodatkowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Jak zgłosić przedsięwzięcie rewitalizacyjne?

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne należy zgłosić za pomocą formularza dostępnego w zakładce „Rewitalizacja” na stronie www Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Formularz jest krótki, pomysły trzeba opisać w sposób zwięzły, to znaczy: scharakteryzować problem, wskazać sposób jego rozwiązania, podać, jaki osiągnie efekt. Trzeba też zaznaczyć, kto może (powinien) go realizować, ile to będzie kosztowało (w przybliżeniu).

Wszystkie pola formularza należy wypełnić (czytelnie/komputerowo) i po podpisaniu oryginał złożyć lub przesłać do Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice (pokój 220) do dnia 30.10.2016 r., do godz. 15:30. Możliwe jest także złożenie podpisanego formularza za pomocą e-mail na adres: rewitalizacja@starachowice.eu, w tytule prosimy podać: „ZGŁOSZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO”.

Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (.doc)

pdfKarta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (.pdf)258.37 KB

odtKarta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (.odt)300.62 KB

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept