BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Środki krajowe

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

1. „Remont boiska typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1, remont boiska typu Orlik oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9, remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach”

znaki strona www

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 623 197,05 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 1 152 697,05 PLN.

Wartość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 470 500,00 PLN.

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program: Sportowa Polska Edycja 2021

Termin zakończenia zadania: 02.12.2022 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest remont boiska typu ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1, boiska typu ORLIK oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz boiska wielofunkcyjne, skoczni w dal oraz bieżni pięciotorowej przy Szkole Podstawowej nr 13. Prace będą obejmowały remont boisk z trawy syntetycznej przy SP1 i SP9 demontaż istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej, przy SP 13 demontaż nawierzchni poliuretanowej, uzupełnienie ubytków w podbudowie, ułożenie nowej nawierzchni, wymianę bramek, piłkochwytów, wymianę uszkodzonych elementów ogrodzenia oraz oświetlenia boiska. Ponadto przy SP 13 zostanie wyremontowana skocznia w dal oraz bieżnia.

2. Remont krytej pływalni w Starachowicach

znaki strona www

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 726  859,88 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 1 904 559,88 PLN.

Wartość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 822 300,00 PLN.

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program: Sportowa Polska Edycja 2021

Termin zakończenia zadania: 31.10.2023 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Opis projektu:

Projekt obejmuje wymianę płytek podłogowych w pomieszczeniach, wymianę poszycia dachowego, wyminę urządzeń związanych z funkcjonalnością obiektu m.in.. Sondy pomiarowe jakości wody wraz z naczyniami przepływowymi, kurtyny powietrzne, destryfikator powietrza na hali basenowej, silniki elektryczne w systemie obiegu wody, piece w saunie suchej i parowej, montaż monitoringu i oświetlenia zewnętrznego.

3. Modernizacja zaplecza sportowego boiska do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 3 003 816,03 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 1 685 141,03 PLN.

Wartość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 1 318 675,00 PLN.

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program: Sportowa Polska Edycja 2020

Termin zakończenia zadania: 18.07.2023 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach oraz budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej. Budynek będzie służył zawodnikom korzystającym z boiska do piłki nożnej oraz ze stadionu miejskiego i boisk znajdujących się na tej samej działce. W budynku przewidziano następujące instalacje: elektryczna, wodociągowa, wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralne ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej. W budynku będą następujące pomieszczenia: 8 szatni + szatnia trenerów z łazienką, 8 natrysków, 3 magazyny w tym magazyn na odzież czystą i brudną, wymiennikownia, pralnia, 2 pokoje biurowe, pokój socjalny, 2 pokoje dla trenerów z łazienkami, 2 pokoje dla sędziów z łazienkami, sala narad, 2 toalety męskie, 2 toalety damskie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia sanitarne wyposażone zostaną w kabiny natryskowe, umywalki, miski ustępowe; szatnie w szafki na ubrania. Natomiast oświetlenie płyty boiska do piłki nożnej zaprojektowano jako kablowe, oprawy oświetleniowe LED o mocy 500W i strumieniu świetlnym 65000 lm zostaną zainstalowane na wierzchołkach stalowych masztów o wysokości 16m. Zaprojektowano montaż 4 masztów, na każdym będzie zainstalowanych 5 opraw i szafy oświetleniowej SO oraz ułożenie linii kablowej pomiędzy nimi i do istniejącej rozdzielni w budynku magazynowo - socjalnym.

4. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Moniuszki w Starachowicach

znaki strona www

 

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 9 229 534,30 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 1 026 100,00 PLN.

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program: Sportowa Polska Edycja 2021

Termin zakończenia zadania: 31.03.20234 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną, szatni i sal lekcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacjami wewnętrznymi. Budynek Sali połączony będzie z budynkiem szkoły za pomocą łącznika. Obiekt będzie pełnił funkcję użyteczności publicznej – oświaty. Ponadto projektuje się dostosowanie pomieszczeń do funkcji dydaktycznej. Dobudowana sala będzie budynkiem dwukondygnacyjnym. Na parterze zlokalizowana będzie sala gimnastyczna o wymiarach ok. 34,96x18,86 powierzchnia ok. 690,49m2. Przewidywana jest budowa zaplecza tj., magazynu na sprzęt sportowy, pomieszczeń trenera, szatni, wc, umywalnie, pomieszczenie gospodarcze. Dojście do Sali będzie zapewnione przez dobudowany łącznik.

 

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Starachowicach

logo edukacja ekolo

 

Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w formie dotacji,
w kwocie 87 658,15 zł.

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 155 687,08 PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice: 68 028,93 PLN.

Wartość dofinansowania: 87 658,15 PLN

Termin realizacji: 10.09.2023 r. – 31.05.2024 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz aktywizacja społeczna w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Cele szczegółowe planowanego przedsięwzięcia to:

1. Stworzenie miejsca do prowadzenia działań ekologicznych poprzez budowę „zielonego ogródka” wraz ze ścieżką edukacyjno-sensoryczną oraz wiaty edukacyjnej.

2. Rozbudzenie wśród najmłodszych mieszkańców zainteresowania problemami ekologicznymi i wspólnego działania dla dobra środowiska naturalnego.

3. Aktywizacja uczniów poprzez udział w wydarzeniach ekologicznych, m,in, marszach
i happeningach ekologicznych.

4. Propagowanie tematyki ekologicznej w przestrzeni medialnej m.in. poprzez publikowanie artykułów i filmów związanych z projektem.

Główne zadania podejmowane w projekcie:

1. Organizacja wyjazdu edukacyjnego. Zakłada się organizację jednodniowego wyjazdu edukacyjnego dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach.

2. Infrastruktura służąca edukacji ekologicznej. W ramach zadania planuje się wykonać zagospodarowanie "ogródka zielonego" przy Szkole Podstawowej nr 6. Zagospodarowanie będzie polegało na przystosowanie terenu pod urządzenia związane
z edukacją ekologiczną, m.in. altana-wiata edukacyjna z wyposażeniem( w której będą się odbywały zajęcia związane z ekologią i ochroną środowiska), skrzynie na rośliny, kompostownik, ścieżka sensoryczo-edukacyjna, tablice informacyjno-edukacyjne, ogród fenologiczny, uporządkowanie terenu, nasadzenia.

3. Kampania informacyjno – edukacyjna (Zielony marsz przyjaźni).

PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

1. PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ, ŻYTNIEJ, MJR. NURTA W STARACHOWICACH – REALIZACJA 2016 ROK

logo uw copy

Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 4 076 152,52 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice: 2 287 010,52 PLN.
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1 789 142,00 PLN
Program: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Termin realizacji: 14.04 – 30.10.2016 r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

2. PRZEBUDOWA ULIC MONIUSZKI W KM 0+776,53 DO 2+183,54 i Smugowej W KM 1+958,79 do 2+268,4 W STARACHOWICACH - REALIZACJA 2017 ROK

logo uw copy

Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 5 666 846,59 PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice: 3 113 021,59 PLN.

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 553 825,00 PLN.

Program: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Termin realizacji: 27.03 – 15.11.2017 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 304070T - ul. Kościelna w mieście Starachowice

logo uw copy

Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 5 143 583 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 2 571 792 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 571 791 PLN

Program: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Termin realizacji: marzec – październik 2018 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 2016 

1. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, MINI BOISKA PIŁKARSKIEGO, 4-TOROWEJ BIEŻNI PROSTEJ, SKOCZNI DO SKOKU W DAL I RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. JANA PAWŁA II W STARACHOWICACH

 

logo ms

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej 2016

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 528 799,00 PLN.
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 2 528 799,00 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice: 1 694 299,00 PLN.
Wartość dofinansowania z FRKF: 834 500,00 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Program: Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej 2016
Termin realizacji: 31.08.2017r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

 

WSPARCIE BUDOWNICTWA SOCJALNEGO Z FUNDUSZU DOPŁAT

1. Zwiększenie gminnego zaspobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej

logobgk

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 13 943 404,80 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 9 342 081,22 PLN

Wartość dofinansowania : 4 601 323,58 PLN

Źródło dofinansowania: Bank Gospodarstwa Krajowego

Program: Wsparcie Budownictwa Socjalnego z Funduszu Dopłat

Termin realizacji: Porozumienie o rozwiązaniu umowy z dn. 19.09.2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

PROGRAM INWESTYCJI O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA SPORTU

1. MODERNIZACJA OBIEKTU CENTRUM STRZELECTWA SPORTOWEGO W STARACHOWICACH

msit logo

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 6 864 515,11 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 3 964 515,11 PLN.

Wartość dofinansowania z Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej: 2 900 000,00 PLN.

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Sportu.

Program: Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Okres realizacji: 02.10.2017-30.06.2020 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Opis projektu:

Celem projektu jest rozwój bazy obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach służący potrzebom polskiego sportu wyczynowego poprzez: modernizację i zapewnienie odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. Strzelnica w Starachowicach jest jedynym obiektem w środkowo-wschodniej Polsce, gdzie możliwe jest rozgrywanie wszystkich konkurencji przewidzianych przepisami Międzynarodowej Unii Strzeleckiej i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Modernizacja i rozbudowa obiektu ma na celu przystosowanie go do obecnie obowiązujących norm w UE. Umożliwienie organizacji i przeprowadzenia na wysokim poziomie szkoleń i treningów kadry wojewódzkiej, narodowej oraz zawodów objętych regulaminami i przepisami technicznymi Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego (ISSF) i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS).
W chwili obecnej wnioskodawca jako I etap modernizacji planuje podjęcie działań w pawilonach „A i B” oraz „C” wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze 0,779 ha. Jednakże Gmina dysponuje dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę obejmującym wszystkie budynki na terenie strzelnicy, które zamierza modernizować w kolejnych etapach.

Zakres planowanych działań obejmuje:

Zadanie 1)
Rozbudowa i przebudowa budowli sportowej „A i B” wraz z zadaszeniem między budowlą „A i B”
a budynkiem „C”.
Zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę budowli, strzelnicy sportowej ,,A” na długości 25m oraz strzelnicy sportowej ,,B’’ na długości 50 m. Przewiduje się także rozbudowę budowli ,,A” celem połączenia jej z budowlą ,,B”, rozbudowę kulochwytu głównego, wykonanie pasa technicznego na przedpolu budowli, wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej, wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem nad projektowaną częścią budowli oraz częścią przedpola, wymianę pokrycia nad istniejącymi budowlami ,,A i B” zgodnie z projektem architektonicznym. Dla budowli „A i B” zapewniony zostanie dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie 2)
Rozbudowa i przebudowa budynku hali sportowej ,,C”.
Zakres prac obejmuje rozbudowę hali o pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej zgodnie z projektem architektonicznym.

Zadanie 3)
Zagospodarowanie terenu (w tym: zewnętrzne instalacje wodno – kanalizacyjne)
Zakres działań w ramach zadania obejmuje m.in.:
- 12 miejsc do parkowania jako miejsca rotacyjne (w tym 1 wyłącznie dla os. niepełnosprawnych),
- utwardzenie kostką betonową dojść i dojazdów zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
- zewnętrzna instalacja sanitarna i wodociągowa,
- oświetlenie zewnętrzne terenu,
- podwyższenie i wzmocnienie nasypów przy osiach strzeleckich,
- wykonanie dodatkowej przesłony na przedpolu budowli „A i B”.

 

PROGRAM MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 2017

1. PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. SZKOLNEJ W STARACHOWICACH

 

msit logo

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 778 252,00 PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice: 1 389 126,00PLN.

Wartość dofinansowania: 1 389 126,00 PLN.

Źródło dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Program: Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2017.

Termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2018 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

 

Opis projektu:


Projekt obejmuje swym zakresem przebudowę boiska piłkarskiego do piłki nożnej na terenie istniejącego kompleksu obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Starachowicach. Planowana inwestycja zakłada przebudowę boiska o nawierzchni żużlowej na boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie przepuszczalnej, wraz z ogrodzeniem boiska. Boisko pozostanie w istniejących granicach, jako płyta 100 x 64 m plus wybiegi szerokości 2,5 m , na dłuższych bokach 3,5 m i na krótszych bokach, czyli 107 x 69 m. Nawierzchnię boiska stanowić będzie trawa syntetyczna o długości 3 cm, bezzasypowa, ułożona na podbudowie przepuszczalnej. By uniknąć zanieczyszczania sztucznej trawy, wokół płyty wykonana zostanie opaska techniczno – komunikacyjna z kostki betonowej. Powierzchnia przeznaczona pod sztuczną trawę wynosi 7383 m2 . Linie boiska wklejane będą z tej samej trawy w kolorze białym. Projektowane nawierzchnie z kostki betonowej obejmują również ścieżkę łączącą istniejącą drogę asfaltową z projektowaną furtką w rejonie południowo-wschodniego narożnika boiska. Przebudowa boiska zakłada też zamontowanie za każdą z bramek piłkochwytu o wysokości 6 m. Panele piłkochwytów będą wypełnione miękką bezwęzłową siatką polipropylenową. Przewiduje się zastosowanie systemowych – typowych elementów piłkochwytów. W ogrodzeniu zaprojektowano jedną dwuskrzydłową bramę wjazdową oraz dwie furtki. Projekt płyty boiska obejmuje również montaż 2 szt. pełnowymiarowych aluminiowych bramek piłkarskich z siatką. Oprócz bramek piłkarskich oraz wycieraczki systemowej ze szczotkami do obuwia, projekt przewiduje dostawę i montaż, wraz z fundamentowaniem punktowym, następujących elementów wyposażenia: zadaszone wiaty dla zawodników –12-osobowe (2 szt.), ławki młodzieżowe (12 szt.), ławki dla kibiców (12 szt.), kosze na śmieci z daszkiem (4 szt.) i stojaki rowerowe.

2. Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 29 069,90 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 0 PLN
Wartość dofinansowania: 29 069,90 PLN
Źródło dofinansowania: Budżet Państwa (Ministerstwo Zdrowia)
Termin realizacji: 2018 r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Opis projektu:
Projekt zakłada zakup wyposażenia gabinetów pielęgniarek w 5 placówkach szkolnych. Nowoczesne wyposażenie otrzymają: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 12. Do gabinetów pielęgniarskich w szkołach zostaną zakupione: profesjonalnie wyposażone apteczki, aparaty do mierzenia ciśnienia, stetoskopy, tablice okulistyczne, wagi lekarskie, wzrostomierze oraz biurka i szafki na leki.

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KILECACH

1. Starachowice przyjazne środowisku - zakup zamiatarek ulicznych w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy.

logo wfosigw

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 1 500 600,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 159 000,00 PLN
Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Termin realizacji: 2018 r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Opis projektu:
Planuje się zakup 2 zamiatarek: jedna do 12 t, służąca do zamiatania ulic o dużym natężeniu ruchu oraz druga do 3,5 t, służąca do zamiatania ulic o mniejszym natężeniu ruchu. Zamiatarki zostaną wydzierżawione spółdzielni "Starachowiczanka", która będzie odpowiedzialna za realizację harmonogramu oczyszczania ulic. Planowany roczny efekt ekologiczny tj. redukcja pyłu PM10 w związku ze zwiększeniem częstotliwości zamiatania będzie wynosił 21.356 t/km.

 

2. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - czyste powietrze woda gleba oraz odnawialne źródła energii

logo wfosigw

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 30.000,00 PLN.
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 29 860,00 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice: 6.000,00 PLN.
Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach: 23 860,00 PLN.
Program: Program dla gmin województwa świętokrzyskiego pn: „Pracownia edukacyjna
w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Gmina Starachowice do współpracy przy realizacji projektu wybrała: Szkołę Podstawową nr 9, ul. Oświatowa 5, 27-200 Starachowice. Do powyższej szkoły zostaną zakupione pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczno - przyrodniczą:
1. „Ochrona powietrza atmosferycznego, energia odnawialna”,
2. „Ochrona wód”, „Ochrona gleb i powierzchni ziemi”,
3. „Obserwacje, badania, pomiary przyrodnicze”,
4. Plansze ścienne, filmy i gry edukacyjne dotyczące ekologii, ochrony przyrody i środowiska).
Ponadto pracownia zostanie doposażona w meble (dwuosobowe stoliki, krzesła i tablica szkolna) oraz zostanie przeprowadzone szkolenie dla nauczycieli dotyczące wykorzystywania w edukacji zakupionych pomocy dydaktycznych.

Cele edukacyjne projektu:

• Polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych w szkole podstawowej poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.
• Podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkole podstawowej, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.
• Poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych w szkole podstawowej.
• Integracja, komplementarność działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek.

3. PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZEJ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE STARACHOWICE

logo wfosigw

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 75.000,00 PLN.

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 75.000,00 PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice: 15.000,00 PLN.

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach: 60.000,00 PLN.

Program: Program dla gmin województwa świętokrzyskiego pn: „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej”

Termin realizacji: 30.06 – 30.09.2017 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Gmina Starachowice do współpracy przy realizacji projektu wybrała trzy szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 11.

Do powyższych szkół zostaną zakupione pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczno - przyrodniczą:
1. „Ochrona powietrza atmosferycznego - energia odnawialna”,
2. „Ochrona wód”, „Ochrona gleb i powierzchni ziemi”,
3. „Obserwacje, badania, pomiary przyrodnicze”,
4. Plansze ścienne, filmy i gry edukacyjne dotyczące ekologii, ochrony przyrody i środowiska).
Ponadto pracownie zostaną doposażone w tablicę interaktywną z rzutnikiem, meble (krzesła, stoliki i gabloty). W ramach projektu
5 nauczycieli z tych szkół przejdzie szkolenie dot. wykorzystywania w edukacji zakupionych pomocy dydaktycznych.

Cele edukacyjne projektu:

• Polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.
• Podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.
• Poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych w szkołach podstawowych.
• Integracja, komplementarność działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek.

 

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH 2019

1. Przebudowa ul. Krańcowej w Starachowicach w km od 0+000 do km 1+038,75

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 5 411 161,88 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 2 808 278,88 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 602 883,00 PLN

Program: Fundusz Dróg Samorządowych

Termin realizacji: październik 2019 r. – wrzesień 2020 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

2. Remont drogi gminnej nr 304085T ul. Fryderyka Lempe w Starachowicach

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 307 869,77 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 1 153 935,77 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1 153 934,00 PLN

Program: Fundusz Dróg Samorządowych

Termin realizacji: sierpień 2019 r. – lipiec 2020 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

3. Budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 8 325 523,23 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 4 162 762,23 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 4 162 761,00 PLN

Program: Fundusz Dróg Samorządowych

Termin realizacji: sierpień 2019 r. – listopad 2020 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

4. Przebudowa ul. Granicznej w Starachowicach z urządzeniem miejsc postojowych

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 957 305,63 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 519 413,62 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 437 892,00 PLN

Program: Fundusz Dróg Samorządowych

Termin realizacji: 08.04 - 27.08.2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

RZĄDOWY PROGRAM ROZWOJU ORAZ KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW POPRZEZ WSPARCIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

1. Remont ul Jana Pawła II wraz z budową drogi łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Prądzyńskiego.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 6 877 426,76 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 1 877 426,76 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 5 000 000,00 PLN

Program: Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Termin realizacji: 02.08.2018 r. - 12.12.2018 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

1. Remont drogi gminnej nr 304 121T ul. Na Szlakowisku w Starachowicach od km 0+000 do km 0+525

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 851 133,30 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 479 133,30 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1 372 000,00 PLN

Termin realizacji: czerwiec - wrzesień 2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

2. Remont drogi gminnej nr 304 147T ul. Podlesie od km 0+000 do km 0+790

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 922 602,82 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 184 520,82 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 738 082,00 PLN

Termin realizacji: czerwiec - wrzesień 2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

3. Remont drogi gminnej nr 304 185T ul. Stroma od 0+000 do km 0+255

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 460 108,25 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 140 108,25 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 320 000,00 PLN

Termin realizacji: czerwiec - wrzesień 2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

4. Remont drogi gminnej nr 304 237T ul. Żytnia od km 0+366 do km 1+ 629

Wartość całkowita projektu: 1 724 465,72 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 344 900,72 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1 379 565,00 PLN

Termin realizacji: 2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

5. Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Żytniej w Starachowicach

Wartość całkowita projektu: 248 888,94 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 111 965,77 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 136 923,17 PLN

Termin realizacji: 2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

6. Remont drogi gminnej nr 304 035T ul. Dolna od km 0+000 do km 0+267

Wartość całkowita projektu: 367 743,92 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 120 626,92 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 247 117,00 PLN

Termin realizacji: 2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

7. Remont zbiornika Lubianka na rzece Lubianka w km 4+860

Wartość całkowita projektu: 3 351 780,59 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 889 780,59 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 462 000,00 PLN

Termin realizacji: 2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Autor: Elżbieta Gralec
elzbieta.gralec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję