BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Środki krajowe

1. PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ, ŻYTNIEJ, MJR. NURTA W STARACHOWICACH – REALIZACJA 2016 ROK

logo uw 2

Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 3 658 217,92 PLN.
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 3 160 351,30 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice: 2 078 042,92 PLN.
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1 580 175,00 PLN
Program: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Termin realizacji: 14.04 – 30.10.2016 r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

 

Zakres szczegółowy prac budowlanych do wykonania obejmuje:


1) Wykonanie dwóch oczyszczalni wód deszczowych wraz z zastosowaniem do oczyszczania wód opadowych - osadników wirowych oraz separatorów lamelowych: A - u zbiegu ul. Podlesie i ul. Południowej wraz z podłączeniem oczyszczalni A do istniejącego odcinka kanału odprowadzającego wody opadowe do zalewu Lubianka od strony zachodniej oraz B - u zbiegu ul. Żytniej i Południowej wraz z odprowadzeniem oczyszczonych wód do zalewu Lubianka od strony wschodniej.
2) Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej, ulicy Żytniej (na odcinku od ul. Południowej do ul. Mjr. Nurta) oraz w ulicy Mjr. Nurta. Kanały główne zaprojektowano z rur kielichowych żelbetowych "WIPRO" o średnicy Ø0,3m Ø1,4m z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 o długości łącznej około 1590 mb.
Pozostałe parametry określone zastały w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
3) Przebudowę ulicy Południowej o długości ok 807 m, ulicy Żytniej (na odcinku od ul. Południowej do ul. Mjr. Nurta) o długości ok - 105 m oraz ulicy Mjr. Nurta o długości ok. 517 m wraz z chodnikami i wjazdami na posesje.
Przebudowa ulicy Południowej i ul. Żytniej polega na wykonaniu nowej podbudowy, nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i warstwy wiążącej o powierzchni około 5645 m2.
Przebudowa ul. Mjr Nurta polega na wykonaniu podbudowy, nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. około 2550 m2.
Wzdłuż ulicy mają być wykonane chodniki i wjazdy na posesje z kostki betonowej.
Szczegóły rozwiązań technicznych zawiera dokumentacja budowlano - wykonawcza i przedmiary robót w branży drogowej.
4) Przebudowę sieci telekomunikacyjnej w ul. Południowej i ul. Mjr. Nurta a także regulację studzienek i urządzeń istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w oparciu o załączone projekty budowlano - wykonawcze.
5) Wykonanie oznakowania zgodnego z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.
W wyniku uzyskanej zgody w miesiącu październiku Gmina Starachowice rozszerzyła zakres rzeczowy zadania objętego dofinansowaniem w 2016 roku.

2. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, MINI BOISKA PIŁKARSKIEGO, 4-TOROWEJ BIEŻNI PROSTEJ, SKOCZNI DO SKOKU W DAL I RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. JANA PAWŁA II W STARACHOWICACH

 

logo ms

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej 2016

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 528 799,00 PLN.
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 2 528 799,00 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice: 1 694 299,00 PLN.
Wartość dofinansowania z FRKF: 834 500,00 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Program: Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej 2016
Termin realizacji: 31.08.2017r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 10 o wymiarach: 22x54,5m, (funkcje boiska: do piłki ręcznej, do siatkówki, do koszykówki, do tenisa), bieżni 4-torowej o długości 60 m, skoczni do skoku w dal o długości rozbiegu 40 m, rzutni do pchnięcia kulą o średnicy koła 2,135 m wraz z sektorem rzutów o długości ok.15 m oraz mini boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wymiarach:31x20m.

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Gimnazjum Nr 4 o wymiarach 17x30m (funkcje: boiska: do siatki, do koszykówki) wraz z odwodnieniem liniowym. Boisko zostanie oświetlone za pomocą dwóch słupów oświetleniowych. Teren zostanie uzupełniony o chodniki łączące poszczególne elementy zespołu. Zaprojektowano ogrodzenie w postaci piłkochwytów o wysokości 4m. Boiska będą wyposażone w kosze do koszykówki, słupki do siatki, tablice informacyjną, ławki, kosze na śmieci. Boiska przystosowane będą do obserwacji gier w pozycji stojącej z przyległych chodników i placów. Przy projektowaniu powyższych inwestycji zwrócono szczególnie uwagę na takie elementy jak: trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne, „wandaloodporność”.

3. BUDOWA NOWYCH MIESZKAŃ SOCJALNYCH W STARACHOWICACH

 logobgk

 

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 944 589,13 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 1 361 212,39 PLN

Wartość dofinansowania z BGK: 583 376,74 PLN

Źródło dofinansowania: Bank Gospodarstwa Krajowego

Program: Wsparcie Budownictwa Socjalnego z Funduszu Dopłat

Termin realizacji: 15.03.2016 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

Dane techniczne budynku:

- kubatura – 4 251,00 m3

- długość – 32,64 mb

- szerokość – 14,01 mb

- max wysokość nad terenem – 9,83 m

- ilość mieszkań – 34 (w tym 2 mieszkania dla niepełnosprawnych)

- ilość kondygnacji - 3

- pow. zabudowy - 454,60 m2

- pow. użytkowa – 1 119,00 m2 (w tym powierzchnia mieszkań – 958,90 m2),

- średnia powierzchnia użytkowa mieszkania – 28,20 m2.

4. ZWIĘKSZENIE GMINNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY KOŚCIELNEJ

logobgk

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 13 798 742, 72 PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice: 9 245 157,62 PLN.

Wartość dofinansowania: 4 553 585,10 PLN

Źródło dofinansowania: Bank Gospodarstwa Krajowego

Program: Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat

Termin realizacji: Październik 2018 rok.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi. Budynek IV kondygnacyjny oraz kondygnacja podziemna przeznaczona na komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. Wszystkie kondygnacje poza kondygnacją podziemną przeznaczone są na cele mieszkalne.
W budynku przewiduje się 101 lokali mieszkalnych. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej.

 

Dane techniczne budynku:

- kubatura – 13354,64 m3

- długość – 72,26 mb

- szerokość – 17,29 mb

- max wysokość nad terenem – 9,83 m

- ilość mieszkań – 101

- ilość kondygnacji - 4

- pow. zabudowy – 1243,14 m2

- pow. użytkowa – 5156,23 m2

5. PRZEBUDOWA ULIC MONIUSZKI W KM 0+776,53 DO 2+183,54 i Smugowej W KM 1+958,79 do 2+268,4 W STARACHOWICACH - REALIZACJA 2017 ROK

 

logo uw copy

Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 5.177.045,90 PLN.

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 5.110.968,21 PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice: 2.621.561,90 PLN.

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2.555.484,00 PLN.

Program: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Termin realizacji: 27.03 – 30.10.2017 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

 

Zakres szczegółowy prac budowlanych do wykonania obejmuje:

Odcinek pierwszy - ul. Moniuszki: przebudowa drogi nr 304113T w km 0+776,53 do 2+183,54 o długości 1407 w tym wykonanie:

* nawierzchni jezdni o powierzchni 9050 m2, w tym:

- jezdnia o długości 1407m i szerokości 6,0 m, o szerokości pasa ruchu 3,0m,

* nawierzchni chodnika o łącznej powierzchni 4541 m2, w tym:

- chodnik na odcinku o długości 1407 mb i szerokości 2,0 m (strona lewa), 1407 mb i szerokości 2,0 m (strona prawa),

* zjazdów o łącznej powierzchni 1865 m2,

* 5 szt. skrzyżowań z drogami gminnymi (lokalnymi i wewnątrzosiedlowymi),

* montażu 30 szt nowych tablic znaków drogowych, ustawienia barier ochronnych o długości 7,5 m,

* oznakowania poziomego o łącznej powierzchni 8,55 m2,

* budowa kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" o średnicach od 300mm do 1200 mm wraz z przykanalikami o średnicy 200mm
o łącznej długości 1660 m.

Odcinek drugi - ul. Smugowa: przebudowa drogi nr 304172T w km 1+958,79 do 2+268,4 o długości 309 m w tym wykonanie:

* nawierzchni jezdni o powierzchni 1741,00 m2, w tym:

- jezdnia o długości 1407m i szerokości 6,0 m, o szerokości pasa ruchu 2,50 m,

* nawierzchni chodnika o łącznej powierzchni 1115,0 m2, w tym:

- chodnik na odcinku o długości 309 mb i szerokości 2,0 m (strona lewa), 309 mb i szerokości 2,0 m (strona prawa),

* zjazdów o łącznej powierzchni 252 m2,

* montażu 2 szt nowych tablic znaków drogowych,

* budowa kanalizacji deszczowej z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" o średnicach 1000 mm wraz z przykanalikami o średnicy 200mm o łącznej długości 330 m.

6. PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZEJ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE STARACHOWICE

logo wfosigw

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 75.000,00 PLN.

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 75.000,00 PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice: 15.000,00 PLN.

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach: 60.000,00 PLN.

Program: Program dla gmin województwa świętokrzyskiego pn: „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej”

Termin realizacji: 30.06 – 30.09.2017 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

 

Gmina Starachowice do współpracy przy realizacji projektu  wybrała trzy szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 11.


Do powyższych szkół zostaną zakupione pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczno - przyrodniczą:
1. „Ochrona powietrza atmosferycznego - energia odnawialna”,
2. „Ochrona wód”, „Ochrona gleb i powierzchni ziemi”,
3. „Obserwacje, badania, pomiary przyrodnicze”,
4. Plansze ścienne, filmy i gry edukacyjne dotyczące ekologii, ochrony przyrody i środowiska).
Ponadto pracownie zostaną doposażone w tablicę interaktywną z rzutnikiem, meble (krzesła, stoliki i gabloty). W ramach projektu
5 nauczycieli z tych szkół przejdzie szkolenie dot. wykorzystywania w edukacji zakupionych pomocy dydaktycznych.

 

Cele edukacyjne projektu:


• Polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.
• Podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.
• Poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych w szkołach podstawowych.
• Integracja, komplementarność działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek.

 

7. MODERNIZACJA OBIEKTU CENTRUM STRZELECTWA SPORTOWEGO W STARACHOWICACH

msit logo

 

Informacje dotyczące projektu:


Wartość całkowita projektu: 4.000.000,00.

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 4.000.000,00. PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice: 2.500.000,00 PLN.

Wartość dofinansowania z Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej: 1.500.000,00 PLN.

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Program: Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Okres realizacji: 02.10.2017-20.12.2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

 

Opis projektu:

Celem projektu jest rozwój bazy obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach służący potrzebom polskiego sportu wyczynowego poprzez: modernizację i zapewnienie odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. Strzelnica w Starachowicach jest jedynym obiektem w środkowo-wschodniej Polsce, gdzie możliwe jest rozgrywanie wszystkich konkurencji przewidzianych przepisami Międzynarodowej Unii Strzeleckiej i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Modernizacja i rozbudowa obiektu ma na celu przystosowanie go do obecnie obowiązujących norm w UE. Umożliwienie organizacji i przeprowadzenia na wysokim poziomie szkoleń i treningów kadry wojewódzkiej, narodowej oraz zawodów objętych regulaminami i przepisami technicznymi Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego (ISSF) i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS).
W chwili obecnej wnioskodawca jako I etap modernizacji planuje podjęcie działań w pawilonach „A i B” oraz „C” wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze 0,779 ha. Jednakże Gmina dysponuje dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę obejmującym wszystkie budynki na terenie strzelnicy, które zamierza modernizować w kolejnych etapach.

Zakres planowanych działań obejmuje:

Zadanie 1)
Rozbudowa i przebudowa budowli sportowej „A i B” wraz z zadaszeniem między budowlą „A i B”
a budynkiem „C”.
Zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę budowli, strzelnicy sportowej ,,A” na długości 25m oraz strzelnicy sportowej ,,B’’ na długości 50 m. Przewiduje się także rozbudowę budowli ,,A” celem połączenia jej z budowlą ,,B”, rozbudowę kulochwytu głównego, wykonanie pasa technicznego na przedpolu budowli, wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej, wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem nad projektowaną częścią budowli oraz częścią przedpola, wymianę pokrycia nad istniejącymi budowlami ,,A i B” zgodnie z projektem architektonicznym. Dla budowli „A i B” zapewniony zostanie dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie 2)
Rozbudowa i przebudowa budynku hali sportowej ,,C”.
Zakres prac obejmuje rozbudowę hali o pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej zgodnie z projektem architektonicznym.

Zadanie 3)
Zagospodarowanie terenu (w tym: zewnętrzne instalacje wodno – kanalizacyjne)
Zakres działań w ramach zadania obejmuje m.in.:
- 12 miejsc do parkowania jako miejsca rotacyjne (w tym 1 wyłącznie dla os. niepełnosprawnych),
- utwardzenie kostką betonową dojść i dojazdów zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
- zewnętrzna instalacja sanitarna i wodociągowa,
- oświetlenie zewnętrzne terenu,
- podwyższenie i wzmocnienie nasypów przy osiach strzeleckich,
- wykonanie dodatkowej przesłony na przedpolu budowli „A i B”.

8. PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. SZKOLNEJ W STARACHOWICACH

 

msit logo

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 778 252,00 PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice: 1 389 126,00PLN.

Wartość dofinansowania: 1 389 126,00 PLN.

Źródło dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Program: Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2017.

Termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2018 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

 

Opis projektu:


Projekt obejmuje swym zakresem przebudowę boiska piłkarskiego do piłki nożnej na terenie istniejącego kompleksu obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Starachowicach. Planowana inwestycja zakłada przebudowę boiska o nawierzchni żużlowej na boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie przepuszczalnej, wraz z ogrodzeniem boiska. Boisko pozostanie w istniejących granicach, jako płyta 100 x 64 m plus wybiegi szerokości 2,5 m , na dłuższych bokach 3,5 m i na krótszych bokach, czyli 107 x 69 m. Nawierzchnię boiska stanowić będzie trawa syntetyczna o długości 3 cm, bezzasypowa, ułożona na podbudowie przepuszczalnej. By uniknąć zanieczyszczania sztucznej trawy, wokół płyty wykonana zostanie opaska techniczno – komunikacyjna z kostki betonowej. Powierzchnia przeznaczona pod sztuczną trawę wynosi 7383 m2 . Linie boiska wklejane będą z tej samej trawy w kolorze białym. Projektowane nawierzchnie z kostki betonowej obejmują również ścieżkę łączącą istniejącą drogę asfaltową z projektowaną furtką w rejonie południowo-wschodniego narożnika boiska. Przebudowa boiska zakłada też zamontowanie za każdą z bramek piłkochwytu o wysokości 6 m. Panele piłkochwytów będą wypełnione miękką bezwęzłową siatką polipropylenową. Przewiduje się zastosowanie systemowych – typowych elementów piłkochwytów. W ogrodzeniu zaprojektowano jedną dwuskrzydłową bramę wjazdową oraz dwie furtki. Projekt płyty boiska obejmuje również montaż 2 szt. pełnowymiarowych aluminiowych bramek piłkarskich z siatką. Oprócz bramek piłkarskich oraz wycieraczki systemowej ze szczotkami do obuwia, projekt przewiduje dostawę i montaż, wraz z fundamentowaniem punktowym, następujących elementów wyposażenia: zadaszone wiaty dla zawodników –12-osobowe (2 szt.), ławki młodzieżowe (12 szt.), ławki dla kibiców (12 szt.), kosze na śmieci z daszkiem (4 szt.) i stojaki rowerowe.

9. Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 29 069,90 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 0 PLN
Wartość dofinansowania: 29 069,90 PLN
Źródło dofinansowania: Budżet Państwa (Ministerstwo Zdrowia)
Termin realizacji: 2018 r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Opis projektu:
Projekt zakłada zakup wyposażenia gabinetów pielęgniarek w 5 placówkach szkolnych. Nowoczesne wyposażenie otrzymają: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 12. Do gabinetów pielęgniarskich w szkołach zostaną zakupione: profesjonalnie wyposażone apteczki, aparaty do mierzenia ciśnienia, stetoskopy, tablice okulistyczne, wagi lekarskie, wzrostomierze oraz biurka i szafki na leki.

10. Starachowice przyjazne środowisku - zakup zamiatarek ulicznych w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy.

logo wfosigw

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 1 500 600,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 159 000,00 PLN
Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Termin realizacji: 2018 r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Opis projektu:
Planuje się zakup 2 zamiatarek: jedna do 12 t, służąca do zamiatania ulic o dużym natężeniu ruchu oraz druga do 3,5 t, służąca do zamiatania ulic o mniejszym natężeniu ruchu. Zamiatarki zostaną wydzierżawione spółdzielni "Starachowiczanka", która będzie odpowiedzialna za realizację harmonogramu oczyszczania ulic. Planowany roczny efekt ekologiczny tj. redukcja pyłu PM10 w związku ze zwiększeniem częstotliwości zamiatania będzie wynosił 21.356 t/km.

11. Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Słonecznej, od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul Górnej w Starachowicach.

logo uw copy

Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 250 033,00 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 625 033,00 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 625 000,00 PLN

Program: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Termin realizacji: marzec – październik 2018 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Projektowana droga, geometrycznie będzie dostosowana do klasy technicznej L (droga lokalna) o nawierzchni utwardzonej, bitumicznej dla kategorii ruchu KR3 (według obciążeń 115 kN/oś) i prędkości projektowej 50 km/h.

Po prawej stronie drogi przewiduje się chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni, w którym przewiduje się lokalizacje projektowanego oświetlenia ulicznego i sieci wymagających przebudowy.

 

Zakres szczegółowy prac budowlanych do wykonania obejmuje:

- Budowę jezdni o przekroju ulicznym (w krawężnikach), z pełnymi warstwami konstrukcyjnymi o nawierzchni bitumicznej.

- Budowę kanalizacji deszczowej w pasie budowanej drogi

- Budowę ciągów pieszych – chodników

- Budowę zjazdów na działki sąsiadujące z drogą

- Przebudowę lub zabezpieczenie sieci instalacyjnych kolidujących z planowaną budową

- Budowę oświetlenia ulicznego.

Obszar inwestycji - 4850 m2; Tereny zielone 2700 m2; Tereny utwardzone (razem) – 2150 m2, w tym: Zjazdy z kostki betonowej ( kostka 8 cm) - 195 m2, Jezdnia (nawierzchnia bitumiczna) - 1610 m2, Chodniki (kostka 8 cm) - 345 m2, Zjazdy z kostki betonowej ( kostka 8 cm) - 195 m2,

Długość drogi – 0,274 km

Chodniki – 345 m2

skrzyżowania – szt. 4.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 304070T - ul. Kościelna w mieście Starachowice.

logo uw copy

 

Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 5 143 583 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 2 571 792 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 571 791 PLN

Program: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Termin realizacji: marzec – październik 2018 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

Zakres szczegółowy prac budowlanych do wykonania obejmuje:

Przebudowa drogi gminnej nr 304070T – ul. Kościelna w Starachowicach prowadzona będzie na odcinku 0+347 do km 1+567 i polegać będzie na zmianie nawierzchni do szerokości 6,20 m w technologii bitumicznej wraz z budową odwodnienia oraz przebudową zjazdów i chodników. Ponadto wykonane zostaną dwa nowe odcinki kanalizacji deszczowej Dn 400 (w km 0+672 do 1+273 ora 1+368 do 1+560) – o długości łącznej ok. 793 mb.

Łącznie zakres obejmuje:

- przebudowę łącznie: 1 220 m drogi,

- 2 095 m chodników,

- 1 220m odwodnienia

- 2 440 m (strona prawa i lewa) ruchu dla rowerów po ogólnodostępnym pasie ruchu

- przebudowę 4 przystanków.

13. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - czyste powietrze woda gleba oraz odnawialne źródła energii

logo wfosigw

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 30.000,00 PLN.
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 30.000,00 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice: 6.000,00 PLN.
Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach: 24.000,00 PLN.
Program: Program dla gmin województwa świętokrzyskiego pn: „Pracownia edukacyjna
w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Gmina Starachowice do współpracy przy realizacji projektu wybrała: Szkołę Podstawową nr 9, ul. Oświatowa 5, 27-200 Starachowice. Do powyższej szkoły zostaną zakupione pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczno - przyrodniczą:
1. „Ochrona powietrza atmosferycznego, energia odnawialna”,
2. „Ochrona wód”, „Ochrona gleb i powierzchni ziemi”,
3. „Obserwacje, badania, pomiary przyrodnicze”,
4. Plansze ścienne, filmy i gry edukacyjne dotyczące ekologii, ochrony przyrody i środowiska).
Ponadto pracownia zostanie doposażona w meble (dwuosobowe stoliki, krzesła i tablica szkolna) oraz zostanie przeprowadzone szkolenie dla nauczycieli dotyczące wykorzystywania w edukacji zakupionych pomocy dydaktycznych.

Cele edukacyjne projektu:

• Polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych w szkole podstawowej poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.
• Podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkole podstawowej, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.
• Poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych w szkole podstawowej.
• Integracja, komplementarność działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek.

 

Autor: Elżbieta Gralec
elzbieta.gralec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję