BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Perspektywa unijna 2007 – 2013

1. Poprawa komunikacji terenów przemysłowych z drogą wojewódzką – rozbudowa ul. Bema i 1 Maja w Starachowicach

 logo rpo

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 13. 479.185,78 PLN

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 13.016.137,43 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 5.206.454,97PLN (40%)

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 7.809.682,46 PLN (60%)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Priorytet: III Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu

Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym

Okres realizacji: 10.03.2008 – 15.03.2011

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Generalny Wykonawca: Budostal 8 S.A.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była rozbudowa ulic Bema i 1 Maja, które stanowią połączenie Starachowickiej Strefy Ekonomicznej z drogą wojewódzką nr 744, przebiegając przez tereny zabudowane. Ul. 1 Maja jest również drogą dojazdową do jednego z największych zakładów na terenie miasta – firmy Mann Star Truck& Busses. Aby zwiększyć dostępność komunikacyjną terenów SSE oraz ich atrakcyjność inwestycyjną koniecznym stała się poprawa parametrów istniejących ulic oraz przebudowa istniejącego uzbrojenia w tym sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Długość przebudowanych odcinków dróg wyniosła 2,14 km, w tym: ul. Bema – 1,1855 km a ul. 1 Maja – 0,9577 km. Dodatkowo w ramach przebudowy dróg zostało wybudowane 5 zatok przystankowych oraz parking z 38 miejscami postojowymi i 13 miejsc postojowych przy ul. 1 Maja. W ramach inwestycji rozbudowano sieć kanalizacji deszczowej o długości 1,38 km. Zaprojektowano również zjazdy na teren posesji prywatnych oraz dwa znaki aktywne. Przewidziano budowę chodników oraz przebudowę linii i urządzeń energetycznych.

Cel projektu:

Głównym celem projektu było poprawa komunikacji poprzez lepsze połączenie terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej z drogą wojewódzką. Przebudowa przedmiotowych ulic przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia następujących korzyści długofalowych: • poprawy warunków komunikacyjnych, • poprawy płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, • obniżenia kosztów transportu, • podniesienia poziomu nośności drogi (z 80kN/oś do 115 kN/oś), • poprawy parametrów związanych z ochroną środowiska, • zwiększenia przepustowości, • polepszenia jakości i czasu przejazdu.

Produkty projektu: • długość przebudowanych dróg gminnych – 2,14 km, • liczba zatok przystankowych – 5 szt, • długość rozbudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1,38 km, • liczba miejsc postojowych – 51 szt.

Rezultaty projektu:

Rezultatem realizacji projektu jest poprawa standardu komunikacyjnego. Wykonana inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na lepsze połączenie terenów przemysłowych SSE z drogą wojewódzką co będzie skutkowało szeregiem wymiernych korzyści ekonomicznych takich jak: • redukcja liczby wypadków, • zmniejszenie kosztów utrzymania dróg, • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko – zwiększenie przepustowości i przyśpieszenie przejazdu, co skutkuje zmniejszeniem poziomu hałasu, • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów – niższe zużycie paliwa, • zwiększenie aktywności gospodarczej.

....dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

2.Budowa krytej pływalni przy ulicy Szkolnej w Starachowicach

logo rpo

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 23.065.900,00 PLN

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 16.393.462,46 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice (wydatki kwalifikowalne): 9.508.208,23 PLN (58%)

Wkład własny Gminy Starachowice (wydatki niekwalifikowalne): 6.672.437,54 PLN

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (pomniejsza wydatki kwalifikowalne Gminy): 2.476.229,51 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 6.885.254,23 PLN (42%)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Priorytet: V Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport

Działanie: 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu

Okres realizacji: 25.07.2007 – 30.09.2010 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Generalny Wykonawca: Kartel S.A.

 

Opis projektu:

Przedmiotem Projektu było wybudowanie nowoczesnej o współczesnych rozwiązaniach krytej pływalni. Łączna powierzchnia wybudowanego obiektu sportowego wyniosła 3.415,1 m2 . Basen zaprojektowano jako budynek dwubryłowy wolnostojący. Pierwszą bryłę stanowi hala basenowa, drugą zaś budynek z pomieszczeniami towarzyszącymi. Bryły nakładają się na siebie i przenikają tworząc przestrzenną kompozycję architektoniczną. Budynek posiada dwie kondygnacje, prosty układ konstrukcyjny i racjonalny kształt umożliwiający ekonomiczną realizację i użytkowanie. Hala basenowa została wyposażona w: • dużą nieckę basenową ze stali nierdzewnej o wymiarach 12,5x25 m, głębokość od 1,80 m do 4,00 m z wydzielonym jednym torem do nauki pływania dla dzieci; • basen rekreacyjny ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody 130 m2 i nieregularnym kształcie, głębokość od 0,75 m do 1,20 m; • brodzik dla dzieci ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody 19,3 m2 i głębokości od 0,15 m do 0,30 m • zjeżdżalnię wodną o długości 47 m z wanną hamowną; • 2 baseny jaccusi, ośmiokątne o wymiarze 2,26 m i głębokości od 0,4 m do 0,89 m. Przy hali basenowej znajdują się pomieszczenia odnowy biologicznej – sauna sucha, łaźnia parowa, grota solna i ścieżka Kneippa. Z pomieszczeń odnowy można wyjść na zewnątrz obiektu do wydzielonego po wschodniej stronie budynku patio wypoczynkowego. Na pierwszym piętrze znajduje się punkt gastronomiczny- bar z zapleczem kuchennym oraz dwie sale konsumpcyjne, jedna dla osób przebywających na hali basenowej i druga dla osób nie kąpiących się. W pozostałej części piętra mieści się widownia ze 135 miejscami siedzącymi i pomieszczenie dla spikera, dwa pomieszczenia dla administracji obiektu oraz salka klubowa. Na kondygnacji podziemnej usytuowana jest kręgielnia oraz pomieszczenia techniczne basenu i socjalne dla pracowników. Budynek przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Cel projektu:

Budowa nowoczesnego obiektu krytej pływalni ma na celu zaspokojenie potrzeb rekreacyjno – sportowych mieszkańców Starachowic i ościennych gmin, szczególnie dzieci i młodzieży. Pozwala na zróżnicowanie sposobu nauczania lekcji wychowania fizycznego oraz wpływa pozytywnie na aktywne spędzanie czasu wolnego od zajęć. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do szeroko rozumianego rozwoju miasta i podniesie jego prestiż w regionie.

Produkty projektu: • liczba zbudowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt, • powierzchnia użytkowa wybudowanych obiektów sportowych – 3.415,10 m 2 .

Rezultaty projektu:

Realizacja nowoczesnego obiektu sportowego jest uzupełnieniem oferty noclegowej, gastronomicznej i przewozowej na terenie Gminy, co stwarza korzystne warunki do prężnego rozwoju turystyki. Projekt generuje liczne korzyści społeczne, do których należą m. in.: • poprawa stanu zdrowia mieszkańców, • profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży, • aktywne formy spędzania czasu wolnego, • rozwój infrastruktury sportowo – turystycznej, • stworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój drobnej przedsiębiorczości.

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego....

3. Budowa Skrzyżowania ulic Radomska/1 Maja/Krzosa

logo rpo

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 4.727.957,36 PLN

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 4.727.957,36 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 1.891.182,95 PLN (40%)

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2.836.774,41 PLN (60%)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Priorytet: III Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu

Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym

Okres realizacji: 10.03.2008 – 15.09.2010 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Generalny Wykonawca: Budromost – Starachowice Sp. z o. o.

Opis projektu:

Przedmiotem Projektu była rozbudowa skrzyżowania ul. Radomskiej, 1-go Maja, i Krzosa na skrzyżowanie typu „małe rondo”, z wyspą centralną o średnicy 40 metrów. Projekt obejmował teren skrzyżowania w granicach istniejących pasów ulicznych zbiegających się ulic: Radomskiej, 1-go Maja, Krzosa, w którym wykonane zostały prace budowlane związane z przebudową skrzyżowania wraz z uzbrojeniem terenu. Łączna długość objętej projektem jezdni wynosi 0,485 km. Wloty: • północny ul. Radomskiej: szerokość zmienna 9,25 m ÷ 10,50 m poszerzony przed obwiednią ronda; • południowy ul. Radomskiej: szerokość 10,50 m z dodatkowym pasem ruchu o szerokości 3,50 m; • ul. 1-go Maja: szerokość 7,00 m poszerzony o dodatkowo wydzielony prawoskręt o szerokości 4,50m poza obwiednią ronda; • ul. Krzosa: szerokość 9,00 m poszerzony przed obwiednią ronda. Dodatkowo wraz z przebudową skrzyżowania wykonana została przebudowa infrastruktury teletechnicznej, występującej w obrębie tego skrzyżowania: • wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej jezdni o powierzchni ok. 5,528 tys. m2 ., wraz z podbudową, • wykonanie ciągów pieszych, zatok autobusowych oraz wjazdów na posesje o powierzchni 2.607 m2 • przebudowa sieci wodociągowej na długości ok. 1.100 m, • przebudowa kanalizacji sanitarnej na długości 386 m, • przebudowa sieci gazociągowej na długości 336,5 m,

Cel projektu:

Modernizacja skrzyżowania miała przede wszystkim na celu zwiększenie przepustowości i poprawy płynności ruchu drogowego a także poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez zmniejszenie kolizyjności. Miało to swoje przełożenie w lepszym skomunikowaniu terenów leżących wzdłuż przebudowywanego skrzyżowania – lepsze połączenie terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej z drogą wojewódzką.

Produkty projektu: • długość przebudowanej drogi wojewódzkiej – 0,485 km, • liczba wybudowanych zatok przystankowych – 2 szt, • długość wybudowanej kanalizacji deszczowej – 0,258 km, • liczba przebudowanych skrzyżowań – 1 szt.

Rezultaty projektu: Rezultatem realizacji projektu jest poprawa standardu komunikacyjnego w tym, ułatwienie manewru skręcania dużych samochodów ciężarowych. Wykonana inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na lepsze połączenie terenów przemysłowych SSE z drogą wojewódzką co będzie skutkowało szeregiem wymiernych korzyści ekonomicznych takich jak: • redukcja liczby wypadków, • zmniejszenie kosztów utrzymania dróg, • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko – zwiększenie przepustowości i przyśpieszenie przejazdu, co skutkuje zmniejszeniem poziomu hałasu, • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów – niższe zużycie paliwa, • zwiększenie aktywności gospodarczej.

...dla rozowju Województwa Świętokrzyskiego...

4. e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

logo rpo

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 84.967,67 PLN

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 76.570,55 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice (wydatki kwalifikowalne): 11.485,58 PLN (15%)

Wkład własny Gminy Starachowice (wydatki niekwalifikowalne): 8.397,12 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 65.084,97 (85%)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Priorytet: II Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu

Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Okres realizacji: 2010 – 2011

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski

 

Opis projektu:

Projekt „e -świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” był realizowany wspólnie z 116 jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego. System Informacji Przestrzennej to system pozyskiwania, przetwarzania danych określających położenie, wielkość, kształt oraz relacje przestrzenne między obiektami przestrzeni, zachodzącymi w niej zjawiskami i procesami. Założeniem systemu jest możliwość wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji informacji przestrzennych. Działanie Systemu poprzez internetowe portale mapowe zakłada łatwy dostęp dla inwestorów do informacji na temat planowanego zagospodarowania terenu, struktury działek ewidencyjnych, bliskości usług, terenów inwestycyjnych. Turyści będą mogli uzyskać poprzez System informacje na temat atrakcji turystycznych znajdujących się w danej gminie.

Cel projektu:

Projekt „e -świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” ma na celu stworzenie w gminach należących do Województwa Świętokrzyskiego Systemu Informacji Przestrzennej, który będzie służył do realizacji zadań związanych z: • promocją inwestycyjną danej gminy tj. z prezentowaniem terenów dostępnych pod inwestycje, ich otoczenia, dostępu do sieci drogowej i kolejowej, uzbrojenia terenu. • planowaniem przestrzennym, • wsparciem działania administracji publicznej, • przestrzenną ewidencją oraz gospodarką remontową dróg • ochroną środowiska i jego monitorowaniem, gruntami leśnymi, uŜytkami rolnymi, ewidencją działek i budynków.

Produkty projektu: Serwisy map interaktywnych będące nośnikami informacji z wielu dziedzin: geodezyjnej (ewidencji gruntów i budynków, ulic, infrastruktury technicznej), planowania przestrzennego (obowiązujące i opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), inwestycji miejskich, pozwoleń na budowę, ochrony środowiska i obszarów „przyrodniczo – wrażliwych”.

Rezultaty projektu: System zapewni łatwy dostęp dla mieszkańców i podmiotów zewnętrznych, inwestorów, turystów do informacji publicznej zamieszonej na mapach interaktywnych zwanych także geoportalami informacyjnymi.

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

5. e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

 

logo rpo

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 249.261,04 PLN

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 242.001,02 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice (wydatki kwalifikowalne): 36.300,15 PLN (15%)

Wkład własny Gminy Starachowice (wydatki niekwalifikowalne): 7.260,02 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 205 700,87 (85%)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Priorytet: II Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu

Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Okres realizacji: IV kwartał 2010 – I kwartał 2011

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

Opis projektu:

Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” był kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie i 13 partnerów z Województwa Świętokrzyskiego ze środków ZPORR. Projekt był realizowany wspólnie ze 106 Partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty). Projekt „e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” ma umożliwić podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także umożliwić stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie Świętokrzyskim.

Cel projektu: Celem realizacji projektu była rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Starachowice do wykorzystania technik informatycznych takich jak m.in. system elektronicznego obiegu dokumentów, portalu internetowego, archiwizacji dokumentów, rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz budowa i rozbudowa systemu transmisji danych pomiędzy instytucjami użyteczności publicznej, administracji samorządowej. Projektem objęte zostaną przedsięwzięcia rozbudowy sieci infrastruktury informacyjnej. Zakłada się powszechne wykorzystanie technik społeczeństwa informacyjnego w pracy podmiotów administracji publicznej.

Produkty projektu: • System logowania kartą inteligentną (licencje, karty kryptograficzne, czytniki) – 176 szt • Dodatkowe licencje na system operacyjny – 59 szt • Kontroler domeny (serwer, wdroŜenie, UPS) – 1 szt • Streamer – 1 szt • Firewall – 1 szt • Szafa ognioodporna – 1 szt • Szafa sieciowa - 1 szt • Switch Gigabit 24 portowy – 14 szt • Dodatkowe licencje Elektronicznego Obiegu Dokumentów – 60 szt • Archiwum elektroniczne – 1 szt • Serwer do EOD i PD wraz z UPS – 1 szt • Skaner do EOD – 1 szt.

Rezultaty projektu: Realizacja inwestycji umożliwi rozwiązanie wielu istotnych problemów, m.in. poprzez: • dostateczne wyposażenie instytucji publicznych w niezbędne narzędzia (software/hardware); • poprawę przepustowości i jakości sieci teleinformatycznej; • zapewnienie i poprawę dostępu do Internetu dla placówek administracji publicznej; • rozbudowę usług on-line, co przyczyni się do ułatwienia dostępu obywateli, przedsiębiorstw, osób rozpoczynających lub prowadzących działalność gospodarczą do informacji gospodarczej i regionalnej.

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

6. Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach

logo rpo

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 21 178 367,96 PLN

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 16 385 480,00 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice (wydatki kwalifikowalne): 6 554 192,00 PLN (40%)

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 9 831 288,00 PLN (60%)

Wkład własny Gminy Starachowice (wydatki niekwalifikowane): 4 792 887,96 PLN

Źródło dofinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Priorytet: VI Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast

Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub- regionalnych ośrodków wzrostu

Okres realizacji: 14.11 2008r. – 31.01. 2015r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była rewitalizacja jednego obszaru - Rynku w Starachowicach wraz z przyległymi ulicami: Wysoka, Niska, Krótka, Kościelna, Iłżecka, Kręta, Rzemieślnicza. Rewitalizacja obejmowała przebudowę placu Rynku o powierzchni – 2,58 ha. Realizacja projektu dotyczyła: • wymiany nawierzchni drogowych i chodników na ulicach, ich oznakowanie oraz budowa parkingu pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Kościelną z platformąwidokową; • robót elektrycznych (oświetlenie placu i ulic), wodno - kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych; • wprowadzenia na Rynek małej architektury oraz usystematyzowanie obszarów zielonych: wycinka starych drzew i nasadzenie nowych, pielęgnacja pozosta ej zieleni, zakup i  ustawienie nowych ławek, pachołków i barierek, wbudowanie fontanny, przestawienie istniejącego pomnika w inne zaplanowane w projekcie miejsce; • wyniesienia sceny, przebudowy szaletu miejskiego.

Cel projektu: Realizacja Projektu ma za zadanie: • poprawę jakości życia mieszkańców, • poprawę stanu środowiska naturalnego, • podniesienie poziomu życia kulturalnego, • przywrócenie ładu przestrzennego,  • odbudowę więzi społecznych, • pobudzenie prowadzenia działalności gospodarczej, • zmniejszenie poziomu przestępczości i wykroczeń, • zapobieganie niekorzystnym trendom demograficznym. Realizacja niniejszego projektu wpłynie również znacząco na promocję miasta Starachowice, podniesienie jego ogólnej atrakcyjności, rozwój zrównoważonej turystyki, ogólny rozwój społeczno –gospodarczy oraz zwiększy popularność tego miejsca wśród mieszkańców miasta.

Produkty projektu: • powierzchnia zrewitalizowanych obszarów – 2,58 ha • liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 szt.

Rezultaty projektu: Potrzebę realizacji projektu uwzględniono w czterech podstawowych funkcjach jakie powinien spełniać rynek: • społeczna– projekt wpłynie na wprowadzenie na Rynek działalności kulturalnej, rekreacji i wypoczynku oraz przyczyni siędo nawiązywania więzi międzyludzkich; • ekonomiczna– działania techniczne wpłyną na poprawęwarunków mieszkaniowych; • ekologiczna– zwiększy się estetyka miasta poprzez uporządkowanie terenów zielonych, wymianę płyty Rynku oraz częściową przebudowę ulic i chodników na przylegających terenach; • przestrzenna - przebudowane zostały jezdnie i chodniki oraz wprowadzone nowe elementy architektoniczne, podnoszące walory użytkowe obszaru.

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach

logo rpo

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 5 640 000,00 PLN

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 640 000,00 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 2 820 000,00 PLN (50%)

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 820 000,00 PLN (50%)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Priorytet: IV Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Działanie 4.2: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Okres realizacji: 02.01.2012 – 30.09.2013

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

Opis projektu:

Projekt obejmował prace remontowo- budowlane w czterech budynkach użyteczności publicznej: Przedszkole Miejskie nr 7, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 11 wraz z Gimnazjum nr 3 oraz Starachowickie Centrum Kultury - znajdujących się na terenie miasta Starachowice. Prace przewidziane w projekcie obejmowały : wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami, wymianę okien i drzwi, docieplenie stropodachów, scian na gruncie, oraz zamontowanie kolektorów słonecznych dla zasobnika c.w.u. a także docieplenie ww. budynków.  Zastosowanie nowoczesnej technologii pozytywnie wpłynęło na ochronę środowiska oraz przyczyniło się do zmniejszenia  kosztów eksploatacji poszczególnych obiektów. Łączna powierzchnia użytkowa objętych projektem obiektów wynosiła 11327 m2 .

Cel projektu: poprawa funkcjonalności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków użyteczności publicznej. Dzięki realizacji projektu nastąpiła • Redukcja ubytków ciepła, co wpłynęło na zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej. • Poprawa sprawności instalacji grzewczej i izolacji termicznej budynków, co wpłynęło na odpowiednie ogrzanie pomieszczeń budynków. • Zmniejszenie liczby zachorowań w sezonie zimowym • Zapobiegnie zawilgoceniom, dzięki czemu użytkownicy zostaną uchronieni przed niekorzystnym wpływem grzybów  • Ograniczenie negatywnego wpływu źródeł emisji niskiej gazów cieplarnianych • ograniczenie zapotrzebowania budynków na energi cieplną , redukcja mocy grzewczej kotłów i zmniejszenie ilości spalanego paliwa gazowego • redukcji zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania nośnika energii, w tym pyłów, SO2, CO, CO2 i NOx

Produkty projektu: • Liczba obiektów objętych termomodernizacją • Powierzchnia budynków użyteczności publicznej objętej termomodernizacji.

Rezultaty projektu: Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych.

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – Etap II

logo rpo

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 10.153.755,82 PLN

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 10.092.587,86  PLN

Gmina Starachowice: Koszty projektu ogółem dla Gminy: 6.389.273,17 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 5.091.192,30 PLN (80%)

Wkład własny Gminy: 1.272.798,08 PLN

Koszty niekwalifikowalne: 25.282,79 PLN

WSZS w Czerwonej Górze: Koszty projektu ogółem dla Szpitala: 3.764.482,65 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2.982.877,99 PLN

Wkład własny Szpitala: 745.719,49 PLN

Koszty niekwalifikowalne:35.885,17 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Priorytet: IV Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Działanie 4.2: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Okres realizacji: 21.08.2014 – 31.12.2015

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Partner: Wojewódzki Szpital Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

 

Opis projektu:

Docieplenie budynku, wymiana okien i drzwi, budowa instalacji kolektorów słonecznych. Starachowickie placówki oświatowe przeszły generalny remont. Prace prowadzone były w trzech szkołach podstawowych, czterech przedszkolach i Wojewódzkim Szpitalu  Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Remont był konieczny, bo zły stan techniczny zawyżał koszty utrzymania budynków. Środki unijne pozwoliły na przeprowadzenie termomodernizacji 13 budynków budynków użyteczności publicznej. W Starachowicach są to: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa 6, Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie 13, Przedszkole Miejskie 14, Przedszkole Miejskie 15 oraz 6 budynków w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.św. Rafała  w Czerwonej Górze. Łączna powierzchnia termomodernizowanych obiektów to: 32584,24m2. Prace w poszczególnych obiektach polegały na: SP1-docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji co, budowa. instalacji solarnej przebudowa instalacji cwu., wymiana węzła cieplnego, adaptacja kotłowni na wymiennikownię; SP2-docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji cwu, co, wymiana kotła gazowego; SP6- docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji co, budowa instalacji solarnej i cwu, budowa kotłowni gazowej i instalacji gazowej wewnętrznej; PM6-docieplenie budynku, wymiana stolarki remont instalacji co, cwu; PM13-docieplenie budynku wymiana stolarki, remont instalacji co, cwu, remont instalacji wentylacji mechanicznej; PM14-docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji co, cwu, remont instalacji wentylacji mechanicznej; PM15-docieplenie budynku., wymiana stolarki, remont instalacji co, cwu;Szpital Wojewódzki: modernizacja kotłowni, sieci zewnętrznych napowietrznych i podziemnych do budynku, wykonanie przyłącza gazowego, wymiana pionów, grzejników, sufitów i oświetlenia na LED.

Cele projektu: Termomodernizacja placówek szkolno – wychowawczych miała na celu poprawę wyglądu zewnętrznego obiektów, ale przede wszystkim poprawę komfortu i bezpieczeństwa uczniów,nauczycieli i pracowników. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków nauczania w obiektach oświatowych oraz na poprawę jakości świadczenia usług medycznych w szpitalu wojewódzkim. Zapewnienie odpowiedniej temp. w obiektach wpływa na zmniejszenie zachorowań osób korzystających z obiektów, zwłaszcza zimą. Termomodernizacja zapobiega zatrzymywaniu się w obiektach wilgoci i pojawianiu się pleśni. W wyniku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych nastąpi ograniczenie zapotrzebowania budynków na energi cieplną, redukcja mocy grzewczej kotłów i zmniejszenie ilości spalanego paliwa gazowego, co spowoduje redukcję zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania nośnika energii, w tym pyłów, SO2 , CO, CO2. Realizacja projektu pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, sektor społeczny i gospodarczy. Projekt kompleksowo rozwiązuje problem, z jakim borykają się obiekty objęte wsparciem i jest elementem szerszej inwestycji. Realizacja projektu umożliwia zmniejszenie rocznych kosztów eksploatacyjnych w obiektach.

Produkty projektu: • Liczba obiektów objętych termomodernizacją -13 • Powierzchnia budynków użyteczności publicznej objętej termomodernizacją – 32584,24 m2 • Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej -1 • Liczba wybudowanych przyłączy do sieci ciepłowniczych - 2 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - 1

Rezultaty projektu: Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych - 1769 MWh/rok.

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

9. Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej

pl logo swiatlowody

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 3.890.519,20 PLN

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 3.269.780,00 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 490.467,00 PLN (15%)

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2.779.313,00 PLN (85%)

Wartość wydatków niekwalifikowalnych projektu: 620.739,20 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013

Priorytet: VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Okres realizacji: 01.10.2010 – 30.09.2013

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu było zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu przez okres 8 lat (3 lata – realizacji projektu + 5 lat jego trwałości) dla: 30 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną lub niepełnosprawnością, 30 jednostek podległych Gminie w tym: Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli, Bibliotek, SCK, MCRiW, MOPS oraz ZEAP. W ramach tej inwestycji wybudowana została sieć światłowodowa o długości 25 km, obejmująca w/w jednostki Gminy. Dla jednostek zostanie zakupiony oraz dostarczony hurtowy Internet, natomiast dla gospodarstw – od istniejących dostawców. Dodatkowo – do każdej jednostki - zostały zakupione po dwa zestawy komputerowe z drukarkami. Dla 2 osób z każdego gospodarstwa domowego (tj. łącznie dla 60 osób), objętego projektem zostały przeprowadzone szkolenia z obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

Cel projektu:

Główne cele projektu to: zapewnienie dostępu do Internetu osobom, które zagrożone są wykluczeniem cyfrowym, spowodowanym trudną sytuacją materialną, bądź niepełnosprawnością, wzrost dostępności innowacyjnych produktów telekomunikacyjnych dla osób zagrożonych cyfrowym wykluczeniem, zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców Gminy, wzrost wykorzystania technologii informacyjnych oraz telekomunikacyjnych na obszarze Gminy, zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych oraz mentalnych barier, związanych z dostępem do Internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu. Cele ogólne zostały osiągnięte poprzez realizację celów bezpośrednich. Zalicza się do nich: zapewnienie dostępu do Internetu uprawnionym mieszkańcom – 30 gospodarstwom domowym w Gminie i 30 jednostkom organizacyjnym, podnoszenie umiejętności korzystania z Internetu, podnoszenie kompetencji zawodowych osób objętych projektem, ułatwiony start w przyszłość młodzieży dorastającej w trudnych społecznie środowiskach, aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych.

Produkty projektu: liczba zakupionych i zainstalowanych zestawów komputerowych – 60 szt, długość wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego – 25 km, liczba utworzonych portali internetowych – 1 szt, liczba przeprowadzonych szkoleń – 4 szt, liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu – 30 szt, liczba jednostek podległych Gminie, które otrzymały dofinansowanie do Internetu: w tym liczba szkół, które otrzymały dofinansowanie do Internetu – 30 szt / 12 szt liczba kampanii promocyjnych i informacyjnych skierowanych do odbiorców końcowych projektu – 1 szt, liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w szkoleniach – 5 osób, liczba godzin szkoleniowych – 64 godz.

Rezultaty projektu: Realizacja projektu – oprócz osiągnięcia mierzalnych rezultatów tj.: ilość gospodarstw i jednostek podłączonych do szerokopasmowego Internetu, ilości przeszkolonych osób, ilości zainstalowanych zestawów komputerowych itd. - przyczyni się do osiągnięcia rezultatów, których kwantyfikacja nie jest możliwa, np.: ułatwiony kontakt beneficjentów ostatecznych z urzędami administracji publicznej, poszerzanie wiedzy uczestników programu, dzięki szerokim możliwościom szybkiego dostępu do informacji, wyrównanie szans funkcjonowania osób objętych przedmiotowym projektem w realiach obecnej gospodarki, rozwijającej się w oparciu o nowoczesne technologie przekazywania informacji, w stosunku do części społeczeństwa, które nie jest zapóźnione cywilizacyjnie, dostęp do e-Lerning'u, aktywizacja zawodowa osób z grup zagrożonych bezrobociem, dostęp do rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, dostęp do globalnych zasobów wiedzy dla beneficjentów ostatecznych.

10. Profesjonalne zarządzanie największym potencjałem Urzędu Miejskiego w Starachowicach

logo kl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

Człowiek – najlepsza inwestycja

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1.389.664,00 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 150.000,00 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1.239.664,00 PLN (89,2%)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013

Priorytet: V Dobre rządzenie

Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Okres realizacji: 01.04.2010 – 31.01.2012

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Opis projektu:

Misją Urzędu Miejskiego w Starachowicach jest zapewnienie profesjonalnej, rzetelnej i przyjaznej obsługi interesantów oraz zaspokojenie potrzeb wspólnoty lokalnej poprzez realizację zasady samorządowości. Wobec powyższego niniejszy projekt skierowany był do pracowników Urzędu Miejskiego w Starachowicach, w celu poprawy efektywności i jakości pracy oraz standardów obsługi Klientów. W ramach projektu zostało zrealizowanych 9 zadań, które posłużą osiągnięciu zaplanowanych celów:

Zadanie 1 – Konferencja rozpoczynająca projekt – przejrzystość administracji Konferencja oficjalnie rozpoczęła projekt. Jej tematem głównym była przejrzystość administracji samorządowej, przedstawienie działań, które powinna wdrożyć każda jednostka samorządu terytorialnego oraz omówienie dobrych przykładów w tym zakresie.

Zadanie 2 – Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych Zadanie to zrealizowane zostanie poprzez opracowanie nowej strony internetowej urzędu, która umożliwi wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji. Zostaną również zaadaptowane stanowiska pracy i obsługi Klientów USC.

Zadanie 3 – Udział w szkoleniach ogólnych i studiach W ramach zadania zostaną przeprowadzone 352 szkolenia ogólne (tj. po 2 szkolenia dla każdego ze 176 pracowników) z zakresu obsługi elektronicznego obiegu dokumentów el-Dok oraz programu Open Office. Dla 8 pracowników Urzędu zaplanowany jest udział w studiach podyplomowych z zakresu zarządzania.

Zadanie 4 – Udział w szkoleniach specjalistycznych Na 345 szkoleniach specjalistycznych pracownicy  mieli możliwość poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin, tj.: księgowości, pisania i rozliczania projektów unijnych, zamówień publicznych, prawa budowlanego, ochrony środowiska, grafiki komputerowej, profesjonalnej prezentacji i autoprezentacji, wystąpień publicznych, ścieżki MCITP WS 2008, profesjonalnej obsługi biura, instrukcji kancelaryjnej, savoir – vivru, wydawania decyzji administracyjnych, lidershipu, komunikacji interpersonalnej, planowania strategicznego w samorządzie, zarządzania zasobami ludzkimi, itp.

Zadanie 5 – Centrum zarządzania zasobami ludzkimi W ramach zadania opracowywano długofalowy i kompleksowy program zarządzania zasobami ludzkimi. Jednym z elementów zadania było badanie potencjału pracowników i wyznaczenie ich indywidualnych ścieżek kariery, jak również badanie luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych.

Zadanie 6 – Wdrożenie usprawnień zarządczych Wprowadzenie usprawnień zarządczych będzie polegało na: • przeprowadzeniu badania oceny funkcjonowania i rozwoju urzędu, • opracowaniu i wdrożeniu procedury aktualizowania „mapy aktywności organizacji pozarządowych” • wyposażeniu i uruchomieniu urzędowej telewizji internetowej, • zakupie oprogramowania do audytu sprzętu i oprogramowania oraz zakupie streamera.

Zadanie 7 – Strategia Gminy Starachowice Realizacja zadania polegałą na opracowaniu – przy pomocy zewnętrznej firmy doradczej – Strategii Rozwoju Miasta na lata 2010 – 2017.

Zadanie 8 – Konferencja kończąca projekt – kultura etyczna Konferencja będzie oficjalnym zakończeniem realizacji projektu. Jej głównym tematem była kultura etyczna w administracji samorządowej.

Zadanie 9 – Zarządzanie projektem Zadanie to wiąże się koordynacją całości działań w ramach projektu, monitoringiem i ewaluacją, promocją, oraz obsługą bankową.

Cel projektu: Celem projektu było: • wzrost jakości i dostępności usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miejski w Starachowicach, • wzrost jakości pracy pracowników UM w Starachowicach dzięki uzyskaniu niezbędnej wiedzy na 352 szkoleniach ogólnych i 345 szkoleniach specjalistycznych, • zwiększenie możliwości komunikowania się i przekazywania informacji mieszkańcom poprzez powstanie nowej strony internetowej Urzędu, • długofalowe zaplanowanie i wzmacnianie potencjału ludzkiego Urzędu poprzez wyznaczenie indywidualnych ścieŜek kariery dla pracowników oraz powstanie Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi, • wzrost aktywności i zaangażowania organizacji pozarządowych dzięki powstaniu „mapy aktywności organizacji pozarządowych”, • powstanie urzędowej telewizji internetowej jako nowego i bardzo efektywnego sposobu komunikacji i obsługi, • opracowanie opartej na szerokiej diagnozie sytuacji Strategii Rozwoju Miasta, która stymuluje rozwój regionu.

Produkty projektu: • konferencje: rozpoczynająca i kończąca projekt – 2 szt • pakiety promocyjne (notes, długopis, torba) – 400 szt • opracowanie Strategii Rozwoju Miasta – 1 szt • opracowanie strony internetowej Urzędu – 1 szt • studia podyplomowe – 8 osób • szkolenia ogólne - 352 szt • szkolenia specjalistyczne – 345 szt • zakup nowych urządzeń informatyczno – technicznych – 21 szt.

Rezultaty projektu: Rezultatem realizacji projektu będzie: • liczba pracowników administracji samorządowej, którzy ukończyli szkolenia – 176 osób, • liczba instytucji administracji publicznej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania – urzędy gmin – 1 szt, • powstanie Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi – 1 szt • zmniejszenie wskaźnika decyzji administracyjnych uchylonych przez SKO, • zmniejszenie wskaźnika ilości decyzji administracyjnych wydawanych po upływie terminu określonego w KPA, • wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr, • wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych, • opracowanie procedury aktualizowania „mapy aktywności organizacji pozarządowych”, • wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta.

11. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Starachowice

 logo śbrr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

Człowiek – najlepsza inwestycja

  

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 540.590 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 540.590 PLN (100%)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji: 1.09.2011 r. do 31.08.2013 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

 

Opis projektu:

Projektem objęci zostali uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Gminie Starachowice (ogółem 575 uczniów), u których zdiagnozowano określone problemy. Szkoła winna być otwarta na dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i kulturowych. Wymaga to dostosowania treści, metod i środków nauczania do indywidualnych zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów. Ma to szczególne znaczenie w pierwszym etapie edukacyjnym. Wczesna edukacja w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic poprzez przekazywanie im niestereotypowej wiedzy i szerokiego spektrum możliwych wyborów, niezależnie od płci, pozwoli na wyeliminowanie w przyszłości stereotypowego myślenia w podejściu do wyboru drogi zawodowej oraz nauczy szacunku do odmienności i różnic. Projekt pozwolił wesprzeć działania wszystkich starachowickich szkół podstawowych w tym zakresie i był realizowany od 1.09.2011 r. do 31.08.2013 r. Uczniowie uczestniczyli w zależności od rozpoznanych potrzeb, w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych, będących kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne, potrzebne do realizacji zajęć, o łącznej wartości ok. 118 tys.zł. Wyposażeno sale lekcyjne w niezbędne meble oraz zakupiono tablice interaktywne, laptopy, rzutniki, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, specjalistyczne urządzenia do terapii logopedycznej, maty i materace gimnastyczne oraz inny sprzęt specjalistyczny do zajęć korekcyjnych. Ponadto zakupiono wiele innych pomocy dydaktycznych, takich jak gry edukacyjne, plansze tematyczne, zestawy obrazków, układanki, zestawy matematyczne, instrumenty muzyczne, mikroskopy, piłki sensoryczne, książki i zeszyty do ćwiczeń. Szkoły otrzymały także materiały niezbędne do prowadzenia zajęć – dzienniki lekcyjne, papier ksero, zeszyty, linijki, gumki, ołówki, kredki. Warunkiem udziału ucznia w projekcie, była diagnoza specjalisty lub rozeznanie potrzeb przez zespół nauczycieli. Rodzice zostali poinformowani o możliwości uczestnictwa ich dziecka w projekcie. Poprzez udział w zajęciach zostaną wyeliminowane problemy stanowiące barierę dalszego rozwoju dzieci, a uczniowie zdolni rozszerzą swoje umiejętności. Bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeprowadzenie takiej liczby zajęć wspierających uczniów nie byłoby możliwe. W ramach projektu zostały zrealizowane zadania:

1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół – zakup materiałów dydaktycznych do sal, w których będą prowadzone zajęcia z uczniami i uczennicami klas I-III.

2. Zajęcia dodatkowe – realizowane przez cały okres realizacji projektu (z pominięciem okresu wakacji, ferii i przerw w nauce wynikających z organizacji roku szkolnego) na podstawie opracowanych przez zespoły nauczycieli wszystkich szkół podstawowych, programów indywidualizacji: • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 2580 godzin; • zajęcia logopedyczne – 2 220 godzin; • zajęcia korekcyjne – 1 020 godzin; • zajęcia socjoterapeutyczne – 240 godzin; • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 660 godzin; • zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie – 780 godzin • zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo – 120 godzin; • zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – 240 godzin; • zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych ruchowo – 120 godzin • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – 180 godzin. Łącznie zaplanowano przeprowadzenie 8160 godzin w ciągu 4 semestrów. Podczas wszystkich rodzajów zajęć będą poruszane tematy uczące dzieci wzajemnego szacunku wobec siebie, partnerskich relacji między płciami i unikania przemocy. Główną rolę w procesie rekrutacji odgrywają szkoły, których uczniowie uczestniczą w projekcie. Warunkiem przystąpienia do projektu jest diagnoza specjalisty lub rozpoznanie potrzeb przez zespół nauczycieli

3. Zarządzanie projektem – prowadzone będzie przez zespół działający na szczeblu Gminy i koordynatorów szkolnych, przez cały okres realizacji projektu. Informacje o projekcie będą zamieszczane na stronach internetowych Gminy Starachowice i szkół, w których będą odbywać się zajęcia.

Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest wyeliminowanie zidentyfikowanych barier u 562 uczniów (224 dziewcząt i 338 chłopców) oraz rozszerzenie umiejętności u 152 szczególnie zdolnych dzieci (w tym 73 dziewcząt i 79 chłopców) w kontekście dalszego procesu edukacji poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III przez okres 4 semestrów, tj. 2011 – 2013 w Gminie Starachowice. Długofalowy cel projektu to zwiększenie liczby uczestników olimpiad przedmiotowych i osiągnięcie lepszych wyników egzaminów zewnętrznych z przedmiotów ścisłych,tym samym zwiększenie szans młodzieŜy starachowickiej na kształcenie na uczelniach wyższych w kierunkach technicznych.

Cele szczegółowe:

-zapewnienie 575 dzieciom biorącym udział w I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,

-zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia udzielanej 575 uczniom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb w ciągu 4 semestrów (2011/2013),

-zwiększenie jakości i efektywności oddziaływań edukacyjnych u min. 60% dzieci w klasach I – III szkół podstawowych.

Rezultaty i produkty projektu:

Rezultatem twardym projektu będzie:

– wyeliminowanie trudności w czytaniu przez 200 dzieci

– zdobycie umiejętności matematycznych przez 79 dzieci – skorygowanie wady postawy przez 132 dzieci

– skorygowanie wady wymowy przez 144 dzieci

– wyeliminowanie zaburzeń komunikacji społecznej przez 36 dzieci

– skorzystanie z hipoterapii przez 12 uczniów – rozwinięcie zainteresowań matematycznych przez 123 uczniów

– rozwinięcie zainteresowań przyrodniczych przez 10 uczniów

– rozwinięcie zainteresowań artystycznych przez 39 uczniów

– ruchowo rozwinie się 10 uczniów.  

Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty miękkie:

– poprawa jakości i efektywności oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych u min. 70% uczniów i uczennic objętych wsparciem;

– poprawa efektów kształcenia u min. 60% uczniów i uczennic;

– kształtowanie kompetencji w zakresie mowy, myślenia matematycznego oraz umiejętności społecznych u min. 60% uczniów i uczennic;

Produkty: – liczba przeprowadzonych zajęć – 8160 godzin w ciągu 4 semestrów; – sprzęt specjalistycznych, materiały dydaktyczne.

Rezultaty: mierzone będą za pomocą testów kompetencyjnych, opinii zespołu nauczycieli. Badania przeprowadzane będą po kaŜdym semestrze. Produkty mierzone będą za pomocą dzienników zajęć, faktur zakupu. Wartością dodaną projektu jest wsparcie Gminy w skutecznej i efektywnej realizacji nowej podstawy programowej w szkołach podstawowych. Bez wsparcia z EFS projekt nie zostałby zrealizowany

12. Moje Starachowice – innowacyjne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gimnazjów w Starachowicach

logo śbrr

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

Człowiek – najlepsza inwestycja

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 174.566,00 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 174.566,00 PLN (100%)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji: 01.09.2010 – 30.06.2011

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

Opis projektu:

Projekt skierowany był do 120 uczniów Szkół Gimnazjalnych, zlokalizowanych w Gminie Starachowice. Założeniem projektu było wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, polegających na połączeniu tradycyjnych metod nauczania (zwykła lekcja historii czy przyrody) z aktywnymi i interaktywnymi metodami nauczania (zajęcia na szlaku edukacyjno – turystycznym) i oceniania poprzez test, ale również metody aktywne i kreatywne (inscenizacja czy mała forma teatralna stworzona przez uczniów na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie danej ścieżki edukacyjnej). Metody nauczania zastosowane w projekcie uatrakcyjniają zdobytą przez uczniów wiedzę, pobudzają ich zainteresowania, skłaniają do dalszego dogłębnego studiowania wybranych zagadnień. Proponowane zajęcia pozalekcyjne są też alternatywą do spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi, którzy uczestnicząc w zajęciach i wycieczkach terenowych wypełniają czas twórczo i aktywnie. Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie poniższych działań, które posłużą osiągnięciu zaplanowanych celów:

Zadanie 1 – Zarządzanie projektem Zatrudnienie kadry projektowej do zarządzania, monitoringu i ewaluacji oraz prowadzenie promocji projektu.

Zadanie 2 – Organizacja i prowadzenie zajęć na ścieżkach edukacyjnych Zadanie to zrealizowane zostanie w formie zajęć lekcyjnych w szkole oraz zajęć w terenie - przemarsz trasą tematyczną, po ścieżkach edukacyjnych opracowanych w oparciu o Program Edukacji Dziedzictwa Historycznego, Kulturowego i Przyrodniczego Starachowic i Ziemi Starachowickiej. Zdobyta przez uczniów wiedza na ścieżkach zostanie zaprezentowana w formie aktywnej:

• marsz na orientację – ocena umiejętności ze ścieżki przyrodniczej – rywalizacja wszystkich grup

• plenerowa inscenizacja lub mała forma teatralna – ocena umiejętności ze ścieżki historycznej

Zadanie 3 – Wycieczki edukacyjne. Wycieczki przeznaczone są dla wszystkich uczestników projektu (120 osób), będą stanowiły tematyczne uzupełnienie i rozwinięcie zagadnień poznanych na ścieżkach edukacyjnych. Na zakończenie grupy uczniów pod kierunkiem nauczycieli przygotują prezentację multimedialną, prezentowaną później na forum szkół.

Zadanie 4 – Spotkanie podsumowujące Na zakończenie projektu zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące realizację projektu pilotażowego, które będzie miało na celu wymianę myśli, spostrzeżeń, doświadczeń z wprowadzenia innowacyjnej formy nauczania i oceniania oraz przedstawienie prezentacji multimedialnych opracowanych przez uczniów.

Cel projektu:

Głównym celem projektu było zwiększenie oferty edukacyjnej przyczyniającej się do rozwijania uzdolnień uczniów oraz wyrównywania szans edukacyjnych poprzez zastosowanie innowacyjnych form nauczania i oceniania. Szczegółowe cele zakładają:

• podniesienie poziomu wiedzy z przedmiotów historycznych i przyrodniczych,

• rozwój zainteresowań uczniów regionalną historią i przyrodą,

• uatrakcyjnienie metod nauczania i oceniania,

• podniesienie efektów nauczania,

• zwiększenie motywacji uczniów do nauki

• zrozumienie wartości i potrzeby ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Starachowic,

• rozwój kreatywnego działania z umiejętnością wielotorowego postrzegania problemów.

Produkty projektu:

• opracowanie programów ścieżek edukacyjnych – 6 szt

• opracowanie i udostępnienie zeszytów ćwiczeń – 200 szt

• opracowanie zeszytu instruktażowego dla nauczycieli – 50szt

• opracowanie prezentacji multimedialnych przez uczniów – 6 szt

• opracowanie i wydanie broszury podsumowującej projekt – 100 szt

• liczba zajęć pozalekcyjnych w ramach ścieżek edukacyjnych – 216 godz

• liczba godzin zajęć w ramach wycieczek edukacyjnych – 20 godz

• liczba godzin zajęć, w których uczestniczy 1 uczeń – 56 godz

Rezultaty projektu:

Rezultatem realizacji projektu będzie:

• liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponad gimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały programy rozwojowe w ramach projektu – obszary miejskie – 4

• liczba uczniów, którzy zrealizowali programy ścieżek edukacyjnych – 120

• liczba uczniów uczestniczących w wycieczkach edukacyjnych – 120 Projekt został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Oceny Projektów otrzymując 98,5 pkt. Z uwagi na wyczerpanie się środków przeznaczonych na dany konkurs, znalazł się na liście rezerwowej.

13. Przezwyciężamy trudności - zajęcia specjalistyczne i dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów z Gminy Starachowice

logo śbrr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

Człowiek – najlepsza inwestycja

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 196.882,83 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 196.882,83 PLN (100%)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji: 01.10.2009 – 31.07.2010

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

 Opis projektu:

Trudności w nauce to sytuacja, kiedy uczeń pomimo starań nie potrafi w odpowiednim czasie przyswoić sobie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania. Jeśli dzieci potrzebujące pomocy ze strony dorosłych nie otrzymają jej, wówczas pojawiają się niepowodzenia szkolne, które mogą osłabić motywację do nauki, wiarę we własne możliwości. Należy dążyć do jak najwcześniejszego rozpoznawania i eliminowania przyczyn trudności w uczeniu się. W ramach projektu zrealizowane zostały 4 zadania, które miały posłużyć osiągnięciu zaplanowanych celów:

Zadanie 1 – Zarządzanie projektem Zadanie to wiązało się koordynacją całości działań w ramach projektu, monitoringiem i ewaluacją, obsługą bankową oraz zakupem zestawu komputerowego wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym.

Zadanie 2 – Promocja projektu Zadanie to zrealizowane zostało poprzez opracowanie materiałów informacyjnych na stronie internetowej urzędu, opracowanie, zlecenie druku i kolportaż ulotek i plakatów informacyjnych, opracowanie, zlecenie druku naklejek z logo EFS, publikacja ogłoszeń i prasowych artykułów informacyjnych, zakup tablicy informacyjnej.

Zadanie 3 – Rekrutacja uczestników Główną rolę w procesie rekrutacji odegrały szkoły: nauczyciele w oparciu o orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, własne diagnozy i obserwacje oraz wywiad środowiskowy przeprowadzali nabór uczestników projektu wśród uczniów. W ramach zadania zostały opracowane i wydrukowane formularze zgłoszeniowe.

Zadanie 4 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne Zajęcia realizowane były od 26 października 2009 r. do 19 czerwca 2010 r. z wyłączeniem ferii i innych przerw w nauce wynikających z organizacji roku szkolnego. Efektywny czas zajęć wyniósł 28 tygodni. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu następujących grupach: – 46 grup zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z nauczania zintegrowanego, j. polskiego i matematyki (24 grupy w gimnazjach i 22 grupy w szkołach podstawowych). Łączny czas zajęć – 1288 godz.; – 26 grup zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (4 grupy w gimnazjach i 22 grupy w szkołach podstawowych). Łączna liczba zajęć – 728 godz. – 30 grup zajęć logopedycznych (4 grupy w gimnazjach i 26 grup w szkołach podstawowych). Łączna liczba zajęć – 840 godz. – 16 grup zajęć socjoterapeutycznych (10 grup w gimnazjach i 6 grup w szkołach podstawowych). Łączna liczba zajęć – 448 godz. Ogółem w ramach projektu zrealizowanych zostało 3304 godz. dla 543 uczniów, tj. o 44 uczniów więcej niż zakładano. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli starachowickich szkół publicznych, zatrudnionych w projekcie na podstawie umowy zlecenia. W ramach tego zadania zakupionych zostało 60 zestawów logopedycznych.

Cel projektu:

Celem projektu było:

• uzupełnienie braków wiedzy z j. polskiego, matematyki i kształcenia zintegrowanego przez 276 uczniów uczestniczących w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych;

• usprawnienie funkcji psychomotorycznych (w tym wzrokowej, słuchowej i grafomotorycznej), usprawnienie zaburzonych funkcji i pobudzenie mechanizmów słabiej funkcjonujących, rozwijanie i korygowanie funkcji percepcyjno-motorycznych, usprawnienie czytania w zakresie bezbłędności i szybkości, usprawnienie pisania w zakresie bezbłędności przez 78 uczniów uczestniczących w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych;

• nabycie sprawności analizatora słuchowego w zakresie syntezy i analizy słuchowej, nabycie umiejętności orientacji przestrzennej oraz usprawnienie narządów mowy przez 60 uczniów uczestniczących w zajęciach logopedycznych;

• nauczenie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, współpracy i komunikacji w grupie rówieśniczej, rozładowywania napięcia i wyciszania negatywnych emocji powstałych na skutek niepowodzeń szkolnych i społecznych, wyzwolenie potencjalnych możliwości i zainteresowań tłumionych przez niepowodzenia szkolne, odzyskanie wiary we własne siły motywacji do nauki, nabycie umiejętności orientacji przestrzennej przez 85 uczniów uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych.

Rezultaty projektu:

Rezultatem realizacji projektu było:

• zrealizowanie przez 8 szkół podstawowych i 4 gimnazja z terenu miasta programów rozwojowych w ramach projektu,

• poprawa funkcjonowania wspomaganej grupy w zespołach uczniowskich,

• podniesienie motywacji do nauki,

• wzmocnienie wiary w pokonanie trudności edukacyjnych,

• nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,

• zmniejszenie poczucia zagrożenia i lęku przed popełnianiem błędów,

• uzupełnienie wiedzy z danego zakresu, a w efekcie podwyższenie ocen,

• wyposażenie uczniów w umiejętności związane z asertywnością

14. To lubię rozwijanie umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów z Gminy Starachowice

logo śbrr

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„ To lubię – rozwijanie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów z Gminy Starachowice”

Gmina Starachowice zakończyła 31.07.2011 r. realizację projektu pod nazwą „To lubię – rozwijanie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów z Gminy Starachowice”. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Uczniowie 8 szkół podstawowych i 4 gimnazjów dla których Gmina Starachowice jest organem prowadzącym  uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii i przyrody.Gmina otrzymała na ten cel 333.748,49 zł tj. 100 % kosztów realizacji projektu. 

W dwóch edycjach zajęć wzięło udział 755 uczniów. Adresatami projektu byli uczniowie wykazujący uzdolnienia w kierunku przedmiotów ścisłych. Udział w zajęciach pozwolił im rozwijać kompetencje uznane przez Unię Europejską za kluczowe – tj. kompetencje matematyczne i informatyczne, które pomogą im lepiej sobie radzić w nowej rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Długofalowym celem projektu było zwiększenie szans młodzieży na kształcenie na kierunkach technicznych. Na rynku pracy potrzeba specjalistów o takim wykształceniu.

Wśród celów szczegółowych można wymienić poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach, doskonalenie umiejętności korzystania z komputerów w nauce przedmiotów nieinformatycznych, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, wyrabianie samodzielności, systematyczności i pracowitości. Projekt był cennym wsparciem dla uczniów ambitnych, których nie zadowalała wiedza zdobyta w czasie obowiązkowych lekcji, gdzie nauczyciel nie może poświęcić więcej czasu na pracę z uczniem zdolnym. Liczebność grup – ok. 12 osób pozwoliła na indywidualne podejście do każdego ucznia. Duża część zajęć odbywała się w pracowniach komputerowych z wykorzystaniem programów multimedialnych.

W ramach projektu zakupiono 4 tablice interaktywne wraz z projektorami multimedialnymi, które otrzymały szkoły nie posiadające tego typu sprzętu. Uczniowie otrzymali niezbędne podręczniki, zbiory zadań oraz materiały piśmienne. Zajęcia prowadzili nauczyciele starachowickich szkół posiadający poza wykształceniem kierunkowym dużą wiedzę informatyczną popartą ukończeniem kursów i studiów podyplomowych w tym zakresie. Zajęcia spotkały się z bardzo dobrym odbiorem uczniów, ich rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Uczniowie dali temu wyraz m.in. w ankietach wypełnianych na zakończenie każdej edycji zajęć. Testy kompetencyjne przeprowadzone na rozpoczęcie i na zakończenie zajęć potwierdziły wzrost wiedzy uczniów. Świadczy to o skuteczności podejmowanych działań, a także jest dowodem, że projekt był odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby środowiska lokalnego. Zwieńczeniem pracy uczniów i nauczycieli w ramach projektu był udział 157 gimnazjalistów wraz z opiekunami w wycieczce do Krakowa. W Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego z ogromnym zainteresowaniem zwiedzili interaktywną wystawę „Świat Zmysłów”, gdzie mogli samodzielnie wykonywać doświadczenia i eksperymenty odkrywające tajniki funkcjonowania narządów zmysłów. Przy okazji podziwiali zabytki Krakowa – Sukiennice, Barbakan, Wawel. Realizacja projektu „To lubię – rozwijanie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów z Gminy Starachowice” jest przykładem wykorzystania przez Gminę Starachowice możliwości jakie stwarza Program Operacyjny Kapitał Ludzki na wsparcie systemu edukacji szkolnej i praktycznej realizacji hasła „Człowiek – najlepsza inwestycja”. Bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w takim zakresie. To także jedna z wielu inicjatyw władz miasta mających na celu podniesienie jakości nauczania w naszych szkołach. Uczniowie gimnazjum na wystawie w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

15. Poprawa jakości pracy szkół poprzez wzrost kompetencji kadry oświatowej

logo śbrr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na lata 2007 – 2013

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 211 128,00 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 31 669,20 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 179 458,80 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Okres realizacji: 01.07.2010 – 30.06.2011

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

Opis projektu:

W ramach projektu zrealizowano 5 zadań, które posłużą osiągnięciu zaplanowanych celów:

Zadanie 1 – Zarządzanie projektem. Zadanie to realizowane  przez powołany przez Prezydenta Miasta Zespół Zarządzający. W jego ramach prowadzone były działania promocyjne oraz rekrutacja uczestników. Działania te prowadzone były głównie w szkołach poprzez:

• plakaty reklamowe informujące o projekcie,

• ulotki informacyjne promujące program i informujące o korzyściach z udziału w nim, adresowane do potencjalnych uczestników,

• prasowe artykuły informacyjne,

• oznaczenie logotypem EFS pomieszczeń, w których odbywały się zajęcia oraz zakupionego sprzętu. Główną rolę w procesie rekrutacji odgrywały szkoły w których zatrudnieni są nauczyciele uczestniczący w projekcie.

Zadanie 2 – Kurs doskonalący „Edukator multimedialny” dla 36 nauczycieli. Wymiar zajęć 110 godzin.

Zadanie 3 – Kurs doskonalący „Metodyka nauczania informatyki w kształceniu zintegrowanym” dla 36 nauczycieli. Wymiar zajęć 40 godzin.

Zadanie 4 – Kurs doskonalący „Szkolne doradztwo zawodowe” dla 15 nauczycieli. Wymiar zajęć 40 godzin.

Zadanie 5 – Kurs doskonalący „Zarządzanie oświatą” dla 20 uczestników. Wymiar zajęć 40 godzin

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu było dostosowanie kwalifikacji nauczycieli i kadr administracji oświaty do wymogów nowoczesnej szkoły do końca czerwca 2011 r.

• Celem kursu „Edukator multimedialny” jest wsparcie nauczycieli nie uczących informatyki w efektywnym wykorzystaniu technologii informatycznych w swojej pracy

• Celem kursu „Metodyka nauczania informatyki w kształceniu zintegrowanym” jest przygotowanie nauczycieli do przekazywania treści informatycznych podczas zajęć w klasach I – III

• Szkolenie „Szkolne doradztwo zawodowe” adresowane było głównie do nauczycieli gimnazjów i ma na celu przygotowanie ich do realizacji zadań szkolnego doradcy zawodowego.

• Celem szkolenia „Zarządzanie oświatą” było podniesienie wiedzy i jej aktualizacja w zakresie zarządzania oświatą m.in. w kontekście dokonanych zmian prawa oświatowego.

Rezultaty projektu:

Założono osiągniecie rezultatów zarówno twardych jak i miękkich.

Rezultaty twarde:

• Uczestnictwo w krótkich formach doskonalenia zawodowego łącznie 107 osób (7 mężczyzn i 100 kobiet)

• Podniesienie kwalifikacji przez minimum 90% uczestników projektu

Rezultaty miękkie:

• Wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych

• Zwiększenie wiary we własne siły i umiejętności

• Podniesienie wiedzy z zakresu zapobiegania dyskryminacji i równości płci.

Autor: Elżbieta Gralec
elzbieta.gralec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję