BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Perspektywa unijna

new piktochart 17271337 

 fundusze info 2016 copy

 

W trakcie realizacji:

1. Starachowice OD nowa - Modelowa Rewitalizacja Miast.

stopka ue

Informacje o projekcie:

Wartość całkowita projektu: 2 805 380,00 PLN.
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 2 805 380,00 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice: 320 000,00 PLN.
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 485 380,00 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.
Konkurs: Modelowa Rewitalizacja Miast
Okres realizacji: 01.05.2016 r. – 31.12.2018r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Opis projektu:

Starachowice jako jedyne miasto w województwie świętokrzyskim realizuje projekt w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”, który ma na celu wsparcie miast w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań. Pierwszym krokiem jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, który wskaże kierunki, możliwości i perspektywy zmian. Na tym dokumencie będzie opierał się cały proces rewitalizacji
miasta i zostaną tam ujęte m.in. przedsięwzięcia rewitalizacyjne, na które następnie miasto będzie mogło starać się o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną ponadto kompleksowe konsultacje społeczne zarówno przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak i Gminnego Programu Rewitalizacji. Ponadto projekt przewiduje szereg innych działań o charakterze społecznym w tym m.in.:
a) Opracowanie metodologii i koncepcji prowadzenia konsultacji społecznych w Starachowicach.
b) Opracowanie schematu działania i programu świetlicy środowiskowej oraz jej wsparcie poprzez zaangażowanie animatora społecznego, coacha oraz pedagoga.
c) Szkolenia z przeprowadzania konsultacji społecznych.
d) Wspieranie społeczności lokalnych poprzez organizację mikrograntów, gdzie mieszkańcy zdecydują, jakie działania powinny zostać sfinansowane dla zagospodarowania swojego najbliższego otoczenia.
e) Opracowanie koncepcji działania miejsca do współdziałania, integracji i wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i mieszkańców.

Działaniami wspierającymi obszar społeczny rewitalizacji są działania w sferze technicznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej. Dlatego w ramach projektu przygotowane zostaną m.in.: dokumentacje techniczne, ekspertyzy, audyty, koncepcje czy projekty budowlane.
Proces rewitalizacji w Starachowicach będzie odbywał się na obszarach wyznaczonych w dokumencie Delimitacja Obszarów Rewitalizacji w Gminie Starachowice, czyli Dolne Wzgórze, Majówka, Stadion, Wierzbnik, Lubianka, Pasternik oraz Park.

Więcej informacji: www.rewitalizacja.starachowice.eu

logotyp projekt

2. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach.

efrr stopka

Informacje o projekcie:

Wartość całkowita projektu: 3 586 304,73 PLN.

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 2 740 760,00 PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice (w. kwalifikowalne): 1 960 211,82 (40,67%).

Wkład własny Gminy Starachowice (w. niekwalifikowalne) : 845 544,73 PLN.

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 626 092,91 PLN (59,33%).

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Priorytet: IV Dziedzictwo naturalne i kulturowe.

Działanie: 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo.

Okres realizacji: 01.02.2016 r. – 30.09.2019r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

 

Opis projektu:

Zakres projektu został określony na podstawie dokumentacji konkursowej i obejmuje:

1. Nadanie nowych walorów funkcjonalno - użytkowych poprzez podział na strefy aktywności.
2. Wprowadzenie nowej, przystosowanej do potrzeb infrastruktury oraz przemyślanej, atrakcyjnej małej architektury (ławeczki, pergole, altanki, taras widokowy, rzeźba S. Żeromskiego itp.)
3. Wykreowanie ciekawego układu kompozycyjnego podkreślającego osie, ciągi piesze oraz miejsca widokowe.
4. Odbudowę ciągów pieszych i ścieżki edukacyjnej.
5. Stworzenie dobrze funkcjonującego układu komunikacyjnego. Odnowę alejek z oświetleniem i montaż monitoringu.
6. Wydzielenie miejsc pod małą gastronomię.
7. Budowę 2 toalet.
8. Wprowadzenie nowej, urozmaiconej szaty roślinnej.
9. Utworzenie oczek wodnych z wykorzystaniem wód opadowych oraz istniejących źródeł.
10. Wykorzystanie naturalnych walorów: bogatego drzewostanu oraz urozmaiconego ukształtowania terenu.
11. Wprowadzenie czytelnego układu kompozycyjnego, w którego skład wejdzie 9 roślinnych obszarów tematycznych, podkreślających atrakcyjność parku:
- "Rodzime drzewa liściaste Polski",
- "Rodzime krzewy liściaste Polski",
- “Ogród Czterech Pór Roku” podkreślający rośliny sezonowe (festiwal kwiatów),
- “Rodzime drzewa i krzewy iglaste Polski”,
- "Rośliny wrzosowate",
- “Bór sosnowy”,
- "Kolekcja różaneczników",
- "Ogrody wodne z roślinnością wodną",
- Strefa „Park leśny”.

W projekcie założono wprowadzenie cyklu imprez ekologicznych oraz corocznego „Festiwalu kwiatów” połączonego z kiermaszem ogrodniczym. Celem projektu jest stworzenie z Parku miejsca atrakcyjnego, przeznaczonego do spędzania wolnego czasu podziwiając przyrodę, miejsca wypoczynku i spotkań mieszkańców i odwiedzających nasze miasto. Warto podkreślić, iż Park Miejski w Starachowicach jest jednym z nielicznych parków o charakterze leśnym, który zachował się w centrum miasta.

 

3. Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej

logo efs

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Możesz Więcej.


Informacje dotyczące projektu:


Wartość całkowita projektu: 1 138 986,24 PLN.
Wartość dofinansowania: 1 053 582,32 PLN.
Wkład własny niepieniężny Gminy Starachowice: 52 267,20 PLN.
Wartość dofinansowania dla Gminy Starachowice: 106 160,00 PLN
Wkład własny Fundacji Możesz Więcej: 33 136,72 PLN.
Wartość dofinansowania dla Fundacji Możesz Więcej: 947 422,32 PLN.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Priorytet: IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.
Działanie:9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.
Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Okres realizacji: 01.02.2017 r. – 31.12.2018 r.
Beneficjent projektu: Fundacja Możesz Więcej
Partner: Gmina Starachowice


Celem główny projektu: rewitalizacja społeczna, poprzez kompleksowe wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, osobiste, rodzinne czy społeczne dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci.


Opis projektu:


W ramach projektu powstanie Centrum Interwencji Kryzysowej, które oferować będzie:
1. Poradnictwo specjalistyczne, na podstawie którego opracowywane zostaną Indywidualne Programy Pomocy Rodzinie – prawne, socjoterapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz terapie uzależnień.
2. Grupy wsparcia – Trening asertywnych zachowań abstynenckich; Warsztaty Rozwoju Osobistego; Autodiagnoza i motywacja do zmian; Nawroty choroby alkoholowej.
3. Działania profilaktyczne w szkołach – Dzieciakom i młodzieży zaoferujemy profilaktykę
z zakresu: Technik radzenia sobie ze stresem, Podnoszenia własnej wartości, Treningu twórczego myślenia, Warsztatów asertywności, Treningu zastępowania agresji
4. Całodobowe punkty zaufania – telefoniczne oraz czat online – prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta ds. uzależnień – ustalone zostaną dyżury, w których dani specjaliści odpowiadać będą na telefony i będą w kontakcie z internautami.

Ponadto, powstanie placówka wsparcia dziennego, która będzie jednostką wspierania rodziny w zakresie pomocy i wychowania dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oferującą zajęcia dodatkowe, zajęcia sportowo- rekreacyjne i kulturalno – rozrywkowe dla dzieci i młodzieży.


Ze wsparcia Centrum skorzysta minimum pół tysiąca osób. Z tego połowę będą stanowiły dzieci i młodzież!

4. Starachowice – Miasto dla młodzieży

 

logo erasmus

 

Informacje dotyczące projektu:


Wartość całkowita projektu: 14076,00 EUR

Wkład własny Gminy Starachowice: 0 EUR

Wartość dofinansowania: 14076,00 EUR

Źródło dofinansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program: Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Termin realizacji: 2017-2018

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

Opis projektu:


Głównym celem projektu „Starachowice - Miasto dla młodzieży” jest stworzenie Strategii na rzecz młodzieży, która będzie opracowywana przez starachowicką młodzież na czele z Młodzieżową Radą Miasta, ze wsparciem merytorycznym ekspertów, polityków, decydentów oraz innych osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową. Strategia ma być odpowiedzią na problemy, z którymi zmaga się większość miast w Polsce, takie jak: wysokie bezrobocie wśród młodzieży, odpływ młodych ludzi do większych miast czy niewystarczająca oferta dla młodych.

Na podstawie rekomendacji i diagnoz wskazanych w dokumentach strategicznych takich jak: „Plan prac UE na rzecz młodzieży na lata 2016-2018”, „Strategia Europa 2020”, Program Komisji Europejskiej „Mobilna młodzież” oraz „Strategia UE na rzecz młodzieży”, zostały wybrane 4 obszary tematyczne w obrębie których starachowicka młodzież, wraz z ekspertami, będzie pracowała tworząc Strategię:

 1. Starachowice dla Aktywnych,
 2. Pierwsza praca w Starachowicach,
 3. Starachowice - miasto przyjazne dla młodych,
 4. Nowoczesne Starachowice.


Ponadto na potrzeby stworzenia Strategii, zostanie przeprowadzona kompleksowa diagnoza potrzeb i sytuacji młodzieży w Starachowicach. Wśród młodzieży, ale także przedsiębiorców, przeprowadzone zostaną ankiety, które będą zawierały m.in. pytania o zaangażowanie społeczne, potrzeby młodzieży w mieście, zainteresowania, problemy, plany na przyszłość, jakość życia, wolny czas, itp. Pytania dla przedsiębiorców natomiast będą dotyczyły m.in. pożądanych przez nich kwalifikacji pracownika, planów rozwoju firmy, itp. W projekcie przewidziane są ponadto warsztaty dla młodzieży, spotkania dyskusyjne i konferencja podsumowująca. Projekt ma także na celu zwiększenie aktywności społecznej młodzieży, podniesienie przez młodych ludzi kompetencji potrzebnych na obecnym rynku pracy oraz promocję i rozpowszechnianie edukacji pozaformalnej.

5. Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie.

 logo rpo

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 37 164 958,41PLN.

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 33 270 585,62 PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice (w. kwalifikowalne): 10 194 107,43 PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice (w. niekwalifikowalne): 3 894 372,79 PLN.

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 19 998 949,02 PLN.

Budżet państwa: 3 077 529,17 PLN.

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Priorytet: VI Rozwój miast.

Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Okres realizacji: 02.04.2018-29.09.2023 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, fizycznego i przestrzennego miasta Starachowice, poprzez rewitalizację obszaru zdegradowanego. Cele szczegółowe obejmują:

poprawa warunków życia i zamieszkania w Starachowicach,
rozwój oferty rekreacyjno-wypoczynkowej,
wzbogacenie oferty kulturalnej,
poprawa ładu przestrzennego i stanu technicznego infrastruktury,
poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta,
zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i współpracy międzysektorowej,
podniesienie potencjału turystycznego miasta,
zmniejszenie nasilenia negatywnych zjawisk społecznych na obszarze zdegradowanym,
poprawa dostosowania infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
wsparcie integracji społecznej mieszkańców i identyfikacji z regionem.
Zaplanowanie w projekcie roboty budowlane obejmują 7 zadań, które wynikają bezpośrednio
z planu działań zawartego w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 i przyczynią się do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego wskazanego do rewitalizacji. Zaplanowane przedsięwzięcia są ze sobą ściśle powiązane i w pełni komplementarne do planowanych działań i projektów społecznych na obszarze rewitalizacji.

Projekt pozwoli na zrealizowanie następujących zadań:

1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka.
2. Nadanie nowych funkcji północnej linii brzegowej Zalewu Pasternik kluczem do przeprowadzenia modelowej rewitalizacji miasta.
3. Nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej Starachowic Dolnych: remont placu dworca, Woonerf na ul. Radomskiej-etap I.
4. Modernizacja Starachowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia-etap I.
5. Przebudowa obiektów mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej szansą na rewitalizację Osiedla Wzgórze- etap I
6. Zagospodarowanie Parku Miejskiego - etap II
7. Wzmocnienie rozwoju społeczno - gospodarczego Starachowic poprzez przebudowę i adaptację budynku Pałacyku wraz z otoczeniem.

6. Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieloni miejskiej w Starachowicach.

 pois2014 2020 kol

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 4 731 600,00 PLN.

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 4 731 600,00 PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice: 709 740,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 4 021 860,00 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Termin realizacji: 2018 rok

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

 

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie 5 obszarów zieleni zdegradowanej o pow.7,52 ha w tym:

Obszar 1 (3,31ha)- położony pomiędzy osiedlem Wierzbowa a os. Trzech Krzyży o zróżnicowanym ukształtowaniu, głównie skarpy o znacznych spadkach, teren przyuliczny. Na obszarze: schody terenowe, w części płn.ścieżki piesze naturalnie utworzone przez użytkowników. Obszar w znacznym stopniu pokryty darnią (ok.90%), z grupami drzew i krzewów w postaci chaotycznych układów oraz samosiewów. Brak elementów zagospodarowania terenu wyznaczonych ciągów pieszych, obiektów infrastruktury rekreacyjnej, kompozycji zieleni. Teren o wysokim potencjale przyrodniczo-ekologicznym oraz społeczno-rekreacyjnym. Planuje się: usunięcie gat. inwazyjnych, a w ich miejsce wprowadzenie gatunków rodzimych, utworzenie szpalerów drzew i wielopiętrowych nasadzeń zieleni osłonowej–izolacyjnej z funkcją umacniającą skarpy. Będą one sprzyjać tworzeniu dogodnych warunków dla rozwoju ekosystemów ptaków, owadów i drobnych ssaków gatunków rodzimych. Na obszarze wprowadzone będą rozwiązania korzystne dla ochrony przyrody: domki dla owadów i jeży oraz budki lęgowe dla ptaków. Utworzona zostanie łąka kwietna, która będzie stanowić wielogatunkowych mieszanką traw i bylin – będą to głównie gat. rodzime.

Obszar 2 (1,33h)-teren na os. Majówka, położony w płn. części miasta, wzdłuż Al. Armii Krajowej, Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów stanowi zieleń przyuliczną. Utworzone zostaną tereny zieleni przyulicznej o charakterze wielopiętrowych nasadzeń gatunków rodzimych liściastych w odmianach ozdobnych, polecanych do stosowania w pasie drogowym, a także zieleń rekreacyjna. Zostaną usunięte rośliny należące do inwazyjnych gatunków obcych. Zachowane zostaną licznie występujące drzewa o znacznych rozmiarach, w tym dąb szypułkowy - pomnik przyrody (Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 87/2000 z dn. 25 maja 2000 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody). Na terenie przewidziano tworzenie wielopiętrowych i wielogatunkowych założeń zieleni (drzew, krzewów, bylin), opartych w większości na gatunkach rodzimych tworzących atrakcyjne warunki dla tworzenia i rozwoju siedlisk dla ptaków, owadów oraz drobnych ssaków. Tworzenie zieleni wielopiętrowej przyczyni się do ograniczenia szkodliwego oddziaływania hałasu oraz spalin na stan i jakość życia mieszkańców. Na obszarze tym powstanie łąka kwietna, która stanowi rozwiązanie korzystne dla ochrony przyrody gdyż stanowi część niewykaszaną i przyczynia się do tworzenia siedlisk zbliżonych do ekosystemów dzikich, nie zmienionych działalnością człowieka. Będzie ona stanowić wielogatunkową mieszankę traw i bylin – będą to głównie gatunki rodzime.

Obszar 3 (0,57 ha)- teren przy ul. Iłżeckiej nasadzona zostanie zieleń przyuliczna, osłonowa oraz umacniająca skarpy. Zostaną usunięte gatunki inwazyjne, a w ich miejscu zostaną wprowadzone gatunki rodzime, co przyczyniać się będzie do ograniczenia występowania roślin inwazyjnych gatunków obcych. Na terenie znajdują się drzewa o znacznych rozmiarach, które zostaną zachowane – realizacja projektu wpływa na ochronę istniejących walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Wzdłuż ulicy zaplanowano do nasadzeń zieleń osłonową, która będzie tworzyć wielopiętrowe i wielogatunkowe założenia zieleni - głównie gatunki rodzime .Wprowadzone zostaną rozwiązania korzystne dla ochrony przyrody poprzez przeznaczenie części terenu pod łąki kwietne, ograniczając tym samym powierzchnie trawników strzyżonych. Dobór łąki kwietnej zapewni wielogatunkową i wielobarwność założeń zieleni, stwarzając dogodne warunki dla rozwoju ekosystemów łąkowych.

Obszar 4 (1,16ha)- teren w otoczeniu SCK, wzdłuż ul. Radomskiej i ul. 1 Maja, położony na skarpie, porośnięty drzewostanem o dużym zagęszczeniu, z okazami drzew rodzimych liściastych o znacznych rozmiarach. Teren przystosowany dla potrzeb pobliskich osiedli i osób odwiedzających SCK przy jednoczesnym zachowaniu walorów krajobrazu i przeciwdziałaniu jego dalszemu zubożeniu i degradacji. Planuje się: usunięcie roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych, a w ich miejsce posadzenie nowych odmian drzew i krzewów rodzimych polecanych do obsadzania skarp. Dzięki wykorzystaniu gatunków rodzimych utworzone będą wielobarwne i wielogatunkowe założenia zieleni tworzące dogodne warunki do tworzenia i rozwoju siedlisk zwierząt. Efekt ten potęgować będzie ustawienie domków dla owadów i jeży oraz budek lęgowych dla ptaków. Zasianie łąki kwietnej oraz stworzenia kompozycji krzewów i rabat bylinowych z gatunków roślin miododajnych będzie rozwiązaniem korzystnym dla ochrony przyrody.

Obszar 5 (1,16ha) - teren w centralnej części miasta, pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. S. Staszica a ul. Kopalnianą utworzony zostanie teren zieleni urządzonej o charakterze parkowym przy jednoczesnej maksymalnej ochronie walorów krajobrazowych związanych z istniejącym pomnikiem przyrody–odsłonięcie geologiczne. Planuje się usunięcie roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych, a w ich miejsce nasadzenie zieleni gatunków rodzimych liściastych, w tym krzewów i drzew umacniających nasypy. Niemniej jednak na obszarze zostaną zachowane drzewa o cennych rozmiarach, w tym dąb szypułkowy. Rodzime gatunki roślin będą tworzyć wielobarwne i wielogatunkowe ekosystemy w znaczący sposób podnosząc bioróżnorodność. W projekcie przewidziano także rozwiązania korzystne dla ochrony przyrody – zasianie łąki kwietnej złożonej z wielu gatunków kwiatów miododajnych.

Największe korzyści z realizacji projektu będzie czerpać środowisko naturalne – świat flory i fauny. Zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz stworzenie atrakcyjnych warunków do bytowania oraz rozmnażania się zwierząt i roślin wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności i liczebności poszczególnych gatunków. Ponadto dzięki zwiększeniu powierzchni terenów zielonych, ich odnowieniu oraz uporządkowaniu – staną się one atrakcyjną przestrzenią umożliwiającą spędzanie wolnego czasu mieszkańcom Miasta Starachowice. Korzyści z realizacji projektu będą czerpać także turyści indywidualni, w tym przede wszystkim rodziny z dziećmi odwiedzające miasto i gminę. Wielogatunkowe i wielopiętrowe formy zieleni sprzyjające zwiększeniu liczebności drobnych ssaków, ptaków oraz owadów zasiedlających obszary objęte projektem, stanowić będą cenne miejsce obserwacji świata flory i fauny, zarówno dla miłośników obcowania z naturą, jak i również rodzin z dziećmi oraz młodzieży szkolnej – bez konieczności opuszczania obszaru miasta. Oprócz tego projekt pozwoli na zachowanie i wyeksponowanie zróżnicowanego ukształtowania terenu miasta, co zwiększy jego atrakcyjność. Wykonanie małej infrastruktury w postaci ławek umożliwi wypoczynek mieszkańcom, a także turystom odwiedzającym miasto. Ponadto z powstałej infrastruktury korzystać będą mogli także mieszkańcy gmin ościennych. Zwiększenie powierzchni terenów zielonych przyciągnie również amatorów zdrowego i aktywnego trybu życia – biegaczy, spacerowiczów, osoby uprawiające nordic walking itp. Zadbanie o tereny zielone w różnych miejscach na terenie miasta wpłynie pozytywnie na walory przestrzeni publicznej, zwiększając jej atrakcyjność w oczach potencjalnych przyszłych mieszkańców.

 

 

Projekty na liście rezerwowej:

1. Modernizacja Starachowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

efrr stopka

Informacje o projekcie:

Wartość całkowita projektu: 7 470 049,93 PLN.
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 7 470 049,93 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice (w. kwalifikowalne): 1 494 009,99 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice (w. niekwalifikowalne): 0,00 PLN.
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 5 976 039,94 PLN.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –
2020.
Priorytet: IV Dziedzictwo naturalne i kulturowe.
Działanie: 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Okres realizacji: 08.02.2016 r. – 31.01.2018r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

 

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje generalny remont budynku uwzględniający:

1. Instalację klimatyzacji.
2. Wymianę drzwi w tym na akustyczne w wymaganych miejscach.
3. Wymianę instalacji hydraulicznej, kompleksowe remonty toalet i zapleczy gastronomicznych.
4. Instalację windy dla osób niepełnosprawnych.
5. Kompleksową wymianę parkietów i posadzek.
6. Kompleksową wymianę oświetlenia na energooszczędne LED.
7. Odbudowę ciągów komunikacyjnych.
8. Instalacje cyfrowe i internetowe.

W ramach projektu planowane jest również zagospodarowanie otoczenia centrum, odnowienie ogródka z fontanną oraz wydzielenie miejsc parkingowych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu, upowszechnienie i rozwój działalności kulturalnej prowadzonej przez Starachowickie Centrum Kultury. Projekt przyczyni się do polepszenia warunków funkcjonowania centrum co przełoży się na wzrost liczby użytkowników obiektu.

 

Projekty, które przeszły ocenę formalną:

1. Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu. Budowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Starachowice - w trakcie oceny merytorycznej.

efrr stopka

Informacje o projekcie:

Wartość całkowita projektu: 524 911,25 PLN.
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 524 911,25 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice (w. kwalifikowalne): 52 491,13 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice (w. niekwalifikowalne) : 0,00 PLN.
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 472 420,12 PLN.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –
2020.
Priorytet: VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.
Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz
kształcenia podstawowego , gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.
Poddziałanie: 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.
Okres realizacji: 01.08.2016 r. – 31.07.2017r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

 

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji. kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 514 uczniów klas IV-VI (221 K, 293 M) w 6-u szkołach podstawowych oraz wzrost kompetencji zawodowych 35 (30K,5M) nauczycieli w Gminie Starachowice w roku szkolnym 2016/2017.

Grupa docelowa: uczniowie kl. IV–VI (w tym z niepełnosprawnościami 38 (18K,20M)) 525 osób (226K,229M) oraz 35 (30K,5M) nauczycieli.

Zakres działań:

Typ operacji nr 1: „Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy" w zakresie punktów: a, b, c poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych., rozwijających, kółek zainteresowań,
Typ operacji nr 2:Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, dokształcenie nauczycieli, utworzenie pracowni międzyszkolnej. Wyjazd edukacyjny uczniów i nauczycieli do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Wskaźniki Produktu: -liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 35 (30K,5M) -liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji .kluczowych w programie – 525 (226K,299M) -liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 6 -liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 6. Wskaźniki rezultatu: -liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 514 (221K,293M) - liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 35(30K,5M) - liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 6 -liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 6.

 

2. Szkoła kluczowych kompetencji. Budowanie kompetencji kluczowych uczniów w Gimnazjach w Gminie Starachowice - w trakcie oceny merytorycznej.

efrr stopka

Informacje o projekcie:

Wartość całkowita projektu: 385 445,00 PLN.
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 385 445,00PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice (w. kwalifikowalne): 38 544,50 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice (w. niekwalifikowalne) : 0,00 PLN.
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 346 900,50 PLN.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Priorytet: VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.
Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego , gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.
Poddziałanie: 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych:
Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.07.2017r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

Opis projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 443 uczniów klas I – III (204DZ, 239CH) w 4 GM (Gim. 1, 2, 3, 4) w Gminie Starachowice w roku szkolnym 2016/2017 oraz wzrost kompetencji zawodowych 10 nauczycieli (10 K). W ramach projektu szkoły zostaną doposażone oraz będą wykorzystywały sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne.
Zakres działań obejmuje:
-Typ operacji nr 1 w zakresie punktów a, b, c (Gim. 1, 2, 3, 4), poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, rozwijających, kółek zainteresowań, zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych.
-Typ operacji nr 2 (Gim. 1, 2), prowadzenie zajęć opartych na wykonywaniu doświadczeń, obserwacji, eksperymentów, doszkolenia nauczycieli, utworzenie pracowni międzyszkolnej (GM1)
-Typ operacji nr 3 (Gim. 1, 2, 4), realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
-Typ operacji nr 4 (Gim.1, 2,3, 4), poprzez: rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego. Utworzenie SPInKa w Gim. nr 3 i 4 dostępnego dla uczniów.

Ważnym aspektem projektu odnoszącym się do wszystkich typów operacji będzie wyjazd ucz. i naucz. do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu mający na celu rozwój kompetencji: matematyczno - przyrodniczych, naukowo – technicznych., informatycznych., umiejętności uczenia się i pracy w grupie. Powyższe działania ukierunkowane są na wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia w woj. świętokrzyskim oraz przygotowanie uczniów pod kątem kompetencji
niezbędnych na rynku pracy.

Przewidywane wskaźniki projektu:

Wskaźniki produktu:
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych w programie: 443 (204 dz.i 239 chł.)
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 10 (10 K i 0 M)
- Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie - 4
- Liczba szkół wyposażonych w sprzęt TIK - 4
Wskaźniki rezultatu:
- Liczba uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 434 (200dz i 234chł)
- Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych
- Liczba szkół wykorzystujących w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 4
- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 10 (10 k i 0M)

 

Projekty złożone:

1. Europa bez Unii Europejskiej - czy to możliwe? - wniosek po ocenie. Projekt nie uzyskał dofinasowania.

logo erasmus

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 7550,00 EUR

Wkład własny Gminy Starachowice: 0 EUR

Wartość dofinansowania: 7550,00 EUR

Źródło dofinansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program: Erasmus+

Termin realizacji: 2017 rok

Organizacja partnerska: Creativity Works Preston

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest przypomnienie młodym ludziom całego rysu historycznego tworzenia Unii Europejskiej, z jakich wartości wyrosła, jakie są jej cele i najważniejsze idee. W wymianie weźmie udział 10 uczestników z Polski oraz 10 z Wielkiej Brytanii, w przedziale wiekowym od 15-19 lat. Podczas 5 dni wymiany młodzież będzie dyskutować, debatować i odbywać szereg spotkań z mieszkańcami, rówieśnikami jak i z przedstawicielami władz lokalnych. Dzięki projektowi młodzież przyczyni się do ożywienia i włączenia społecznego mieszkańców. Działania projektu to przede wszystkim wymiana informacji i doświadczeń miedzy uczestnikami na temat przeszłości i przyszłości Europy oraz zainicjowanie debaty z różnymi środowiskami społecznymi (młodzi, seniorzy, władze lokalne) w celu wymiany poglądów i doświadczeń na temat Europy. Projekt da młodym ludziom przestrzeń do dyskusji na temat przyszłości Europy, a także wymiany poglądów i spostrzeżeń dotyczących sytuacji młodych ludzi w 2 krajach europejskich. Projekt ma kształtować integracje europejską przezwyciężać bariery, uprzedzenia oraz zastępować je poczuciem solidarności i tolerancji europejskiej. Młodzież ma się nauczyć współpracy w grupie, komunikacji w języku obcym, a nade wszystko planowania i wspólnego działania w celu realizacji określonego celu. Projekt będzie szeroko oddziaływał na społeczności lokalne w Preston i Starachowicach, będzie inspiracją dla władz i młodych ludzi na rzecz podejmowania współpracy i dzielenia się pomysłami.

 

2. Poprawa dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy Starachowice - w trakcie oceny.

 

logo rpo

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 4 500 000,00 PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice: 1 679 812,50 PLN w tym 807 000,00 PLN dotacja z Ministerstwa Sportu.

Wartość dofinansowania: 2 820 187,50 PLN.

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Priorytet: VII Sprawne usługi publiczne.

Działanie: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Termin realizacji: 1.04.2016 r. – 31.12.2017 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

 

Opis projektu:

Główny cel projektu stanowi wsparcie infrastruktury edukacyjnej szkół w Gminie Starachowice,
z preferowanym wyposażeniem w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz modernizacja infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów.

Przedmiotem projektu jest wsparcie obiektów infrastruktury edukacji ogólnej szkół podstawowych: SP1, SP2, SP6, SP9, SP10, SP11, SP12, SP 13 oraz GM4.

Zadania projektu obejmują:

1. Modernizację wielofunkcyjnych boisk sportowych (SP10, GM4, w tym: dokumentacja techniczna, nadzór inwestorski, wykonanie).

2. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w szczególności matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych: SP1, SP2, SP6, SP10, SP11, SP12, SP13 w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem. różnych nowoczesnych technik i form przekazu.

3. Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury sportowej w szkołach, w tym:

- zakup sprzętu do gimnastyki korekcyjnej w ośmiu szkołach podstawowych,

- modernizacja sali gimnastycznej w SP6 i SP10

- rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP1, SP6, SP9 poprzez wykonanie bieżni wraz dokumentacja techniczną i nadzorem inwestorskim.

4. Modernizacja infrastruktury szkolnej w zakresie modernizacji i doposażenia stołówek szkolnych w SP 9, SP10, SP12, SP13 w ramach pełnionych funkcji opiekuńczo–wychowawczych szkół.

Inwestycje infrastrukturalne bazują na modernizacji i rozbudowie istniejącej infrastruktury oraz służą wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów. Działania podejmowane w projekcie uwzględniają tendencje demograficzne i wynikają z Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół i Przedszkoli w Gminie Starachowice na lata 2016-2023 i kompleksowo rozwiązują problem z zakresu infrastruktury i wyposażenia szkół. Proponowane działania są komplementarne z projektami EFS składanymi przez Gminę Starachowice.

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury edukacyjnej: 2546 osób.

3. Wzmocnienie sprawności fizycznej uczniów oraz rozszerzenie oferty sportowych zajęć dydaktycznych poprzez modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Gminy Starachowice - w trakcie oceny.

logo rpo

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 701 571,00 PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice: 1 350 785,50 PLN.

Wartość dofinansowania: 1 350 785,50 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Priorytet: VII Sprawne usługi publiczne.

Działanie: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Termin realizacji: 1.12.2016 r. – 31.12.2017 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest modernizacja istniejącego boiska sportowego o nawierzchni żużlowej i utworzenie w tym miejscu pełnowymiarowego (107x69m),wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z trawy nowej generacji (do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki, koszykówki). Powstała infrastruktura będzie służyła wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów starachowickich szkół.

W ramach projektu planuje się: aktualizację dokumentów w zakresie nawierzchni (trawa nowej generacji) oraz funkcji boiska (wielofunkcyjne), prace budowlane dotyczące modernizacji płyty boiska, oświetlenie, montaż ogrodzenia i piłkochwytów, wyposażenie do gry w piłkę nożną, ręczna, siatkówkę, koszykówkę, nadzór inwestorski.

4. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W STARACHOWICACH - ETAP III

logo rpo

 Wartość projektu całkowita: 15.232.777,10 PLN

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych: 15.207.701,10 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 2.306.231,16 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 12.926.545,94 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Priorytet 3: Efektywna i zielona energia

Działanie 3.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Okres realizacji: 01.06.2016- 28.09.2018

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice


OPIS PROJEKTU:


Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie „niskiej emisji” zanieczyszczeń i poprawa stanu środowiska naturalnego w Starachowicach w wyniku kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starachowicach, polegającej na m.in. na: ociepleniu elewacji budynków, fundamentów, podłóg, ociepleniu pokryć dachowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie obecnych, nieefektywnych źródeł ciepła, wymianie oświetlenia z uwzględnieniem budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych.


Projektem zostaną objęte następujące obiekty w Starachowicach:

 • Przedszkole Miejskie nr 2
 • Przedszkole Miejskie nr 11
 • Szkoła Podstawowa nr 9
 • Kompleks edukacyjny na os. Południe, w tym:
  - Przedszkole Miejskie nr 10
  - Szkoła Podstawowa nr 13
  - Hala Sportowa

Zaplanowane działania wynikają z przeprowadzonych audytów energetycznych.


Główne wskaźniki projektu:

- Liczba. zmodernizowanych energetycznie budynków -5 szt.

- Powierzchnia użytkowa budynków. poddanych termomodernizacji 18.960,80m2

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 5206,17GJ/rok

5. Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice.

 logo rpo

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 15 358 685,67 PLN
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 15 186 368,71 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 2 450 272,27 PLN
Wartość dofinansowania: 12 908 413,40 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet: VII Sprawne usługi publiczne
Działanie: 7.1 Rozwój e-społeczeństwa
Termin realizacji: 30.09.2017 – 30.12.2021 r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-usług oraz zwiększenie dostępu mieszkańców i instytucji z terenu Starachowic do cyfrowych usług publicznych. W ramach projektu przewidziane jest wdrożenie systemu e-usług oraz rozbudowa istniejących systemów dziedzinowych wraz z integracją z istniejącymi systemami dziedzinowymi, dostawa urządzeń sieci, sprzętu serwerowego, terminali oraz sprzętu i systemów VOIP. Dla zapewnienia wysokich standardów pracy serwera, planuje się budowę nowej serwerowni głównej oraz częściowe dostosowanie istniejącej serwerowni do roli serwerowni zapasowej. Elementem nowobudowanych e-usług będzie system Telefonii VOIP. Telefonia będzie istotnym kanałem komunikacyjnym w szczególności dla osób niepełnosprawnych (niewidzący, słabowidzący), który pozwala na implementację znacznie większej liczby usług, wykraczających poza typowe funkcjonalności głosowe i telefoniczne. System telefonii VOIP będzie w pełni zintegrowany z systemem e-usług co umożliwi dwustronną wymianę informacji zarówno w systemie telefonii jak i w systemie e-usług. Cały system będzie pracował w środowisku wirtualnym, co znacznie obniża koszty i wpływa na poziom dostępności usługi. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: wdrożenie systemu e-usług oraz rozbudowę istniejących systemów dziedzinowych w tym systemów oświatowych, integrację z istniejącymi systemami dziedzinowymi, dostawę urządzeń sieciowych do jednostek oraz Urzędu Miejskiego, dostawę sprzętu serwerowego, dostawę terminali dla jednostek organizacyjnych, modernizację systemu telefonii analogowej, budowę nowej serwerowni głównej, dostosowanie istniejącej serwerowni do roli serwerowni zapasowej.

6. Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice.

logo rpo

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 4 368 575,25 PLN
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 3 981 197,71 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 1 979 856,62 PLN
Wartość dofinansowania: 2 388 718,63 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet: III Efektywna i zielona energia
Działanie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Termin realizacji: 20.10.2017 – 31.12.2018 r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła na/w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice. Efektami wybudowania instalacji odnawialnych źródeł energii są: znaczne obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej i kosztów ogrzewania budynków oraz wody użytkowej, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO_2, w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej i cieplnej, uzyskanej z wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii, poprawę warunków życia mieszkańców, zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 792,09 ton równoważnika CO2. Przewidywana liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE to 83 sztuk ( w tym 15 szt. kolektorów solarnych, 68 szt. pomp ciepła) a jednostek wytwarzania energii elektrycznej to 155 sztuki. Produkcja energii cieplnej wynosi 715,59 MWh/rok, natomiast produkcja energii elektrycznej to 726,22 MWh/rok.

7. Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice

 logo rpo

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 7 553 184,00 PLN
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 7 553 184,00 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 1 132 977,60 PLN
Wartość dofinansowania: 6 420 206,40 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet: III Efektywna i zielona energia
Działanie: 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
Termin realizacji: 15.01.2018 – 31.03.2020 r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Opis projektu:
Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji systemu oświetlenia ulic, placów i terenów publicznych na terenie miasta Starachowice. System ma zostać wyposażony w najbardziej efektywne energetycznie źródło światła LED oraz oprawy HPS. Dla opraw zastosowane będą reduktory napięcia oraz sterowanie uliczne.
Projektem planuje się objąć 4 072 punktów świetlnych na terenie miasta w szczególności: wymianę wysięgników do opraw, przewodów zasilających oprawy, styczników i bezpieczników, montaż systemu sterowania i zarządzania oświetleniem oraz montaż kompensatorów mocy biernej.

8. Starachowice przyjazne środowisku - budowa ścieżek rowerowych.

 logo rpo

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 5 453 141,74 PLN
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 210 138,00 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 574 889,53 PLN
Wartość dofinansowania: 4 878 252,21 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet: III Efektywna i zielona energia
Działanie: 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
Termin realizacji: 01.10.2018 – 28.01.2021 r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Opis projektu:
Projekt zakłada budowę oraz wytyczenie 10,1 km ścieżek rowerowych na terenie miasta wraz z wprowadzeniem systemu roweru miejskiego. W skład systemu wchodzą: 11 stacji rowerowych wyposażonych w terminale pozwalające na rejestrację w systemie, wypożyczenie i zwrot roweru, dokonanie płatności zbliżeniowej kartą płatniczą, budowa obiektów Bike&Ride 2 szt.; montaż i zakup 165 szt. stojaków z elektrozamkami i wiat rowerowych, zakup 110 rowerów (w tym 90 szt. rowerów standardowych, 10 szt. rowerów famili.cargo oraz 10 szt. rowerów napędzanych silnikiem elektrycznym), oznakowanie poziome i pionowe.

9. Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego.

 logo rpo

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 35 396 309,15 PLN
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 32 308 418,97 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 7 934 153,03 PLN
Wartość dofinansowania: 27 462 156,12 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet: III Efektywna i zielona energia
Działanie: 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
Termin realizacji: 21.08.2017 – 31.10.2020 r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Opis projektu:
Projekt zakłada modernizację infrastruktury transportowej szeroko rozumianej. W zakresie projektu znajduje się:
- zakup taboru niskoemisyjnego EURO VI - 10 szt.,
- modernizację bazy MZK (warsztat, myjnia),
- utworzenie zintegrowanych centrów przesiadkowych (Starachowice Wschodnie i Zachodnie),
- modernizacja placów dworcowych (wraz z uporządkowaniem terenu, małą architekturą i oświetleniem),
- modernizacja wiat przystankowych - 30 szt.,
- modernizacja systemu informacji pasażerskiej,
- wprowadzenie systemu roweru miejskiego (stacje rowerowe, wiaty rowerowe, rowery),
- budowa ścieżek rowerowych - 2,11 km,
- budowa i przebudowa infrastruktury drogowej (nowa ul. Moniuszki, Pasaż Staffa, połączenie ul. Batalionów Chłopskich z ul. Szkolną) służąca transportowi publicznemu (nadanie priorytetu - skrócenie czasu przejazdu komunikacją miejską),
- budowa pętli przystankowej na Grobli.

 

Autor: Elżbieta Gralec
elzbieta.gralec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję