BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE

I. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach

Pracownik zajmujący się podatkiem od nieruchomości od osób prawnych:

Anna Pocheć (wymiar podatku)

tel. (41) 322 11 44

e-mail: anna.pochec@starachowice.eu

Anna Wróblewska (księgowość podatkowa, windykacja należności)

tel. (41) 322 11 55

e-mail: anna.wroblewska@starachowice.eu

II. STAWKI PODATKOWE:

Wysokość stawek podatku od nieruchomości:

- Uchwała Nr XIII/11/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok;

- Uchwała Nr XII/7/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok;

- Uchwała Nr XV/4/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok;

- Uchwała Nr XIII/10/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020  i 2021 rok;

- Uchwała Nr XI/8/2021 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok;

- Uchwała Nr XIII/5/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok;

- Uchwała Nr X/6/2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

III .WYMAGANE DOKUMENTY:

Deklaracja zgłoszenia opodatkowania albo korekty podatku - na formularzu wg wzoru DPN-1. (druk obowiązywał do 30 czerwca 2019 roku)

Do deklaracji należy załączyć wykaz współwłaścicieli, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz prawnych lub spółek nie posiadających osobowości prawnej - na formularzu wg wzoru WW-1. (druk obowoązywał do 30 czerwca 2019 roku)

Druki deklaracji obowiązujące od 1 lipca 2019 roku znajdziesz tutaj

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku
od nieruchomości wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Biuro Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.

VI. TERMINY PŁATNOŚCI:

Pierwsza rata podatku do 31 stycznia, kolejne raty do 15 -go każdego miesiąca.

Od 1.01.2016 r. w przypadku, gdy wysokość podatku nie przekracza kwoty 100 zł, podatnik zobowiązany jest wpłacić jednorazowo całość należnego podatku w terminie pierwszej raty.

Podatnicy mogą dokonywać wpłat z tytułu podatku od nieruchomości:

drogą elektroniczną – przez internet

- na indywidualny numer rachunku

- na ogólny rachunek dochodów Urzędu Miejskiego: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940

lub bezpłatnie (bez dodatkowych opłat i prowizji) we wszystkich placówkach Poczty Polskiej.

VII. OBJAŚNIENIA:

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowią:

- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,

- dla budowli związanych z działalnością gospodarczą – wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,

- dla gruntów – powierzchnia tych gruntów.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości.

Deklarację należy złożyć w terminie do 31 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podstawa prawna: art.3, art. 6 ust. 1 do 4, ust. 9 pkt 1, 2, ust.10 i 11 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.).

Autor: Anna Pocheć
anna.pochec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję