BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Podatek leśny - osoby prawne

Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel. centrala (41) 273-82-00, (41) 273-83-00

PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE

I. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach

Pracownik zajmujący się podatkiem rolnym od osób prawnych:

Urszula Kowalska-Dziura (wymiar podatku)

tel. (41) 273-83-42

e-mail: urszula.kowalska-dziura@starachowice.eu

Anna Wróblewska (księgowość podatkowa, windykacja należności)

tel. (41) 273-82-98

e-mail: anna.wroblewska@starachowice.eu

 

II. STAWKA PODATKU LEŚNEGO:

Stawka podatku leśnego w 2016 roku wynosi 42,19 zł za 1ha lasu.

Jest to równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy – od 1ha.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych to 50% stawki określonej wyżej.

Średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 191,77 zł za m3 (komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. - M. P. poz. 1028).

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

Deklaracja zgłoszenia opodatkowania albo korekta podatku na formularzu wg wzoru DPL-1

Do deklaracji należy dołączyć wykaz współwłaścicieli jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej - na formularzu wg wzoru WW-1

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Biuro Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.

VI. TERMIN PŁATNOŚCI PODATKU:

Obliczony w deklaracji podatek płatny w ratach do 15 -go każdego miesiąca.

Od 1.01.2016 r. w przypadku, gdy wysokość podatku nie przekracza kwoty 100 zł, podatnik zobowiązany jest wpłacić jednorazowo całość należnego podatku w terminie pierwszej raty.

Podatnicy mogą dokonywać wpłat z tytułu podatku leśnego:

1. bezpośrednio w Kasie Urzędu Miejskiego w Starachowicach

2. drogą elektroniczną – przez internet

- na indywidualny numer rachunku

- na ogólny rachunek dochodów Urzędu Miejskiego: 27 1020 2629 0000 9702 0362 0044

lub bezpłatnie (bez dodatkowych opłat i prowizji) w oddziałach Banku PKO BP w Starachowicach:

- Aleja Armii Krajowej 23 poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 17.00

- Radomska 48 poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 17.00

VII. OBJAŚNIENIA:

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów lub budynków.

Deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy sporządzoną na formularzu wg wzoru DPL-1 należy złożyć w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podstawa prawna: : art.5 ust.1 do 4 oraz art.6 ust.5 pkt1, 2 ustawy z dnia 30 października 2002r. O podatku leśnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2017r., poz. 1821, ze zm.).

Autor: Anna Pocheć
anna.pochec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję