BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Podatek leśny - osoby prawne

Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE

I. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach

Pracownik zajmujący się podatkiem leśnym od osób prawnych:

Anna Pocheć (wymiar podatku)

tel. (41) 322 11 44

anna.pochec@starachowice.eu

Anna Wróblewska (księgowość podatkowa, windykacja należności)

tel. (41) 322 11 55

e-mail: anna.wroblewska@starachowice.eu

 

II. STAWKA PODATKU LEŚNEGO:

Stawka podatku leśnego jest to równowartością pieniężną 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy – od 1ha.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych to 50% stawki określonej wyżej.

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

Deklaracja zgłoszenia opodatkowania albo korekta podatku na formularzu wg wzoru DPL-1 (druk deklaracji obowiązujący do 30 czerwca 2019 roku)

Do deklaracji należy dołączyć wykaz współwłaścicieli jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej - na formularzu wg wzoru WW-1 (druk obowiązujący do 30 czerwca 2019 roku)

Druki deklaracji DL-1; ZDL-1; ZDL-2; ZDL-3 obowiązujące od 1 lipca 2019 roku znajdziesz tutaj

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Biuro Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.

VI. TERMIN PŁATNOŚCI PODATKU:

Obliczony w deklaracji podatek płatny w ratach do 15 -go każdego miesiąca.

Od 1.01.2016 r. w przypadku, gdy wysokość podatku nie przekracza kwoty 100 zł, podatnik zobowiązany jest wpłacić jednorazowo całość należnego podatku w terminie pierwszej raty.

Podatnicy mogą dokonywać wpłat z tytułu podatku leśnego:

drogą elektroniczną – przez internet

- na indywidualny numer rachunku

- na ogólny rachunek dochodów Urzędu Miejskiego: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940 lub bezpłatnie (bez dodatkowych opłat i prowizji) we wszystkich placówkach Poczty Polskiej.

 

VII. OBJAŚNIENIA:

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów lub budynków.

Deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy sporządzoną na formularzu wg wzoru DPL-1 należy złożyć w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podstawa prawna: : art.5 ust.1 do 4 oraz art.6 ust.5 pkt1, 2 ustawy z dnia 30 października 2002r. O podatku leśnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2019r., poz. 888, ze zm.).

Autor: Anna Pocheć
anna.pochec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję