BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Starachowice

Zasady wynajmu lokali mieszkalnych i socjalnych będących własnością Gminy Starachowice reguluje: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz U z 2005r Nr 31 poz.266) oraz Uchwała NR II/5/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/14/02 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24.06.2002r w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Mieszkaniowy zasób lokalowy Gminy Starachowice to: 272 lokale socjalne, 568 lokali mieszkalnych, 28 lokali wynajmowanych od STBS.

O lokale z zasobu mieszkaniowego Gminy mogą ubiegać się osoby zamieszkujące stale na terenie miasta Starachowice spełniające następujące kryteria:
Wysokość dochodu miesięcznego osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony nie może przekraczać w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku:
a) 200% najniższej emerytury - w gospodarstwie jednoosobowym
b) 150% najniższej emerytury - w gospodarstwie wieloosobowym
a w przypadku ubiegania się o zawarcie umowy na czas oznaczony tj na okres 5 lat dot. lokali socjalnych :
a) 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
b) 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
Osoby ubiegające się o przydział lokalu powinny spełniać poza kryterium dochodowym przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1. mieć niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, przez co rozumie się :
nieposiadanie tytułu prawnego do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego bądź budynku mieszkalnego, lub utratę zajmowanego lokalu mieszkalnego bądź budynku mieszkalnego
w wyniku klęski żywiołowej , pożaru lub katastrofy.
2. Pozostawać w trudnych warunkach mieszkaniowych przez co rozumie się zamieszkiwanie w lokalu , w którym na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej jak 5 m² ogólnej powierzchni pokoi lub 10 m² w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego albo w lokalu nie spełniającym minimum wymogów , jakie powinny spełniać pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu przysługuje osobom spełniającym powyższe warunki , które jednocześnie
1) utraciły lokal w wyniku klęski żywiołowej , pożaru , katastrofy
2) spełniają warunki określone w §17 w/w uchwały (w przypadku śmierci najemcy lub opuszczenia lokalu przez najemcę) i Prezydent Miasta postanowi w drodze postanowienia przydzielić lokal zgodnie z wnioskiem .
3) Utraciły tytuł prawny do lokalu z powodu zaległości w płatności czynszu lub innych opłat za użytkowanie lokalu i przed opuszczeniem lokalu spłaciły zaległość w całości oraz dają rękojmię należytego wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy najmu w przyszłości
4) uzyskały prawomocne orzeczenia sądowe o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego
5) opuściły placówkę opiekuńczo — wychowawczą po uzyskaniu pełnoletniości
6) są bezdomne - to znaczy nie zamieszkują w lokalu mieszkalnym w rozumieniu ustawy i nigdzie nie są zameldowane na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu jest zobowiązana do złożenia wniosku
o przydział mieszkania kierowanego do Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Wniosek powinien zawierać: dotychczasowe warunki zamieszkania, wysokość dochodu gospodarstwa domowego przypadającego na l osobę, liczbę członków rodziny uprawnionych do zamieszkania z wnioskodawcą
Zawieranie umów najmu na lokale z mieszkaniowego zasobu gminy następuje na podstawie :
a) prawomocnych list mieszkaniowych tworzonych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową przy udziale przedstawicieli Radnych Rady Miejskiej
b) postanowień Prezydenta Miasta w przypadkach , o których mowa w §8 oraz w §17 w/w Uchwały
c) prawomocnych wyroków sądowych ustalających wstąpienie w stosunek najmu lokalu bądź orzekających o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego lub zamiennego.

Wniosek o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Starachowice

Autor: Igor Klar
igor.klar@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję