BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa

Listy mieszkaniowe osób, którym przysługiwać będzie prawo przydziału bądź zamiany lokalu mieszkalnego sporządza Społeczna Komisja Mieszkaniowa, do której przedstawiciele typowani są przez organizacje społeczne i związki zawodowe przy udziale przedstawicieli Radnych Rady Miejskiej, Prezydent Miasta Zarządzeniem nr 128/2015 z dnia 01.04.2015r. powołał Społeczna Komisję Mieszkaniową w następującym składzie:
1. Jerzy Miskiewicz – Przewodniczący Komisji – Zastępca Prezydenta Miasta
2. Beata Duda – Zastępca Przewodniczącego Komisji – Sekretarz Miasta
3. Andrzej Kępiński – przedstawiciel NSZZ Solidarność
4. Mariola Gałka – przedstawiciel OPZZ
5. Jadwiga Piątek – Radna Rady Miejskiej
6. Mariusz Zaborski – Radny Rady Miejskiej
7. Bożena Kamińska – przedstawiciel MOPS
8. Janusz Twardowski – kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych UM w Starachowicach
9. Ewa Orczyk – Sekretarz Komisji - inspektor w Referacie Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych UM w Starachowicach.

Komisja działa w oparciu o Regulamin Organizacji i Pracy Komisji działającej przy Prezydencie Miasta. Projekt list przydziału i zamian mieszkań komunalnych po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim , stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bądź w prasie lokalnej. Od projektu list mieszkaniowych przysługuje zainteresowanym prawo wniesienia odwołania do Prezydenta Miasta w terminie 30 dni od daty wywieszenia projektu listy. Po rozpatrzeniu odwołań przez Społeczną Komisje Mieszkaniową i przedstawicieli Radnych Rady Miejskiej i naniesieniu stosownych poprawek ustala się listę ostateczną do przydziału , którą zatwierdza Prezydent Miasta. Umowy najmu komunalnych lokali mieszkalnych mogą dotyczyć wyłącznie osób umieszczonych na listach sporządzonych przez SKM przy udziale przedstawicieli Radnych Rady Miejskiej. Komisja przy kwalifikowaniu osób mających pierwszeństwo wynajmu winna oprócz kryterium metrażowego i dochodowego brać pod uwagę:
a) okres oczekiwania
b) zagęszczenie w lokalu
c) wspólne użytkowanie kuchni przez rodziny
d) stan rodzinny
e) brak urządzeń techniczno – sanitarnych
f) występowanie niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym w rodzinie wnioskodawcy bądź osób uprawnionych do zajmowania lokalu.

Wnioski osób ubiegających się , które nie znalazły się na liście przydziału i zamian mieszkań w danym roku kalendarzowym są przedmiotem rozpatrzenia w latach następnych. Osoba umieszczona na liście ma prawo otrzymania dwóch propozycji przydziału lokalu. Nieuzasadniona rezygnacja z otrzymanych propozycji powoduje skreślenie wnioskodawcy z wykazu. Skreślenie następuje również wtedy gdy wnioskodawca przestał spełniać przesłanki uprawniające go do uzyskania przydziału określone w w/w uchwale .

Autor: Igor Klar
igor.klar@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję