BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa

Listy mieszkaniowe osób, którym przysługiwać będzie prawo przydziału bądź zamiany lokalu mieszkalnego sporządza Społeczna Komisja Mieszkaniowa, do której przedstawiciele typowani są przez organizacje społeczne i pozarządowe oraz związki zawodowe przy udziale przedstawicieli Radnych Rady Miejskiej i Centrum Usług Społecznych.

Prezydent Miasta Zarządzeniem nr 260/2021 z dnia 28 maja 2021 roku powołał Społeczną Komisję Mieszkaniową w następującym składzie:

 1. Aneta Nasternak- Zastępca Prezydenta Miasta ds Społecznych- Przewodnicząca Komisji
 2. Malwina Skrzyniarz- Pióro- Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych- Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Alicja Czarnecka- Przedstawiciel Gminnej Rady Pożytku Publicznego
 4. Lidia Niewczas- Radna Rady Miejskiej w Starachowicach- członek
 5. Włodzimierz Orkisz- Radny Rady Miejskiej w Starachowicach- członek
 6. Mariusz Zaborski- Radny Rady Miejskiej w Starachowicach- członek
 7. Michał Walendzik- Radny Rady Miejskiej w Starachowicach- członek
 8. Dorota Piotrowska - przedstawicielka Centrum Usług Społecznych- członek
 9. Joanna Szfrańska - przedstawicielka Centrum Usług Społecznych- członek
 10. Paweł Rdzanek- przedstawiciel NSZZ Solidarność
 11. Ewa Orczyk- gł. specjalista w Referacie Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych- członek
 12. Igor Gajewski- Prezes Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego- członek

Komisja działa w oparciu o Regulamin Organizacji i Pracy Komisji działającej przy Prezydencie Miasta. Projekt list przydziału i zamian mieszkań komunalnych po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Od projektu list mieszkaniowych przysługuje zainteresowanym prawo wniesienia odwołania do Prezydenta Miasta w terminie 30 dni od daty wywieszenia projektu listy. Po rozpatrzeniu odwołań przez Społeczną Komisje Mieszkaniową
i przedstawicieli Radnych Rady Miejskiej i naniesieniu stosownych poprawek ustala się listę ostateczną do przydziału, którą zatwierdza Prezydent Miasta. Komisja przy kwalifikowaniu osób mających pierwszeństwo wynajmu winna oprócz kryterium metrażowego i dochodowego brać pod uwagę:

 1. okres oczekiwania,
 2. zagęszczenie w lokalu,
 3. wspólne użytkowanie kuchni przez rodziny,
 4. ilość osób w gospodarstwie domowym,
 5. brak w dotychczasowym lokalu urządzeń techniczno – sanitarnych,
 6. występowanie niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym w rodzinie wnioskodawcy bądź osób uprawnionych do zajmowania lokalu.

Wnioski osób ubiegających się, które nie znalazły się na liście przydziału i zamian mieszkań
w danym roku kalendarzowym są przedmiotem rozpatrzenia w latach następnych. Osoba umieszczona na liście ma prawo otrzymania trzech propozycji przydziału lokalu.

Trzykrotna pisemna odmowa przyjęcia zasiedlenia lokalu powoduje skreślenie Wnioskodawcy z list przydziału mieszkania oraz rejestru osób oczkujących na przydział mieszkania. Skreślenie następuje również wtedy gdy wnioskodawca przestał spełniać przesłanki uprawniające go do uzyskania przydziału określone w uchwale Nr IV/10/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2020 r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Starachowice z późn.zm.

Ilość miejsc na tworzonych listach mieszkaniowych jest uzależniona od przewidywanego odzysku lokali oraz rozwoju zasobu mieszkaniowego gminy. Gmina Starachowice kończy obecnie realizację listy przydziału i mieszkań komunalnych zatwierdzoną w 2011 roku.

Autor: Igor Klar
igor.klar@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję