BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Program "Europa dla Obywateli"

“Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. Program zarządzany jest w Brukseli przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA.

Celem programu jest przyczynianie się do lepszego rozumienia zagadnień związanych z Unią, jej historią i różnorodnością przez obywateli Unii oraz promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii.

eacea 2015 00550000 pl

KOMPONENT 1 - Pamięć o przeszłości Europy

Projekty dotyczące wspólnej historii europejskiej, refleksji nad przyczynami pojawienia się reżimów totalitarnych oraz upamiętniające ich ofiary; działania promujące postawy otwartości i tolerancji. Wnioskodawcami mogą być publiczne samorządy terytorialne/władze lokalne, NGO, instytuty badawcze.

KOMPONENT 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

Projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu. Inicjatywy zgłaszane w tym komponencie dotyczyć mogą wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jejpoziomach – lokalnych oraz unijnych.
Komponent podzielono na trzy działania, odpowiadające różnym grupom wnioskodawców, okresom realizacji, budżetowi i tematyce realizowanych projektów.

DZIAŁANIE 2.1 - Partnerstwo miast

Projekty współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu. Wnioskodawcami mogą być miasta/władze miejskie lub ich komitety ds. partnerstwa, inne organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne.

DZIAŁANIE 2.2 - Sieci miast

Długofalowa współpraca władz miejskich i stowarzyszeń jednostek samorządowych, tworzących sieć współpracy wokół zagadnień ważnych dla danych społeczności, w dłuższej perspektywie prowadząca do wypracowania propozycji rozwiązań na poziomie polityki lokalnej oraz unijnej. Wnioskodawcami mogą być miasta/władze miejskie lub ich komitety/sieci miast partnerskich, inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych, federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych, organizacje nienastawione na zysk reprezentujące samorządy. JEDYNIE JAKO PARTNERZY: organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

DZIAŁANIE 2.3 - Projekty społeczeństwa obywatelskiego
Projekty międzynarodowych partnerstw i sieci organizacji pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych, bezpośrednio angażujące obywateli w działania związane ze strategiami UE i kształtowaniem polityki Unii w dziedzinach odpowiadających celom programu. Wnioskodawcami mogą być organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, kulturalne i badawcze. JEDYNIE JAKO PARTNERZY: publiczne samorządy terytorialne/władze regionalne; komitety/sieci miast partnerskich.

Więcej informacji: www.europadlaobywateli.pl

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept