BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Pierwsze spotkanie Komitetu

W dniu 8 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach, gdzie omówiono najbliższe działania rewitalizacyjne, wstępny harmonogram prac oraz wybrano Przewodniczącego oraz Zastępcę.

Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Starachowice - Marek Materek, wręczając nominację członkom Komitetu oraz przedstawiając szczegółowo najbliższe działania rewitalizacyjne, w tym projekty, na które Gmina już pozyskała dofinansowanie oraz te projekty, które są złożone i planowane. Następnie Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji - Pani Aneta Nasternak-Kmieć przedstawiła cele i zadania Komitetu oraz omówiła strukturę Gminnego Programu Rewitalizacji, na podstawie którego prowadzone są działania rewitalizacyjne.

img 6304

Kolejnym punktem spotkania był wybór władz Komitetu. Na Przewodniczącego został jednogłośnie wybrany Pan Sebastian Markowski - mieszkaniec Starachowic oraz lokalny aktywista. Zastępcą Przewodniczącego został Pan Waldemar Pyżyński ze Stowarzyszenia Razem dla Nas z Osiedla Wzgórze. 

Członkowie Komitetu podzielili się następnie szczegółowymi opiniami i pomysłami odnośnie konkretnych projektów, w tym m.in. ścieżek rowerowych, zagospodarowania Zbiornika Pasternik oraz Lubianki, Osiedla Wzgórze czy transportu miejskiego. Położono także duży nacisk na samą rolę Komitetu, gdzie członkowie oprócz roli doradczej i opiniodawczej, powinni być ambasadorami rewitalizacji i przekazywać społeczności lokalnej informacje o prowadzonych działaniach oraz o napotykanych problemach.

img 6371

Ze względu na mnogość tematów postanowiono, że każde spotkanie Komitetu dotyczyło konkretnego zagadnienia czy też projektu. Komitet zdecydował również, iż będzie spotykał się przynajmniej raz w miesiącu. Kolejne spotkanie odbędzie się 6 lutego 2018 r. o godz. 16:00. Komitet na każde spotkanie w zależności od tematyki będzie zapraszał ekspertów oraz przedstawicieli innych organizacji z głosem doradczym, np. ze Starostwa Powiatowego, Architekta Miejskiego, SCK itp.

Skład Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach

1. Pan Sebastian Markowski - mieszkaniec miasta spoza obszaru rewitalizacji - Przewodniczący Komitetu

2. Pan Waldemar Pyżyński – mieszkaniec obszaru rewitalizacji – Dolne Wzgórze - Zastępca Przewodniczącego

3. Pani Liliana Jabłko – mieszkanka obszaru rewitalizacji – Majówka, 

4. Pan Tadeusz Zieliński – przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji,

5. Pani Małgorzata Szmiłyk – przedstawiciel organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,

6. Pan Andrzej Tarnowski - przedstawiciel organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,

7. Pan Kamil Stanos – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Starachowicach,

8. Pan Andrzej Gryz – Przedstawiciel Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

9. Pani Eliza Wzorek – przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta w Starachowicach,

10. Pan Eugeniusz Majchrzyk – przedstawiciel Starachowickiej Rady Seniorów.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Komitet Rewitalizacji jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itp.) z organami gminy. Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Prezydenta Miasta Starachowice.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet powoływany jest na 3-letnią kadencję.

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept